Analiza regresji

40 %
60 %
Information about Analiza regresji
Education

Published on March 20, 2014

Author: VictoriaKamasa

Source: slideshare.net

PREDYKCJA PODSTAWY ANALIZY REGRESJI

WYOBRAŹMY SOBIE  w firmie X pracownik na starcie zarabia 2000 zł;  w firmie X dochód pracownika zależy wyłącznie od jego stażu pracy;  z każdym rokiem jego pracy, jego wynagrodzenie wzrasta o 200 zł;  Ania pracuje w firmie 5 lat, Kasia 8 lat, a Małgosia 12 lat;  Ile zarabia każda z nich?  dochód= 200*liczba lat + 2000 zł;  bardziej ogólnie: y=b*x+a  dostaliśmy równanie linowe czyli  opis prostej, wzdłuż której układają się poszczególne wyniki

WYOBRAŹMY SOBIE 2  czas potrzebny na przeczytanie tekstu w stanie upojenia alkoholowego zależy wyłącznie od czasu potrzebnego na przeczytanie tekstu w stanie trzeźwym;  z innych badań wiemy, że czytanie tekstu trwa o 30% dłużej niż w stanie trzeźwym;  Ile czasu na przeczytanie tekstu potrzebują:  Tomek – na trzeźwo 500 s  Kasia – na trzeźwo 300 s  Ania – na trzeźwo 450 s  równanie:  czas (alkohol) = 1,3*czas trzeźwo

WYOBRAŹMY SOBIE 3  Badaliśmy zależność między czasem nauki, a wynikiem na teście;  Otrzymaliśmy następujące wyniki:  Ania – 3h, 130 pkt  Marysia – 5h, 150 pkt  Tomek – 2h, 120 pkt  Michał – 8h, 180 pkt  Druga grupa będzie pisać ten sam test. Wojtek uczył się 7h. Ile dostanie punktów?  Szukamy równania prostej opisującej zależność widoczną w wynikach:  wynik na teście = 10*liczba godzin + 100  Na podstawie uzyskanych wyników możemy:  określać inne wyniki (=> predykcja)  określać zależności między wynikiem jednej zmiennej (najczęściej niezależnej) a wynikiem drugiej zmiennej (najczęściej zależnej) (=> analiza regresji)  zakładaliśmy zależność  doskonałą (=> brak wpływu innych czynników)  liniową (=> równomierne powiązanie dwóch badanych zmiennych) RÓWNANIE REGRESJI

SZUKAMY PROSTA METODA KRYTERIUM NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW najlepiej dopasowana linia to taka, dla której suma kwadratów odchyleń poszczególnych wyników od wyników przewidywanych jest najmniejsza.

MATEMATYKA r – współczynnik korelacji dla X i Y SX – odchylenie standardowe dla X SY – odchylenie standardowe dla Y

PROBLEM 

PO CO BŁĄD? PRZYPOMNIJMY  ANALOGICZNIE  SYX jest pewnym rodzajem odchylenia;  jeżeli Y ma rozkład normalny (lub możemy to sensownie przypuszczać), to możemy szacować przedział, w jakim znajdzie się określony procent wyników;  np. 95% wyników:  dolna granica: Y’-1,96* SYX  górna granica: Y’-1,96* SYX

WARUNKI STOSOWANIA  związek między X i Y jest linowy;  rzeczywiste wyniki Y mają rozkład normalny dla wszystkich wyników X  spełnione jest założenie o homoscedastyczności: •zmienność rzeczywistych wyników Y skupionych wokół Y’ musi być taka sama dla wszystkich wartości X. •sposoby szacowania: owykres (diagram rozrzutu) otesty statystyczne

INTERPRETACJA 1  wartość a:  ile będzie wynosiło y, jeżeli X jest równe 0  wyraz wolny, współczynnik przesunięcia, intercept Y  wartość b:  dla wartości znormalizowanych:  o ile przeciętnie wzroście Y jeżeli X zwiększy się o jedną jednostkę (np. odchylenie standardowe)  dla wartości surowych:  r(SY/SX)  o ile przeciętnie wzrośnie wartość Y wtedy, gdy X zwiększy się o jedną jednostkę  współczynnik regresji

INTERPRETACJA 2  Y’ wariancja wyników standardowy błąd oszacowania – zmienność Y niezależna od X zmienność Y, która jest związana ze zmiennością Xr2

MOŻLIWOŚCI •MODELOWANIE (np. binary logistic regression):  szukamy najlepszego dopasowania uwzględniającego wiele zmiennych  np. chcemy przewidzieć pensję pracownika naukowego na podstawie: • stażu pracy; • liczby publikacji; • średniej ocen z ankiet studenckich;  uzyskujemy równanie postaci: • pensja = A + B1*staż pracy + B2*liczba publikacji + B3*średnia ocen  na jego podstawie możemy określać procent zmienności zmiennej zależnej (pensja) za który odpowiadają poszczególne zmienne niezależne

ĆWICZENIE  badamy zależność wyników testu fluecji słownej od różnych czynników: oZMIENNE ZALEŻNE: wynik zwierzęta (FS1), wynik przedmioty ostre (FS2); ogólny wynik – zmienna porządkowa (FS_całość); oZMIENNE NIEZALEŻNE: IQ, wykształcenie, płeć.  zbadaliśmy 30 osób;  zmienne dla których mogę obliczyć współczynnik korelacji Pearsona: o wynik zwierzęta (FS1), o wynik przedmioty ostre (FS2); o IQ  analiza regresji: oFS1 jako predyktor dla FS2 o IQ jako predyktor dla FS1 o IQ jako predyktor dla FS2 =WSP.KORELACJI(zmienna 1; zmienna 2)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Regresja (statystyka) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Metody regresji nieparametrycznej nie zakładają, że estymowana funkcja jest znana z dokładnością do skończenie wielu estymowalnych parametrów.
Read more

Regresja liniowa, analiza regresji - Naukowiec.org ...

Analiza regresji liniowej ma na celu wyliczenie takich współczynników regresji, aby model jak najlepiej przewidywał wartość zmiennej zależnej.
Read more

Analiza regresji liniowej w SPSS - YouTube

www.pogotowiestatystyczne.pl wyjaśnia jak przeprowadzić analizę regresji liniowej z jednym predyktorem oraz poprawnie zinterpretować jej wyniki
Read more

ANALIZA KORELACJI I REGRESJI - Zakład Demografii i ...

Zale˙zno sci korelacyjne´ Regresja liniowa ANALIZA KORELACJI I REGRESJI Agnieszka Rossa Agnieszka Rossa ANALIZA KORELACJI I REGRESJI
Read more

Kategoria:Analiza regresji – Wikipedia, wolna encyklopedia

Strony w kategorii „Analiza regresji” Poniżej wyświetlono 20 spośród wszystkich 20 stron tej kategorii. !
Read more

Analiza regresji - film 1 z 2 - YouTube

Analiza regresji liniowej w SPSS - Duration: 16:12. Paweł Iwankowski 18,034 views. ... Analiza prostej regresji liniowej - Duration: 24:03.
Read more

Analiza regresji - regresja liniowa - Podstawy statystyki ...

Jesteśmy zainteresowani równaniem regresji opisującym zależność wzrostu od wieku. W tym celu po wyborze właściwych zmiennych i przyjęciu ...
Read more

Analiza regresji - idea - Naukowiec.org - Portal dla osób ...

Główną ideą regresji jest przewidywanie, prognozowanie danych dla pewnej zmiennej na podstawie innych zmiennych.
Read more