Aikamuotokertaus

44 %
56 %
Information about Aikamuotokertaus
Education

Published on February 5, 2014

Author: riortamm

Source: slideshare.net

Description

Pikakertaus englannin aikamuodoista

AIKAMUOTOKERTAUS aikamuoto PREESENS: joku tekee jotakin /FAKTA, TOISTUVAA

Kielto: DON’T DOESN’T BE-verbin kielto: AM NOT, IS NOT, ARE NOT = ’m not, isn’t, aren’t ’YKSIKÖN 3. PERSOONA’ tekee: konsonantin jälkeinen y -> ie ja -ch, -x, -s, -z -> -es She = NANCY /SOPHIA; He = PETER / KEVIN; it = the pool Yleispreesensiä käytetään, kun puhutaan yleisesti nykyisyydestä, faktoista ja säännöllisestä tai tavanomaisesta toiminnasta, aikataulutetusta tai rytmitetystä toiminnasta. The next train leaves at 3.15 in the morning. I play tennis every Friday. The winters here are cold. Water boils at 100 degrees.

LAUSEEN KAAVA: SUBJEKTI (predikaatti)VERBI S V OBJEKTI O HOW? + TAPA AINA KAIKKIA LAUSEEN OSIA EI LAUSEESSA ESIINNY: Täydennä lauseet sopivalla verbin muodolla. Aikamuotona on preesens. omistaa, olla, syödä WHERE? + WHEN? PAIKKA + AIKA

 aikamuoto KESTOPREESENS/TAPAHTUU PARHAILLAAN; lähitulevaisuudessa: I am, you are, (s)he is, we are, you are, they are… + -ing Kaikissa aikamuodoissa on kestomuotonsa. Ne ilmaisevat tyypillisesti prosessia, pitempään jatkuvaa toimintaa. BE-verbi laitetaan haluttuun aikamuotoon ja pääverbin perusmuotoon lisätään ing –pääte.

äydennä lauseet sopivalla verbin muodolla. Aikamuotona on kestopreesens. kävellä, lähettää, kirjoittaa, kuunnella, piirtää Tee lauseista kysymyslauseita. Aikamuotona on preesens ja kestopreesens. Mitä apuverbiä tarvitset? – Muista, että BE-verbi kysyy itse, et tarvitse avustavaa verbiä.

 aikamuoto: IMPERFEKTI /TAPAHTUI MENNEISYYDESSÄ ’Mr Ed’ epäsäännölliset verbit -> verbin muoto -> opetellaan ulkoa säännölliset verbit -> + -ed - kieliopissa ja sanakirjassa on lista olin, olit, oli, olimme, olitte, olivat…: Olin nälkäinen. Me olimme nälkäisiä. Benillä oli lemmikki. Lemmikki oli Benin. YES, I was. (No, I wasn’t) WAS NOT = WASN’T WERE NOT = WEREN’T

kielto: DIDN’T kysymys: DID….? YES, he did.  Yleisimperfektiä käytetään varmasti, kun lauseessa on tarkka menneisyyden ajankohta: vuosiluku, last…, …ago; samoin menneisyyteen viittaavissa when- kysymyksissä. They bought a new car a year ago. Alistair moved to Sweden in 2008. When did you hear about it? Did you see it? Alla on joukko säännöllisiä verbejä. Kirjoita riveille niiden imperfektimuodot. katsoa, marssia, hangata, kilpailla, varoittaa, yrittää Täydennä lauseet sopivalla verbin muodolla. Aikamuotona on imperfekti. avata, olla, uida, omistaa, syödä

 aikamuoto: PERFEKTI = joku on tehnyt jotakin – yhteys nykyhetkeen säännölliSet verbit : epäsäännölliset verbit -> HAVE/HAS + -ed –päätteinen 3.muoto HAVE/HAS + verbin 3.muoto [write, wrote, written] Kun tekijänä on yksikön 3. persoona eli ’hän’/’se’ -> HAS I have = I’ve (S)he has = (S)he’s Kysymys: YES, he has. (NO, he hasn’t) WHAT has he written? A book. WHERE have they seen it? In Spain. Kielto: I haven’t seen it. HAVEN’T HASN’T

 Perfektin yhteydessä on tyypillisesti tiettyjä ajanmääreitä: today, lately, recently, many times…; prepositiorakenteet since (mistä lähtien) ja for (kuinka kauan). Täydennä lauseet sopivalla verbin muodolla. Aikamuotona on perfekti asua/elää, läikyttää, kutsua/soittaa puhelimella, kiirehtiä, vierailla ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aikamuoto: PLUSKVAMPERFEKTI = joku oli tehnyt jotakin Muodosta kuten perfekti, mutta apuverbinä on HAD. Kielto: HADN’T Kysymys: HAD he been there? - What HAD he seen? Before the year 2007, Pat had lived in Paris. She told me that she had loved it there. Kirjoita edellisen tehtävän lauseet nyt pluskvamperfektiin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 aikamuoto: FUTUURI - tuleva aika : joku tekee jotakin, tulee tekemään jotakin o WILL Kielto: WILL NOT = WON’T Kysymys: WILL you come? Ehdottava kysymys tai tarjoutuminen: SHALL I open the window? - SHALL we watch that film tomorrow? Täydennä sopivalla verbin muodolla. Aikamuotona on futuuri. tilata, olla, tehdä, ansaita, pelata  Muita tulevan ajan verbimuotoja: o PLANS: kun suunnittelet jotain, jota tapahtuu pian ja näyttää ilmeiseltä: BE GOING TO I’m gonna study math… o etukäteen sovitut asiat lähitulevaisuudessa: kestopreesens: I’m seeing her tonight. o TIME TABLES, SCHEDULES: yleispreesens -> The train to Helsinki leaves at 7.14 o o pehmennät sanomaa kestofutuurilla: Will you be coming to the party? ’jotain on tapahtunut johonkin tulevaan ajankohtaan mennessä’ (suomessa perfekti): WILL HAVE + 3. muoto By the time you read tihis, I’ll have travelled far away. (…olen matkustanut)

YLEISPREESENS ON ENGLANNIN VERBEILLÄ SAMANLAINEN KUIN PERUSMUOTO, poikkeuksena BE-verbi. LISTA KAIKKEIN TAVALLISIMMISTA EPÄSÄÄNNÖLLISISTÄ VERBEISTÄ: INFINITIIVI/ PERUSMUOTO / IMPERFEKTI / PREESENSIN / 3.MUOTO KESTOMUOTO Opettele nämä verbit ulkoa! - Oppikirjoista, sanakirjoista ja kieliopeista löydät täydelliset listat. *-merkityt verbit toimivat lauseissa myös avustavissa, apuverbin kaltaisissa tehtävissä .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Internetix - Lukion ja peruskoulun kursseja

Aikamuotokertaus Can you still remember? Vieläkö muistat perusaikamuodot; preesensin, imperfektin, perfektin ja pl.perfektin? Entäpä muistatko, kuinka ...
Read more

ENA1 - peda.net

aikamuotokertaus. 0 kommenttia ≡ Sisält ...
Read more

Jalasjärvi - Englanti

- aikamuotokertaus - laskettavat ja ei-laskettavat substantiivit - sanajärjestys. Arviointi: Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat ...
Read more

VALINNAISET AINEET, 9.LUOKKA - edu.savonlinnaseutu.fi

Kurssin keskeisenä sisältönä on aikamuotokertaus, epäsäännölliset verbit, futuuri, konditionaalit sekä muita keskeisiä kielioppiasioita.
Read more

5. luokka - peda.net

Verbin aikamuotokertaus. Kellonaika: 09:00 - 09:10. Verbin aikamuotojen kertaus yksikössä ja monikossa sekä aktiivissa että passiivissa: Tiistai 1.2.2011.
Read more

Auralan opisto 16 by Auralan Setlementti - issuu

AURALAN KANSALAISOPISTO. 120319 PÄIVÄENGLANTI 6 ti 11.45-13.15 • 10.9.–26.11.2013, 7.1.–1.4.2014 Opisto Luokka 5, Satakunnantie 10 MM Annukka ...
Read more

Ohjelma syksy2013 by Auralan Setlementti - issuu

... 10 MM Annukka Vepsäläinen • 48 ot • 88 € Oppikirjana “English for you, too! Book 4”. Opiskellaan mm.aikamuotokertaus ...
Read more