Antigona

43 %
57 %
Information about Antigona

Published on March 15, 2014

Author: felipehiago16

Source: slideshare.net

3 $17Ë*21( 6Ï)2&/(6

4 $17Ë*21( 3(5621$*(16 $17Ì*21( ,60È1,$ 26 9(/+26 7(%$126 &5(217( 80 *8$5'$ +e021 7,5e6,$6 (85Ì',&( 80 (19,$'2 80 0(16$*(,52

5 1D iJRUD GH 7HEDV GLDQWH GR SDOiFLR GH eGLSR RQGH UHLQD DJRUD &5(217( &ODUHLD R GLD $17Ì*21( ,VPrQLD PLQKD TXHULGD LUPm FRPSDQKHLUD GH PHX GHVWLQR GH WRGRV RV PDOHV TXH eGLSR GHL[RX VXVSHQVRV VREUH D VXD GHVFHQGrQFLD KDYHUi DOJXP FRP TXH -XSLWHU DLQGD QmR WHQKD DIOLJLGR QRVVD YLGD LQIHOL]" 1mR Ki SURYDomR ³ VHP IDODU GH RXWUDV GHVGLWDV QRVVDV ³ SRU PDLV IXQHVWD RX LJQRPLQLRVD TXH QmR VH HQFRQWUH HP QRVVD FRPXP GHVJUDoD $LQGD KRMH ³ TXH TXHUHUi GL]HU HVVH pGLWR TXH R UHL DFDED GH H[SHGLU H SURFODPDU SRU WRGD D FLGDGH" -i R FRQKHFHV VHP G~YLGD" 1mR VDEHV GD DIURQWD TXH QRVVRV LQLPLJRV SUHSDUDP SDUD DTXHOHV D TXHP SUH]DPRV" ,60È1,$ Ð $QWtJRQH QHQKXPD QRWtFLD DJUDGiYHO RX IXQHVWD FKHJRX D PHX FRQKHFLPHQWR GHSRLV GD SHUGD GH QRVVRV GRLV LUPmRV PRUWDOPHQWH IHULGRV HP OXWD XP SHOR RXWUR  7HQGR IXJLGR HVWD QRLWH R H[pUFLWR GRV $UJLYRV QDGD PDLV YHMR TXH

6 SRVVD FRQFRUUHU SDUD DXPHQWDU QRVVD IHOLFLGDGH QHP QRVVDV GHVGLWDV $17Ì*21( (X Mi R VDELD &KDPHLWH DWp DTXL IRUD GR SDOiFLR SDUD TXH Vy WX SRVVDV RXYLU R TXH WHQKR D WH GL]HU ,60È1,$ 4XH Ki SRLV" 7X PH SDUHFHV SUHRFX SDGD $17Ì*21( &HUWDPHQWH 3RLV QmR VDEHV TXH &UHRQWH FRQFHGHX D XP GH QRVVRV LUPmRV H QHJRX DR RXWUR DV KRQUDV GD VHSXOWXUD" 'L]HP TXH LQXPRX D (WpRFOHV FRPR HUD GH MXVWLoD H GH DFRUGR FRP RV ULWRV DVVHJXUDQGROKH XP OXJDU FRQGLJQR HQWUH RV PRUWRV DR SDVVR TXH TXDQWR DR LQIHOL] 3ROLQLFH HOH SURLELX DRV FLGDGmRV TXH HQFHUUHP R FRUSR QXP W~PXOR H VREUH HVWH GHUUDPHP VXDV OiJULPDV 4XHU TXH SHUPDQHoD LQVHSXOWR VHP KRPHQDJHQV I~QHEUHV H SUHVD GH DYHV FDUQLFHLUDV 7DLV VmR DV RUGHQV TXH D ERQGDGH GH &UHRQWH LPS}H D PLP FRPR WDPEpP D WL H HX R DILUPR HOH SUySULR YLUi D HVWH VtWLR FRPXQLFiODV D TXHP DLQGD DV LJQRUH 'LVVR ID] HOH JUDQGH HPSHQKR H DPHDoD D

7 TXHP TXHU TXH GHVREHGHoD GH VHU DSHGUHMDGR SHOR SRYR 7X RXYLVWH R TXH HX WH GLVVH YLUi R GLD HP TXH YHUHPRV VH WHQV VHQWLPHQWRV QREUHV RX VH GHVPHQWHV WHX QDVFLPHQWR ,60È1,$ 0DV PLQKD SREUH LUPm HP WDLV FRQGLo}HV HP TXH WH SRVVR HX YDOHU TXHU SRU SDODYUDV TXHU SRU DWRV" $17Ì*21( 4XHUHUiV DX[LOLDUPH" $JLUiV GH DFRU GR FRPLJR" ,60È1,$ $ TXH SHULJRV SHQVDV DUULVFDUWH DLQGD" 4XH SUHWHQGHV ID]HU" $17Ì*21( $MXGDUiV HVWHV PHXV EUDoRV D WUDQV SRUWDU R FDGiYHU" ,60È1,$ 4XHUHV WX UHDOPHQWH VHSXOWiOR HPERUD LVVR WHQKD VLGR YHGDGR D WRGD D FLGDGH" $17Ì*21(

8 8PD FRLVD p FHUWD 3ROLQLFH HUD PHX LUPmR H WHX WDPEpP HPERUD UHFXVHV R TXH HX WH SHoR 1mR SRGHUHL VHU DFXVDGD GH WUDLomR SDUD FRP R PHX GHYHU ,60È1,$ ,QIHOL] $SHVDU GD SURLELomR GH &UHRQ WH" $17Ì*21( (OH QmR WHP R GLUHLWR GH PH FRDJLU D DEDQGRQDU RV PHXV ,60È1,$ $L GH QyV 3HQVD PLQKD LUPm HP QRVVR SDL FRPR PRUUHX HVPDJDGR SHOR yGLR H SHOR RSUyEULR TXDQGR LQWHLUDGR GRV FULPHV TXH SUDWLFDUD DUUDQFRX RV ROKRV FRP DV SUySULDV PmRV ( WDPEpP HP VXD PmH H HVSRVD YLVWR TXH IRL DPEDV DV FRLVDV ³ TXH S{V WHUPR D VHXV GLDV FRP XP IRUWH ODoR (P WHUFHLUR OXJDU HP QRVVRV LUPmRV QR PHVPR GLD SHUHFHQGR DPERV GHVJUDoDGRV GDQGRVH D PRUWH UHFLSURFDPHQWH ( DJRUD TXH HVWDPRV D VyV SHQVD QD PRUWH DLQGD PDLV WHUUtYHO TXH WHUHPRV VH FRQWUDULDUPRV R GHFUHWR H R SRGHU GH QRVVRV JRYHUQDQWHV &RQYpP QmR HVTXHFHU DLQGD TXH VRPRV PXOKHUHV H FRPR WDLV QmR SRGHPRV OXWDU FRQWUD

9 KRPHQV H WDPEpP TXH HVWDPRV VXEPHWLGDV D RXWURV PDLV SRGHURVRV H TXH QRV p IRUoRVR REHGHFHU D VXDV RUGHQV SRU PXLWR GRORURVDV TXH QRV VHMDP 'H PLQKD SDUWH SHGLQGR D QRVVRV PRUWRV TXH PH SHUGRHP YLVWR TXH VRX REULJDGD REHGHFHUHL DRV TXH HVWmR QR SRGHU e ORXFXUD WHQWDU DTXLOR TXH XOWUDSDVVD QRVVDV IRUoDV $17Ì*21( 1mR LQVLVWLUHL PDLV H DLQGD TXH PDLV WDUGH TXHLUDV DMXGDUPH Mi QmR PH GDUiV SUD]HU DOJXP )D]H WX R TXH TXLVHUHV TXDQWR D PHX LUPmR HX R VHSXOWDUHL 6HUi XP EHOR ILP VH HX PRUUHU WHQGR FXPSULGR HVVH GHYHU 

 4XHULGD FRPR VHPSUH IXL SRU HOH FRP HOH UHSRXVDUHL QR W~PXOR FRP DOJXpP D TXHP DPDYD H PHX FULPH VHUi ORXYDGR SRLV R WHPSR TXH WHUHL SDUD DJUDGDU DRV PRUWRV p EHP PDLV ORQJR GR TXH R FRQVDJUDGR DRV YLYRV +HLGH MD]HU VRE D WHUUD HWHUQDPHQWH  4XDQWR D WL VH LVVR WH DSUD] GHVSUH]D DV OHLV GLYLQDV ,60È1,$ 1mR 1mR DV GHVSUH]R PDV QmR WHQKR IRUoDV SDUD DJLU FRQWUD DV OHLV GD FLGDGH $17Ì*21(

10 ,QYRFD HVVH SUHWH[WR HX HUJXHUHL XP W~PXOR SDUD PHX LUPmR PXLWR DPDGR ,60È1,$ $K 3REUH LQIHOL] (X PH DIOLMR SRU WL 

$17Ì*21( 1mR WHPDV SRU PLQKD YLGD WUDWD GH VDOYDU D WXD ,60È1,$ $R PHQRV QmR GLJDV D QLQJXpP R TXH YDLV ID]HU JXDUGD VHJUHGR TXH HX IDUHL R PHVPR $17Ì*21( 1mR )DOD 7X PH VHUiV PDLV RGLRVD VLOHQFLDQGR GR TXH VH GLVVHUHV D WRGRV R TXH HX TXHUR ID]HU ,60È1,$ 7X SDUHFHV GHVHMDU FRP R FRUDomR DUGHQWH R TXH QRV FDXVD FDOHIULRV GH SDYRU 

$17Ì*21( 6y VHL TXH FXPSUR D YRQWDGH GDTXHOHV D TXHP GHYR DJUDGDU ,60È1,$

11 6H WX R IL]HUHV PDV R TXH GHVHMDV p LPSRVVtYHO $17Ì*21( 4XDQGR PH IDOWDUHP DV IRUoDV HX FHGHUHL ,60È1,$ 0DV QmR p SUXGHQWH WHQWDU R TXH p LUUHDOL]iYHO $17Ì*21( 9LVWR TXH DVVLP PH IDODV HX WH RGLDUHL ( VHUiV RGLRVD WDPEpP DR PRUWR MXQWR D TXHP VHUiV XP GLD GHSRVLWDGD ( FRP UD]mR 9DPRV 'HL[DPH FRP PLQKD WHPHULGDGH DIURQWDU R SHULJR 0HX VRIULPHQWR QXQFD KiGH VHU WmR JUDQGH TXDQWR JORULRVD VHUi PLQKD PRUWH ,60È1,$ -i TXH DVVLP TXHUHV YDL %HP VDEHV TXH FRPHWHV XP DWR GH ORXFXUD PDV SURYDV WXD GHGLFDomR SRU DTXHOHV D TXHP DPDV 6DL $17Ì*21( ,60È1,$ HQWUD QR SDOiFLR (QWUD 2 &252 FRPSRVWR GH DQFLmRV WHEDQRV H VD~GD R VRO TXH QDVFH 2 &252

12 Ð OX] GR 6RO D PDLV UDGLRVD TXH MDPDLV EULOKRX VREUH D 7HEDV GDV 6HWH 3RUWDV HLV TXH HQILP UHVVXUJHV 

 IDQDO GR GLD TXH FRPHoD SRU VREUH DV IRQWHV GR 'LUFHX 

$R JXHUUHLUR GH HVFXGR SUDWHDGR YLQGR GH $UJRV H GLVSRVWR D OXWDU WX R IL]HVWH IXJLU FDYDOJDQGR PDLV YHOR] GR TXH TXDQGR YHLR 

2 &25,)(8 7URX[HR 3ROLQLFH D QRVVD WHUUD H[FLWDGR SRU GLVFyUGLDV GRPpVWLFDV H TXDO iJXLD TXH LQYHVWH VROWDQGR DJXGRV JULWRV HOH FDLX VREUH R SDtV 9LQKD FREHUWR GH XPD SOXPDJHP EUDQFD FRPR D QHYH QXPHURVDV HUDP VXDV DUPDV H VHXV FDSDFHWHV VH RUQDYDP GH FULQDV RQGXODQWHV 2 &252 (OH SDLURX VREUH QRVVRV ODUHV FRP DV JDUUDV DGXQFDV HOH FHUFRX FRP VXDV ODQoDV PRUWtIHUDV DV VHWH HQWUDGDV GH 7HEDV PDV IXJLX DQWHV TXH VH SXGHVVH VDFLDU HP QRVVR VDQJXH DQWHV TXH +HIDtVWRV FRP VXDV WRFKDV UHVLQRVDV WLYHVVH WRPDGR DV WRUUHV TXH GHIHQGHP D FLGDGH ³ WmR KRUUHQGR IRL R IUDJRU FRP TXH 0DUWH UXJLX HQWUH RV $UJLYRV H TXH

Gracias por visitar este Libro Electrónico Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes formatos:  HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)  PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en formato PDF/TXT durante el mes.)  Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.) Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, abajo:

Add a comment

Related pages

Antigona - Wikipedia, the free encyclopedia

Antigona (Antigone) is an opera in three acts in Italian by the composer Tommaso Traetta. The libretto, by Marco Coltellini, is based on the tragedy ...
Read more

Antigona Vorname - Bedeutung und Herkunft des Mädchenname

Antigona alles zum Mädchenname wie Bedeutung, Herkunft und Namenstag auf Vorname.com
Read more

Vorname Antigona - Bedeutung und Herkunft - Baby-Vornamen.de

Alles zum Mädchennamen Antigona wie Bedeutung, Herkunft, Namenstag und Beliebtheit auf Baby-Vornamen.de
Read more

Prepričana lektira: Antigona - Sofokle - Opušteno.rs ...

Prepričana lektira: Antigona - Sofokle Antigona je prema grčkoj mitologija bila ćerka tebanskog kralja Edipa koju je on dobio sa svojom majkom Jokastom.
Read more

Antigone - Wikipedia, the free encyclopedia

Antigona, opera by Josef Mysliveček, libretto by Gaetano Roccaforte (1774) ... Antigone's Claim: Kinship Between Life and Death by Judith Butler.
Read more

Givenchy - markante Taschen von Givenchy | mytheresa

Clutch Antigona aus Denim und Leder. € 350. Verfügbare Größen-Einheitsgröße; In den Warenkorb Auf die Wunschliste. NEW ARRIVAL ; Givenchy.
Read more

givenchy antigona - Polyvore: Discover and Shop the Latest ...

A structured everyday style, the Givenchy Antigona tote exudes the elegance and glamour the label is renowned for. Punctuated with subtle signature ...
Read more

index Antigona

ENTRA: Ottimizzato per Firefox Mozilla > 38.0.1 Risoluzione minima 1024 x 600
Read more

Givenchy Antigona: Handbags & Purses | eBay

Find great deals on eBay for Givenchy Antigona in Women's Clothing, Handbags and Purses. Shop with confidence.
Read more

Antígona - Sófocles - Ciudad Seva

Ciudad Seva: Hogar electrónico del escritor Luis López Nieves - Biblioteca Digital - Suscripciones Literarias - NotiCuento - Sobre el Arte de Narrar ...
Read more