Ang pagsunod

52 %
48 %
Information about Ang pagsunod
Spiritual

Published on February 16, 2014

Author: chreezmd

Source: slideshare.net

Act 5:29 “Datapuwa't nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, Dapat muna kaming magsitalima sa Dios bago sa mga tao.”

Ephessians 5:22,23 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.

Ephessians 6:1 “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid.”

Ephessians 6:5 “Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo;”

1Peter 2:13,14 13 Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan; 14 O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti.

Hebrew 13:17 NIV “Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.”

2Samuel 22:45 Niv “Ang mga dayuhan sa aki'y yumuyukod, kapag narinig ang tinig ko, sila'y sumusunod.”

Romans 6:17 “Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo;”

Genesis 22:1,2 1 At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Dios si Abraham, at sa kaniya'y sinabi, Abraham; at sinabi niya, Narito ako. 2 At kaniyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria; at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.

Matthew 7:21 “Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.”

1John 3:22-24 22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin.

23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin.

James 1:25 “Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.

Romans 2:8 “Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan.”

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Pagsunod sa Diyos: dahil ba mahal natin siya o dahil may ...

Bakit ba natin sinusunod ang utos ng Panginoong Diyos? Dahil ba MAHAL natin siya o dahil takot tayo sa kanya? o baka naman mayroon lamang tayong inaasahang ...
Read more

Mga Alituntunin ng Ebanghelyo Kabanata 35: Pagsunod

Dapat ay Kusang-Loob Nating Sundin ang Diyos • Ano ang kaibhan ng kusang-loob na pagsunod sa sapilitang pagsunod?
Read more

Ang Pagsunod sa Batas ay Kalayaan - L. Tom Perry - lds.org

Tinanggap ng kalalakihan at kababaihan ang kanilang kalayaang pumili bilang kaloob mula sa Diyos, ngunit ang kanilang kalayaan at, ang ibinunga niyon, na ...
Read more

Mga Tampok ng Pagsunod sa Exchange Online

Nakakatulong sa iyong samahan ang mga tampok ng pagsunod sa Exchange Online na makamit ang mga pang-legal, pang-regulatory, at pang-samahang mga ...
Read more

Modyul 10: PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG ...

Sapat na ba ang pagtugon ng “Po” at “Opo” upang maipakita mo ang paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad? Ano ang iyong gagawin kung ...
Read more

Ang Pagsunod sa Pinuno - YouTube

PNoy's Short Message and Prayer during the One Nation in Prayer, 20 Jan 2014 - Duration: 24:08. PCOO EDP 1,216 views
Read more

Ang pagsunod sa mga Utos ng Diyos ay pananagutan ng tao ...

Ang pagsunod sa mga Utos ng Diyos ay pananagutan ng tao- courtesy of NET25, GEMtv and www.inctv.org
Read more

Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Inaasahan Niya na ibibigay mo ang iyong paggalang at pagsunod sa kanila.Maraming tao ang inatasan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang ikaw ay gabayan.
Read more

Sunod ko na solar - Tagalog - English Übersetzung und ...

sunod, Next or following., Tagalog, Englisch USA, Translation, human translation, automatic translation.
Read more