Ajkai Szó 2018.10.26.

50 %
50 %
Information about Ajkai Szó 2018.10.26.

Published on October 30, 2018

Author: ajkaiszo

Source: slideshare.net

1. 2018. OKTÓBER 26. A Dióünnep sikertörténet a városban  A Dió ünnepeként indította útjára Dorner László önkormányzati képviselő a Bányászte- lepen, a Liliom utcai parkban rendezett prog- ramot öt éve, hogy az ott élők magukénak érez- zék az egykori Cigány-gödör és a telep közti te- rületet. A rendezvény napjainkra a város pol- gárainak az ünnepe lett, hiszen látható, hogy egyre többen érkeznek a Bányász család című szobor köré. A hat évtizede ültetett nagyszámú diófáról nem le- het lelkesedés nélkül beszélni - mondta köszöntőjében Dr. Balatinczné Németh Mónika, a Vizikék és Zöldikék óvoda óvodavezető-helyettese. A diófa kínálja a legszebb, leg- illatosabb lombsátrat; az ár- nyékában otthon érzi magát a kertész, mert az ideállított ülőalkalmatosságon a legkel- lemesebb tavasztól őszig reg- gelizni, olvasgatni, délután egy jóízűt szunyókálni, vagy barátokkal egy pohár pince- hideg bort, forró, illatos ká- vét elfogyasztani, esetleg egy izgalmas ultipartit lejátszani. És persze a frissen szedett, feltört, meghámozott dió se utolsó dolog, különösen, ha néhány szem édes szőlőt is nyújt hozzá a kert – idézte Bálint gazdát az óvodaveze- tő-helyettes. Október 17-én, a környéken élők, a városrészek nyugdí- jas csoportjai, egyesületek, a város képviselő-testületének tagjaival és néhány intézmény vezetői együtt ünnepelték az Istenek eledelét, a diót. Elsőként a Zöldikék óvo- da apróságai köszöntötték az egybegyűlteket őszi ze- nés-táncos összeállításukkal. A népi játékot Szentpéteri-Be- nec Angéla, Varga Adrienn és Vargáné Orbán Zsuzsanna tanította be. A népes fellépő csapatot a Zümi, a Sün Ba- lázs, a Katica és a Napsugár csoport óvodásai alkották. Őket a szeptemberben alakult ovis néptánc csoport követte. Fodor Eszter Mezőföldi ug- róst tanított be a város kü- lönböző pontjáról jelentkező gyerekeknek. A műsort Ta- kács Sándor, az egyik apuka kísérte gitárral. A gyerekek szorgalmát kis ajándékkal kö- szönték meg a szervezők. A rendezvényen megjelen- teket Schwartz Béla polgár- mester üdvözölte, aki egyben a sütemény sütőverseny bírá- ló bizottságában is részt vett, mint, aki kellő mennyiségű zserbót elfogyasztott már ah- hoz, hogy értékelni tudja an- nak ízvilágát és küllemét. A zsűri elnöke Szalai László, az egyik cukrászda tulajdonosa volt. Továbbá Dr. Balatincz- né Németh Mónika értékelte a finomságokat. Idén először két kategóriában osztottak díjakat. A legjobb zserbót Moór Béláné sütötte. Máso- dik Klein Józsefné, harmadik Geri Gyuláné, negyedik Ve- csei Ferencné lett. A diós sü- temények versenyében Benkő Mária nyert. Második helyet Szimeiszter Imréné, harma- dikat az ovi Zümi csoportja Mater Henriettával, negye- diket Berkes Imréné szerezte meg. Stílszerűen lekvár volt a jutalmuk, de díjat ajánlott fel Horváth Csaba, a „Lufibohóc” és Ozorai Sándorné Ili amatőr festő. Lékó Sándor főszerkesz- tő házi diólikőrjét is megkós- tolhatták a szemfülesebbek. A diótörés hagyományát főként a gyerekek elevenítették fel, amelyhez Petőházi Andrásné biztosította a diót. A Sun Dome SE karatékái második alkalommal vet- tek részt a programon Ta- kács Miklós irányításával. Az olimpiai számmá előlépett sportág ajkai képviselői az or- szág élvonalához tartoznak, így megnövekedett az esélye annak, hogy újra legyen olim- pikonja városunknak. Idén is megérkezett lovaskocsijával Orsós Tamás Bódéról, akivel egy jókora kört lehetett meg- tenni. Elkísérte fia Orsós Tibor és unokája Ignácz Kristóf. Ők lovaikkal jöttek el, amelyekre felülhettek az apróságok. Az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület jóvoltából Péntek Vendel segítségével, kipróbál- hatták a légpuska lövészetet az érdeklődők az Antal József udvarán felhelyezett céltáb- lán. A Terepíjász Egyesület Ajka csoportja, az ősi magyar sportot hozta el a rendezvény- re. Kasza László útmutatásai alapján senki sem feszítette túl a húrt. A legnagyobb sikere, mint minden alkalommal Horváth Csaba lufihajtogatásának volt. Még el sem kezdődött a prog- ram, már hosszú sor állt Csaba előtt, aki szívesen jött a park- ba, pedig rengeteg meghívása van az országban és a határon túlról is érkeznek felkérések számára. Felesége Horváthné Lipthay Anita keze nyomán, pedig ismert figurák díszí- tették a gyerekeket. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület majdnem teljes létszámmal érkezett. A gyerekek sikerrel próbálhatták az agyagozást és festhettek, színezhettek. Köz- ben a légvár is nagyüzemmel működött. A programokon való részvételért jó szóval és mosollyal fizettek a jelenlé- vők, amelyeket Dorner László összegyűjtött és elraktározott, mert remélhetőleg jövőre is be fog érni a dió. A búcsúi kavalkádnak is beillett programon a Nosztal- gia Nyugdíjas Klub 12 kilog- ramm tésztát főzött ki, amit 4 kilónyi dióval tálalt fel. Az Orchidea Nyugdíjas Klub tag- jai a rendezvény idején fárad- hatatlanul kínálták a sütiket, a frissítőket. Dorner László a program gazdája örömmel összegez- te, hogy egyre népszerűbb városszerte a rendezvény. A legkisebbektől a szépkorúa- kig mindenki szívesen jön és megtalálja a számára meg- felelő időtöltést. Hálás ba- rátainak, akik egyre többen vannak és évről évre részt vállalnak a szervezési mun- kákból, színesítik a délután programjait mindenki meg- elégedésére. Cs.B.É.  A város lapja 31. évfolyam, 36. szám, 2018. október 26., péntek ASZ AJKAI SZÓ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Átadták a Lucas 3-at A tök fesztiválja 3 3 Sulik kínálata Samu megmutatta Lendületben a Cápák Kiütéssel nyert az FC Ajka 4 5 5 7 Egész évben karácsony? Bár még csak október utolsó napjait éljük, egyesek – nyil- ván a piaci verseny nevében, vagy hevében – máris úgy lát- ják jónak, hogy ideje elkezdeni a karácsonyi nagybevásár- lásra való buzdítást. Lehet emögött olyan gondolat is, hogy „húzzuk szét a mezőnyt”, ne december közepén zúduljon a nép a bevásárló központokba, hogy megvásárolja az ünnepi betevőt, azaz szeretteinek az ajándékokat. Dicséretes törekvés ez a (multikulturális) kereskedelem részéről, azonban erősen megosztja a közvéleményt. Van, akit nem zavar, hogy a szerettei sírjára szánt mécsessel együtt megvásárolja a csoki mikulást, vagy a marcipán Jé- zuskát is, mondván, egy piszokkal megvan a művelet. Más azonban jobban szeret a dolgokkal a maguk idejében foglal- kozni. Karácsonyra Advent idején, Húsvétra a nagyhéten és iskolakezdésre augusztus végén gondolni. Utóbbit ugyanis sokan teszik szóvá június elején, amikor éppen, hogy be- zárnak az iskolák, máris indulnak az iskolakezdési akciók. Valóban van-e valami, ami ennél jobban lehúzza a padból éppen hogy kiszabadult kisiskolások életkedvét? Persze ez kizárólag a kereskedelem szempontjából érde- kes ünnepeket jelenti, attól továbbra sem kell tartani, hogy mondjuk felbukkan egy ilyen szövegű óriásplakát, hogy „Már most vásárolja meg az Új Kenyeret augusztus 20-ra!”, vagy január elején, az, hogy „Csoki Petőfi marcipán Nemzeti Múzeummal!” egy rendkívüli forradalmi akció keretében. Vagy ki tudja... L. S.  A zsűri igazi szakértő munkát végzett (Fotó: Györkös) Együtt szórakozott idős és fiatal (Fotó: Györkös) Közösségi kert és tér átadó Értesítem a Padragkúti városrész lakosságát, hogy ok- tóber 30-án 15 órakor a Csertelepi bejáratnál kerül sor a Bányakert területének átadására, melynek közösségi térként való rendelkezésre bocsátása az „Ajka 60 éves” versenysorozatban játszik fontos szerepet. E helyen bo- gyósgyümölcsök termesztésére is lehetőséget nyújt az önkormányzat. Az ünnepségen az első növények közös- ségi ültetése is megtörténik. Kérem, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az átadón. Schwartz Béla polgármester  Sportolók – szoboravató Értesítem a lakosságot, hogy október 31-én 15 órakor ke- rül sor a Sport utcai körforgalomban található Sportolók elnevezésű szoborkompozíció hivatalos avatóünnepségé- re, amelynek keretében különböző sportágakkal ismer- kedhetnek meg az érdeklődők a közeli zöld területen. A szalagátvágás néhány perce alatt forgalomkorlátozásra lehet számítani, így kérem megértésüket és szíves türel- müket az ünnepség ideje alatt. Schwartz Béla polgármester 

2. ASZ 2 2018. OKTÓBER 26. Múltidézés a kopjafánálTósokberénden a kettényí- ló kopjafa két októberi ese- ményre – aradi vértanúk és október 23. - emlékezteti az arra járót. Ugyan több mint 100 év van a két esemény kö- zött, mégis közös a kettőben a forradalmi változások igé- nye, majd a megtorlás kese- rű évei, amelynek áldozatai életüket adták, hogy a XXI. század gyermekei gondtala- nul tanuljanak és építsék jö- vőjüket. Az október 23. tiszteletére, a Himnusz eléneklése után szervezett megemlékezésen az egy tőről fakadó kopjafa szomszédságában gyerme- kek játszották a főszerepet. A nyolcadikosok felelevenítették a múltat a nagymama segítsé- gével, aki átélte az eseménye- ket és akinek rokona, isme- rőse, áldozata volt a forrada- lomnak, ha itthon maradt, de ha nyugatra menekült, akkor is. A szívszorító megemléke- zés forgatókönyvét Horváthné Tilhof Gyöngyi állította össze korabeli hangokat, dallamo- kat idézve, amellyel közelebb hozta a mai fiatalokat a 62 év- vel ezelőtt történt események- hez. Ezzel arra ösztökélte a résztvevőket, hogy a nagyszü- lőkkel, dédszülőkkel - akik át- élték a forradalom eseményeit - családi körben folytassák a múltidézést. Befejezésül a megemléke- zés mécseseit gyújtották meg, majd a Szózat eléneklésével zárult az ünnepség a Szent Ist- ván Király Római Katolikus Általános Iskola előtti park- ban álló kopjafánál. Cs.B.É.  Az ’56-os hősök nem akartak mindent eltűrő tömegként élni  Fáklyás felvonulással kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján az ünnepi megemlékezés. A tömeg a Kaszinó elől vonult a Templomdombra, a ünnepség helyszí- nére. Beszédében Gerencsér Hil- da önkormányzati képviselő az 1956-os forradalom és sza- badságharc hőseinek hitére, nemes céljaira és a végrehaj- táshoz fájdalmasan kevés idő- re mutatott rá. A szabadság- harc a magyar nép válasza volt a diktatúrára, az önkényura- lomra, a jogfosztottságra és a szovjet elnyomásra. – A diktatúrák sorsa  a bu- kás, az általuk támasztott vi- har elsodorja őket. Milyennek láthatjuk ma ezt a forradal- mat?  Tisztának, fiatalosnak. Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha.  Az ese- mények gyorsasága, a   csat- lakozók nagy száma mutat- ja,  a nép elérte a tűréshatárt. A magyarok vissza akarták kapni a saját sorsuk és a  gyer- mekeik jövője feletti döntés szabadságát. Hittek abban, hogy a megfélemlítés, a hoz- zá nem értő vezetők uralma véget érhet. Nem felfordulást akartak, hanem nyílt őszinte vitákat és nem akartak min- dent eltűrő tömegként élni. 1956 októbere elindított egy folyamatot, amit nem lehetett megállítani a megtorlással és az akkor megfogalmazott nemzeti célok maradékta- lanul máig   sem valósultak meg. Nekünk ma, 2018-ban is számos kérdésre kell vála- szolnunk és ha méltók aka- runk lenni ’56 hőseihez, érvek és ellenérvek, értelmes viták mellett kell meghoznunk kö- zös ügyeinkről a közös dön- téseket, hiszen a terheket is közösen viseljük. A jelen fe- lelőssége a múlt megbecsü- lése. Még él az a generáció, amelyik átélte ’56 borzalmait, meg lehet kérdezni őket az életükről, hogy a következő nemzedékekkel meg lehessen értetni, hogy hova vezet az egyeduralom, a gátak nélküli hatalom embertelensége. Ma- gyarország ’56-ban történel- met irt.  A levert forradalom után 200 ezer honfitársunkat fogadták be a világ minden pontján, ezzel is elismerve harcunk jogosságát. Ma is sorskérdés, hogy hogyan vá- laszolunk a kihívásokra. Nagy Imre és társai, a forradalmá- rok példát mutattak abban, hogy őszintén és tisztességgel szolgálták a nemzet ügyét – fogalmazott a képviselő. Ajka Város Önkormány- zata képviseletében koszorút helyezett el az emlékműnél Schwartz Béla polgármester, dr. Horváth József alpolgár- mester és dr. Jáger László cím- zetes főjegyző. Az emlékezés virágait helyezte el a Fidesz ajkai szervezete, a Demok- ratikus Koalíció Veszprém megye 3. választókörzetének tagjai, a Kereszténydemokra- ta Néppárt képviselői, a Ma- gyar Szocialista Párt Ajka és Térsége szervezete, a Magyar Önvédelmi Gárda képviselői, a Mi Hazánk Mozgalom, és a Német Nemzetiségi Önkor- mányzat tagja.  A megemlékezésen köz- reműködtek a Pannon Vár- színház művészei és az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar tagjai.  TA  Fáklyák lángja mellet ünnepeltek (Fotó: Györkös) Gerencsér Hilda (Fotó: Györkös) Testvérvárosi látogatás – sok diák élvezhette ismét a weizi vendégszeretetet Az egy napos osztrák ki- rándulás évek óta vonzó le- hetőség az iskolák körében, mikor is a németet tanuló di- ákok, néhány kísérőtanárral ellátogathatnak Ajka test- vérvárosába, Weizbe, a kinti városvezetés jóvoltából. Idén sem volt ez másként. Gyor- san beteltek a férőhelyek a testvérvárosi túrára. Kétbusznyi gyerek indult útnak október 12-én, hat ta- nárral a város általános is- koláiból, hogy gyakorolják nyelvtudásukat és ezzel egy időben felfedezzék a szom- szédos Ausztria szépségeit, illetve baráti kapcsolatokra tegyenek szert Weizben. Mint a korábbi években, idén is Bíróné Szabó Hajnal- ka és Bálintné Lipp Terézia nyelvtanárok szervezték meg és koordinálták az egynapos kirándulást, hogy minden zökkenőmentesen menjen a nap folyamán. – Engelbert Maier, a test- vérvárosi kapcsolatok refe- rense, valamint Klaus Feich- tinger parlamenti képviselő és gazdasági ügyekért felelős referens fogadott bennünket a városházán, ahol a diákok népes csoportját weizi alma- lével, almával és pereccel lát- ták vendégül a helyiek. A baráti fogadtatást kö- vetően Weiz-napon vettünk részt, vagyis a város látniva- lóival ismerkedhettünk meg közelebbről – számolt be la- punknak a nyelvtanár. A csoport bejárta az oszt- rák települést és felfedezte a legfontosabb központokat is. Jártak a helyi templom- ban, a Művészetek Házában és a régi városházánál is. A Kunsthaus színháztermé- nek akusztikáját egy magyar népdallal ellenőrizték. Majd a Sportschule igazgatója tar- tott ismertetőt a csoportnak a város iskoláiról és az oszt- rák iskolarendszerről, amit az egyik magyar diáklány igyekezett tolmácsolni a je- lenlévőknek. A weizi zeneiskola tanulói táncos produkcióval készül- tek a találkozásra, amit a delegáció újfent egy magyar népdallal és egy kis hazai csokival köszönt meg a ven- déglátóknak. A közös ebéd után a Jugendhausba (Ifjú- sági Ház) vezetett az út, ahol sporttal, zenével és játékok- kal töltöttek egy órát a fiata- lok. Zárásként az Energie-Spi- elplatzon, vagyis az Ener- giajátszótéren vezethette le mindenki a felesleges ener- giákat, ahol kreatív játékok mutatják be a fizika lega- lapvetőbb kölcsönhatásait közérthető, mégis izgalmas formában. – A kirándulás célja test- vérvárosunk megismerése mellett az is volt, hogy au- tentikus környezetben minél több német szót halljanak tanulóink. Több éve szer- vezem ezt a kirándulást, de évről évre meglep és meghat az a gondoskodás, fáradozás, ahogy vendéglátóink meg- szervezik számunkra a napot és időt töltenek velünk. Va- lóban nem üres frázis, hogy weizi barátaink nagy hang- súlyt fektetnek arra, hogy az ifjú ajkai polgárok számára is tartalommal teljen meg a „testvérvárosi kapcsolatok” kifejezés – fogalmazott Bá- lintné Lipp Terézia az útról. SzR.  Színes és elgondolkodtató alkotások az Ajka tárlaton Minden eddiginél több, 180 alkotó adta be munkáját az Ajka Tárlat képző- és ipar- művészeti kiállításra.   A ma már nemzetközi művészeti eseményt  Ajka Város Önkor- mányzata és a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ rendezte. A szakmai zsűri, Lóska Lajos művészet- történész, Butak András grafi- kusművész,   Hérics Nándor grafikus- és festőművész 110 alkotó 116 munkáját javasolta bemutatásra. A tárlat október 19-én nyílt a vmk kiállítótermében.  Ün- nepi köszöntőjében Schwartz Béla polgármester elmond- ta, hogy Ajka jövőre ünnepli várossá nyilvánítása 60. év- fordulóját, ennek keretében minden városrészben művé- szeti alkotásokat helyeznek el. Az Ajka Tárlat két évtizedes múltra tekint vissza. Az al- kotások sokszínűek, az alko- tók különféle módszerekkel fejezik ki önmagukat, egyben azonban közösek, mindegyik szólni akar hozzánk, hogy fi- gyelj rám, színesebbé akarom tenni az életedet. A megnyitón kapták meg az alkotók a város, a szaba- didőközpont, a gazdasági társaságok és egyesületek által felajánlott díjakat. Ajka Város Önkormányzata dí- ját Gaál Tamás vehette át Schwartz Bélától,   a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ elisme- rését Antal Kinga kapta Bá- bics Valéria igazgatótól. Elis- merésben részesült továbbá Rumi Olivér, Szőke György, Sánta Csaba, Németh Gyula, Nemes László, Büki Zsuzsan- na, Éri Jenő, Mészáros József, Gaál Ágnes és Kiss Miklós. A tárlat november 9-ig látogat- ható. TA  Az ajkai önkormányzat díját Gaál Tamás vehette át (Fotó: Györkös) A közösségi kert több szempontból is hasznos A Bódéi városrészben kialakított közösségi kertben civil szerveze- tek és magánszemélyek művelték egész évben a várostól ingyen ka- pott parcellákat, aminek most beérett termései- ből egy közös búcsúz- tató ünnepségre jöttek össze a gazdák. Ennek kapcsán jutott eszem- be az Apostol együttes örökbecsű slágere, mi- szerint odakint búcsúzik a nyár... Kovács Tibor, a Bolgár- kert gondnoka elégedett volt az elért eredmé- nyekkel, hiszen mind- amellett, hogy rengeteg zöldség termett a kert- ben, nagyon jó közössé- gépítő szerepe is volt az ott folyó munkáknak. A hobbikertészek gyak- ran segítik ugyanis egy- mást, akár jó tanáccsal, vagy megtermelt javaik- kal. Többször szervez- nek közös programokat, rendezvényeket, ami még jobban összeková- csolja a kis közösségü- ket. Ilyen volt a mostani is, amikor bográcsgu- lyást készítettek. Segítik továbbá a rászorulókat is a termény tíz százalé- kának felajánlásával. A bográcsos összejöve- telről Schwartz Béla pol- gármester sem hiányoz- hatott, aki rendkívül fon- tosnak tartja a közössé- gek összekovácsolását, így a kert szerepét is. A városvezetés tervei szerint a Bolgárkertben továbbra is a kertészet marad a fókuszban, míg   Padragkúton meg- próbálkoznak a bogyós- gyümölcsök termeszté- sével, de további bőví- tésen is gondolkodnak, így más városrészekben is vizsgálják az ilyen irá- nyú lehetőségeket. Az viszont már most biztos, hogy a Csékúti közösségi tér átadója október 25-én 15 órakor lesz, míg a pad- ragkúti Bányakertet októ- ber 30-án 15 órakor  ve- hetik birtokba a városrész lakói. F.P.T. 

3. ASZ32018. OKTÓBER 26. Jubileumi tökös fesztivál Tökfaragás, tökszobrászat, tökös ételek kóstolója várta a Csingervölgyért Egyesü- let által tizedik alkalommal megszervezett Tökfesztivál résztvevőit október 21-én, a közösségi ház melletti bá- nyász emlékparkban. Az idei fesztivál az esélyegyenlőség jegyében zajlott, ugyanis fo- gyatékkal élő művészeti cso- portok adtak műsort. Gerencsér Hilda, az egye- sület elnöke kérdésünkre el- mondta, hogy ma már nem csupán a csingeriek, hanem egész Ajka várta a rendez- vényt, amelyen minden korosztály talált magának elfoglaltságot. A gyerekek tökből faraghattak szobrot, a kisebbek rajzoltak, a mo- zogni szeretők gólyalábazás- ban, rönkjárásban, talicskán töktolásban próbálhatták ki ajándék tombolajegyért az ügyességüket. A lövészeten a lőlapra tököt rajzoltak, így azt kellett eltalálni. A szer- vezők díjazták a legkisebb, legnagyobb, legkülönlege- sebb tök tulajdonosát. Az egyesület tagjai tökös étele- ket, többek között töktócsit, tökös-mákos rétest, tökma- golajos salátákat készítettek és azzal kínálták a vendége- ket. A kerekesszékesek Rolling Country tánccsoportja és a Molnár Gábor Műhely Ala- pítvány Hangadók zenekara adott műsort. A népes kö- zönség megtapasztalta, hogy a fogyatékkal élők éppúgy képesek alkotó emberként élni, tevékenységük által másoknak örömöt szerezni, mint az egészségesek. A fesztivál elmaradhatat- lan szereplője a Tökanyó volt. Eddig Szabó-Pál Antal- né töltötte be ezt a szerepet, az idén viszont Rücker Éva vette át a stafétát. A koráb- bi Tökanyó 9 éves munkáját utóda ajándékkal köszönte meg.  A programra számos civil szervezet képviselőit meghívták, ezzel is erősítve a kapcsolatot. A fesztivál az idén az Ajka60 programsorozat ke- retében zajlott. A délutánra ellátogatott Schwartz Béla polgármester, valamint Dor- ner László és Pad Ferenc önkormányzati képviselő is. A polgármester örömmel tapasztalta, hogy évről évre egyre több a fiatal a rendez- vényen. A tökfaragásban Illés Pé- ter munkáját tartotta a leg- szebbnek a zsűri,vagyis Pad- né Szabó Mária, Krajcsi Ti- borné és Baranyai Ferenc. A legérdekesebb tököt Farkas Gyuláné vitte, a legnagyobb kollekció Áment Jánosé volt, a legnagyobb méretű termé- sért is ő kapott oklevelet, a legkisebbért pedig Tóth Mi- hályné. A rajzversenyt Hoff- mann Szabina nyerte. TA  5 millió forintos adomány az ajkai mentőállomásnak Az újraélesztés világnapján, azaz október 16-án kapták meg hivatalosan a Lucas 3 el- nevezésű berendezést az ajkai mentőállomás dolgozói, amely a reanimáció, vagyis az új- raélesztés során könnyíti munkájukat a beteg szállítása közben, így a páciens életben mara- dási esélyei javulnak. Az új eszközre a forrást civilek és helyi cégek gyűjtötték össze a mentők- nek, akik köszönetképp egy hétköznapi szitu- ációba ágyazva működés közben mutatták be a berendezést és vele összefüggésben a helyes újraélesztési protokollt az ünnepség résztvevői- nek, mert bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítséget kell nyújtania. A megjelenteket Molcsán András állomásvezető kö- szöntötte, hangsúlyozva, hogy evolúciós ugrás az esz- köz beszerzése a múlthoz képest, hiszen korábban a szállítás közbeni reanimáció mindig kockázatos művelet volt, így annak hatékonysá- gával sem voltak elégedettek a dolgozók, de a Lucas3-mal sokkal biztonságosabbá, magasabb hatásfokúvá válik az életmentés. Minden segí- tőnek, aki a projekt sikeré- hez hozzájárult köszönetet mondott, hiszen a civilek és a cégek a pénztárcájuknak megfelelő összeggel járultak hozzá a berendezés meg- vásárlásához, ezzel is kife- jezve, hogy a mentőállomás és a betegek ellátása a szív- ügyük. Az ajkai állomásvezető felvezetése után Meszlényi Norbert, a Veszprém me- gyei mentőállomás vezető mentőtisztje vette át a szót bajtársától, rámutatva, hogy mekkora büszkeség az, hogy Veszprém megye összes esetkocsijában rendelkezés- re áll immár ez az eszköz, így a segítségnyújtás még precízebb lehet. Az ünnepség a földszin- ten folytatódott egy bemu- tatóval, ahol az újraélesztést prezentálták lépésről lépésre az ajkai állomás dolgozói egy hétköznapi szituációba ágyazva az egybegyűltek- nek, kiegészítve a Lucas 3 eszköz használatával, amivel szállítás közben is egyenle- tes mellkaskompressziót le- het alkalmazni a páciensnél, így az esetkocsi személyze- téből egy ember felszabadul, hogy a további teendőket is el tudja látni. Ez nem játék, hiszen tény- leg mindenkivel megtörtén- het, hogy mellette esik össze valaki, vagy a földön fekve találja útközben egy ember- társát. Azt hogy mi a teen- dő, sokan még mindig nem tudják, pedig a 112 vagy 104 felhívásával, majd a menté- sirányító utasításainak pon- tos követésével akár életet is menthet a laikus, ezért fon- tos újra és újra felfrissíteni az egészségügyi alapismere- teket. SzR.  A Lucas 3 „akcióban” (Fotó: Györkös) A tökfaragáshoz tök és ihlet kell (Fotó: Futó) Névnaposait és kerek évfordulós születésnaposait köszöntötte a Jószerencsét Nyugdíjas Klub a padragkúti művelődési házban. Az ünnepségen Dorner László önkormányzati képviselő köszöntőjé- ben kiemelte a közösségi összefogás jelentőségét, méltatta a klub aktív részvételét a város és a településrés rész kulturális életében. A számos jókívánság és ajándék után, köztük a taliándörögdi nyugdíjasok hagyományos pörkölt tortájával, nem maradt más hátra, mint a zene és a tánc. Pék Attila ezúttal is késő estig húzta a talpalávalót. Parrag Leonóra  (Fotó: Györkös) Pörkölt tortával ünnepeltek „Állati jó”nap a BorsosbanAz Állatok Világnapja 1931-ben, olasz kezdeménye- zésre született, hazánkban a rendszerváltás óta népsze- rű. Azóta hirdeti üzenetét, miszerint éljünk harmóni- ában a körülöttünk létező élőlényekkel, természettel. Ezt vallják a Borsos Miklós Általános Iskola pedagógu- sai is, akik szerint az alsós kisdiákokkal csak interaktív módon lehet megismertetni a világot, erre pedig az álla- toknál nincs is jobb társ. Az biztos, hogy a 6-10 éves gyermekekhez különösen közel áll ez a téma és talán nincs is közöttük olyan, aki ne vágyna egy kis házi ked- vencre. Tény továbbá, hogy az állatok közelsége bizonyí- tottan pozitív hatással van a természettől eltávolodott, rohanó, stresszes életmódot folytató társadalomra, ami manapság már a diákokat is egyre inkább érinti, gondol- junk csak a túlterheltségre, elvárásokra, különórákra, megfelelési kényszerre… Az állatokkal töltött közös idő feltölti a lelket, vigaszt nyújt egy rossz nap után, a róluk való gondoskodás pe- dig felelősségre nevel. Mind- ezek ellenére nincs minden családnak lehetősége kis kedvencet tartani, így az iskola élményekkel várta a világnap alkalmából a kisdi- ákokat. – A program idén is na- pokkal korábban indult. Előzetes feladatként állatok- kal kapcsolatos feladványo- kat, rejtvényeket oldottak meg az osztályok, Amely so- rán a közös munka örömét élvezve rendszerezték, bőví- tették tudásukat. Kreativi- tásukat is megmutathatták, hiszen versenyt indítottunk, keresve a legötletesebb, álla- tok világát bemutató papír- munkákat. Hagyományosan gyűjtést hirdettünk a Vahur Ajka és Térsége Állatvédő Egyesület javára. Köszönet illeti az adományozó csalá- dokat az összegyűlt kisebb dombnyi kutyaeledelért és pokrócért, mellyel nem csak segítettünk, de megtanítot- tuk a gyerekeknek azt is, milyen jó adni – számoltak be lapunknak a program szervezői (Szolga Andrea és Jágerné Mádl Ildikó). A rendezvényre a harma- dikosok műsorral készültek, majd az előzetes feladatok kiértékelése, illetve az ado- mányok átadása után Torna- völgyi Andrea kutyás bemu- tatóján ámulhattak a gyere- kek, akik kitörő örömmel és csillagos ötössel jutalmazták Bandi, a magyar vizsla és Viktor, a volt menhelyi ku- tya produkcióját. Zárásként az osztályok egymást váltva látogathatták meg az iskolában kialakított kisállat-bemutatót, ahol a büszke gazdák meséltek ked- vencükről és be is mutatták állatukat a közönségnek. A gyerekek találkozhattak ha- lakkal, teknőssel, hörcsög- gel, papagájjal, tengerimala- cokkal, nyuszival, kutyával és két igazán „különleges” jószággal is, ugyanis egy tyúk és egy agáma is a ven- dége volt az állati show-nak. – Programunk célja a csil- logó gyerekszempárok mel- lett az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az ember-állat együttélés szabályaira, a fe- lelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére, hiszen: „Tanítsd meg gyermekedet az állatok szeretetére, ezzel tehetsz legtöbbet az állatkín- zás ellen…” – jelezték a szer- vezők. SzR.  Tornavölgyi Andrea és két kutyája, Bandi és Viktor(Fotó: iskola)

4. ASZ 4 2018. OKTÓBER 26. Kossuth-díjasok a magyarpolányi Pajtaszínházban Október 22-én tartotta első előadását a nemrég alakult Magyarpolányi Pajtaszínház, Magyarország első vidéki, egész évben működő befogadó színháza. Az első előadáson az 1956- os eseményekhez kötődő Márai-Hamvas darabot láthatták az érdeklődők. A színházzal tovább gyarapszik az elsősorban a Polányi Passióról ma már országszerte ismert község kulturális élete. Grőber József polgármester elmondta, hogy régi vágyuk teljesült ezzel. A színházi előadásokat a faluházban és a tájházban tartják, valamint a nyári hónapokban szabadtéren. Várszegi Tibor művészeti vezető elismeréssel szólt az 1200 lakosú településen folyó hagyományőrzésről, kulturális sokszínűségről, amelyet a színház tovább gazdagít. Hozzátette, csak minőségi darabokat mutatnak be, a közönség Kossuth- és Jászai-díjas művészek előadásán gazdagodhat lelkileg. A befogadó színház azt jelenti, hogy már kész darabokat adnak elő. Az előadások időpontjáról és a darabokról az érdeklődők Magyarpolány község honlapján tájékozódhatnak. TA  Vonzóvá kívánják tenni a szakmatanulást  A szakmák és az azokat oktató középiskolák mutatkoztak be a Kaszinóban október 17-én a pályaválasztási napon, amelyre Ajkáról és a térségből 350 nyolcadikos diák érkezett ta- náraival. A rendezvény több mint két évtize- des múltra tekint vissza. Korábban Sulibörze néven vált ismertté, ezúttal a kiállításon túl szakmai bemutatók is várták az érdeklődőket, amelyeket ki is próbálhattak. Megnyitó beszédében Végh László, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkama- ra szakképzési irodavezetője elmondta, hogy a tanulókat elviszik üzemlátogatásokra, ahol megmutatják, mit kell dolgoznia az adott szakmát választónak. Szerinte a dig- italizációt, a korszerű tech- nikát is be kell vonni a szak- mai képzésbe, a kerettanter- veket, az iskolaépületeket fel kell újítani, hogy vonzóbbá váljon a szakképzés. A mai tizenéveseket már másképp kell megszólítani. A bejáratnál a Veszpré- mi Szakképzési Centum Szent-Györgyi intézményé- nek pék és cukrász tanulói kínálták az általuk készített limonádéval, gyümölcs- és zöldségszobrokkal, pala- csintával, illetve sütemén�- nyel a vendégeket. A többi helyen az autófényezést és a targoncavezetést gyako- rolhatták egy számítógépes program segítségével az ér- deklődők. A lányokat a sza- bás-varrás vonzotta, a fiúk a szerelő és barkácsolási lehe- tőségeknél ragadtak le. Be- mutatkoztak a rendészek, a csecsemőgondozók, az ápo- lók. A városunkban működő mind a négy középfokú ok- tatási intézmény részt vett az egész napos programon. A Fekete István - Vörös- marty Mihály Általános Iskola és Gimnázium egy osztályban hat évfolyamos gimnáziumi képzést kínál. A jelenlegi hatodikosok je- lentkezését várják, de korlá- tozott létszámban a nyolca- dikat végzetteket is fogadják a kilencedik évfolyamon. A hatosztályos képzési formá- ban a második idegen nyelv oktatása a 7. évfolyamon indul, a választható nyelv angol, német, francia. Az iskolának korszerű nyelvi la- borja és informatikai szak- tanterme van. A hetedikesek a Határtalanul programban minden évben valamely ma- gyarlakta területre látogat- nak. A Bródy Imre Gimnázi- um a hatodik osztályt vég- zettek számára hatosztályos gimnáziumi képzést hirdet, valamint a nyolcadikosokat négy képzési forma várja az intézményben. Az általános gimnáziumi képzésre 12, a speciális angol nyelvi hala- dó osztályba 12, a speciális angol nyelvű kezdő, vala- mint a speciális német nyel- vi haladó képzésre 16-16 főt várnak. Az utóbbi képzések négy évesek. Az iskola szá- mos szakkörrel, sportolási lehetőséggel nyit a diákok felé, akik kétharmada fel- vételt nyer érettségi után valamely felsőoktatási intéz- ménybe. Az Ajkai Szakképzési Központ Bánki Donát in- tézményegysége általános gimnáziumi képzéssel, gim- náziumi sportosztállyal, öt évfolyamos nyelvi előké- szítő osztállyal, valamint a szakgimnáziumi oktatás ke- retében gépészeti, informa- tikai, közlekedési és közgaz- dasági ágazatban nyújtott képzéssel várja a diákokat. A szakközépiskolát választók a gépi forgácsoló szakmát tanulhatják. A Bercsényi Miklós intézményegység- ben a szakgimnáziumi kép- zésben építészeti, faipari, épületgépészeti és ügyviteli szakmacsoportok közül vá- laszthatnak, a szakközépis- kolai képzésben ács, festő, mázoló, tapétázó, kőműves, burkoló, asztalos, hegesztő, központifűtés- és gázháló- zatrendszer szerelő, ipari gé- pész, villanyszerelő, eladó, női szabó a kínálat. A Veszprémi Szakképzé- si Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája szakgim- náziumi képzésben kis- gyermekgondozó-nevelő, vendéglátás szervező, köz- szolgálati ügyintéző, CAD- CAM informatikus, gyakor- ló ápoló, gépgyártástechno- lógiai technikus, a középis- kolai osztályban pék-cuk- rász, pincér, szakács, gépi forgácsoló, szerszámkészítő, ipari gépész szakmát kínál. Felvételi vizsgát egyik in- tézményben sem tartanak. A hiányszakmát választó diákok tanulmányi ered- ménytől függően akár havi 35 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak. TA  Szerszámok igazi arzenálja várta a látogatókat (Fotó: Györkös) Könyvtári délután a Bródyban Tanáraik kedvenc olvasmá- nyait is megismerhették a Bró- dy Imre Gimnázium diákjai a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap keretén belül szerve- zett könyvtári éjszaka rendez- vényen. A program nem nyúlott ugyan az éjszakába, de sok érdekességgel várta a gimn- azistákat. A rendezvény első részében Somogyi Boglárka, Kersnerné Trombitás Judit, Zsigmondné Simon Klára és Kersner Ákos pedagógusok beszéltek olvasmányélménye- ikről, majd 16 diák mutatta be kedvenc könyvét. A könyvtári vetélkedőn 8 csapat mérte össze tudását. Első helyet szerzett a 11.G osztályos Gábri Fanni, Né- meth Kinga és Szájli Tímea, másodikként végzett a 8. G egyik csapata Horváth Panná- val, Fonyó Lúciával és Nyári Vanesszával. Harmadikként a 7.G diákjai -Pavlik Anna, Pe- gán Petra és Róth Olimpia- ért célba. Az iskolai könyvtárlátoga- tást megörökítő fotópályá- zaton a közönségszavazatok alapján a 10.G-s Novák Balázs nyert, tudtuk meg Jákliné Til- hof Ágnes tanártól. A rendez- vényt az iskola alapítványa és diákönkormányzata anyagi- lag is támogatta. TA  Hirdetmény Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 15-ei rendkívüli ülésén a következő ren- deletet alkotta: • 16/2018. (X.16.) rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2016. (XI10.) önkormányzati rendelet módosításáról •   17/2018. (X.16.) rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kihirdetés napja: 2018. október 16. A rendelet hi- teles szövege az Ajkai Közös Önkormányzati Hiva- talban megtekinthető. Dr. Jáger László  címzetes főjegyző „Ki játszik ilyet” – tökös gyerekprogram Tök jó Tök címmel kézműves foglalkozásra várta Horváth Rita és Viaszné Meinczinger Katalin az általános iskolásokat október közepén, akik a Ramazuri Bábszín-Játszóház interaktív színda- rabjának is részesei lehettek. A délutáni rendezvényre nyolcvan gyerek érkezett a Borsos Miklós Általános Iskolából, a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból és a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGy- MI-ből, akik a Szücs József Szöcske vezetésével „Ki játszik ilyet” Ramazuri előadás után négy helyszínen alkothattak. Többféle alapanyagot használtak a „tökös” ajándéktárgyak elkészíté- séhez, amihez természetesen segítséget is kaptak: készült bőr- szütyő – Horváth Rita, tökfüzet – Takács Endréné, filcből tökhá- zikó kulcstartó – Harczi Ilona és töktábla ajtódísznek – Viaszné Meinczinger Katalin jó tanácsaival, irányításával. Az iskolások vidám hangulatban, új élményekkel és saját alko- tásaikkal távoztak a programról. RÉ  Fedezd fel és ismerd meg a gimnáziumot! Az őszi szünetet követően, egészen pontosan november 7-én rendhagyó rendezvényre invitálja a Bródy Imre Gim- názium a továbbtanulás előtt álló 6. és 8. osztályos általános iskolásokat és szüleiket, akik tantermi túrán és felvételi tá- jékoztatón vehetnek részt a hagyományostól eltérő kere- tek között. Szórakoztató akadály-túra várja ugyanis őket az isko- lai falai között, úgy, ahogyan azt kell: menetlevéllel, sok- sok megoldandó játékos fel- adattal és persze a végén az elmaradhatatlan jutalommal. Mindeközben az érdeklődők bebarangolhatják az öreg gimnázium folyosóit, termeit, kipróbálhatják korszerű esz- közeit. Látogatást tehetnek a könyvtárban, nyelvi laborban, tornateremben, informatika teremben vagy éppen a termé- szettudományos előadóban – mindenki megtalálhatja a kedvére való, őt érdeklő fog- lalkozásokat, feladatokat. Az állomásokon már 13.30- tól várják a látogatókat az is- kola pedagógusai és diákjai szórakoztató, interaktív, te- matikus feladványokkal. A több helyszínen is sikeresen teljesítő fiatalok a diákönkor- mányzat képviselőitől vehetik át jutalmukat az iskola közös- ségi helyiségében a 16 órakor kezdődő továbbtanulási tájé- koztató előtt. Az intézmény munkatársai szívesen látják a szülőket is a tantermi túrán és számítanak jelenlétükre a tá- jékoztatón. Az idei rendezvényt immár harmadik alkalommal szerve- zik az iskola pedagógusai, az- zal a nem titkolt szándékkal, hogy a Bródyt és eredményeit megismertessék az ajkai tanu- lókkal, megmutassák, hogy az ajkai gimnázium helyben is biztos alapot szolgáltat későb- bi terveik megvalósításához. SzR.  Október 31-ig fizethetünk a régi ezresekkel A Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankjegycsere programja a végéhez ért. Július 4-től hivatalos fizetőeszközzé vált az új 500 forintos – igaz, 2019. február 1-jéig  még várnunk kell, míg fizethetünk vele és felbukkan a készpénzforgalomban. A jelenlegi 500 forintos bankjegyeket, még 2019. október 31-ig használhatjuk vásárlásaink során, ezt követően az MNB bevonja azokat. Legutóbb az 1000 forintosok kaptak új külsőt, nyolcvan százalékuk már ki is cserélődött a kész- pénzforgalomban. A régi ezresekkel idén október 31-ig le- het fizetni. Ezután 20 évig lesznek beválthatók az MNB-nél. Megkérdezett olvasóink általában örömmel fogadták a bak- jegyek megújulását, bár néhányan nehezményezték, hogy a kétezres és a húszezres nagyon hasonló, így könnyen össze lehet keverni őket. Azt is megosztották velünk, hogy amikor kijön egy új pénz, akkor igyekeznek minél előbb megszaba- dulni a régitől így elkerülve, hogy rajtuk ragadjon. A bankjegyek megújítására azért volt szükség, mert az új címletek már korszerűbb biztonsági elemekkel rendelkez- nek, így  a bankjegyvizsgáló gépek is könnyebben kezelik ezeket. Az elmúlt években bevonták a régi húszezer, ötezer és kétezer forintos bankjegyeket is. Jó tudni, hogy a  régi 10 000 forintos címletek bevonásáról még mindig nem született döntés, de várhatóan ez 2019 második felében meg fog történni. E címlet kivezetésének elhúzódását készletoptimalizációs szempontokkal indokol- ták. Az új bankjegy bevezetésekor még olyan sok és jó mi- nőségű készlete volt az MNB-nek, hogy  a régi 10 000-es bankjegyeket nem érte volna meg megsemmisíteni. F.P.T. 

5. ASZ52018. OKTÓBER 26. Egyből bizonyítani kell a bajnokságbanDupla győzelemmel kezdte a Dunántúli Vízilabda Liga Ifjú- sági Bajnokságát a Cápa Vízi- labda Klub csapata a Kristály- fürdőben október 20-án, ahol a Velence és Balatonfűzfő váloga- tottja sem bírt az ajkai pólósok gyilkos tempójával. Öt métere- sekbőlésakciógólokbólsemvolt hiány a meccseken. Végig vezetve nyerték meg az első forduló mindkét meccsét a Cápák, holott a Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesülettel most találkoztak először „éles- ben”, míg a Balaton Vízilabda Klub csapatát már jól ismerték. Ám ez nem, hogy elbizonytala- nította volna a srácokat, inkább fellelkesítette, amit a szépen ér- tékesített akciógólok és labda- szerzések is alátámasztottak. A Velence ellen az első ne- gyedet 4:0-ra hozták, a félidőig becsúszott ugyan két vendéggól, így 8:2-nél váltottak térfelet a csapatok. A harmadik negyed- ben ismét magasabb tempóra kapcsoltak az ajkaiak, így 13:4- ig kúszott fel az eredményjelző számlálója. Kaszás Barnabás, a Cápák kapusa jelentősen meg- nehezítette az ellenfél dolgát, védett akciólövést és ötméterest egyaránt, ami nagyarányú győ- zelemhez segítette a hazai kol- lektívát (19:5). A második mérkőzésen már több volt a hiba a Balatonfűzfő- vel szemben, a csapatok eleinte nem bírtak egymással. Bár ez annak is lehet a következménye, hogy gyakran játszanak edző- meccset, így ismerik a másik szinte minden taktikai húzását. Az első percek ide-oda úszva teltek a medencében, próbálko- zás mindkét részről akadt azért. A negyed 1:2-es eredménnyel zárult az Ajka javára. A máso- dik játékrészben felpörögtek a Cápák, plusz négy találattal hengerelve le a Balaton-partia- kat. (1:6). A harmadik negyed- ben ismét csak ajkai találatok estek (1:9), így már biztosnak tűnt a 3 pont sorsa, amit a finá- léban sikerült is megtartani, a meccs 4:11-re végződött. A lelkes nézőközönség folya- matosan zúgó tapssal jutalmaz- ta a Cápák teljesítményét. A csa- pat jelenleg a Kanizsával együtt 6-6 ponttal vezeti a tabellát. – Voltak hiányosságok, ennek ellenére mindkét meccset ma- gabiztosan, végig vezetve hoz- ták a srácok. Ennek örülni kell, hiszen ez hat pontot jelent, de a hibákat ki kell javítani, főleg, hogy idéntől másként történik a bajnokság lebonyolítása, mint korábban. Eddig alapszakasz és rájátszás volt, ahol az első mec�- csek alkalmasnak bizonyultak a belerázódásra, most erre nincs idő, mert liga jelleggel körmér- kőzéseken egyből kell bizonyí- tani, így a ritmust fent kell tar- tani. Erre fogunk rádolgozni, de a gratuláció jár a csapatnak – ér- tékelte a találkozókat Pfaff Péter vezetőedző. Bujtás Balázs tréner tanítvá- nyai idén a fiú gyermek (2004- es korcsoport) országos bajnok- ságban indultak. Ők szintén két meccsen vannak túl. Ott a tisztes helytállás a cél az edző szerint,hiszenacsapat2főkivé- telével fiatalabbakból áll, ezért a rutin megszerzése az elsődleges. – Gőzerővel folyik a munka szeretném, ha a srácok meg- szoknák az „új bajnoki közeget”, ezért nullás meccsek helyet fel- szabadult játékot és gólokat vá- rok tőlük, illetve azt hogy ková- csolódjanak össze a megbeszélt taktikát, ötleteket felhasználva – jelezte a tréner, aki szintén gratulált az ifi-csapat sikeréhez. SzR.  Az országút bajnoka Monostori Samu Ajkát számos jelzővel illették az elmúlt 60 évben. Legújabban a sportos város talán a legtalálóbb, hiszen számos sportág vert gyö- keret az utóbbi évtizedekben és sok dicsőség született a különböző korosztályok kitartó munkájának eredményeként. Így a kerékpá- ros sport sem maradt ki a trónt követelők kö- zül. A bringások egyre nagyobb sikereket ér- nek el csapatban és egyéniben. A legfrissebb diadal a 2014-ben alakult BringAjka Ke- rékpáros Sport Egyesület fiatalja Monostori Samu nevéhez fűződik, akiről nemrégiben írtunk, mint a megyei haditorna versenyen előkelő helyezést elért csapat tagjáról. Samu bringásként is kiválóan teljesített, korcso- portjában amatőr országúti magyar bajnok lett 2018-ban! Magyarországon egyre sűrűbb a mezőny a kerék- pár versenyeken ezért is figyelemre méltó az ered- mény, amit elértél. Mit kel- lett tenned azért, hogy a bajnoki mez a tulajdonosa legyél? – Tavasszal indult a Félszi- get kupával az országos or- szágúti kerékpáros szezon�- nyitó verseny, amelyet már nagyon vártunk, hiszen itt dőlt el, hogy hogyan sikerült a téli alapozó munkánk. Ek- kor az U19-es korcsoportban a 6. helyet szereztem meg. A 110 kilométeres távon csu- pán 12 másodperccel csúsz- tam le a dobogóról. Ezután még 8 fordulón kellett a leg- többet kihoznom magam- ból. A hegyi futamokon 15- 25 kilométeres távot, a me- zőnyversenyekben 80-120 kilométert, az egyéni idő- futamokban 10 kilométert kellett teljesítenem. Minden verseny elért eredménye utá- ni pontok összesítése során nekem sikerült a legtöbbet összegyűjtenem. Ez az eredmény nagysze- rű, de bizonyára kemény munka előzte meg... – Kétségtelen sokat kellett dolgozni érte, de én kisko- romtól fogva mindig sze- rettem bringázni, ezért nem érzékeltem soha tehernek. Sőt,, az edzéseknek köszön- hetően egyre fittebbnek, erősebbnek éreztem maga- mat és ez jót tett a közér- zetemnek is. Az sem jelent problémát, hogy kevesebb idő jut a szórakozásra, mint a barátaimnak. Nekem már este időben otthon kell len- nem, ha másnap jól akarok teljesíteni a versenyen, vagy az edzésen. A fontossági sor- rendet be kell tartanom: szá- momra most első helyen van a sport. Mennyit tekersz egy edzésen? Kiszámoltad már, hogy egy év alatt mekko- ra távot tettél meg és azzal hova jutottál volna el? – Hétköznapokon olyan 50-80 kilométer között szoktam edzeni ez hétvégére 100 kilométer fölé megy. Egy héten 2 vagy 3 pihenőnapom van, hiszen ezek az edzések elég megterhelőek. Hetente, ha összeadom, olyan 250 ki- lométerre jön ki. Egy évben 12.000-13.000 kilométer kö- rül mozog. Bizony az egyen- lítőt már körbe értem volna, amióta komolyabban készü- lök a versenyekre. Mindig érdekelt, hogy mi járhat egy sportolónak a fe- jében, aki több órán keresz- tül versenyt fut az idővel és a társakkal? – Hosszú távon természe- tesen, hogy mikor lesz már vége? Persze bringázás köz- ben számos dologra kell fi- gyelni, például, hogy ne ma- radjak le a többiektől és hogy el tudjam kerülni a bukáso- kat. Az utat is figyelnem kell, mert az országút elég sok veszélyt rejt. A frissítés ide- jét, az órát és a pulzusomat menet közben mindig elle- nőrzöm. Szóval, arra nincs idő, hogy gyönyörködjek a tájban, vagy elmélkedjek. Mi ad erőt ilyen nagy tá- volságokat megtenni? Mi ajkaiak tudjuk, hogy a Mo- nostori család sportos, így több tagjának a támogatá- sát is élvezted az edzéseken és a versenyek alatt. – Apukám Monostori Jó- zsef az egyesület elnöke és edzőm is volt. Ő szülőként és szakmailag is sokat segített nekem. Anyukám a nyugodt hátteret biztosítja számomra. Továbbá unokatestvérem- mel Monostori Noellel együtt edzünk és a versenyeken is tá- mogatjuk egymást. Ő is szép eredményeket ért el az elmúlt időben. Vele a hétköznapok- ban is jó a kapcsolatom. Van egy közös Youtube csator- nánk, amin megosztjuk az élményeinket, úgy gondolom ő büszke rám és ez kölcsönös. Hogyan ítéled meg, men�- nyire biztosított a fejlődé- sed napjainkban Ajkán? – Úgy gondolom és tapasz- talom, hogy a személyi és a technikai feltételek is adot- tak. Szöllőssy István az egyik legfelkészültebb erőnléti edző ma Magyarországon. Ő segíti az edzéseimet teljesítmény- diagnosztikai eredmények alapján, az általa összeállított edzésterv jelentősen hozzájá- rult a bajnoki cím megszer- zéséhez. A Sportváros Non- profit Kft. pedig mindannyi- unk téli felkészülését segíti abban, hogy helyet biztosít a két kerékpáros görgőnek, így a téli idő beálltával nem kell lemondanunk a kerékpáro- zás élményéről. Sőt együtt, egymás mellett edzhetnek különböző képességű csapat- tagok, ezzel változatosabb az edzéssel eltöltött idő. A sportolás mellett gon- dolom, hogy szövöd a ter- veket a jövőddel kapcsolat- ban... – Jelenleg a Szent-Györ- gyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ren- dészeti szakán tanulok. Érett- ségi után a Nemzeti Közszol- gálati Egyetemet jelölöm meg elsőként, ott folytatni tudom az eddigi tanulmányaimat. De, ha a sport mellett döntök, akkor, a tanulmányi ered- ményem alapján a Testneve- lési Egyetem is szóba jöhet. Akármelyik elképzelésem is valósul meg az újabb kihí- vást jelent számomra, hiszen a szüleimtől és a megszokott környezetemtől távol kell helyt állnom. Cs.B.É.  Samu és sporteszközei (Fotó: Györkös) A csel „kondenzcsíkja” még a levegőben van (Fotó: Györkös) Sportot választani tudományos módszerrel Kevés dolog van az életben, amiről annyira megegyeznek a vélemények, mint az, hogy a sport egészséges. Évtizedek óta hangoztatják még az or- vosok is, hogy a mozgásnak részévé kell válnia életünk- nek, mindegy, hogy mit, de napi fél-egy órát ez töltse ki az időnket. Városunkban szerencsé- re számos sportba belekós- tolhatunk egészen kiskortól a felnőttkorig. A megfelelő sportágválasztás akár életünk végéig is elkísérhet, de egy rosszul sikerült döntés egy életre el is veheti a kedvet a sportolástól. Ezért sincsenek egyszerű helyzetben a szülők, akik a legjobbat szeretnék gyermeküknek. Ajkán a divat- és a látványsportokból sincs hiány azonban a választásnál érdemes figyelembe venni a gyermek alkatát, testfelépíté- sét, izomtömegét, valamint azt, hogy esetlegesen men�- nyi izom pakolható még fel a vázra. A döntés megkönnyítésé- ben ma már a tudományt is segítségül hívhatjuk. A mód- szer neve sportantropomet- ria, amelynek az alapjaiba Halász Dániel, a KK Ajka és FC Ajka erőnléti edzője avatta be az érdeklődőket a közelmúltban a Mozdulat Mozgás Műhelyben tartott előadásán. Dániel hangsúlyozta, hogy a sportantropometria módsze- rével már 7 éves kortól megál- lapítható, hogy mekkora lesz a gyermek testmagassága, mi- lyen fizikai adottságokkal (hí- zási hajlam, erősíthetőség) fog rendelkezni felnőttként. Ez alapján a szakember könnyeb- ben ad tanácsot sportoláshoz. vagy a csapatsportágakon be- lül a legideálisabb poszt meg- választásához,   a legmegfele- lőbb edzési módhoz és annak intenzitásához is. A mérés alsóruházatban történik, teljesen fájdalom- mentes és nemsokára már Ajkán is elérhetővé válik. Spe- ciálisan erre a célra, egyedileg előállított nagy pontosságú mérőeszközökkel végzik. Az elemzéshez szükség van a testsúlyra, testmagasságra, csontszélességre, bőrredők vastagságára, különböző pon- ton a test kerületére (mellkas szélesség, mellkas mélység, csípőszélesség, vállszélesség). A mért adatokat számítógép- be rögzítik, így a kiértékelést végző szakember számára a későbbi kontroll mérések eredményei összevethetők, sőt ezáltal nyomonkövethetővé válik a gyermek fejlődése is. F.P.T. 

6. ASZ 6 2018. OKTÓBER 26. Gaál Zsóka sakkrovata – bevállalsz egy partit velem? Üdv! Gaál Zsóka vagyok, a Bányász SK Ajka NB I./B sakkcsapatának tagja. Há- romszoros Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki ezüs- térmes sakkozó. Kéthetente sakkrovattal jelentkezem, hogy népszerűsítsem a vá- rosban a játékot és minél több gyermeknek, valamint felnőttnek mutassam meg a benne rejlő izgalmakat. Min- dig egyszerű feladványokkal érkezem, a megfejtők között pedig jutalmul az Ajkai Szó szerkesztőségével együtt egy-egy gyümölcskosarat sorsolok ki. Az október 12- ei fejtörő megfejtése: 1.Fb2  Fxb2   2  f8=V#  matt. A já- ték nyertese Polgár Szabolcs. Gratulálok! Kérlek, vedd fel az Ajkai Szó szerkesztőségé- vel a kapcsolatot a +36/30- 640-3813-as telefonszámon a nyereményért. Akövetkezőfejtörő: Világos indul és a második lépésben mattot ad! Kérdés hogyan? A megfejtéseket az ajka- iszojatek@gmail.com címre várom november 4-ig. Ajka TV, a város televíziója Az Ajkai Tükör új hírekkel hétfőn, szerdán és pénteken 19 órakor jelentkezik. Ismét- lések kedd: 9h, 15h, 19h, 23h; szerda: 9h, 15h,  23h; csütör- tök: 9h, 15h, 19h, 23h; pén- tek: 9h, 15h, 23h; szombat: 9h, 15h, 19h, 23h. Mindig a megelőző adás ismétlése. Műsoraink online is meg- tekinthetőek a http://ajkatv. hu weboldalon, összeállítá- saink már másnaptól vis�- szanézhetőek ugyanitt, il- letve az Ajka TV YouTube csatornáján is. Következő adásaink pontosabb prog- ramjáról az ajkatv.hu és az ajkaiszo.hu honlapon, vala- mint az AVTV Képújságban tájékozódhatnak. Az Ajka TV műsorai élőben és utólag is bármikor megtekinthetők a http://ajkatv.hu honlapon! A Kultik Ajkai Mozi műsora Az első ember - életrajzi dráma Október 25., csütörtök- ok- tóber 31., szerda között min- dennap 16:00 Halloween – horror Október 25., csütörtök- ok- tóber 31., szerda között min- dennap 18:30 és 20:30 Libabőr 2 – Hullajó Hal- loween - családi kalandfilm, vígjáték Október 25., csütörtök- ok- tóber 31., szerda között min- dennap 12:00 és 14:00 Művelődési házak November 9-ig, hétközna- pokon 9-17 óráig, szomba- ton 9-15 óráig látogatható az Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás a művelődési köz- pont kiállítótermében. Október 27-én 18 órakor a Zeneiskola jótékonysági hangversenye a művelődési központ színháztermében. Október 30-án 9-12 óráig szünidei játékdélelőtt gyer- mekeknek a Kaszinóban. Október 30-án 16 órakor ismerkedés a fazekas mes- terséggel a Felnőtteknek kreatívan sorozat foglalko- zásán a művelődési központ József Attila utcai épületé- ben. Amire szükséged lehet: vízhatlan kötény. November 5-én 17 órakor Szabó Zoltán színművész mutatja be Királyhegyi Pál Első kétszáz évem című előadását a művelődési köz- pont színháztermében. Civil Ház Október 29. hétfő 8.30 Otthon Segítünk Ala- pítvány (Györgyné Kollár Gabriella) 10.00 Kézimunka Klub 14.00 Timföldgyári Nyugdí- jas Klub 18.00 Meridián torna (Vajda Zsuzsanna) 18.00 Zumba Orsival Október 30. kedd 9.30 Gerincjóga (Dr. Szabó Ildikó) 14.30 Légpuska lövészet (Szellem Tamás) 15.00 Bányász Hagyo- mányőrző Klub 16.00 Modellező Szakosz- tály (Illési Oszkár) 16.30 Thai-boksz (Szilágyi Arnold) 17.00 NIA tánc (Harsányi Szilvia) Október 31. szerda 9.00 Ingyenes vércukor-vér- nyomásmérés (Mező János- né) 18.00 Linedance oktatás (Szilágyi Annamária) 19.00 Zumba Orsival November 3. szombat 14.00 Sárkánytűz Szerepját- szók November 4. vasárnap 8.30 Éles lövészet (Szellem Tamás) PROGRAMAJÁNLÓ Első kétszáz évem Szabó Zoltán színművész, az ajkai Vörösmarty Iskola volt diákja mutatja be Királyhegyi Pál Első kétszáz évem című előadását a művelődési központ színháztermében november 5-én 17 órakor. „Akinek van humora, mindent tud. Akinek nincs, mindenre képes.”- A mondás állítólag Ki- rályhegyi Pál író, újságíró, humoristától származik, aki 1900-ban született, 1981-ben halt meg, így lényegében részt vett a XX. század teljes őrületében. Királyhegyi Pál egyszerre szü- letett a huszadik századdal. Nagykorúvá válása táján, rendezetlen szerelemi ügye miatt már majdnem öngyilkos lesz, amikor rájön, hogy a hazai viszonyok olyan pergő táncot járnak, hogy élni is lehetetlen, nemhogy meghalni. Úgyhogy legeslegjobb legjobb barátjával Ameri- kába megy. A lehetőségek hazájában sokféle hivatást kitanul. Hajléktalan, szennyesedény leszedő, börtöntöltelék, bankár, forgatókönyvíró. De kedvenc időtöltése, a honvágy hazahúz- za. Kis auschwitzi kitérő után, akár boldogan is élhetne, ha a soron következő rendszer nem telepítené ki Adácsra. Vagy őt, vagy valaki mást. Gyepesi katonák a háborúban A Gyepesi Örökségünk Egyesület szervezésében október 28-án 15 órakor Áment Márton előadást tart Bakonygyepesi kato- nák az első világháborúban címmel a bakonygyepesi művelődési házban. Egyút- tal bemutatja a most meg- jelent Ajkai Századok című helytörténeti folyóiratot. Meghívott vendég Domján János családfakutató, aki a családfakutatás lehetősé- geiről ad tájékoztatást. Az előadás az Ajka60 rendez- vénysorozat része. Csokigyurma és fajátékok A vmk munkatársai vár- nak minden gyermeket és családjukat egy vidám szünidei játékdélelőttre október 30-án 9-12 óráig a Kaszinó nagytermébe, ahol lehetőség lesz csokiból gyurmázni, kézműves fog- lalkozáson szép kiegészí- tőket készíteni, színezővel alkotni és az Attrakció fa- játékaival logikai játékokat megoldani. A szervezők kérik, hogy ollót és ragasz- tót mindenki vigyen magá- val a programra. Felújították a háborús emlékművet A Civil Fórum Padrag- kútért Egyesület az I. és II. világháború padragi áldozatainak tiszteleté- re emlékművet állítatott évekkel ezelőtt, amelynek felújítása történt meg a közelmúltban. Ennek át- adási ünnepségét október 27-én 15 órakor tartják az Ajka60 programsorozat keretében, amelyre várják az emlékezőket. Mindenszentekre és Halottak napjára készülődve tették rendbe a helyi sírkertet az ajkarendeki Dália Nyugdíjas Klub tagjai október 18-án délután. A klub csaknem teljes létszámban részt vett az Ajka60 rendezvénysorozat keretében szervezett közösségi megmozduláson. A nyugdíjasok az utakon és a sírok közötti területen gyűjtötték össze a lehullott faleveleket, majd égették el azt a parkolóban. Stallmeiszter Ervinné klubvezetőtől megtudtuk, hogy tavasszal a parko- lót is rendbe tették, akkor levágták a benőtt növényeket. TA  (Fotó: Tisler) Temetők nyitva tartása A Mindenszentek és Halot- tak napja közeledtével sokan újítják fel szeretteik sírját, ül- tetnek a telet átvészelő virá- gokat, ezért október 22-31-ig engedély nélkül lehet gépko- csival behajtani a város összes temetőjébe. November 1-4-ig bármi- lyen korai vagy késői idő- pontban lehet látogatni a sírkerteket. Az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. munkatársai mindenütt je- len lesznek, segítenek a sírok megtalálásában. November 1-jén 14-18 óra között ügye- letet tartanak a régi temető bejáratánál levő Táncsics utca 1/A cím alatti irodában, ebben az időben hívható az iroda 200-254-es telefon- száma. A négy nap alatt az ügyelet 06-20-8020380-as számát is lehet hívni. TA  Szépkorúak takarították a temetőt Fenyőfelajánlást vár az önkormányzat Ajka Város Önkormányzata 2018-ban is szeretne a település különböző területeire karácsonyfát állítani a karácsonyi ünnepek tiszteletére. Amennyiben az Önök tulajdonában van olyan fenyőfa, amelyet a város ünnepi hangulatához felajánlanának az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak, akkor ezt a szándékukat kérjük írásban, vagy telefonon november 9-ig az Építési és Városgazdálkodási Irodán jelezzék Kalóz Tímea ügyintézőnek (88/521-141). A fa kivágásának költségét Ajka Város Önkormányzata magára vállalja. Építési és Városgazdálkodási Iroda  HIRDESSEN AZ AJKAI SZÓBAN! Hirdetésfelvétel a Városháza 4. emeletén a 422-es irodában az Ajkai Média Nonprofit Kft-nél. Telefon: 06-88/521-164 Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com Web: www.ajkaimediakft.hu Hirdetési lapzárta: minden hétfőn 12 órakor.

7. ASZ72018. OKTÓBER 26. Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkaiszo@freemail.hu. • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Kerekes Bálint ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel./fax: 88/521-100. • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost KFT. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka város önkormányzata. Sportajánló Sporteredmények Labdarúgás Magyar Kupa Az FC Ajka Lipóton vendég- szerepel szerdán 12.30-tól. NB III. Az FC Ajka Andráshidán lép pályára vasárnap 13.30-kor. A találkozóra szurkolói busz indul 11.45-kor, amelyre je- lentkezni a Sportcentrumban lehet. Megye I. A Kristály Devecserben lép pályára szombaton 14.30- kor. Az ifjúságiak 12.30-kor kezdenek. Ezt követően az ajkaiak a Csetényt fogadják, november 1-én, csütörtökön, 14 órakor. Az ifjúsági mérkő- zést 12 órakor rendezik. Megye III. A Kristály II. a Nyírespusztát fogadja vasárnap 14.30-kor. Kézilabda Megyei bajnokság A Le Bélier II. szombaton 18 órakor látja vendégül a Ne- mesvámost. Teke Szuperliga A Kristály a Szolnokot fogadja szombaton 14 órakor. Labdarúgás NB III. FC Ajka – BKV Előre 7-0 (3-0) Ajka: Horváth D., Köles, Pákai, Kovács, Csemer, Csizmadia, Il- lés, Kenderes, Horváth P. (Pav- litzky 58.), Oláh (Molnár 69.), Nagy K. (Major 60.), vezetőedző: Schindler Szabolcs gól: (Csizmadia 23.), Nagy K. (31., 43., 50.), Horváth P. (58.), Oláh (60., 66.) U 19 FC Ajka – Pápai ELC 8-1 edző: Pintér Csaba, gól: Markó 2, Szabados 2, Kovács 2, Ger- gócs, Pápai, jó: az egész csapat Nagykanizsai ULE – FC Ajka 3-1 edző: Pintér Csaba, gól: Szaba- dos, jó: Král U 17 FC Ajka – Pápai ELC 2-0 edző: Szabó Zoltán, gól: Varga, Soós, jók: Gyarmati, Rózsa, Lá- posi, Varga Nagykanizsai ULE – FC Ajka 0-3 edző: Szabó Zoltán, gól: Soós 2, Varga, jók: Gyarmati, Bognár, Soós U 15 FC Nagykanizsa – FC Ajka 2-2 edző: Zsidó András, gól: Juhász, Kovács, jók: Auerbach, Bak-Ko- vács, Juhász U 14 FC Nagykanizsa – FC Ajka 0-8 edző: Csörnyei Zoltán, gól: Pá- pai 4, Czintula 3, Fischl, jók: Pápai, Modory, Czintula, Fischl Megye I. Ajka Kristály SE – Balatonfüredi FC 2-5 (1-1) Ajka: Dróth, Horváth T. (Móger 79.), Primusz, Orbán, Tisonyai, Ambrus (Ménes 77.), Horváth L. (Szarka 69.), Vizkelety (Kungl 69.), Szabó Z. (Hauser T. 83.), Szélessy, Szedlacsek, edző: Sipos Tamás gól: Szedlacsek (28., 46.) U 16 Magyarpolány SE – Ajka Kris- tály SE 15-0 edző: Németh Zoltán U 14 Ajka Kristály SE – Devecser SE 1-7 edző: Kiszlinger Balázs, gól: Ko- záni FC Ajka – Nemesvámosi LSE 4-1 edző: Szabó Zoltán, gól: Fischl 2, Balhási, Tróbert Megye III. Úrkút SK-Szentgál – Ajka Kris

Add a comment