AKTIIVI Plus -hankkeen ja verkoston esittely 2014

48 %
52 %
Information about AKTIIVI Plus -hankkeen ja verkoston esittely 2014
Social Media

Published on March 4, 2014

Author: AKTIIVI

Source: slideshare.net

AKTIIVI Plus www.aktiivi.info

Mikä AKTIIVI Plus? Onko se jotain jogurttia?

AKTIIVI Plus on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -koordinaatiohanke. Lisätietoja www.aktiivi.info

Kohderyhmät • Samasta kehittämisohjelmasta rahoitusta saavat hankkeet sekä niiden toimijat • Koko ohjelman ohjausryhmä sekä rahoittaja • Hankkeiden kautta opetustoimi, vapaa sivistystyö, aikuisopetus, kirjasto, kulttuuritoimi ja näiden henkilöstö, kansalaisjärjestöt ja alueiden työelämän organisaatiot

Tavoitteet • Edistää verkostoitumista ja yhteistyötä • Jalostaa ja levittää hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja • Ennakoida sekä tutkia ja arvioida kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista

Avara museo AVO1 Kiravo Open Zone Tietotaitotalkoot Verkko haltuun! Nätet i besittning! Lähellä kaupungissa Ayvot Mobiilisti Aistien Sápmi Miehtá Esiselvitys TTS AVO2 Osaavat verkostot Yhteisillä vesillä Jäde ALY Vuosttas Lávki AKTIIVI-tukihanke PortaaliselvitysTyyne Pilvipalvelut eMessi KOPPI AKTIIVI YHTEYS AKTIIVI Plus

Elämyksellistä oppimista, moniaistiset tilat oppimisessa, moniaistista oppimista. Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä http://www.laurea.fi/aistien http://www.aistienmenetelma.net http://aistien.blogspot.fi/ minttu.raty@laurea.fi

ALY –Avoin Luova Yhteisö Avoin Luova Yhteisö - hanke tuottaa avoimen luovan yhteisöllisen oppimismallin, joka yhdistää opiskelijat, opettajat ja alueen toimijat. Ytimessä on toiminnan joustavuus ja ajan hetkessä toimiminen. outi.vahtila@hamk.fi https://sites.google.com/a/luovapaja.com/ avoin-luova-yhteisoe---aly/home

AVO2 - Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin Synnytämme ja vahvistamme yhteisöllistä, osallistavaa ja verkostomaista toimintakulttuuria. Tuemme avoimuutta verkostomaisissa toimintaympäristöissä. Selvitämme, tuemme ja koulutamme avoimen oppimisen malleja, avoimen osallistumisen käytäntöjä sekä avointa sisällöntuotantoa. www.eoppimiskeskus.fi/fi/avo2 www.bit.ly/avomateriaalit avokoordinaatio@eoppimiskeskus.fi

Järjestöt lähidemokratian tukena Verkostoitumis- ja oppimisympäristö; järjestöjen osaamisen ja vaikuttavuuden lisäämistä. http://www.osallistu.fi http://osallistu.blogspot.fi minna.pesonen@ok-opintokeskus.fi

Tutkivan oppimisen materiaalipaketti kaupungin lähiympäristöistä. Ajankohtaisia ja helposti sovellettavia oppisisältöjä. http://lahellakaupungissa.fi virpi.hirvensalo@utu.fi Lähellä kaupungissa

Mobiilisti oppien, mobiilioppia autenttisesti ja yhteisöllisesti. Mobiilisti http://www.mobiilisti.com johanna.salmia@hamk.fi

http://osaavat.org teemu.rauhala@uta.fi Osaavat verkostot Avoimuutta oppimisessa, joustavia vaihtoehtoja työskentelyyn -toimintamalleja kirjastoihin tilanteessa, jossa työn tekemisen ja opiskelun muodot ja tavat ovat muuttuneet ja ihmiset tarvitsevat joustavia vaihtoehtoja työskentelyynsä.

Sápmi Miehtá - Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke Etäopetuksella Saamen kielen ja kulttuurin taitajaksi. www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu http://sapmimiehta.wordpress.com unni.lansman@sogsakk.fi

YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteydet Vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä. Aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea. jenny.viitanen@ulapland.fi http://yhdessatekemisenyhteisot.blogspot.fi/ • Seminaareja verkostossa • Tarinatupia kirjastoissa • Kansalaisfoorumeita opistoissa

Yhteisillä vesillä Vesistötieto paremmin näkyville ja tehokkaammin kansalaisten käyttöön. http://yhteisillavesilla.blogspot.fi/ anne-mari.ventela@pji.fi - Tiedosta toimintavalmiutta vesien hoitoon ja kunnostukseen.

PÄÄTTYNEET HANKKEET 03/2014 mennessä

www.avaramuseo.blogspot.com pauliina.kinanen@museoliitto.fi Tavoitteena museoiden avaaminen uusille kävijäryhmille kehittämällä heidän tarpeisiinsa suunnattuja toimintamalleja ja lisäämällä alan ammattilaisten pedagogista osaamista Kehittyvä oppimisympäristö aikuisille.

AYVOT – Avoin yhteisöllinen virtuaalinen oppimisympäristö Avoin yhteisöllinen oppimisympäristö: seksuaaliterveyttä avoimesti sinulle, minulle, opiskelijalle ja opettajalle. Avointa, yhteisöllistä ja autenttista oppimista www.seksuaaliterveysasema.fi amk.fi/ayvot.html juho.hartikainen@amk.fi

AVO1 – Avoimet verkostot oppimiseen Kehittämishanke, jossa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa, tavoitteena synnyttää avointa oppimista tukeva asiantuntijayhteisö ja lisätä alan asiantuntemusta. http://www.eoppimiskeskus.fi/avo1

Kiravo – Kirjasto avoimena oppimisympäristönä Projektissa on tuotettu opetusaineistoja tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon ohjaukseen sekä toimintamalli kirjastojen yhteistyöhön erilaisten paikallisten kumppaneiden kanssa. http://kiravo.kirjastot.fi/ anne.ojanpera@hel.fi

Tietotaitotalkoot on yhteensä 12 tunnin mittainen toimintarupeama, jossa yhdessä oppien tehdään yhteisölle julkaisu, video, äänituote tai nettisivut. Talkoisiin kuuluu myös herkullinen ateria! Talkoiden luotsit tuovat mukanaan tarvittavan laitteiston ja materiaalin. www.tietotaitotalkoot.fi http://www.youtube.com/watch?v=k2qhFJRMtt8 liisa.kirves@gmail.com

Kirjastoalan hanke, joka kehittää kirjastoammattilaisten ja opettajien mahdollisuuksia välittää sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja sekä luoda uutta osaamista ja työkaluja kirjastojen mediakasvatuksen, monikulttuurisuuden, verkkodemokratian, vuorovaikutteisuuden ja mallintamisen alueille www.ttstyt.wordpress.com teemu.rauhala@uta.fi Open Zone – Kohti monikulttuurista kirjastoa Hanke, jossa kirjastoa kehitetään kohti monikulttuurista oppimisympäristöä.

Mitä jäi elämään? Hakeva ja hakeutuva toimintatapa – kirjastosta yhteyksiä ulospäin, uusia kumppaneita, toimintaa kumppanin foorumeilla – kirjasto menee ulos! – Toiminnan lähtökohtana ryhmän tilanne ja tarpeet – räätälöity sisältö; mm. verkkotaidot, tiedonhankinta, oppiminen, osallistuminen – Osallistujat: • erilaiset kuntoutujaryhmät (mielenterveyskuntoutujat, syöpäkuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät, päihdekuntoutujat) • Erilaiset oppijat (kehitysvammaiset, maahanmuuttajat, erityisnuoret) www.verkkohaltuun.fi paivi.jokitalo@seamk.fi

PÄÄTTYNEET ESISELVITYSHANKKEET

Humanistisen ja kasvatusalan pienten työpaikkojen ammattilaisten eMentorointi - eMessi Hankkeen loppuraportti: http://urly.fi/bTv minna.rajalin@humak.fi Toiminnot: • 2 eMessi pilottiryhmää: säännölliset online-istunnot • Tiedonkeruu kohderyhmän työelämästä kyselyllä • Selvitys mahdollisista eMentorointi-sovelluksista

KOPPI - Kansalaistoiminnan keskukset avoimina oppimisympäristöinä Hankkeen loppuraportti: http://urly.fi/bTu esa.ylikoski@humak.fi - Tietoa järjestökeskuksista avoimina oppimisympäristönöinä - Kartoittavaa ja yleistävää tietoa järjestökeskusten peruspiirteistä

PiHaTTo - Pilvipalvelut hajautetun työympäristön työhuoneena ja oppimisympäristönä Yksilön oppimisesta yhteisön osaamiseksi http://some.lappia.fi/blogs/pihatto/ marko.mehtala@tokem.fi

http://www.eoppimiskeskus.fi/projektit/tyyne Tietämystä työssä ja työn ohessa tapahtuvan oppimisen ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksista muuttuvissa työympäristöissä ja liikkuvassa työssä. TYYNE -Työelämä oppimisympäristönä Hankkeen loppuraportti http://urly.fi/bTx

JESPERI-raportti: http://www.eoppimiskeskus.fi/images/pdf/JESPERI-raportti_24042013.pdf http://www.eoppimiskeskus.fi/projektit/jesperi JESPERI - Jatkoselvitys ESR/EAKR- hankkeiden hankeportaalille

Vuosttas lávki Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö - esiselvitysprojekti. Tavoitteena valmistella varsinaista Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö - Sápmi Miehtá -projekti.

Esiselvitys avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmaan Hankkeessa kehitetään koko rakennerahastotoimintaa palvelevaa palvelujärjestelmää, joka linkittää ja kytkee toisiinsa eri tietovarantoja, tarjoaa tietoa kehittämisteemoittain sekä tarjoaa hanketoimijoille avoimet sähköiset työkalut mahdollisimman tarvelähtöisesti. ilkka.lehtinen@hermia.fi

verkostoituminen tuotteistaminen ennakointi aktiivinen kansalaisuus arviointi hyvät ja lupaavat käytännöt kuntayhteistyö avoimet oppimisympäristöt avoimet koulutukset tiedottaminen tutkimus www.aktiivi.info

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Jäsenlehti

Lahden Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n Hallitus 2014 ... perhosen lennon, kangasvuokkojen kukinnan ja tulppaanien versot kukkapenkissä. Valo paljastaa
Read more

Www.steadham.top - Aktiivi Treffit

Ja harrastavansa euroa plus korko ... Oli pelkän hakkaamisen 2014 07 täältä aktiivi treffit skal ... uusiin tyyppeihin esittely aktiivi treffit ja ...
Read more

Uusi Rauma 11.1. 2014 by Marva Group - issuu

Title: Uusi Rauma 11.1. 2014, Author: Marva Group, Name: uusi_rauma_11.1.2014, Length: 16 pages, ... KEBABIT JA NORM. PIZZAT. 5. 50. sis. vesi, salaa ja kahvi.
Read more

EU 35 / 8.5.2014 to by Etelä-Uusimaa - issuu

... (5.3.2014) osallistumis- ja ... Ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston. puheenjohtaja. Mikä asema ja etuus ... Xenon Plus -ajovalot, LED ...
Read more

Esitys "Osaaminen hallussa mentoripankissa Aija Hietanen ...

Sen lataamiseksi ole hyvä ja suosittele se omille ystäville yhdessä ... Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota. Osaaminen hallussa mentoripankissa ...
Read more

Esitys "6/23/2014Sivu 1 YSTEA Yksityisen Sosiaali- ja ...

... http://www.ystea.fi/toiminta/50-plus/http://www.ystea.fi/toiminta/50-plus/ Yksityisen Sosiaali- ja ... 2014 • Ajankohtaiset ... verkoston ...
Read more

Classic Motorshow - Näyttelyopas 2015

... jossa on rallikaluston esittely vanhemmista ... omistajalleen Oulusta vuonna 2014. ... verkoston luominen ja ylläpito sekä ...
Read more

Ministerit - Eduskunta - kansanedustajat

... marraskuussa 2014 ja liittyi ... presidentin esittely ... Hakanen ja tamperelainen yhteiskunta-aktiivi ...
Read more

työttömyyspäivärahan, - search.24img.com

Pohjoismaiden neuvoston esittely ... EURES-verkoston sivustossa julkaistaan ... } jQuery( '.g-plus' ).each ...
Read more

Karreinen.org - ratkaisukeskeinen valmennus, fasilitointi ...

... joten raadin työn esittely ja siitä ... verkoston ihmisten määrä ja ... n asiakastilaisuuden Liina Hongellin kanssa 13.3.2014 ja ...
Read more