Akciğer rezeksiyonu sonrasında majör morbidite: ESTS veritabanı sistemi ve TM&M karşılaştırması

50 %
50 %
Information about Akciğer rezeksiyonu sonrasında majör morbidite: ESTS veritabanı sistemi...
Health & Medicine

Published on March 7, 2014

Author: akugoguscerrahisi

Source: slideshare.net

Description

Ayrıntılı bilgi: www.akugoguscerrahisi.com

Akciğer rezeksiyonu sonrasında majör morbidite: ESTS veritabanı sistemi ve TM-M karşılaştırması Arş. Gör. Dr. Adem GENCER AKÜ Göğüs Cerrahisi A.D. Journal of thoracic disease: April 2013

GİRİŞ  Postoperatif komplikasyon oranları tedavi etkinliği ve bakım kalitesinin belirlenmesinde parametre olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen standart bir komplikasyon derecelendirmesi yoktur.  TM&M sınıflandırma sistemi ; Postoperatif komplikasyonları tedavi için gerekli yöntemlerin zorluğuna dayanarak sınıflandırmak için önerilen bir metoddur.  Bu çalışmanın amacı kliniğimizde akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalarda TM&M sınıflandırmasına göre komplikasyonların ciddiyetinin dağılımı ile ESTS Database sınıflandırmasına göre dağılımını karşılaştırmaktır.

MATERYAL ve METOD  Bu retrospektif bir çalışma olup, yerel kurumsal inceleme kurulundan onaylı prospektif olarak elektronik klinik veritabanında toplanan veriler üzerinde yapılmıştır. Tüm hastalardan kişisel bilgilerinin ve verilerinin klinik ve bilimsel amaçlarla kullanılacağına ilişkin aydınlatılmış onamları alınmıştır.  Lokal veritabanı yazılımı tarafından prospektif olarak data toplanmıştır. Aylık olarak son 30 gün içinde pulmoner rezeksiyon uygulanan hastalara ait demografik ve klinik veriler elektronik bir veritabanına kaydedilmiştir.  Eklenen tüm değişkenler %95’in üzerinde tamamlanma oranına sahiptir.  Tablo 1’de bu çalışma için kullanılan veri tabanı değişkenleri ve kodlaması görülmektedir.

Tablo 1

ESTS: Major kardiyopulmoner morbidite: başa çıkmak için gerekli tedavinin zorluğundan bağımsız olarak aşağıdakilerden en az birini içeren durum

MATERYAL ve METOD  Ocak 2000 ile Nisan 2011 tarihleri arasında pulmoner rezeksiyon ile sonuçlanan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.  Bu kohort içinde en az bir postoperatif komplikasyon gelişen hastalar analiz edilmiştir.

Değişik tipteki komplikasyonların tanımlanması ve TM&M sınıflandırma sistemi  Postoperatif komplikasyonlar ESTS veritabanı tarafından önerilen tanımlamalara uygun olarak sınıflandırılmıştır. Bu tanımlamaya göre;  Major kardiyopulmoner morbidite: başa çıkmak için gerekli tedavinin zorluğundan bağımsız olarak aşağıdakilerden en az birini içeren durum  Pnömoni, bronkoskopi gerektiren atelektazi, ARDS, 24sa fazla MV ihtiyacı, pulmoner ödem, Pulmoner emboli, MI, Kalp yetmezliği, Artimi, inme, ABY  Tm&m sınıflama sistemi Clavien-Dindo sınıflama şemasına dayanarak göğüs cerrahisi sonrasında gelişen komplikasyonları sınıflayan bir metottur.  Bu metoda göre; her komplikasyon tipinden bağımsız olarak ciddiyeti ve tedavi zorluğu dikkate alınarak 1 ila 5 arasında derecelendirilir.  Tablo 2 TM&M sınıflaması tarafından tanımlanmış farklı komplikasyon derecelerini göstermektedir.

 Bu çalışmanın amacına uygun olarak biz veritabanımızda kayıtlı postoperatif komplikasyonların tümünü TM&M sınıflamasına uygun olarak yeniden sınıfladık.  Birden fazla komplikasyon gelişen hastalarda Seely ve ark. Önerdiği şekilde en ciddi olan komplikasyonda karar kıldık.  2 cerrah birbirinden bağımsız olarak her hastaya ilişkin komplikasyonu TM&M derecelendirmesindeki karşılığına göre taradı. Gözlemcilerin anlaşmazlık yaşadığı durumlar bir konsey tarafından çözüldü.  Bu bilgileri almak ve skoru belirlemek için komplikasyonların tedavi yöntemi tıbbi kayıtlardan ve klinik veritabanından prospektif olarak toplandı.

 Daha sonra çalışmamızdaki serinin farklı derecelerdeki dağılım sıklığını ve bu hastaların içinde ESTS tanılamasına göre majör kardiyopulmoner komplikasyon içeren hastaları doğruladık.  Tanımlayıcı istatistikler kullanıldı.  Sonuçlar sayısal değerler için ortalama ve standart sapma cinsinden, kategorik veriler için sıklık cinsinden raporlandı.  İstatistiksel analiz için Stata 9.0 istatistik programı kullanıldı.

SONUÇLAR  Kliniğimizde Ocak 2000 ile Nisan 2011 arasında 1518 hastaya pulmoner rezeksiyon uygulandı. Bunların içinde 450 hastada en az bir postoperatif komplikasyon gelişti. Major Kardiyopulmoner komplikasyon (ESTS) Toplam 290 Aritmi 112 Pnömoni 84 Bronkoskopi gerektiren atelektazi 40 ARDS 16 Pulmoner ödem 16 MI 14 Kalp yetmezliği 4 İnme 3 ABY 1

 Tablo 3 komplikasyonu olan ve olmayan hasta popülasyonunun temel ve cerrahi karakteristiğini göstermektedir.

 Tablo 4 Tm&m sınıflama sistemine göre postoperatif komplikasyonlar zorluğuna göre dağılımını göstermektedir.  %65’ten fazla komplikasyon minör olarak derecelendirilmiştir. (%72 lobektomi sonrası, %30 pnömonektomi sonrası)

 TM&M sınıflandırmasına göre total komplikasyonların 23% ü ölümü de içeren majör komplikasyondur. Bu opere edilen tüm hastaların %7sine karşılık gelir.  ESTS tanımlamasına göre majör kardiyopulmoner komplikasyonlar, komplikasyonlu hastaların %63ünde toplam popülasyonun ise %19unda görülmektedir.

 Tablo 5’te sunulduğu üzere ESTS-tanımlı majör kardiyopulmoner komplikasyonlar majör tedavi gerektirir veya ölümle sonuçlanmaktadır. (TM&M sınıflandırmasında Grade 3-4). Vakaların %38’i.  Bu nedenle ESTS’ye göre majör olarak kabul edilen komplikasyonların %62’si TM&M’e göre minör olarak sınıflanmıştır.  Diğer yandan ESTS tarafından majör olarak kabul edilmeyen 38 komplikasyon TM&M göre tedavideki zorluk dikkate alınarak majör (Grade 3-4) olarak sınıflandırılmıştır. Ancak hiçbiri ölümle sonuçlanmamıştır (Grade 5)

TARTIŞMA  Sağlık sistemlerindeki kalitenin tanımını belirlemek oldukça zordur. Çünkü bakım kalitesi farklı bakış açılarında ve farklı seviyelerde ölçülebilir.  Sağlık sistemi sunucuları tarafından uygulanan cerrahi operasyonlar sonrası görülen komplikasyon oranları kalitenin derecelendirmesinde sık kullanılan bir parametredir. Buna rağmen cerrahi operasyonlar sonrasında evrensel olarak kabul edilebilen bir komplikasyon hedefi tanımlanmamıştır. Ayrıca farklı zorlukta tedavi gerektirmelerine ve farklı postoperatif gidişat göstermelerine rağmen farklı tipteki komplikasyonlar aynı ağırlıkta olabilirler.

 TM&M sistemi Seely ve ark. Tarafından geliştirilen göğüs cerrahisindeki postoperatif istenmeyen olayları sınıflayan bir metoddur. Bu sistem 2004’te Dindo tarafından oluşturulan ve komplikasyonları tedavide gösterilen çabaya göre sınıflayan modeli temel alır. Bu yöntemde her postoperatif istenmeyen durum artan ciddiyetine ve tedavi zorluğuna göre derecelendirilir.  Bu araştırmanın amacı TM&M sınıflandırmasına ve ESTS kriterlerine göre tanımlanan majör komplikasyon insidansları arasında uyumsuzluk olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.

 Biz Lobektomi ve Wedge/segmentektomi yapılan hastalardaki komplikasyonların %70’ten fazlasının TM&M sınıflamasına göre minör komplikasyon olarak derecelendirildiğini gördük. Bu hastalarımızda gelişen komplikasyonların büyük çoğunluğunun postoperatif sürece minimal etkisi olduğunu ve tedavi gerektirmediğini veya sadece farmakolojik yada minör girişimlerle tedavi edilebileceğini gösterir. Sonuçlar Seely ve ark. 2010’da yayınladığı verilerle uyumludur.  Tersine Pnömonektomi sonrası komplikasyon gelişen hastalarda %70 majör komplikasyon görülür ve bu yüksek morbiditeye ve daha kompleks tedavi yöntemlerini içerir.

 Ardından biz ESTS’nin önerdiği sınıflamaya göre majör kardiyopulmoner komplikasyon olarak değerlendirilen bir komplikasyon grubuna odaklandık. Bu postoperatif komplikasyon grubu bakım kalitesi ölçümleri için veya sonuç anaizleri için son noktadır.  Özellikle riske göre düzeltilmiş kardiyopulmoner morbidite; ESTS tarafından cerrahi pratiğinde tüm aşamaların (preop, intraop, postop) değerlendirilmesinde önerilen Composite Performans Score(CPS) ölçümü için yeni kabul edilen bir parametredir. CPS günümüzde ESTS Kalite sertifika programında özet değerlendirme kriteri olarak kullanılmaktadır.

 ESTS’ye göre majör olarak kabul edilen kardiyopulmoner komplikasyonların sadece %38’i TM&M’e göre Grade 3 ve üstü olarak tanımlanmıştır. Bu bulgu sonuç analizleri için ağırlıksız kardiyopulmoner komplikasyonların sistemik kullanımını sorgulamaktadır.  Çalışmanın potansiyel kısıtlılığı retrospektif özelliği nedeniyledir. , Kullanılan tedavi yönteminin tanımlanması, Özellikle medikal tedavi verilen komplikasyonlar da daha az doğruluk içerir.

 Ayrıca komplikasyonlar için uygulanan tedavinin etkinliği hem hastanın karakteristik özelliğine hem de önerilen tedavinin tipine bağlıdır. sonuçları hakkında güvenilir bilgi elde etmek için her komplikasyon içi uygulanan tedavinin standardizasyonu şarttır. Bu gerçekle bağlantılı olarak altını çizmek isteriz ki; bizim kliniğimizdeki bilimsel bakım basamaklarını takip eden postoperatif süreç yönetimine rağmen postoperatif komplikasyonlarda standart tedavi protokolleri ocak 2008 sonrası yayınlandı.  Sonuç olarak ESTS ye majör olarak sınıflandırılanların sadece 3’te birinin kompleks tedavi gerektirdiğini ve TM&M tarafından majör olarak derecelendirildiğini gördük. Bu nedenle TM&M sınıflama sistemi morbiditeyi güvenilir olarak tarttığı ve sonuç analizlerini sadeleştirdiği için geleneksel sınıflama metotlarının tamamlayıcısı olduğunu düşünmekteyiz.

TEŞEKKÜRLER..

Add a comment

Related presentations

Related pages

Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve ...

Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümleri; of 19
Read more