Al.Legacions Individuals

50 %
50 %
Information about Al.Legacions Individuals
Sports

Published on July 24, 2009

Author: StopKart

Source: slideshare.net

Description

A lliute disposició de qualsevol ciutadà que vulgui presentar-la per correu administratiu a qualsevol Oficina de Correos abans de dimecres 29 de juliol de 2009

A l’Ajuntament de Llinars del Vallès Plaça de la Vila, 1 Llinars del Vallès (08450) Davant l’Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del PGOU per a la implantació d'un centre esportiu per a la pràctica d'esports del motor en l’àmbit situat aproximadament entre el torrent del Fou i el torrent de la Figuera, a l’oest del municipi de Llinars, en una àrea d’unes 13,24 Ha, feta pel Ple Municipal de Llinars del Vallès en data de 4 de juny de 2009 en/na ……………………………………………….amb DNI …………………………i domicili al carrer………………………………...…….nº………de...............…..………….......CP..............., presenta les següents al·legacions: PRIMERA.- La proposta no és coherent amb els objectius i les estratègies d’aquest PGOU que establia com a model territorial el buit construït entre Llinars i Cardedeu. Entenem que s’està canviant aquest model territorial (ocupar aquest buit) i no és pertinent aprovar-la en el marc d'una modificació puntual, sinó que en requeriria una revisió completa del planejament de Llinars. Una activitat d’aquestes característiques caldria planificar-la en el marc del planejament sectorial (és a dir, des de l’àmbit català o si més no, comarcal), on s’identifiquessin necessitats d’aquest tipus d’instal·lacions i es localitzessin els punts idonis per a desenvolupar-les en el territori català. I no en funció del propietari que vol vendre, del promotor privat que vol fer negoci i de l’alcalde que vol obtenir ingressos econòmics pel municipi, mitjançant convenis, per satisfer necessitats totalment locals. SEGONA.- El nou ús que es vol donar vulnera l’article 32 de la Llei d’Urbanisme sobre el concepte de sòl no urbanitzable. Les instal·lacions del circuït internacional de karts proposat va en contra directament del que l’article defineix com a ús del sòl no urbanitzable i que li confereix “un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d'evitar la transformació dels terrenys per a protegir–ne l'interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d'un altre tipus” i amb “l'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d'acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible”. La destrucció del territori que suposaria la construcció de les instal·lacions del circuït internacional de kàrting, i el tipus d’activitat altament contaminant des del punt de vista acústic i atmosfèric, l’impacte paisatgístic, sumat a la gran mobilitat de persones en aquest espai protegit són factors contraris a un desenvolupament sostenible, fan aquest nou ús absolutament contrari al concepte de sòl no urbanitzable. Per l’activitat que s’hi vol fer es tractaria d’un sòl urbanitzable industrial encobert. Tractant-lo com a sòl no urbanitzable no té les càrregues urbanístiques obligades. TERCERA.- La dimensió de les instal·lacions permanents que es proposen vulneren l’Article 47 de la Llei d’Urbanisme sobre el Règim d'ús del sòl no urbanitzable pel que fa a allò que es considera d’interès públic. 1

Segons l’Article 47 de la Llei d’Urbanisme: “El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar–lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d'interès públic: a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti.” La proposta encabiria les instal·lacions següents: - Pista de velocitat - Circuit de kàrting de lloguer i paddock - Edifici social, administració i serveis - Àrees tècniques - Activitats esportives complementàries - Zona de picnic - Zona d’esbarjo - Aparcaments - Bosc - Acampada - Allotjament - Restaurant / Bar - Magatzems i hangars - Gimnàs - Museu - Centre de primers auxilis - Zones tècniques - Accessos Les instal·lacions permanents que es construirien en les 13Ha de kàrting, segons la proposta, i el moviment de terres i la dimensió de les obres que suposarien, superen amb escreix el que es pugui considerar “obres i instal·lacions mínimes”. QUARTA.- Variació de l’ús del sòl legalment establert pel PGOU vigent com espai de protecció de la biodiversitat forestal, agrícola i de les connexions biològiques. En la proposta de modificació puntual del PGOU, “Dins de la classificació de SÒL NO URBANITZABLE, establerta pel Pla General d’Ordenació Urbanística municipal, es crea una nova zona (clau 28), amb qualificació de CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR, complementant les ja existents al municipi de Llinars: la d’especial interès ecològic i paisatgístic (clau 21), la de protecció dels espais naturals d’interès forestal (clau 24), la d’especial protecció de la biodiversitat (clau 26), la de protecció de les connexions biològiques (clau 23), la de mosaic agroforestal d’especial interès (clau 25), la de protecció del Mogent (clau 22)”. S’al·lega que les instal·lacions del circuït internacional de karts que es proposen és totalment incompatible amb els usos actualment vigents la d’especial protecció de la biodiversitat forestal (clau 26a), especial protecció de la diversitat agrícola (clau 26b) i la de protecció de les connexions biològiques (clau 23). 2

La tipologia i dimensions del projecte proposat no només no complementarien les zones protegides existents sinó que inutilitzarien per sempre la protecció que determina l’actual PGOU, no només per a les 13 Ha afectades directament pel projecte, sinó per tota la zona del voltant que tot i mantenint la protecció com a connector biològic o d’especial protecció de la biodiversitat, a la pràctica, l’impacte de les obres (acústic, de contaminació atmosfèrica, visual, paisatgístic, sobre la flora i la fauna i de mobilitat de tantes persones) en farà impossible la seva funció. Protecció que ha de prevaldre per sobre de qualsevol altra consideració si ens ajustem a les directrius proposades per la Comunitat Europea a nivell ambiental. En tot cas la variació dels usos legalment establerts pel PGOU vigent no es pot aprovar en el marc d'una simple modificació puntual del PGOU, sinó que requeriria una nova revisió general del PGOU. CINQUENA.- La clau 28, creada artificialment, incompleix allò que el mateix PGOU defineix com a usos no admesos en sòl no urbanitzable. L’Article 295 del PGOU de Llinars defineix els Usos no admesos en sòl no urbanitzable. No es permeten en sòl no urbanitzable i s’hauran d’emplaçar en sòls urbans o urbanitzables delimitats, els usos o instal·lacions següents: 1. Edificis d’habitatge no vinculats a les activitats agràries, forestals i ramaderes. 2. Usos comercials excepte els admesos a l’article 296. 3. Usos d’oficines i serveis. 4. Ús sanitari-assistencial, excepte el complementari dels usos admesos. 5. Ús educatiu no relacionat amb l’ensenyament obligatori o la natura. 6. Ús recreatiu. 7. Ús socio-cultural no relacionat amb aspectes culturals o del lloc. 8. Ús industrial excepte els relacionats a l’article 296. 9. Ús d’estacionament, excepte els relacionats amb activitats pròpies del sòl lliure. 10. Ús públic-administratiu. 11. Ús d’abastament. 12. Qualsevol altre ús anàleg amb els anteriors i que no estigui comprés en l’article següent. SISENA.- Risc de conurbació entre els municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Les instal·lacions del circuït internacional de karts s'emplaçarien en una zona fonamental per a mantenir la separació dels nuclis de Cardedeu i Llinars, precisament allà on actualment la separació és més gran. L’actuació aïllada de la implantació del karting condiciona el model territorial i els possibles desenvolupaments urbanístics tant de Cardedeu com de Llinars del Vallès. De l’estudi del sòl no urbanitzable del PGOU de Llinars del Vallès se’n dedueix que la majoria del territori s’ha de mantenir com a sòl lliure. És objectiu de la Revisió mantenir el nucli urbà individualitzat, evitant la conurbació amb els municipis veïns. Setena.- Manca estudi d’impacte ambiental i integració paisatgística. La proposta no presenta la diagnosi del potencial impacte en el paisatge, ni les mesures correctores necessàries. La construcció del circuït internacional de karts suposaria la destrucció d’una superfície forestal, de conreus, i prats que són l’hàbitat i via de pas de moltes espècies de 3

flora i fauna que configuren la biodiversitat que es vol protegir amb les claus 23, 26a i 26b de l’actual PGOU. L’impacte ambiental i paisatgístic de la construcció i posterior funcionament del kàrting, amb l’agreujant del soroll i la mobilitat per la zona de milers de persones que suposa, no s’ha avaluat. Tanmateix, la modificació aprovada inicialment del PGOU ha estat realitzada sense l’estudi d'impacte i integració paisatgística que ordena el Decret 343/2006 de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la llei 8/2005 , de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. VUITENA.- Manca de l’avaluació de la mobilitat generada com a instal·lació esportiva amb un aforament superior a 2000 persones. Com regula el decret 344/2006, de 19 de setembre dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada en els projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular segons l'article 3.4 apartat c: “les instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a les 2000 persones”. Segons les dimensions de les graderies (744m2) i dels talussos aptes per a la col·locació d’espectadors sense seient (480m2) , i les dimensions de l’aparcament per a 390 cotxes, a més de les places per autocars i autocaravanes, els espectadors poden duplicar fàcilment l’aforament de 2000 persones que exigeix l’esmentat decret. Aquest aforament suposaria un gran impacte sobre la xarxa viària actual ja saturada entre setmana i en cap de setmana. En qualsevol cas, donades les característiques de les vies de comunicació de la zona i l’existència de la via del tren paral·lela a l’autopista i la variant, l´única possibilitat d’accés al circuït internacional de Karts seria travessant el municipi de Cardedeu si es ve de la banda de Barcelona (sortida La Roca del Vallès) o travessant pel mig de Llinars si es ve des de la frontera francesa (sortida de Sant Celoni). Tanmateix la via d'accés principal al circuit té una amplada de 5 metres, totalment insuficient per a la circulació de vehicles i autocars que necessita el circuit, cosa que fa pensar que l’amplada haurà de ser molt superior i, per tant, l’afectació serà més gran, implicant àrees fora de la zona per la qual es vol fer la modificació puntual del PGOU. NOVENA.- Estudi acústic insuficient. El model predictiu que s’ha fet servir a l’estudi de l’impacte acústic considera el futur circuït de karts com si fos una infraestructura viària i no com a una activitat generadora d’alts nivells de so per si mateixa. Els karts emeten sorolls a freqüències que són més difícils d'apantallar. En la proposta no es justifica tècnicament que no se sobrepassaran els nivells acústics establerts per la normativa vigent (inclosa l'ordenança municipal de Cardedeu) en les zones urbanes i urbanitzables (barris de La Granada i Poble Sec de Cardedeu, barris de Sant Josep i Pla de les Parets i Pla Morató de Llinars , Sant Julià d’Alfou de Sant Antoni de Vilamajor). Aquest impacte acústic afectaria directament unes 7000 persones i indirectament moltes més, per l’increment de la mobilitat que es produiria en ambdós municipis. Les barreres acústiques vegetals, els propis edificis i talussos són totalment insuficients per evitar l’impacte acústic de l’activitat proposada. A més, segons la proposta de mobilitat presentada pels promotors que contempla passar el tràfic pel carrer Granollers de Llinars del Vallès generaria contaminació acústica que no ha estat valorada, i que afectaria, entre d’altres, l’actual Casal de la Gent Gran / Centre de dia, 4

que té una especial protecció contra la contaminació acústica i, per tant, incompatibles amb els usos establerts. DESENA.- Vulneració de l’article 9.4 de la vigent Llei d’Urbanisme pel que fa als límits de pendents. El turó on es vol fer el circuït de karts té un desnivell de 46m i pendents de més del 20%. Això suposaria un moviment de terres importants per aconseguir plataformes on situar la pista de competició i les altres instal·lacions, modificant la morfologia del territori i impactant el paisatge. No hi ha cap estudi d’aquest impacte. ONZENA.- Vulneració de les distàncies mínimes respecte de les finques veïnes. Manca de previsió de zones de transició entre les activitats previstes i les pròpies del sòl no urbanitzable. DOTZENA.- Manca d’estudi sobre les conseqüències de la contaminació atmosfèrica sobre els cultius, la flora i la fauna de l’entorn. L’activitat que es proposa pot ser altament contaminant també des del punt de vista de l’emissió de gasos pels Karts, camions, i centenars de vehicles a la zona. No hi ha un estudi que valori l’impacte d’aquestes emissions. TRETZENA.- Pèrdua d’ús social d’un entorn natural de passeig i gaudi. L’entorn és molt utilitzat per veïns de Llinars i Cardedeu (la Granada, Bellavista, Can Morató, Poble Sec,...) i és la porta d’aquests barris cap el medi natural (Pla Marsell, bosc de Can Morató). CATORZENA.- Pèrdua d’un espai natural que té un valor històric afegit. Forma part de l’indret on es va esdevenir la Batalla de Cardedeu, al 1808, entre les tropes napoleòniques i les aliades. El nou ús sol·licitat impossibilitaria la utilització futura d’aquest entorn per organitzar itineraris de Recuperació de la Memòria Històrica lligats també amb el Camp d’Aviació republicà proper. Signat, SOL·LICITA: La retirada de la modificació del PGOU aprovat en la sessió del dia 4 de juny de 2009 per tots els arguments exposats en les presents al·legacions. Llinars del Vallès, a .......... de juliol de 2009. Il.lm Sr. Martí Pujol i Casals, ALCALDE AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS 5

Add a comment

Related presentations

Related pages

Al·legacions individuals - Xarxanatura 2000

Al·legacions individuals. L’Institut Agrícola va prepara un model d’escrit d’al·legacions per tal que les persones interessades poguessin dur a ...
Read more

Recollida individual d’al.legacions al PHCE | Plataforma ...

Al.legacions individuals al PHCE. Aqui la traducció en anglès (English translation) un cop signada ens la feu arribar a nosaltres, que farem l’entrega ...
Read more

Al·legacions - Seu electrònica

Al·legacions. Petició fonamentada en defensa de drets individuals o col·lectius prèvia a una resolució administrativa relacionada, per exemple, amb ...
Read more

al·legacions | Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

En aquest moment estan recollint les al·legacions individuals per a presentar-les a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Read more

Més d'un miler de firmes contra el pla hidrològic de l ...

La PDE continuarà fins al juny la recollida d'al·legacions individuals
Read more

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

Els propietaris de terres que limiten amb els terrenys de la planta no han rebut cap informació. Les al·legacions individuals urgixen ...
Read more

perlhorta.info | Defensem el territori

Al·legacions individuals al PATH. Segurament molts de nosaltres estem de vacances, però recordareu que està en exposició pública per presentar al ...
Read more

Stop a la incineració - INICI

Al·legacions individuals. Al·legacions per a entitats. Roda de premsa. Al·legacions Cales de Pachs. PowerPoint de la presentaci ...
Read more