Anbragte unge signe frederiksen

33 %
67 %
Information about Anbragte unge signe frederiksen

Published on February 6, 2014

Author: SFI-slides

Source: slideshare.net

Anbragte unge Signe Frederiksen Forsker Børn og Familie

Disposition • Det generelle billede af unge anbragte • Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelse • Anbragte unge som voksne TITEL 04-02-2014 2

Disposition • Det generelle billede af unge anbragte • Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelse • Anbragte unge som voksne TITEL 04-02-2014 3

Antal anbragte 13-17-årige pr. 31.12. 1982-2012 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0-17-årige TITEL 13-17-årige 04-02-2014 4

Anbragte fordelt efter aldersgrupper 31.12.2012 1864 6816 0-6-årige TITEL 3342 7-12-årige 13-17-årige 04-02-2014 5

Antal anbragte fordelt efter anbringelsessted 2012 600 500 400 300 200 100 0 Almindelig plejefamilie Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution, almindelig afdeling 13 år TITEL 14 år Eget værelse, kollegium, Kost- og/eller efterskole kollegielignende opholdssted 15 år 16 år Anden anbringelse 17 år 04-02-2014 6

Anbragte 13-17-årige opdelt på køn 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 Mand 13-17-årige TITEL 2010 2011 2012 Kvinde 13-17-årige 04-02-2014 7

De 10 hyppigste årsager til anbringelsen hos barnet 2012 blandet 13-17-årige Kriminel adfærd i øvrigt Udviklingsforstyrrelse (autisme, ADHD mv.) Sundhedsforhold, helbred i øvrigt Ingen udslagsgivende forhold hos barnet/den unge Selvskadende, opmærksomhedssøgende adfærd Indadreagerende adfærds- og/eller tilpasningsproblemer Andre udslagsgivende forhold hos barnet/den unge Problemer i fritid og/eller venskaber, netværk mv. Skoleproblemer Udadreagerende adfærds- og eller tilpasningsproblemer 0 TITEL 100 200 300 400 500 600 700 04-02-2014 800 900 1000 8

De 10 hyppigste årsag til anbringelse hos forældre 2012 blandet 13-17-årige Udviklingshæmning/-forstyrrelse hos forældrene Fysisk dårlige sundhedsforhold i hjemmet Grove omsorgssvigt Vold eller trusler om vold mod barnet/den unge Ingen udslagsgivende forhold hos forældrene eller i hjemmet Misbrug hos forældrene Sindslidelser hos forældrene Andre udslagsgivende forhold hos forældrene eller i hjemmet Voldsom disharmoni i hjemmet Utilstrækkelig omsorg 0 TITEL 100 200 300 400 500 600 700 800 900 04-02-2014 1000 1100 1200 1300 9

Disposition • Det generelle billede af unge anbragte • Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelse • Anbragte unge som voksne TITEL 04-02-2014 10

Forløbsundersøgelsen af anbragte født i 1995 • Pioner-undersøgelse der findes ganske få i verden • Unikt indblik i anbragtes liv belyst fra flere sider • Fantastiske muligheder i Danmark for at kombinere survey data med register data • Dataindsamlinger i 2003, 2007, 2011 og… snart også fra 2014 TITEL 04-02-2014 11

Hvad karakteriserer de anbragte 15-årige (pct.) Anbragte Årgang 95 Andel drenge 55,3 52,3 * Fødselsvægt under 2.500 g 10,9 4,6 * Antal helsøskende 0,8 1,2 * Antal halvsøskende, mors side 1,0 0,2 * Antal halvsøskende, fars side 0,6 0,2 * Andel dansk-fødte børn 82,2 82,9 Andel indvandrere 11,0 11,6 6,8 5,5 1.701 75.574 Andel efterkommere Antal observationer 12

Hvad karakteriserer deres forældre (pct.) Anbragte 6,6 55,2 59,7 27,8 6,4 Teenage mødre Enlige mødre Mødre uden udd. Beskæftigede mødre Døde mødre Mødre med psyk. diagnoser Mødre i behandling for misbrug Mødre med dom for kriminalitet Mødre, der har været anbragt Antal observationer 40,5 10,4 11,8 29,8 1.701 13 Årgang 95 1,4 * 20,4 * 24,2 * 79,0 * 0,6 * 7,3 * 0,2 * 0,5 * 3,6 * 75.574

Anbragte unges skolegang • 50 pct. har ikke nået 9. klasses niveau • 5 pct. går ikke i skole (14 pct. hjemgivne) • 60 pct. får specialundervisning eller støtte • 40 pct. vurderes til ‘helt sikkert’ at kunne gå op til folkeskolens afgangsprøve Men • 70 pct. kan godt li’ at gå i skole! • 60 pct. synes de klarer sig godt fagligt • Ønsker sig en mellemlang videregående uddannelse, inspireret af de fagfolk, som de er i kontakt med 14

Anbragte unges sundhed og fritid (pct.) Synes selv de har et godt helbred Tegn på depression Mindst én psykiatriske diagnose Anbragte Årgang 95 79 88 * 15 5 * 38 7 * Problematisk forhold til mad og vægt 54 44 * Spiser frugt og grønt hver dag 54 44 * 3 12 * Dyrker motion hver dag 24 15 * Deltager i fritidsaktiviteter 70 68 * Spiser fastfood næsten hver dag 15

Anbragte unges risikoadfærd (pct.) Selvskadende adfærd eller tanker herom Har haft samleje Anbragte Årgang 95 44 11 * 54 31 * Har haft abort 7 Ødelagt andres ting med vilje 24 Er blevet mobbet 18 Ryger dagligt 37 Har prøvet at ryge hash 39 1 13 9 8 12 Drukket mere end 5 genstande på en aften den seneste måned 42 69 * 16 * * * * *

Hjembragte 15-årige • De hjembragtes forældre adskiller sig ikke fra de anbragtes forældre • Flere går ikke i skole • En større andel er ekstremt undervægtige eller ekstremt overvægtige • En større andel har et bekymrende forhold til deres vægt • Spiser langt sjældnere morgenmad eller frugt og grønt • Dyrker kun sjældent motion • Går sjældent til fritidsaktiviteter • Ryger i højere grad til daglig TITEL 04-02-2014 17

Disposition • Det generelle billede af unge anbragte • Resultater fra SFI’s forløbsundersøgelse • Anbragte unge som voksne TITEL 04-02-2014 18

Anbragte unge som voksne Sverige • 44 pct. af dem, som blev anbragt som teenagere pga. problemer med deres opførsel havde været i fængsel i alderen 20-24 år. Blandt jævnaldrende i befolkningen kun var ca. 3 pct. (Vinnerljung & Sallnäs, 2008) • Anbragte eller tidligere anbragte unge har større risiko for mentale problemer end den almene befolkning (Berlin et al. 2011; Vinnerljung et al. 2006) USA • Især unge anbragt sent har større sandsynlighed for at være uden for arbejdsmarkedet, at blive teenagemødre eller arresteret og sigtet for kriminalitet (Baskin & Sommers, 2011; Doyle 2007 2008 2013) TITEL 04-02-2014 19

Anbragte som voksne Danmark Unge anbragt første gang som 13-17-årig har som 24-årig • Mindre sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller under uddannelse • Større sandsynlighed for ikke at have færdiggjort 9. klasse • Større sandsynlighed for at være på kontanthjælp og førtidspension • Større sandsynlighed for psykiatriske problemer • Større sandsynlighed for at være blevet dømt for vold og berigelseskriminalitet som 18-24-årige TITEL 04-02-2014 20

Tak for opmærksomheden

Psykiatriske diagnoser 15-årige anbragte Anbragte børn Mindst én psykiatrisk diagnose (F00-F99) Årgang 95 37,6 7,3 * F20-29 Skizofreni 2,8 0,3 * F30-39 Affektive lidelser 2,9 0,7 * 10,7 2,2 * F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande F50-59 Adfærdsændringer / fysiske faktorer 0,6 0,5 F60-69 Forstyrrelser af personlighedsstruktur 2,2 0,2 * F70-79 Mental retardering 3,5 0,4 * Antal observationer 1.701 22 75.574

Psykiatriske diagnoser 15-årige anbragte Anbragte børn Årgang 95 Børnespecifikke psykiatriske diagnoser (F80-99): F80 Forstyrrelser af tale og sprog 0,6 0,1 F81 Forstyrrelser af skolefærdigheder 0,3 0,1 F82 Forstyrrelser af motoriske færdigheder 0,0 0,0 F83 Blandet udviklingsforstyrrelse 1,5 0,3 * F84 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 5,7 1,4 * 12,2 1,7 * F91 Adfærdsforstyrrelser 2,3 0,2 * F92 Blandet adfærds- og følelsesmæssig for. F93 Emotionelle forstyrrelser opstået i barndommen 2,3 0,2 * 1,5 0,3 * F94 Sociale forstyrrelser før voksenalderen 6,7 0,3 * F95 Tics 0,5 0,1 F90 Hyperkinetiske forstyrrelser / ADHD 23

Add a comment

Related pages

SFI - Signe Frederiksen - SFI - Det Nationale ...

Frederiksen, Signe (2012): Empirical ... Andersen, Henrik Lindegaard; Signe Frederiksen, Kurt Houlberg, ... anbragte børn og risiko for anbringelse ” in ...
Read more

Anbragte børn og unges trivsel 2014 - SFI - Det Nationale ...

Forfatter(e): Mai Heide Ottosen, Mette Lausten, Signe Frederiksen, Dines Andersen. Udgiver: SFI. Udgivelsesdato: Sprog: Dansk
Read more

Mette Ejrnæs, Morten Ejrnæs og Signe Frederiksen

1 FoSo . ANBRAGTE BØRN I DANMARK – EN DESKRIPTIV ANALYSE . Mette Ejrnæs, Morten Ejrnæs og Signe Frederiksen . FoSo Arbejdspapir/Working paper Series
Read more

empirical essays on placements in outside Home care

Empirical Essays on Placements in Outside Home Care By Signe Frederiksen May 2012 A PhD thesis submitted to Business and Social Sciences, Aarhus University,
Read more

Anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn

Anbragte børn får langt sjældnere en uddannelse og et arbejde sammenlignet med de ikke-anbragte børn. Og samtidig havner flere anbragte børn i ...
Read more

Anbragte børn klarer sig dårligere som voksne - KORA

I afhandlingen har Signe Frederiksen sammenlignet de anbragte børn med en ... Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med ...
Read more

Anbragte børn og unges trivsel 2014 — Socialstyrelsen ...

Hvordan trives anbragte børn og unge? Det spørgsmål er grundlaget for trivselsundersøgelsen, som udkom i januar. Formålet med undersøgelsen er at ...
Read more