Ajustare

50 %
50 %
Information about Ajustare
Business & Mgmt

Published on February 24, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa - bv.finantepublice.ro

DGRFP Brasov - Serv. Servicii pentru Contribuabili tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro AJUSTAREA TVA DEDUS LA IE IREA DIN EVIDEN CA PL TITOR DE TVA LA CERERE [art. 148 alin. (1) lit. c), art. 149 i art. 152 alin. (7) Cod fiscal, pct. 53 alin. (4), pct. 61 alin. (6) i (7) din Norme] Persoanele impozabile care solicit scoaterea din eviden ca pl titori de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal prin depunerea formularului 096 "Declara ie de men iuni privind anularea înregistr rii în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu dep esc plafonul de scutire prev zut la art. 152 din Codul fiscal" (a se vedea materialul informativ "Ie irea din eviden a pl titorilor de TVA în anul 2012"), trebuie s ajusteze TVA dedus aferent BUNURILOR AFLATE ÎN STOC, SERVICIILOR NEUTILIZATE, ACTIVELOR CORPORALE FIXE ALTELE DECÂT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL, ACTIVELOR CORPORALE FIXE ÎN CURS DE EXECU IE, ACHIZI IILOR DE BUNURI I SERVICII CARE URMEAZ A FI OB INUTE, i BUNURILOR DE CAPITAL, constatate pe baz de INVENTARIERE în momentul trecerii la regimul de scutire. Momentul trecerii la regimul de scutire = data comunic rii de c tre organul fiscal a deciziei privind anularea înregistr rii în scopuri de TVA. Pân la comunicarea deciziei de anulare a înregistr rii în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile i obliga iile persoanelor înregistrate [art. 152 alin. (7) Cod fiscal] în scopuri de TVA conform art. 153. OBLIGA II DECLARATIVE PRIVIND AJUST RILE: Valoarea rezultat ca urmare a efectu rii tuturor ajust rilor de TVA se eviden ieaz în ultimul decont de TVA - formular 300 "Decont de tax pe valoarea ad ugat ", care se depune pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care a fost comunicat decizia de anulare a înregistr rii în scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscal la TVA (luna sau trimestrul). [art. 152 alin. (7) Cod fiscal] În cazul în care ajust rile de tax nu au fost declarate în ultimul decont sau au fost efectuate ajust ri incorecte, acestea se declar în formularul 307 "Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat ". [pct. 61 alin. 8 din Norme, art. 1563 alin. (9) lit. a) Cod fiscal, OANAF 2223/2013 MODUL DE EFECTUARE A AJUST RILOR: I. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT BUNURILOR AFLATE ÎN STOC constatate pe baz de inventariere în momentul trecerii la regimul de scutire, const în colectarea TVA aferent, în func ie de cota de TVA în vigoare la data achizi iei, baza impozabil fiind reprezentat de pre ul de cump rare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absen a unor astfel de pre uri de cump rare, de pre ul de cost, stabilit la data livr rii. [pct. 61 alin. (6) lit. a) i alin. (7) din Norme, art. 128 alin. (4) lit. c) i art. 137 alin. (1) lit. c) Cod fiscal] II. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT SERVICIILOR NEUTILIZATE constatate pe baz de inventariere în momentul trecerii la regimul de scutire, const în anularea TVA deduse ini ial. [pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. a) i alin. (7) din Norme]

III. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT ACTIVELOR CORPORALE FIXE, ALTELE DECÂT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL cf. art. 149 din Codul fiscal, const în colectarea TVA, conform art. 128 alin. (4) lit. c), aferent valorii r mase neamortizate la momentul trecerii la regimul de scutire, în func ie de cota de TVA în vigoare la data achizi iei [art. 152 alin. (7) Cod fiscal, pct. 61 alin. (6) lit. b) i alin. 7, pct. 18 alin. (4) i (5) din Norme] ACTIVE CORPORALE FIXE ALTELE DECÂT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL, cf. art. 149 din Codul fiscal = activele corporale fixe (amortizabile) care au o durat de amortizare fiscal egal sau mai mare de un an, dar mai mic de 5 ani i care nu sunt amortizate integral, constatate pe baz de inventariere în momentul trecerii la regimul de scutire. IV. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT ACTIVELOR CORPORALE FIXE ÎN CURS DE EXECU IE aflate în proprietatea sa, constatate pe baz de inventariere în momentul trecerii la regimul de scutire const în anularea TVA deduse ini ial. [pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. b) i alin. (7) din Norme] V. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT ACHIZI IILOR DE BUNURI I SERVICII CARE URMEAZ A FI OB INUTE const în anularea TVA deduse ini ial. [pct. 61 alin. (6) lit. c) i alin. (7) din Norme] ACHIZI IILE DE BUNURI I SERVICII CARE URMEAZ A FI OB INUTE = bunuri i servicii pentru care se de in facturi sau au fost pl tite avansuri, dar bunurile nu au fost livrate sau serviciile nu au fost prestate de furnizor/prestator înainte de data anul rii înregistr rii în scopuri de TVA, urmând s fie livrate/prestate dup aceast dat . Pentru achizi iile intracomunitare de bunuri, importurile i achizi iile de bunuri/servicii la care s-a aplicat taxarea invers , se ajusteaz TVA considerat dedus aferent bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe în curs de execu ie, activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, precum i pentru bunurile de capital, existente în sold la data anul rii codului de [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) din TVA, conform listelor de inventariere. Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (1) - (16) din Norme] VI. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT BUNURILOR DE CAPITAL pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate în proprietate, constatate pe baz de inventariere în momentul trecerii la regimul de scutire: BUNURI DE CAPITAL = TOATE ACTIVELE CORPORALE FIXE DE INUTE PENTRU: - a fi utilizate în produc ia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii - a fi închiriate ter ilor - scopuri administrative DAC au durat de amortizare fiscal egal cu sau mai mare de 5 ani, precum i OPERA IUNILE DE: - CONSTRUC IE - TRANSFORMARE a bunurilor imobile (EXCLUSIV repara iile - MODERNIZARE sau lucr rile de între inere a acestor active) [art. 149 alin. (1) lit. a) Cod fiscal, pct. 54 din Norme] Mijloacele fixe amortizabile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesion rii sau oric rei alte metode de punere a acestora la dispozi ia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apar inând persoanei care le închiriaz , le d în leasing (locator/finan ator) sau le pune la dispozi ia altei persoane, dac limita minim a duratei de amortizare fiscal este egal sau mai mare de 5 ani. [art. 149 alin. (1) lit. a) i b) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]

PERIOADA DE AJUSTARE a taxei deduse aferente bunurilor de capital este de: - 20 de ani pentru construc ia sau achizi ia unui bun imobil, precum i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil dac valoarea fiec rei transform ri sau moderniz ri este de cel pu in 20% din valoarea total a bunului imobil transformat sau modernizat; - 5 ani pentru bunurile de capital achizi ionate sau fabricate, altele decât bunurile imobile. PERIOADA DE AJUSTARE ÎNCEPE: - de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile de capital au fost achizi ionate/fabricate, recep ionate sau folosite pentru prima dat dup transformare sau modernizare, pentru transform rile sau moderniz rile bunurilor imobile a c ror valoare este de cel pu in 20% din valoarea [art. 149 alin. (3) Cod fiscal] total a bunului imobil transformat sau modernizat. Ajustarea deducerii se realizeaz pentru toat taxa aferent perioadei r mase din perioada de ajustare, incluzând anul scoaterii din eviden ca pl titor de TVA, în care se pierde dreptul de deducere. EXEMPLU: O persoan impozabil înregistrat ca pl titoare de TVA achizi ioneaz un imobil în anul 2007 în vederea desf ur rii de opera iuni cu drept de deducere i deduce integral taxa pe valoarea ad ugat la data achizi ion rii. În luna iulie 2012, solicit scoaterea din eviden a pl titorilor de TVA îndeplinind condi iile prev zute de lege privind cifra de afaceri. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2007 i pân în anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie s se efectueze pentru toat taxa aferent perioadei r mase din perioada de ajustare: 2012 - 2026 (15 ani) i persoana respectiv trebuie s ajusteze în favoarea statului 15 dou zecimi din TVA dedus ini ial. În vederea ajust rii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate s in un registru al bunurilor de capital, în care s eviden ieze pentru fiecare bun de capital, urm toarele informa ii: a) data achizi iei, fabric rii, finaliz rii construirii sau transform rii/moderniz rii; b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital; c) taxa deductibil aferent bunului de capital; d) taxa dedus ; e) ajust rile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal. Aceast registru trebuie p strat pe o perioad care începe în momentul la care TVA aferent achizi iei bunului de capital devine exigibil i se încheie la 5 ani dup expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistr ri, documente i jurnale privind bunurile de capital trebuie p strate pentru aceea i perioad . NU se efectueaz ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital dac suma care ar rezulta ca urmare a ajust rii fiec rui bun de capital este mai mic de 1.000 lei. [art. 149 alin. (6) Cod fiscal, pct. 54 alin. (11) i (13) din Norme] Defini ii: Bunuri: reprezint bunuri corporale mobile i imobile, prin natura lor sau prin destina ie. Energia electric , energia termic , gazele naturale, agentul frigorific i altele de aceast natur se consider bunuri corporale mobile. [art. 1251 alin. (1) pct. 6 Cod fiscal] Active corporale fixe: reprezint orice activ de inut pentru a fi utilizat în produc ia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat ter ilor sau pentru scopuri administrative, dac acest activ are durata normal de utilizare mai mare de un an i valoare mai mare decât limita prev zut prin hot râre a Guvernului sau titlul VI. [art. 1251 alin. (1) pct. 3 Cod fiscal]

Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare: -Ajusteaz TVA efectiv dedus aferent sumei care a fost pl tit furnizorului/prestatorului pentru bunurile de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe în curs de execu ie, activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, precum i pentru bunurile de capital. - Aceea i regul de ajustare se aplic i achizi iilor de bunuri/servicii efectuate de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la încasare, altele decât cele prev zute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal. [art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (18) lit. a), pct. 61 alin. (7) din Norme] - Dac la data anul rii codului de TVA, nu a fost achitat integral taxa aferent achizi iei, pe m sur ce se pl te te diferen a de tax , nu se exercit dreptul de deducere a taxei respective. - În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe m sur ce se pl te te diferen a de tax , nu se deduce partea din taxa pl tit corespunz toare valorii r mase neamortizate la data anul rii codului de TVA. [art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme] - În cazul bunurilor de capital, dac la data anul rii codului de TVA, nu a fost achitat integral taxa aferent achizi iei, pe m sur ce se pl te te diferen a de tax , se determin taxa care ar fi deductibil sau nedeductibil corespunz tor utiliz rii bunului de capital pentru opera iuni cu ori f r drept de deducere în cadrul perioadei de ajustare i se eviden iaz în decontul de tax aferent perioadei fiscale în care taxa a fost pl tit . [ pct. 54 alin. (19) din Norme] EXCEP IE! BUNURI CARE NU SE AFL ÎN STOC LA DATA ANUL RII CODULUI DE TVA, ACHIZI IONATE ÎNAINTEA ANUL RII CODULUI DE TVA: Persoanele impozabile care au efectuat achizi ii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau cele care au efectuat achizi ii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, al c ror cod de TVA este anulat la cerere, au drept de deducere, la data pl ii, a TVA neachitat aferent achizi iilor de bunuri efectuate înainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau în stoc la data anul rii codului de TVA, conform art. 145 - 147 din Codul fiscal. Deducerea se realizeaz prin înscrierea sumelor deduse în formularul 307 "Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat " i restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. [pct. 45 alin. (14) din Norme] În cazul activelor corporale fixe achizi ionate printr-un contract de leasing, dac transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dup anularea codului de TVA a locatarului/utilizatorului, acesta are obliga ia, pân cel târziu pe data de 25 a lunii urm toare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, s ajusteze: a) taxa deductibil aferent bunurilor de capital, inclusiv taxa pl tit sau datorat înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal i pct. 54 din norme; OBS! Data la care bunul de capital se consider achizi ionat din punctul de vedere al TVA de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de proprietate. Pentru taxa aferent achizi iei bunurilor de capital care au fost cump rate de locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare începe la data de 1 ianuarie a anului în care a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectueaz pentru suma integral a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa pl tit sau datorat înainte de data transferului dreptului de proprietate. b) taxa deductibil aferent activelor corporale fixe, constatate pe baz de inventariere, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunz tor valorii r mase neamortizate la momentul schimb rii regimului. [pct. 61 alin. (9), pct. 54 alin. (1) din Norme] Ajustarea se declar în formularul 307 "Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat " .

FACTURI EMISE DUP ANULAREA CODULUI DE TVA PENTRU BUNURI LIVRATE/SERVICII PRESTATE ÎNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU APLICAT SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE Persoana impozabil care a aplicat sistemul TVA la încasare i al carei cod de TVA a fost anulat la cerere are obliga ia s colecteze TVA pentru facturile emise dup anularea codului de TVA pentru bunurile livrate/serviciile prestate înainte de anularea codului de TVA, potrivit regulii generale: În cazul opera iunilor pentru care se aplic sistemul de TVA la încasare prev zut la art. 1342 alin. (3), regimul de impozitare aplicabil este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excep ia situa iilor în care se emite o factur sau se încaseaz un avans, înainte de data la care intervine faptul generator. În aceste situa ii se aplic regimul de impozitare în vigoare la data emiterii facturii sau la data încas rii avansului, dup caz. [art. 134 alin. (41 ) Cod fiscal] REGULARIZAREA FACTURILOR EMISE ÎNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU APLICAT SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE Persoana impozabil care a aplicat sistemul TVA la încasare i al carei cod de TVA a fost anulat la cerere are obliga ia s colecteze TVA la data încas rii, dac încasarea are loc în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, sau în cea de-a 90-a zi calendaristic de la data emiterii facturii pentru: 1. facturile emise înainte de anularea codului de TVA pentru contravaloarea total a livr rii de bunuri sau a prest rii de servicii, indiferent dac acestea sunt ori nu încasate, dac livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor are loc dup anularea codului de TVA; 2. facturile emise înainte de anularea codului de TVA pentru contravaloarea par ial a livr rii de bunuri sau a prest rii de servicii emise înainte de anularea codului de TVA, dac livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor are loc dup anularea codului de TVA, numai pentru TVA aferent contravalorii par iale a livr rilor/prest rilor facturate înainte de anularea codului de TVA. Pentru facturile par iale emise de c tre persoana impozabil înainte de anularea codului de TVA, care nu au fost încasate integral înainte de anularea codului de TVA, orice sum încasat dup anularea codului de TVA se atribuie mai întâi p r ii din factur neîncasate pân la anularea codului de TVA, atât la furnizor, cât i la beneficiar. TVA-ul astfel colectat se declar în formularul 311 Declara ie privind taxa pe valoarea ad ugat datorat de c tre persoanele impozabile al c ror cod de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g din Codul fiscal, pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a avut loc încasarea, dat pânâ la care trebuie efectuat i plata TVA. [art. 1563alin. (9) lit. b) alin. (101 ) Cod fiscal, art. 134 alin. (41 )alin. (5), art. 1342 alin. (7) lit. b), pct. 162 alin. (21) lit.b), OANAF nr. 2224/2013] REGULARIZAREA FACTURILOR EMISE ÎNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE NU AU APLICAT SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE Dac au fost emise facturi sau au fost încasate avansuri pentru contravaloarea par ial a livr rilor de bunuri/prest rilor de servicii taxabile, înainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea intervine dup anularea codului de TVA, se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livr rii de bunuri/prest rii de servicii, prin emiterea unei facturi de regularizare pe care se înscrie cu semnul minus baza de impozitare i TVA colectat pentru partea facturat /încasat înainte de anularea codului de TVA i concomitent se înscrie contravaloarea integral a livr rii de bunuri/prest rii de servicii f r TVA aplicând regimul de scutire pe aceea i factur sau pe o factur separat , conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obliga ia s efectueze ajust rile TVA deduse în conformitate cu prevederile art. 148 i 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie s con in men iunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea TVA colectate astfel regularizate pe baza formularului 307"Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat ". [art. 134 alin. (5) Cod fiscal, pct. 152 din Norme, pct. 152 din Norme, art. 1563alin. (9) lit. b) Cod fiscal]

AJUSTAREA BAZEI DE IMPOZITARE PENTRU OPERA IUNI REALIZATE ÎNAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA În cazul în care evenimentele prev zute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior anul rii codului de TVA la cerere, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al opera iunii de baz care a generat aceste evenimente. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 20 alin. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare i a taxei colectate. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obliga ia s efectueze ajust rile taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 148 i 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie s con in men iunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza formularului 307 "Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat ". [pct. 161 alin. (4), pct. 20 alin. (1) din Norme] Persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare aplic prevederile art. 1342 alin. (10) i (11) din Codul fiscal, potrivit c rora în cazul evenimentelor men ionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile i cursul de schimb valutar sunt acelea i ca i ale opera iunii de baz care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilit ii taxei se aplic urm toarele prevederi: a) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. a): 1. în cazul în care opera iunea este anulat total înainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei intervine la data anul rii opera iunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaz anularea taxei neexigibile aferente; 2. în cazul în care opera iunea este anulat par ial înainte de livrare/prestare, se opereaz reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar în situa ia în care cuantumul taxei aferente anul rii dep e te taxa neexigibil , pentru diferen exigibilitatea taxei intervine la data anul rii opera iunii; b) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. b) se aplic corespunz tor prevederile lit. a); c) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. c) se aplic corespunz tor prevederile lit. a) pct. 2; d) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. d) se opereaz anularea taxei neexigibile aferente; e) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. e) se aplic corespunz tor prevederile lit. a). În situa ia livr rilor de bunuri/prest rilor de servicii pentru se aplic sistemul TVA la încasare, dac evenimentele men ionate la art. 138 intervin dup cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dup caz, de la data termenului-limit pentru emiterea acesteia, taxa este exigibil la data la care intervine evenimentul. [pct. 20 alin. (11) din Norme, art. 1342 alin. (10)-(11) Cod fiscal] Evenimentele prev zute la art. 138, în cazul c rora baza de impozitare se reduce, sunt: a) dac a fost emis o factur i, ulterior, opera iunea este anulat total sau par ial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor; b) în cazul refuzurilor totale sau par iale privind cantitatea, calitatea ori pre urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum i în cazul anul rii totale ori par iale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauz ca urmare a unui acord scris între p r i sau ca urmare a unei hot râri judec tore ti definitive i irevocabile sau în urma unui arbitraj; c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele i celelalte reduceri de pre prev zute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permis începând cu data pronun rii hot rârii judec tore ti de închidere a procedurii prev zute de Legea nr. 85/2006; e) în cazul în care cump r torii returneaz ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul prin facturare. [art. 138 Cod fiscal] Material elaborat la data de 25.09.2013

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

ajustare - definiție | dexonline

Dicționar dexonline. Definiții, sinonime, conjugări, declinări, paradigme pentru ajustare din dicționarele: DEX '09, DEX '98, DLRLC, DLRM, DOOM 2 ...
Read more

MATERIAL AJUSTAREA TVA LA CERERE - tscc.toplita.net

PERIOADA DE AJUSTARE a taxei deduse aferente bunurilor de capital este de: - 20deani pentru construciasauachiziiaunuibunimobil,precumipentrutransformareasau
Read more

Ajustar - Spanish to English Translation | Spanish Central

ajustare : nosotros : ajustemos : ajustáramos : ajustáremos : vosotros ...
Read more

ajustare - Wiktionary

ajustare. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, search. See also: ajustar ...
Read more

Vanzarea cladirilor in regim de scutire fara drept de ...

– se determina suma TVA dedusa aferenta fiecarui an din cadrul perioadei de ajustare de 20 ani: 30.000 lei : 20 ani = 1.500 lei/an
Read more

ANAF: Ajustarea deducerii pentru bunuri de capital

– Ajustare în favoarea statului: 68,4 – 45,6 = 22,8 Ajustarea pentru anul 4 (2011) Pro- rata definitiva pentru anul 2011 este de 25%:
Read more

ajustar - Wiktionary

ajustar ‎(first-person singular present ajusto, first-person singular preterite ajust ... ajustare: ajustares: ajustare: ajustáremos: ajustareis: ajustaren:
Read more

Atentionare ajustari TVA - discutii.mfinante.ro

Perioada de ajustare este de 5 ani, respectiv pana in anul 2012 inclusiv. - daca in cadrul perioadei de ajustare, respectiv in iulie 2009, ...
Read more

ajustaré : Spanisch » Deutsch | PONS

Übersetzungen für ajustaré im Spanisch » Deutsch-Wörterbuch von PONS Online:ajustar, ajustar a, ajustar precios, ajustar los precios a la inflación ...
Read more