AGL4_Makro2

43 %
57 %
Information about AGL4_Makro2
Education

Published on December 11, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Makroekonomi II Të ardhurat dhe shpenzimet

Pyetje GDP nominale dhe reale Dallimi CPI dhe deflatori i GDP-së CPI> deflatori i GDP-së Komponentët e GDP-së Defino G, I, C dhe NX Diskuto efektin e rritjes së C në GDP GDP për kokë banori, në cfarë valute duhet shprehur

GDP nominale dhe reale

Dallimi CPI dhe deflatori i GDP-së

CPI> deflatori i GDP-së

Komponentët e GDP-së

Defino G, I, C dhe NX

Diskuto efektin e rritjes së C në GDP

GDP për kokë banori, në cfarë valute duhet shprehur

Qëllimi i ligjëratës Ndryshimet në produktin reth nivelit të produktit potencial Ndërvarësia në mes të prodhimit dhe shpenzimeve = shpenzimet përcaktojnë prodhimin dhe të ardhurat = produkit dhe të ardhurat përcaktojnë shpenzimet Modeli Kejnsian: supozimi se çmimet nuk ndryshojnë Oferta agregate e sheshtë/horizontale? Niveli i prodhimit kur AS është horizontale përcaktohet vetëm nga ndryshimi i AD.

Ndryshimet në produktin reth nivelit të produktit potencial

Ndërvarësia në mes të prodhimit dhe shpenzimeve

= shpenzimet përcaktojnë prodhimin dhe të ardhurat

= produkit dhe të ardhurat përcaktojnë shpenzimet

Modeli Kejnsian: supozimi se çmimet nuk ndryshojnë

Oferta agregate e sheshtë/horizontale?

Niveli i prodhimit kur AS është horizontale përcaktohet vetëm nga ndryshimi i AD.

Shkurtesat AS: Aggregate supply (oferta agregate) AD: Aggregate demand (kërkesa agregate) MPC: Marginal propopensity to consume (prirja margjinale për konsum) BS: Budget surplus (teprica buxhetore) Cka kuptoni me AS dhe AD

AS: Aggregate supply (oferta agregate)

AD: Aggregate demand (kërkesa agregate)

MPC: Marginal propopensity to consume (prirja margjinale për konsum)

BS: Budget surplus (teprica buxhetore)

Cka kuptoni me AS dhe AD

Produkti ekuilibër Vija 45 ° shndrron çdo distancë horizontale në një distancë të barabartë vertikale: përgjatë vijës 45° produkti=me kërkesën agregate. - nëse firmat prodhojnë 8 trilionë atëherë do të rriten niveli i inventarit, dhe - nëse prodhohet më pak firmat duhet të rrisin prodhimin për të plotësuar kërkesën.

Vija 45 ° shndrron çdo distancë horizontale në një distancë të barabartë vertikale: përgjatë vijës 45° produkti=me kërkesën agregate.

- nëse firmat prodhojnë 8 trilionë atëherë do të rriten niveli i inventarit, dhe

- nëse prodhohet më pak firmat duhet të rrisin prodhimin për të plotësuar kërkesën.

Kërkesa agregate dhe produkti ekuilibër AD: Sasia e të mirave të përgjithshme të kërkuara në ekonomi AD=C + I + G + NX AD varet nga niveli i të ardhurave Supozimi: të ardhurat janë konstante Grafiku 3.1 Kërkesa është 6 trilionë dhe e pavarur nga niveli i të ardhurave

Produkti ekuilibër Produkti është në ekuilibër atëherë kur sasia e prodhuar është e barabartë me sasinë e kërkuar, pra: AD (=C + I + G + NX)=Y Kërkesa agregate: sasia e të mirave që njerëzit duan ta blejnë I dhe C në llogaritë e të ardhurave kombëtare tregojnë sasinë e të mirave të blera aktualisht I përfshijnë edhe ndryshimet e paparashikiuara/padëshiruara të firmave

Produkti është në ekuilibër atëherë kur sasia e prodhuar është e barabartë me sasinë e kërkuar, pra:

AD (=C + I + G + NX)=Y

Kërkesa agregate: sasia e të mirave që njerëzit duan ta blejnë

I dhe C në llogaritë e të ardhurave kombëtare tregojnë sasinë e të mirave të blera aktualisht

I përfshijnë edhe ndryshimet e paparashikiuara/padëshiruara të firmave

Kur Y  AD => IU=Y-AD Në llogaritë e të ardhurës kombëtare, kërkesa agregate aktuale është e barabartë me nivelin aktual të prodhimit Në ekuilibër: Y=AD dhe IU=0 IU shtesat e paplanifikuara të inventarëve

Kur Y  AD => IU=Y-AD

Në llogaritë e të ardhurës kombëtare, kërkesa agregate aktuale është e barabartë me nivelin aktual të prodhimit

Në ekuilibër: Y=AD dhe IU=0

IU shtesat e paplanifikuara të inventarëve

Kërkesa agregate dhe produkti ekuilibër Tri përfundime nga Grafiku 3.1 AD percakton Y ne ekuilibër Ne ekuilibër IU=0 Kur kemi IU  0 lëviz drejt ekuilibrit Ekuilibri nënkupton se shpenzimet e planifikuara=shpenzimet aktuale

Tri përfundime nga Grafiku 3.1

AD percakton Y ne ekuilibër

Ne ekuilibër IU=0

Kur kemi IU  0 lëviz drejt ekuilibrit

Ekuilibri nënkupton se shpenzimet e planifikuara=shpenzimet aktuale

Funksioni i konsumit dhe AD Përcaktimi i kërkesës për konsum Supozimi: G=0 dhe NX=0 Funksioni i konsumit: C= Ĉ +cY, Ĉ >0, 0<c<1 Grafiku 3.2 Tregon nivelin e C për çdo nivel të të ardhurave Pjerrësia e vijës së C përcaktohet nga MPC (çfarë paraqet MPC?) MPC: prirja margjinale për konsum Nëse MPC=0.9, atëherë për çdo njësi shtesë në të ardhura, konsumi rritet për 0.9 njësi.

Përcaktimi i kërkesës për konsum

Supozimi: G=0 dhe NX=0

Funksioni i konsumit:

C= Ĉ +cY, Ĉ >0, 0<c<1

Grafiku 3.2

Tregon nivelin e C për çdo nivel të të ardhurave

Pjerrësia e vijës së C përcaktohet nga MPC (çfarë paraqet MPC?)

MPC: prirja margjinale për konsum

Nëse MPC=0.9, atëherë për çdo njësi shtesë në të ardhura, konsumi rritet për 0.9 njësi.Konsumi dhe kursimi Pjesa e mbetur e rritjes së të ardhurave Y ≡ C+S S≡Y- C Konsumi dhe kursimi S≡Y–C=Y- Ĉ -cY=- Ĉ +(1-c)Y Kursimi është një funksion rritës i nivelit të të ardhurave sepse prirja margjinale për kursim s=(1-c) është pozitive (sqaro?) Kursimi rritet me rritjen e të ardhurave

Pjesa e mbetur e rritjes së të ardhurave

Y ≡ C+S

S≡Y- C

Konsumi dhe kursimi

S≡Y–C=Y- Ĉ -cY=- Ĉ +(1-c)Y

Kursimi është një funksion rritës i nivelit të të ardhurave sepse prirja margjinale për kursim s=(1-c) është pozitive (sqaro?)

Kursimi rritet me rritjen e të ardhurave

Funksioni i konsumit dhe AD Supozim: Investimet janë konstante, G dhe NX=0 atëherë: AD=C+ î Kërkesa agregate=shumën e kërkesës për konsum dhe investime = Ĉ + î +cY =  +cY Â= Ĉ + î : pjesa e kërkesës e pavarur nga të ardhurat (shpenzimet autonome) Grafiku 3.2 (i shtohen investimet) Ekuilibri arrihet kur: Y=AD ose Y=  +cY që rrjedh se: Y o =[1/(1-c) ]  Y o rritet kur: c rritet  rritet Shembull: c rritet prej 0.8 në 0.9 dhe î rriten për 100 mil (sqaro)

Grafiku 3.3 Si arrihet ekuilbri? Y0=AD=Y Nën Y0 (në të majtë nga Y0 kur IU<0) firmat prodhojnë më pak se sa është kërkesa në treg: mungesë inventarësh Mbi Y0 (në të djathtë nga Y0 kur IU>0): firmat prodhojnë më shumë andaj tepricë inventarësh

Si arrihet ekuilbri?

Y0=AD=Y

Nën Y0 (në të majtë nga Y0 kur IU<0) firmat prodhojnë më pak se sa është kërkesa në treg: mungesë inventarësh

Mbi Y0 (në të djathtë nga Y0 kur IU>0): firmat prodhojnë më shumë andaj tepricë inventarësh

Konsumi dhe të ardhurat Figura 1. Variabla e varur? Lidhje e ngushtë në mes të shpenzimeve për konsum dhe të ardhurave të disponueshme C=0.92YD Shpenzimet e konsumit rriten mesatarisht me 92 cent për cdo dollarë shtesë të të ardhurave të disponueshme

Figura 1.

Variabla e varur?

Lidhje e ngushtë në mes të shpenzimeve për konsum dhe të ardhurave të disponueshme

C=0.92YD

Shpenzimet e konsumit rriten mesatarisht me 92 cent për cdo dollarë shtesë të të ardhurave të disponueshme

Multiplikatori Sa rritet niveli ekuilibër i të ardhurave nga një rritje për 1$ e shpenzimeve autonome? Prodhimi rritet me 1$ sepse shpenzimet janë rritur Rriten të ardhurat Kjo çon në rritjen e mëtejmë të shpenzimeve për shkak të rritjes së të ardhurave Sa harxhohet për konsum nga rritja e të ardhurave fillestare prej 1$? Varësisht nga MPC ose c. Kjo rritje shtesë në konsum çon në rritjen e mëtejmë të prodhimit

Multiplikatori  AD=  Â+c  Â+c2  Â+c3  Â +… =  Â(1+c+c2+c3+…) Për 0< c<1  AD=1/(1-c)  Â =  Y o Multiplikatori  =1/(1-c) Multiplikatori=  Y/  AD Sa më e madhe c (apo MPC), më i madh është miltiplikatori Kur: c=0.6 =>  =2.5 c=0.8 =>  =5 Prirja margjinale për konsum më e lartë nënkupton se do të konsumohet një pjesë më e madhe e një dollari shtesë, si rezultat një rritje më e madhe e kërkesës

Multiplikatori Rritja në shpenzimet autonome rrit nivelin ekulibër të të ardhurave Rritja në të ardhura përfaqëson një shumëfish të rritjes së shpenzimeve autonome Sa më e madhe të jetë prirja margjinale për konsum aq më i lart multiplikatori që rrjedh nga lidhja në mes të konsumit dhe të ardhurave

Rritja në shpenzimet autonome rrit nivelin ekulibër të të ardhurave

Rritja në të ardhura përfaqëson një shumëfish të rritjes së shpenzimeve autonome

Sa më e madhe të jetë prirja margjinale për konsum aq më i lart multiplikatori që rrjedh nga lidhja në mes të konsumit dhe të ardhurave

Pse studiojmë multiplikatorin? Shpjegon luhatjet e produktit Tregon se: - produkti ndryshon kur shpenzimet autonome ndryshojnë dhe - ndryshimi në produkt mund të jetë më i madh se ndryshimet në shpenzimet autonome

Shpjegon luhatjet e produktit

Tregon se:

- produkti ndryshon kur shpenzimet autonome ndryshojnë dhe

- ndryshimi në produkt mund të jetë më i madh se ndryshimet në shpenzimet autonome

Multiplikatori: shembull I: Konsumi rritet për 1 milionë euro Kërkesa rritet për 1 milionë euro Për të plotësuar kërkesën e rritur prodhimi rritet për 1 milione dhe Të ardhurat rriten për 1 milionë II: Rritja në prodhim=rritja e të ardhurave (1 milionë) * MPC III: Rritja në prodhim=rritja e të ardhurave në II * MPC

I: Konsumi rritet për 1 milionë euro

Kërkesa rritet për 1 milionë euro

Për të plotësuar kërkesën e rritur prodhimi rritet për 1 milione dhe

Të ardhurat rriten për 1 milionë

II: Rritja në prodhim=rritja e të ardhurave (1 milionë) * MPC

III: Rritja në prodhim=rritja e të ardhurave në II * MPC

Konsumi Çka ndodh nëse besimi i konsumatorëve për një produkt bie? Në vitin 1990-1991 në SHBA konsumi u zvogëlua ngase indeksi i besimit të konsumatorëve u zvogëlua që rezultoi në zvogëlimin e konsumit. Kjo ndodhi nga frika për luftë të mundshme në Lindjen e Mesme, pritja nga rritjet e cmimeve të naftës dhe mundësia për recesion. Indeksi i besimit të konsumatorëve: në SHBA 5,000 familje intervistohen për besimin lidhur me kushtet ekonomike në të ardhmen, mundësit për punë, të hyrat familjare, etj. C↓Y↓ edhe më tej ↓Y

Çka ndodh nëse besimi i konsumatorëve për një produkt bie?

Në vitin 1990-1991 në SHBA konsumi u zvogëlua ngase indeksi i besimit të konsumatorëve u zvogëlua që rezultoi në zvogëlimin e konsumit. Kjo ndodhi nga frika për luftë të mundshme në Lindjen e Mesme, pritja nga rritjet e cmimeve të naftës dhe mundësia për recesion.

Indeksi i besimit të konsumatorëve: në SHBA 5,000 familje intervistohen për besimin lidhur me kushtet ekonomike në të ardhmen, mundësit për punë, të hyrat familjare, etj.

C↓Y↓ edhe më tej ↓Y

Multiplikatori Shembull: Rritje të I për 1 milioë euro MPC=2/3 GDP rritet për 1 milionë dhe këto janë të hyra për prodhuesit e makinave, të cilët i konsumojnë sipas MPC 1/(1-2/3) x 1 milionë = 3.0 milionë Multiplikatori 1/(1-MPC)

Shembull:

Rritje të I për 1 milioë euro

MPC=2/3

GDP rritet për 1 milionë dhe këto janë të hyra për prodhuesit e makinave, të cilët i konsumojnë sipas MPC

1/(1-2/3) x 1 milionë = 3.0 milionë

Multiplikatori 1/(1-MPC)

Sektori shtetëror Si mund të ndikoj shteti në të ardhurat ekuilibër? Blerjet qeveritare G Taksat dhe transfertat duke ndikuar në lidhjen në mes të ardhuarave Y dhe të ardhurave të disponueshme YD

Si mund të ndikoj shteti në të ardhurat ekuilibër?

Blerjet qeveritare G

Taksat dhe transfertat duke ndikuar në lidhjen në mes të ardhuarave Y dhe të ardhurave të disponueshme YD

Sektori shtetëror Qeveria: G, TR, TA AD=C+ î +G YD=Y+TR-TA (dallimi Y dhe YD) C= Ĉ +cYD= Ĉ +c(Y+TR-TA) G=G, TR=TR, TA=tY (politika fiskale) Zëvendësojmë dhe kemi: C=C+c(Y+TR-tY) =C+cTR+c(1-t)Y c(1-t) => MPC nga të ardhurat (1-t) => Y pas pagimit të taksave Nëse: c=0.8 dhe t=0.25, atëherë: c(1-t)=0.6, [=0.8(1-0.25)] Tani kemi: AD=(C+cTR+I+G)+c(1-t)Y = A +c(1-t)Y

Sektori shtetëror Të ardhurat ekuilibër kur përfshihet qeveria: Y=A+c(1-t)Y (transformojmë) Y[1-c(1-t)]=A Yo=1/[1-c(1-t)]A G rrisin nivelin ekuilibër të Y, ashtu edhe TR, ndërsa TA e zvogëlojnë multiplikatorin Kur: c=0.8 & t=0 =>  =5 c=0.8 & t=0.25 =>  =2.5 Kur c=0.8 & t=0.25, atëherë kur G  me 1$ Yo  2.5$ Stabilizues automatik: mekanizmi që redukton sasinë me të cilën ndryshon produkti në përgjigje të një ndryshimi në kërkesën autonome (taksat proporcionale reduktojnë multiplikatorin, benefitet për të papunët që mundësojnë konsumin edhe kur janë të papunë andaj kërkesa bie më pak se do të binte pa këtë mekanizëm,etj.).

Sektori shtetëror Efekti i një ndryshimi në G; ku shprehet efekti  Y o =  G+c(1-t)  Y o  Yo=1/[1-c(1-t)]  G=  G  G Kur: c=0.8 dhe t=0.25 atëherë kur G  me 1$ Y o  për 2.5$ Efekti i një zvogëlimi në taksa: ku shprehet efekti  Y o =-cY o  t+c(1-t’)  Y o  Y o =-cY o /[1-c(1-t’)]  t Kur: t  => c  =>Y o 

Efekti i një ndryshimi në G; ku shprehet efekti

 Y o =  G+c(1-t)  Y o

 Yo=1/[1-c(1-t)]  G=  G  G

Kur: c=0.8 dhe t=0.25 atëherë kur

G  me 1$ Y o  për 2.5$

Efekti i një zvogëlimi në taksa: ku shprehet efekti

 Y o =-cY o  t+c(1-t’)  Y o

 Y o =-cY o /[1-c(1-t’)]  t

Kur: t  => c  =>Y o 

Buxheti Përkufizimi i deficitit buxhetor Teprica buxhetore: BS ≡ TA – Ĝ – TR BS > 0 suficit (kur TA>G-TR) BS < 0 deficit (kur TA<G-TR) Supozojmë një taksë proporcionale në të ardhurat: BS≡ tY – G – TR Teprica e buxhetit varet nga të ardhurat: me rritjen e të ardhurave rriten të hyrat nga taksat Rritja e investimeve rrit të ardhurat dhe rrit shumën e taksave të mbledhura. Në këtë rast qeveria nuk ka bërë asgjë për ndryshimin e deficitit. Recesion  tY dhe  TR

Buxheti Shembull: Efekti në BS i rritjes së shpenzimeve qeveritare?  BS=  TA-  G =t  G *  G-  G ={t/[1-c(1-t)]-1}  G Rritja e G zvogëlon BS por në masë më të vogël se sa rritja e G.

Paradoksi i kursimit Kursimi i lartë? Bie konsumi, kërkesa, prodhimi, të ardhurat, pjesa që mund të kursehet. Në afat të shkurtë kursimi I lartë në recesion (recesioni I viteve 1990-1991). Afat të mesëm dhe të gjatë mund të shpie në rritje të të ardhurave.

Kursimi i lartë?

Bie konsumi, kërkesa, prodhimi, të ardhurat, pjesa që mund të kursehet.

Në afat të shkurtë kursimi I lartë në recesion (recesioni I viteve 1990-1991).

Afat të mesëm dhe të gjatë mund të shpie në rritje të të ardhurave.

A është qeveria e plotfuqishme? A mund të arrij qeveria prodhimin e dëshiruar duke zgjedhur nivelin e shpenzimeve G dhe të taksave (T) Recesioni? Taksa dhe norma të reja të taksave kërkojnë kohë Rritja e prodhimit shpie në inflacion Zvogëlimi i taksave dhe rritja e shpenzimeve/blerjeve qeveritare shpie në deficit buxhetor dhe akumulimin e borxhit publik

A mund të arrij qeveria prodhimin e dëshiruar duke zgjedhur nivelin e shpenzimeve G dhe të taksave (T)

Recesioni?

Taksa dhe norma të reja të taksave kërkojnë kohë

Rritja e prodhimit shpie në inflacion

Zvogëlimi i taksave dhe rritja e shpenzimeve/blerjeve qeveritare shpie në deficit buxhetor dhe akumulimin e borxhit publik

Diskutim Multiplikatori Efekti i rritjes së G Efekti i rritjes së taksave Efekti i rritjes së konsumit dhe investimeve Përkufizo shpenzimet autonome? Efekti i kursimit të lartë? Efekti i konsumit të lartë?

Multiplikatori

Efekti i rritjes së G

Efekti i rritjes së taksave

Efekti i rritjes së konsumit dhe investimeve

Përkufizo shpenzimet autonome?

Efekti i kursimit të lartë?

Efekti i konsumit të lartë?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sami Hajredini - Google+

Sami Hajredini hasn't shared anything on this page with you.
Read more