Ang mga kababaihan sa Asya

52 %
48 %
Information about Ang mga kababaihan sa Asya

Published on March 10, 2014

Author: bubblegumgamble

Source: slideshare.net

Ang Mga Kababaihan, Kabataan At Manggagawang Asyano. Demokratisasyon ng mga Kababaihang Asyano. Korea - Mula sa panig ng masa ang kilusang demokratiko gaya ng pag-aalsa sa Gwangju Korea na pinamumunuan ng mga babae. Noong Disyembre, 1978 ay itinatag nila ang Song Bak Hue na tumingin sa kapakanan ng mga bilanggong pulitikal at sa kanilang mga pamilya. Sila ang namuno sa mga idinaos na rali (rally) sa Democracy Square at nagpagawa din sila ng malalaking poster at naglathalang publikasyon na may pamagat na “The Fighters Bulletin”. Nagdala ng mga riple at Molotov bomb ang iba. Lumusob ang mga militar noong Mayo 21, 1978 sa Gumnam, may 8 oras ding nakipag-laban ang mga babae. Kapansin-pansin ang kanilang katapangan ngunit nanatili pa rin silang sumunod sa kalalakihan, nalimitahan tuloy ang mga kilos nila. Kaya naman, nagsilbi na lamang sila. India - Ang paglabas ng mga pangyayaring pambansa at pandaigdig ay nag-bunga ng mga pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihang Muslim sa India. Pagkaraang bumagsak ang mga kolonyalismo ng Africa at Asya noong ika-20 siglo ay nagtatag ng isang demokratikong pamahalaan ang India at nagsikap magpairal ng pagkakapantay-pantay. Sinimulan ito ng mga kalalakihang naimpluwensyahan ng mga liberal na ideya mula sa kanluran. Ang mga repormang panlipunan na pinilit nilang makamit ay ang pagbabawal sa mga bata na mag-asawa nang maaga, sati at purdah. May kilusan din na nag-alis ang iliterasi sa mga kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon. Noong una, mga mula sa mataas na antas na lipunan lamang ang nakikinabang dito dahil nagpokus sila sa pagkakapantay-pantay ng mga lalaki sa mga babae. Ang mga babaing Muslim sa India ay nabigayn ng pagkakataon sa edukasyon at naitatag ang maraming paaralan para sa mga BABAE. Hindu - Ang mga kababaihang Hindu ay nagsikap din para sa All India Women’s Conference - ang unang samahan ng mga kababaihang Indiano para sa pambansang kalayaan. Ipinaglaban din ang kilusan ng mga kababaihan sa India ang eliminasyon ng diskriminasyon para sa mga kababaihan. Inihayag din ang kaso ng pang-aabuso at karahasan, pati na ang may kinalaman sa kanilang relihiyon. Napilitan silang sumali sa Nari Atma Raksha Samity (NARS) dahil sa naranasang

kahirapang dala ng tag-tuyot. Nakilahok ang NARS sa makasaysayang Tebhaga. Ang mga kilusang makakaliwa ay lumaban din para sa karapatan ng mga manggagawa. Naharap ang mga kilusan sa usaping may kinalaman sa pulitika, pamilya at pambansa. Afghanistan - Sinasabing pinakamapanganib na bansa sa buong daigdig para sa mga babae ang Afghanistan. Dito ay walang karapatan ang mga babae. Marami sa kanila ang pinapatay, inaalipin, kinakawawa at kinukulong lamang sa loob ng bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagpapakasal ng mga batang babae. Ang MADRE ay isang kilusan ng mga babaing Afghan na nakalaya na sa kanilang kalagayan. Isang samahang underground na tumutulongsa mga babae na gusto ng kalayaan. Pinapakain at ipinapagamot ng MADRE ang mga babaing nasasaklolohan nila. Binibigyan din sila ng mga kasuotan at dinadala sa ligtas na lugar. Deklarasyon ng Eliminasyon ng Karahasan Laban sa mga Kababaihan. Ang karahasan laban sa mga kababaihan ay nangangahulugan ng pagsama ngunit hindi malilimitahan ng mga sumusunod: Pisikal, sekswal at sikolohikal na karahasan na nangyayari sa pamilya. Kasama ang pagbubugbog, abusong sekswal sa mga anak na babae, mga karahasang kaugnay ng dote, panggagahasa sa asawa, mutilasyon ng ari ng babae at iba pang tradisyunal na gawang makasasakit sa mga babae, mga karahasan sa hindi asawa at mga karahasang kaugnay ng pagsasamantala. Pisikal, sekswal at sikolohikal na karahasan na nangyayari sa pangkalahatang pamayanan kabilang ang panggagahasa, abusong sekswal, panggigipit na sekswal at pananakot na sekswal sa trabaho, sa mga institusyong edukasyonal at sa iba pang pook. Trafficking ng mga kababaihan at sapilitang prostitrusyon. 3. Pisikal, sekwal at sikolohikal na karahasan na ginagawa o pinatatawad ng estado saan man ito naganap. ~ May karapatan ang mga kababaihan sa pantay na pagtatamo at pagpapahalaga sa lahat ng karapatang pantao at pinakamahalagang kalayaan sa pulitika, ekonomiya,lipunan, kultura, sibil at anumang larangan. Sa mga karapatang ito ay kabilang ang mga sumusunod: Karapatang mabuhay. Karapantan sa pagkakapantay-patay.

3. Karapatan sa kalagayan at kaligtasan ng pagkatao. 4. Karapatan sa pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. 5. Karapatan na maging malaya a lahat ng anyo ng diskriminasyon. 6. Karapatan sa pinakamataas na pamantayan ng kalusugang pisikal at mental. 7. Karapatan sa makatarungan at kaiga-igayang kondisyon sa trabaho. 8. Karapatang hindi mapapasailalim sa pagmamalupit at iba pang di-makatao at nakabababang kaparusahan. ~ Ang mga estado ay dapat itakwil ang karahasan laban sa mga kababaihan at huwag nang ipagawa ang anumang kaugalian, tradisyon o konsiderasyong panrelihiyon upang maiwasan ang obligasyon kaugnay na pag-aalis sa mga ito. Kailangang pagsikapan ng estado na maitaguyod ang anumang pagkilos nang walang pagkabalam ang anumang patakaran na alisin ang karahasan laban sa mga kababaihan at sa layuning ito ay: isaalang-alang ang pagpapatibay ng hindi pa nila nagagawa, pagpapatibay o pagsang-ayon sa kumbensyon para sa eliminasyon ng lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan…. Pag-iwas sa karahasan laban sa mga kababaihan. Magsagawa nang may pagtitiyaga upang maiwasan, parusahan ang anumang kasalanan… ginawa man ng estado o indibidwal. Magpabitay ng kriminal o penal……. Isinaalang-alang ang pagpapaunlad ng isang pambansang plano ng pagkilos upang mapangalagaan ang mga kababaihan laban sa anumang anyo ng karahasan…. etc.. ~ Ang mga sangay at tanging ahensya ng United Nations batay sa kani-kanilang kakayahan ay dapat kumilala at magsakatuparan ng mga karapatan at mga prinsipyong itinatadhana ng kasalukuyang deklarasyon at sa layuning ito higit sa anuman: Magtaguyuod ng rehiyunal at pandaigdigang kooperasyon upang makaisip ng mga istratehiyang rehiyunal sa paglaban sa karahasan.

Magtaguyod ng mga pulong at seminar upang itaas ang kamulatan ng lahat ng tao tungkol sa isyu ng eliminasyon ng karahasan laban sa mga kababaihan. Makipag-ugnayan at makipagpalitan sa loob ng UN. Kasama ang mga pagsusuri na inihanda ng UN at mga sangay at sistema ng UN ng mga kalakarang panlipunan at mga suliranin. 5. Pagsikapan ang ugnayan sa pagitan ng mga organisasyon at mga sangay ng mga sistema ng UN upang isama sa mga ginagawang programa. 6. Bumuo ng mga patnubay o manwal tungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan na may pagsasaalang-alang sa pamaraang tinutukoy sa kasalukuyang deklarasyon. 7. Isaalang-alang ang isyu ng eliminasyon ng karahasan laban sa mga kababaihan na karapat-dapat sa pagsasakatuparan ng kanilang mandato kaugnay ng mga kasulatan sa karapatang pantao. 8. Makipagtulungan sa mga organisasyong di-pampamahalaan sa paglutas ng isyu ng karahasan laban sa mga kababaihan. Kumbensyon sa mga Karapatan ng mga Bata. Artikulo Bilang 1. - Sa layunin ng kumbensyon, ang bata ay yaong may edad na labingwalong taon-pababa o kung ayon sa batas ang edad mayorya ng bata ay higit na maaga pa kaysa dito. Artikulo Bilang 2 Igagalang at pangangalagaan ng estado ang mga karapatang itinatadhana ng kasalukuyang kumbensyon sa bawat bata sa ilalim ng hurisdisyon nito nang walang diskriminasyon. Gagawin ng estado ang lahat ng nararapat na pamamaraan upang pangalagaan ang bata laban sa lahat ng anyo ng diskriminasyon o kaparusahan. Artikulo Bilang 3 Kikilalanin ng estado ang karapatan ng bata na maranasan o matamo ang pinakamataas na antas ng kalusugan at mapabilis ang pagpapagamot ng sakit at rehabilitasyon ng kalusugan. Pagsusumikapan ng estado ang pagpaoatupad ng karapatang ito sa partikular ang nararapat na paraan:

a) Bawasan ang pagkamatay ng mga sanggol. b) Tiyakin ang pagbibigay ng kinakailangang tulong medikal at pangangailangang pangkalusugan ng lahat ng bata. c) Labanan ang mga sakit at malnutrisyon. d) Tiyakin ang pangangalaga sa ina bago at matapos manganak. Artikulo Bilang 29 - Sasang-ayunan ng estado na ang edukasyon ng bata ay itutuon sa: paghahanda ng bata para sa isang responsableng pamumuhay ng isang malayang lipunan. Para sa pagkaunawa, kapayapaan, pagtitiyaga, pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagkakaibigan ng lahat ng tao, etniko, pambansa at pangkat panrehiyon at mga taong may katutubo. Ang Karapatan ng mga Manggagawa - nahaharap sa maraming suliranin kaugnay ng usapin sa paggawa. Hindi mabilang ang mga tumatanggap ng mga sweldo na mababa kaysa minimum wage na itinatakda sabatas. Higit pa sa 8 oras ang trabaho nila ngunit walang dagdag ang sweldo. Marurumi at mapanganib ang mga lugar na kanilang panagtatrabahuhan. Hindi sila pinapayagang magtayo ng unyon, malaki ring bilang ng mga manggagawa ang nabibilang sa mga kabataan – 5 taon hanggang 14 taon. Nilunasan ang mga naturang suliranin ng Universal Declaration of Human Rights, Artikulo 23: 1. May karapatang mamili ng trabaho na gusto niya sa makatwiran at paborableng kundisyon ng trabaho at proteksyon laban sa pagkawala ng empleyo. 2. May karapatan para sa sapat na sweldo. 3. May karapatan na tumanggap ng pasahod o kabayaran na makatwiran na magbibigay sa kanya at kanyang pamilya ng buhay na may dignidad. 4. May karapatang bumuo at sumapi sa unyon upang mapangalagaan ang kanyang interes.

Add a comment

Related pages

ANG KABABAIHANG SA KASALUKUYANG ASYA | ANG KABABAIHAN SA ...

Meron sa asya ang magulang at kanilang mga asawang anak tinatawag itong nuclear ... Ang KABABAIHAN sa Kasalukuyang Asya ...
Read more

Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Asya - Ang Pamilyang Asyano

Ang Kalagayan Ng Kababaihan Sa Asya May ibat ibang antas at kalagayan ang kababaihan sa asya ngayon.Merong mga bansa sa asya na ...
Read more

Kababaihan sa Pilipinas - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang gampanin ng mga kababaihan sa Pilipinas ... Bagaman pangkalahatang pinakakahuluganan nila ang kanilang mga sarili sa isang tagpuan sa Asya na ...
Read more

Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya - Prezi

Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya Diyosa Babylonian Tiamat Marduk Mesopotamia Nammu Inanna Dravidian Indo-Aryan Amaterasu O-mi-kami Emperador ng Japan Batas ...
Read more

Ang mga Sinaunang Kababaihan sa Asya - YouTube

Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya - Duration: ... katayuan na mga kababaihan sa asya - Duration: ... Ang kababaihan sa kasalukuyang asya ...
Read more

Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Asya - Prezi

Transcript of Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Asya. ... Asya Muslim Purdah Ang Ambag ng ... sa Buhay ng mga
Read more

Ang Mga Pagpupunyagi ng kababaihan sa Asya | Facebook

See more of Ang Mga Pagpupunyagi ng kababaihan sa Asya by logging into Facebook
Read more

Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Panahon sa Asya - YouTube

katayuan na mga kababaihan sa asya - Duration: 2:55. ... Ang Kababaihan sa Kasalukuyang Asya (Araling Panlipunan 8) - Duration: 1:19.
Read more

Ang Asya sa Kasalukuyang panahon | Facebook

Ang Asya sa Kasalukuyang panahon. 951 likes ... isang mungkahing batas noong 1992 ang nagpahintulot sa mga kababaihan upang makapagpatala sa mga ...
Read more