Agris

50 %
50 %
Information about Agris
Education

Published on January 12, 2009

Author: Nezareh

Source: slideshare.net

معرفی پایگاه اطلاعاتی Agris مرضیه جهانشاهی 510485019 استاد راهنما : دکتر فهیم نیا

تعریف اگریس اگریس نظام بین المللی اطلاعات علمی و فنی کشاورزی است که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ( فائو ) پایه گذاری شده است و از طریق شبکه ویژه خود در حوزه کشاورزی به دریافت و اشاعه اطلاعات می پردازد . International system of the Agricultural Sciences and Technology

اگریس نظام بین المللی اطلاعات علمی و فنی کشاورزی است که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ( فائو ) پایه گذاری شده است و از طریق شبکه ویژه خود در حوزه کشاورزی به دریافت و اشاعه اطلاعات می پردازد .

International system of the Agricultural Sciences and Technology

تاریخچه اگریس در سال 1969 برای نخستین بار فکر ایجاد نظام بین اللملی اطلاع رسانی کشاورزی به پیشنهاد کتابخانه ملی کشاورزی امریکا و دفتر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به سازمان خواربارکشاورزی ( فائو ) مطرح شد . پس از مطالعات دقیق و کارشناسانه در سال 1971 چارچوب این نظام به نام اگریس ارائه و پذیرفته شد . در سال 1972 تعدادی از کشورها و موسسات تحقیقاتی برای همکاری با اگریس اعلام آمادگی نمودند و بنابراین در جهت توسعه این نظام گام های اولیه برداشته شد تا اینکه در سال 1973 اولین محصول آزمایشی اگریس با عنوان اگریندکس انتشار یافت .

در سال 1969 برای نخستین بار فکر ایجاد نظام بین اللملی اطلاع رسانی کشاورزی به پیشنهاد کتابخانه ملی کشاورزی امریکا و دفتر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به سازمان خواربارکشاورزی ( فائو ) مطرح شد . پس از مطالعات دقیق و کارشناسانه در سال 1971 چارچوب این نظام به نام اگریس ارائه و پذیرفته شد . در سال 1972 تعدادی از کشورها و موسسات تحقیقاتی برای همکاری با اگریس اعلام آمادگی نمودند و بنابراین در جهت توسعه این نظام گام های اولیه برداشته شد تا اینکه در سال 1973 اولین محصول آزمایشی اگریس با عنوان اگریندکس انتشار یافت .

اهداف اگریس پیش از پیدایش اگریس فقط دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کشاورزی در کشورهای پیشرفته امکان پذیر بود ولی این نظام امکان دستیابی به اطلاعات کشورهای در حال رشد را نیز فراهم کرده است . باید خاطر نشان کرد که خدمات اطلاع رسانی کشاورزی بر مبنای اگریس در قالب همکاری های متقابل و به صورت دوسویه انجام می گیرد .

پیش از پیدایش اگریس فقط دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کشاورزی در کشورهای پیشرفته امکان پذیر بود ولی این نظام امکان دستیابی به اطلاعات کشورهای در حال رشد را نیز فراهم کرده است .

باید خاطر نشان کرد که خدمات اطلاع رسانی کشاورزی بر مبنای اگریس در قالب همکاری های متقابل و به صورت دوسویه انجام می گیرد .

گردآوری اطلاعات کتابشناختی مربوط به آثار چاپی و غیرچاپی؛ تهیه و تدوین فهرست مشترک بین المللی از اطلاعات جاری کشاورزی و تغذیه؛ سازماندهی و اشاعه اطلاعات عمومی و یا گزیده با استفاده از رایانه و سایر روش ها و ابزارهای فن آوری اطلاعات؛ ایجاد پایگاه های اطلاعاتی بر اساس داده های قدیم و جدید به منظور افزایش آگاهی کاربران و جلوگیری از دوباره کاری ها؛ پاسخگویی به مراجعان و اشاعه گسترده اطلاعات کشاورزی در چارچوب اهداف عملکردها و فعالیت های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ). اهداف اگریس

گردآوری اطلاعات کتابشناختی مربوط به آثار چاپی و غیرچاپی؛

تهیه و تدوین فهرست مشترک بین المللی از اطلاعات جاری کشاورزی و تغذیه؛

سازماندهی و اشاعه اطلاعات عمومی و یا گزیده با استفاده از رایانه و سایر روش ها و ابزارهای فن آوری اطلاعات؛

ایجاد پایگاه های اطلاعاتی بر اساس داده های قدیم و جدید به منظور افزایش آگاهی کاربران و جلوگیری از دوباره کاری ها؛

پاسخگویی به مراجعان و اشاعه گسترده اطلاعات کشاورزی در چارچوب اهداف عملکردها و فعالیت های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ).

جامعه استفاده کننده جامعه استفاده کننده از خدمات اگریس با توجه به جامعیت و فراگیر بودن حوزه موضوعی متشکل از کلیه محققان، استادان، دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، متخصصان و مهندسان کشاورزی، مروجان کشاورزی، برنامه ریزان و مدیران، کتابداران و اطلاع رسانان کشورهای عضو، واحدهای کشت و صنعت و مراکز خدمات کشاورزی هستند .

جامعه استفاده کننده از خدمات اگریس با توجه به جامعیت و فراگیر بودن حوزه موضوعی متشکل از کلیه محققان، استادان، دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، متخصصان و مهندسان کشاورزی، مروجان کشاورزی، برنامه ریزان و مدیران، کتابداران و اطلاع رسانان کشورهای عضو، واحدهای کشت و صنعت و مراکز خدمات کشاورزی هستند .

اعضای اگریس اگریس یک شبکه جهانی اطلاعات کشاورزی است که در سایه همکاری بین المللی به حیات خود ادامه می دهد . در حال حاضر 199 مرکز ملی و بین المللی کشاورزی در شبکه علمی اگریس عضویت و همکاری دارند . اعضا معمولا از میان سازمان یا مرکز مربوط به وزارت کشاورزی، کتابخانه دانشگاهی، مرکز اطلاعات و یا کتابخانه کشاورزی به عنوان دفتر هماهنگ کننده با اگریس معرفی می شوند . مراکز معرفی شده مسئولیت گردآوری و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی کشاورزی کشور خود را براساس روش های از پیش تعیین شده و ارسال به هنگام آنها به مرکز هماهنگی اگریس برعهده دارند و از سوی دیگر مسئول دریافت دستورالعمل ها و اطلاعیه های مصوب مرکز و ابلاغ آنها به واحدهای مختلف کاری در حوزه کشاورزی کشور متبوع خویش هستند .

اگریس یک شبکه جهانی اطلاعات کشاورزی است که در سایه همکاری بین المللی به حیات خود ادامه می دهد .

در حال حاضر 199 مرکز ملی و بین المللی کشاورزی در شبکه علمی اگریس عضویت و همکاری دارند .

اعضا معمولا از میان سازمان یا مرکز مربوط به وزارت کشاورزی، کتابخانه دانشگاهی، مرکز اطلاعات و یا کتابخانه کشاورزی به عنوان دفتر هماهنگ کننده با اگریس معرفی می شوند .

مراکز معرفی شده مسئولیت گردآوری و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی کشاورزی کشور خود را براساس روش های از پیش تعیین شده و ارسال به هنگام آنها به مرکز هماهنگی اگریس برعهده دارند و از سوی دیگر مسئول دریافت دستورالعمل ها و اطلاعیه های مصوب مرکز و ابلاغ آنها به واحدهای مختلف کاری در حوزه کشاورزی کشور متبوع خویش هستند .

فعالیت ها اگریس 1. دوره های آموزشی : یکی از وظایف مرکز هماهنگی اگریس در کتابخانه و مرکز اسناد فائو در رم آموزش اعضای اگریس است . این آموزش در مقاطع گوناگون و از طرق مختلف انجام می شود . برای مثال : آموزش از طریق برگزاری سمینار و دوره های علمی؛ آموزش های انفرادی در مراکز؛ آموزش های مکاتبه ای برای افرادی که قادر به شرکت در دوره های آموزشی نیستند؛ آموزش استفاده کنندگان از طریق تهیه و تدوین منابع خودآموز و بسته های دیداری - شنیداری؛ آموزش مدرسان .

1. دوره های آموزشی :

یکی از وظایف مرکز هماهنگی اگریس در کتابخانه و مرکز اسناد فائو در رم آموزش اعضای اگریس است . این آموزش در مقاطع گوناگون و از طرق مختلف انجام می شود . برای مثال :

آموزش از طریق برگزاری سمینار و دوره های علمی؛

آموزش های انفرادی در مراکز؛

آموزش های مکاتبه ای برای افرادی که قادر به شرکت در دوره های آموزشی نیستند؛

آموزش استفاده کنندگان از طریق تهیه و تدوین منابع خودآموز و بسته های دیداری - شنیداری؛

آموزش مدرسان .

فعالیتهای اگریس 2. انتشارات : با توجه به اینکه اعضای اگریس که عمدتا کارمندان آنها کتابداران و متخصصان علم اطلاع رسانی هستند و به هرحال دست اندرکار انجام تحقیقات دراین زمینه ها هستند، برای بهبود و یکدستی فعالیت ها به تهیه موارد زیر اقدام می کنند : اصطلاحنامه کشاورزی ماهنامه اگریندکس مجموعه های مرجع اگریس

2. انتشارات :

با توجه به اینکه اعضای اگریس که عمدتا کارمندان آنها کتابداران و متخصصان علم اطلاع رسانی هستند و به هرحال دست اندرکار انجام تحقیقات دراین زمینه ها هستند، برای بهبود و یکدستی فعالیت ها به تهیه موارد زیر اقدام می کنند :

اصطلاحنامه کشاورزی

ماهنامه اگریندکس

مجموعه های مرجع اگریس

موضوعات تحت پوشش در واقع همان موضوعات تحت شمول فائو است که به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند . رده بندی این دامنه را می توان در موضوعات اصلی به صورت زیر خلاصه کرد : كشاورزي، تاريخ و جغرافياي كشاورزي، آموزش و ترويج و توسعه اطلاعات كشاورزي، مديريت و قوانين و مقررات كشاورزي، اقتصاد توسعه و جامعه شناسي روستايي، گياه شناسي و توليد گياه، حفاظت و نگهداري گياه، فنون كاشت و داشت، جنگل و جنگلداري، پرورش و نگهداري حيوانات اهلي ( دامپروري ) ، شيلات و آبزيان، ماشين هاي كشاورزي و مهندسي، منابع طبيعي و حفظ محيط زيست، فرآيند فرآيندهاي كشاورزي، تغذيه انساني، آلودگي محيط زيست، رشته هاي كمكي .

در واقع همان موضوعات تحت شمول فائو است که به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند .

رده بندی این دامنه را می توان در موضوعات اصلی به صورت زیر خلاصه کرد :

كشاورزي، تاريخ و جغرافياي كشاورزي، آموزش و ترويج و توسعه اطلاعات كشاورزي، مديريت و قوانين و مقررات كشاورزي، اقتصاد توسعه و جامعه شناسي روستايي، گياه شناسي و توليد گياه، حفاظت و نگهداري گياه، فنون كاشت و داشت، جنگل و جنگلداري، پرورش و نگهداري حيوانات اهلي ( دامپروري ) ، شيلات و آبزيان، ماشين هاي كشاورزي و مهندسي، منابع طبيعي و حفظ محيط زيست، فرآيند فرآيندهاي كشاورزي، تغذيه انساني، آلودگي محيط زيست، رشته هاي كمكي .

موضوعات تحت پوشش هر كدام از اين موضوعات اصلي، خود به شاخه هاي فرعي تقسيم می شوند، براي مثال : گياه شناسي و توليد گياهان، شامل گروه هاي فرعي زير است : منابع غذايي دام، تكثير كياه، توليد دانه ها، حاصلخيزي، آبياري، زراعت و حاصلخيزي خاك، الگوها و روش داشت و برداشت، ژنتيك گياهي و پرورش، بوم شناسي گياهي، ساختمان گياه، فيزيو لوژي و بيو شيمي خاك، طبقه بندي گياهان و پراكندگي جغرافيايي آنها .

هر كدام از اين موضوعات اصلي، خود به شاخه هاي فرعي تقسيم می شوند، براي مثال : گياه شناسي و توليد گياهان، شامل گروه هاي فرعي زير است :

منابع غذايي دام، تكثير كياه، توليد دانه ها، حاصلخيزي، آبياري، زراعت و حاصلخيزي خاك، الگوها و روش داشت و برداشت، ژنتيك گياهي و پرورش، بوم شناسي گياهي، ساختمان گياه، فيزيو لوژي و بيو شيمي خاك، طبقه بندي گياهان و پراكندگي جغرافيايي آنها .

پوشش اطلاعاتی این پایگاه بیش از 3200000 رکورد اطلاعات مربوط به کشاورزی و زمینه های وابسته به آن را با بهره مندی از پشتیبانی 146 مرکز ملی در کشورهای عضو فائو و 22 سازمان بین المللی گردآوری و سازماندهی نموده است و سالیانه تقریبا 130 هزار رکورد به موجودی این پایگاه اطلاعاتی افزوده می شود .

این پایگاه بیش از 3200000 رکورد اطلاعات مربوط به کشاورزی و زمینه های وابسته به آن را با بهره مندی از پشتیبانی 146 مرکز ملی در کشورهای عضو فائو و 22 سازمان بین المللی گردآوری و سازماندهی نموده است و سالیانه تقریبا 130 هزار رکورد به موجودی این پایگاه اطلاعاتی افزوده می شود .

پوشش مدارک مقالات مجلات، کتب، مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها، گزارش های علمی و فنی ( منتشرشده و منتشرنشده ) ، پایان نامه ها، تک نگاری ها، پروانه نوآوری ها و استاندارها، ‌ کاتالوگ های تجاری، قوانین و مقررات مدون، گزارش سمینارها و بسیاری ازگزارش ها و اسناد و مدارکی که از طریق معمول برای همگان قابل دسترسی نیستند .

مقالات مجلات، کتب، مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها، گزارش های علمی و فنی ( منتشرشده و منتشرنشده ) ، پایان نامه ها، تک نگاری ها، پروانه نوآوری ها و استاندارها، ‌ کاتالوگ های تجاری، قوانین و مقررات مدون، گزارش سمینارها و بسیاری ازگزارش ها و اسناد و مدارکی که از طریق معمول برای همگان قابل دسترسی نیستند .

چگونگی دسترسی تمام اطلاعات گردآوری شده توسط اگریس از بدو تاسیس در سال 1974 در بانک اطلاعات اگریس ذخیره شده است . داده های جدید در نشریه ماهانه اگریندکس و بر روی نوارهای اگریس منعکس می شوند . به منظور آسان نمودن و تسریع در استفاده از اگریندکس نمایه های درهمکرد هر دوسال یکبار به صورت میکروفیش در اختیار می باشد . علاوه براین تمام داده ها در یک سیستم کامپیوتری پیوسته ذخیره می شد که به طور سریع نیز قابل دستیابی است . در صورتی که در مورد اشتراک و تهیه مواد نیاز دارید بهترین راه تماس با مراکز فروش واشتراک نشریات و کتب فائو است .

تمام اطلاعات گردآوری شده توسط اگریس از بدو تاسیس در سال 1974 در بانک اطلاعات اگریس ذخیره شده است . داده های جدید در نشریه ماهانه اگریندکس و بر روی نوارهای اگریس منعکس می شوند . به منظور آسان نمودن و تسریع در استفاده از اگریندکس نمایه های درهمکرد هر دوسال یکبار به صورت میکروفیش در اختیار می باشد . علاوه براین تمام داده ها در یک سیستم کامپیوتری پیوسته ذخیره می شد که به طور سریع نیز قابل دستیابی است .

در صورتی که در مورد اشتراک و تهیه مواد نیاز دارید بهترین راه تماس با مراکز فروش واشتراک نشریات و کتب فائو است .

اطلاعات کتابشناختی ذکر شده عنوان مقاله ( همراه با ترجمه انگليسي براي عناوين غير انگليسي ) نام خانوادگي و نام نويسنده و يا نويسندگان نام نشريه ( در صورتي كه مطلب در نشريه اي ادواري انتشار يافته باشد ) شماره جلد تاريخ انتشار تعداد صفحات آدرس محلي كه مدرك را مي توان از آنجا تهيه كرد موضوع کشور شماره استاندارد بین المللی کتاب یا نشریه

عنوان مقاله ( همراه با ترجمه انگليسي براي عناوين غير انگليسي )

نام خانوادگي و نام نويسنده و يا نويسندگان

نام نشريه ( در صورتي كه مطلب در نشريه اي ادواري انتشار يافته باشد )

شماره جلد

تاريخ انتشار

تعداد صفحات

آدرس محلي كه مدرك را مي توان از آنجا تهيه كرد

موضوع

کشور

شماره استاندارد بین المللی کتاب یا نشریه

 

 

 

ایران و اگریس ايران از سال 1354 از طريق سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي به عضويت اگريس درآمد . با توجه به اينكه لازمه همكاري با اگريس داشتن يك مركز اطلاعات علمي كشاورزي سازمان يافته بود، تا بتواند اطلاعات گردآوري شده در كشور را در زمينه مسائل كشاورزي، براي اگريس ارسال و متقابلاً نيازهاي اطلاعاتي پژوهشگران حوزه كشاورزي كشور را با استفاده از امكانات اگريس برآورده نمايد، تا سال 1366 عملاً نقشي دراين مهم نداشت . در سال 1366 مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي ايران كه به همت خانم نسريندخت عماد خراساني و همكارانشان، در محل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سازماندهي شده و برقراري اولين ارتباطات با اگريس آغاز شد . مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي، در حال حاضر مرجع مورد اعتماد و مرتبط با اگريس در ايران است . جهت پيگيري و گردآوري ارائه يافته ها به مركز هماهنگي اگريس، اين مركز در مرداد سال 1367 اقدام به ارسال نامه اي براي كتابخانه هاي موسسات تحقيقاتي وزارت كشاورزي نمود كه طي آن از موسسات خواسته شد، مقالات و مطالب تحقيقي و تاليفي خود را جهت درج در اگريندكس ارسال دارند .

ايران از سال 1354 از طريق سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي به عضويت اگريس درآمد . با توجه به اينكه لازمه همكاري با اگريس داشتن يك مركز اطلاعات علمي كشاورزي سازمان يافته بود، تا بتواند اطلاعات گردآوري شده در كشور را در زمينه مسائل كشاورزي، براي اگريس ارسال و متقابلاً نيازهاي اطلاعاتي پژوهشگران حوزه كشاورزي كشور را با استفاده از امكانات اگريس برآورده نمايد، تا سال 1366 عملاً نقشي دراين مهم نداشت . در سال 1366 مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي ايران كه به همت خانم نسريندخت عماد خراساني و همكارانشان، در محل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سازماندهي شده و برقراري اولين ارتباطات با اگريس آغاز شد .

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي، در حال حاضر مرجع مورد اعتماد و مرتبط با اگريس در ايران است . جهت پيگيري و گردآوري ارائه يافته ها به مركز هماهنگي اگريس، اين مركز در مرداد سال 1367 اقدام به ارسال نامه اي براي كتابخانه هاي موسسات تحقيقاتي وزارت كشاورزي نمود كه طي آن از موسسات خواسته شد، مقالات و مطالب تحقيقي و تاليفي خود را جهت درج در اگريندكس ارسال دارند .

 

 

اگریندکس نمایه نامه اگریندکس که به صورت ماهانه منتشر می‌شود دارای پوشش جهانی است . این منبع دستیابی به اطلاعات کتابشناختی انواع مختلف انتشارات اعم از کتاب، ‌ مقاله، گزارش ثبت اختراعات، خلاصه مذاکرات کنفرانس ها، نقشه ها، ‌ نمودارها، فیلم ها و ... کشاورزی را میسر می سازد . تنها مرکزی که در ایران درحال حاضر اگریندس را به طور کامل در اختیار دارد و دریافت می کند مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی است .

نمایه نامه اگریندکس که به صورت ماهانه منتشر می‌شود دارای پوشش جهانی است .

این منبع دستیابی به اطلاعات کتابشناختی انواع مختلف انتشارات اعم از کتاب، ‌ مقاله، گزارش ثبت اختراعات، خلاصه مذاکرات کنفرانس ها، نقشه ها، ‌ نمودارها، فیلم ها و ... کشاورزی را میسر می سازد .

تنها مرکزی که در ایران درحال حاضر اگریندس را به طور کامل در اختیار دارد و دریافت می کند مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی است .

پوشش موضوعی موضوعات تحت پوشش اگریندکس عبارتند از : کشاورزي عمومي، تاريخ و جغرافيا، آموزش، توسعه و ترويج کشاورزي، مديريت و قانونگذاري، اقتصاد، توسعه و جامعه شناسي روستايي، کاشت و برداشت، حفاظت گياهان و ذخيره توليدات، جنگلداري، توليدات حيواني، آبزيان و ماهي ها، ماشين و ساختمان، منابع طبيعي، علوم تغذيه، اقتصاد جانوار، تغذيه انسان، آلودگي ها .

موضوعات تحت پوشش اگریندکس عبارتند از :

کشاورزي عمومي، تاريخ و جغرافيا، آموزش، توسعه و ترويج کشاورزي، مديريت و قانونگذاري، اقتصاد، توسعه و جامعه شناسي روستايي، کاشت و برداشت، حفاظت گياهان و ذخيره توليدات، جنگلداري، توليدات حيواني، آبزيان و ماهي ها، ماشين و ساختمان، منابع طبيعي، علوم تغذيه، اقتصاد جانوار، تغذيه انسان، آلودگي ها .

تعریف اگرووک پیدایش اگرووک حاصل پویایی، تلاش و نیاز موجود است . در یک نظام بین المللی اطلاع رسانی قید و بندهای زبانی باید به حداقل برسد یا حتی اگر امکان داشته باشد باید تماما حذف شود . بنابراین به منظور دستیابی به یک راه حل برای رفع مشکل زبان استفاده کنندگان، فائو و سی . ای . سی درصدد فراهم نمودن یک واژه نامه کشاورزی چند زبانه برآمدند، به طوریکه گروهی از متخصصان و کارشناسان زبان حدود 9 هزار واژه اصلی ( توصیفگر ) در زبان های انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، ٱلمانی و ایتالیایی فراهم کردند .

پیدایش اگرووک حاصل پویایی، تلاش و نیاز موجود است . در یک نظام بین المللی اطلاع رسانی قید و بندهای زبانی باید به حداقل برسد یا حتی اگر امکان داشته باشد باید تماما حذف شود .

بنابراین به منظور دستیابی به یک راه حل برای رفع مشکل زبان استفاده کنندگان، فائو و سی . ای . سی درصدد فراهم نمودن یک واژه نامه کشاورزی چند زبانه برآمدند، به طوریکه گروهی از متخصصان و کارشناسان زبان حدود 9 هزار واژه اصلی ( توصیفگر ) در زبان های انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، ٱلمانی و ایتالیایی فراهم کردند .

اگرووک به منظور کمک به توسعه و نشر مناسب یافته های تحقیقات کشاورزی در سطح جهان و نیز تسریع دسترسی به داده های کتابشناختی در سال 1979 براساس توافقی میان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و کمیسیون جامعه مشترک اروپا تهیه و تدورین این اثر زیر نظر هیات مدیره ای مرکب از 6 عضو از هر دو سازمان با حمایت کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا و برخی مراکز و موسسات تحقیقاتی کشاورزی انجام گرفت . این اصطلاحنامه در سال 1982 برای نخستین بار منتشر شد و در سال 1990 ویرایش دوم آن با بیش از 14 هزار واژه اصلی ارائه گردید . اصطلاحنامه کشاورزی شامل فهرست الفبایی کاملی از واژه ها و توصیفگرهای رایج در زمینه کشاورزی و علوم وابسته است که درآن ضمن حفظ روابط سلسله مراتبی و به کارگیری واژه های اعم و اخص به دیگر رابط معنایی کلمات نیز توجه شده است و برای استفاده بهتر از این اصطلاحنامه، واژه نامه چند زبانه ای نیز تهیه و منتشر شده است .

به منظور کمک به توسعه و نشر مناسب یافته های تحقیقات کشاورزی در سطح جهان و نیز تسریع دسترسی به داده های کتابشناختی در سال 1979 براساس توافقی میان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و کمیسیون جامعه مشترک اروپا تهیه و تدورین این اثر زیر نظر هیات مدیره ای مرکب از 6 عضو از هر دو سازمان با حمایت کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا و برخی مراکز و موسسات تحقیقاتی کشاورزی انجام گرفت .

این اصطلاحنامه در سال 1982 برای نخستین بار منتشر شد و در سال 1990 ویرایش دوم آن با بیش از 14 هزار واژه اصلی ارائه گردید .

اصطلاحنامه کشاورزی شامل فهرست الفبایی کاملی از واژه ها و توصیفگرهای رایج در زمینه کشاورزی و علوم وابسته است که درآن ضمن حفظ روابط سلسله مراتبی و به کارگیری واژه های اعم و اخص به دیگر رابط معنایی کلمات نیز توجه شده است و برای استفاده بهتر از این اصطلاحنامه، واژه نامه چند زبانه ای نیز تهیه و منتشر شده است .

Tank you [email_address]

[email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

Waagenbausätze | Fahrzeugwaage | Achslastwaage

Darüber hinaus verfügt AGRIS über langjährige Beziehungen zu vielen weiteren, internationalen Lieferanten für spezielle Mess- und Wiegetechnik.
Read more

Agris – Wikipedia

Agris ist eine Gemeinde im Westen Frankreichs mit 833 Einwohnern (Stand 1. Januar 2012) und gehört zum Département Charente in der Region Poitou-Charentes.
Read more

Agris - Wikipedia, the free encyclopedia

Agris is a French commune in the Charente department in the Poitou-Charentes region of southwestern France. The inhabitants of the commune are known as ...
Read more

Agreto

AGRETO Waagenbausatz mit Wiegefüßen und Wiegeanzeige HD1. ab 770,00 EUR. zzgl. 20 % MwSt.
Read more

Agris.cz - agrární www portál

Agrární informační systém. Denní novinky ze zemědělství, potravinářství, lesnictví a příbuzných oborů.
Read more

AGRIS Co-operative Ltd.

Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Read more

Agribusiness software solutions | Cultura Technologies

The AGRIS system absolutely helps us be more profitable. "- Brian Linin, CFO, Frontier Ag, Inc. ... Cultura Technologies respects your privacy ...
Read more

AGRIS Arabidopsis thaliana Web Page::

The Arabidopsis Gene Regulatory Information Server ... Welcome to The Arabidopsis Gene Regulatory Information Server (AGRIS)
Read more

Taxi von Agris GmbH - Kleve Kranenburg Materbon Bedburg-Hau

Verwaltung-Zentrale Im Hammereisen 4 47559 Kranenburg Tel: 0 28 26-75 77 Fax: 0 28 26-83 88 : 47533 Kleve Tel: 0 28 21-2 24 28 : 47551 Bedburg-Hau Tel: 0 ...
Read more

Agris Saviels – Wikipedia

Agris Saviels (* 15. Januar 1982 in Riga, Lettische SSR) ist ein lettischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2012 beim HK Kompanion Kiew aus der ...
Read more