Agent asigurare, Broker asigurari - Irina Dumitriu - Economic-financiar

50 %
50 %
Information about Agent asigurare, Broker asigurari - Irina Dumitriu - Economic-financiar
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PENTRU AGENŢI DE ASIGURARE ŞI BROKERI ÎN ASIGURĂRI

Autor:
Dr. Irina Dumitriu

Iulie 2013

1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PENTRU AGENŢI DE ASIGURARE ŞI BROKERI ÎN ASIGURĂRI Autor: Dr. Irina Dumitriu Iulie 2013

2 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere...............................................................................................3 1. Situaţia reglementării în România şi în alte SM ale UE a profesiilor de agent de asigurare şi broker in asigurări...........................................................................7 2. Procedurile de certificare a competenţelor aplicate de AC pentru profesiile de agent de asigurare şi broker în asigurări.........................................................................31 3. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM ale UE pentru practicarea profesiilor de agent de asigurare şi broker în asigurări...................................39 4. Exercitarea în UE a profesiilor agent de asigurare şi broker în asigurări........................................56 Concluzii.................................................................................................60 Bibliografie.............................................................................................65 Abrevieri.................................................................................................70 Link-uri utile..........................................................................................76

3 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 INTRODUCERE Ghidul privind certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificării pentru profesiile de agent de asigurare şi broker în asigurări constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). În cadrul proiectului IMI PQ NET România au fost analizate, împreună cu autorităţile competente (AC) membre în Grupul de Lucru al proiectului, procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată în parte şi, pe această bază, au fost dezvoltate scheme standard pentru procedura de certificare a competenţelor şi pentru procesul de recunoaştere a calificărilor corespunzătoare profesiilor reglementate. Rezultatul final al acestor activităţi îl constituie materialul „Termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor”, ce poate fi accesat adresa................................................ .................................... la

4 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Acest material cuprinde terminologia de bază (definiţiile termenilor utilizaţi şi în ghiduri) şi schemele de standardizare pentru procedurile de certificare a competenţelor şi pentru procesele de recunoaştere a calificărilor şi de aceea a stat la baza elaborării unui număr de 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru diferite profesii reglementate, ghiduri menite să sprijine AC din România în eforturile lor de standardizare a acestor proceduri şi procese, prin informarea lor cu privire la practicile AC omoloage din alte state membre (SM) ale UE. Totodată, fiecare ghid în parte se adresează persoanelor care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să practice profesia într-unul din SM ale UE prezentate în ghid. Analiza a fost realizată pentru România şi încă 8 SM ale UE ( Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania), dar ghidul cuprinde şi unele informaţii cu caracter general, rezultate din cercetarea bazei de date cu profesiile reglementate din toate SM ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţia Helvetică, dezvoltate de Comisia Europeană (CE), Direcţia Generală pentru Piaţa Internă Unică (DG Internal Market) (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? newlang=en). Autorii ghidurilor au cercetat legislaţia europeană şi a statelor respective referitor la modul de dobândire a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare profesională, tipuri de documente de certificare a

5 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 competenţelor (diplome, certificate, atestate de competenţă, titluri profesionale), reglementări privitoare la validare, certificare şi recunoaştere a calificărilor, profesii reglementate conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi, acolo unde a fost cazul, directivele sectoriale specifice. In cazul unora dintre SM ale UE analizate (Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania), au fost organizate vizite de studiu la care au participat reprezentanţii membrilor Reţelei IMI PQ NET Ro constituite în cadrul proiectului, precum şi experţi ai MEN şi ANC. In cadrul vizitelor, s-au organizat întâlniri cu reprezentanţi ai AC la nivel naţional, dar şi AC care gestionează diverse profesii reglementate, ocazii cu care autorii ghidurilor au putut colecta mai multe informaţii concrete din sursă directă. In concluzie, realizarea ghidului privind certificarea şi recunoaşterea în cazul profesiilor de agent de asigurare şi broker în asigurări are ca scop: • punerea la dispoziţia părţilor interesate a informaţiilor cu privire la procedurile de certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere practicate de AC din alte SM ale UE în cazul profesiilor de agent de asigurare şi broker în asigurări, profesii care în România au fost reglementate iniţial de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), iar în prezent sunt reglementate de noua Autoritate de Supraveghere Financiară (ASF);

6 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 informarea persoanelor care au dobândit calificările necesare în România şi doresc să exercite activităţi din domeniul intermedierii de asigurări într-unul din SM ale UE prezentate în ghid. Tinând cont de aceste două obiective majore avute în vedere la elaborarea prezentului ghid, trebuie să remarcăm atât oportunitatea realizării sale în prezent, cât şi limitele sale datorită conjuncturii de pe pieţele financiare globale în perioada în care a fost realizat: • pe de o parte, considerăm că analiza comparativă a modului de reglementare a profesiilor din intermedierea produselor de asigurare (inclusiv a proceselor de re-reglementare în plină desfăşurare) în mai multe SM ale UE este bine venită pentru industria asigurărilor din România; • pe de altă parte, datorită procesului de re-reglementare a pieţelor financiare internaţionale şi din SM ale UE, informaţia prezentată în ghid are un grad ridicat de “perisabilitate”, de unde decurge nevoia stringentă de actualizare destul de rapidă, pentru ca ghidul să-şi păstreze relevanţa pentru publicul larg interesat în practicarea profesiilor de intermediere a produselor de asigurare în România sau într-unul din SM ale UE prezentate.

7 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE SM ALE UE A PROFESIILOR DE AGENT DE ASIGURARE ŞI BROKER ÎN ASIGURĂRI Actualul cadru normativ european în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale dobândite în SM ale UE este format în principal de Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar şi de o serie de directive sectoriale precum Directiva 2002/92/EC în cazul intermediarilor din asigurări. Directiva 2005/36/CE instituie un sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale pentru a contribui la flexibilizarea pieţei muncii în UE, pentru a continua liberalizarea în domeniul prestării de servicii, pentru a încuraja recunoaşterea automată a calificărilor şi a simplifica procedurile administrative. Această directivă se aplică tuturor cetăţenilor europeni care doresc să exercite o profesie reglementată, fie cu titlu independent, fie în calitate de salariat, într-un SM altul decât cel în care şi-au obţinut calificările profesionale şi face distincţia între „libertatea de a presta servicii” şi „libertatea de stabilire” pe baza unor criterii, precum durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării de servicii. Din punct de vedere al modului în care se poate face recunoaşterea calificărilor profesionale care intră sub incidenţa sa, Directiva 2005/36/CE reglementează următoarele sisteme de recunoaştere:

8 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor atestate de experienţa profesională în anumite activităţi industriale, artizanale şi comerciale pentru care elementele luate în considerare la recunoaşterea experienţei profesionale sunt durata şi forma acesteia şi formarea prealabilă dovedită printr-un certificat recunoscut de SM sau considerat valabil de un organism profesional competent; • Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor pentru profesiile de medic, asistent medical, medic stomatolog, medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect pentru care recunoaşterea automată a titlurilor de calificare se face pe baza coordonării condiţiilor minime de formare profesională, inclusiv durata minimă a studiilor; • Sistemul general de recunoaştere a calificărilor – sistem care se aplică profesiilor care nu sunt reglementate de norme specifice de recunoaştere şi anumitor situaţii în care titularul calificării profesionale nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în alte sisteme de recunoaştere, sistem care se bazează pe principiul recunoaşterii reciproce, fără a aduce atingere aplicării unor măsuri compensatorii în cazul în care există diferenţe semnificative între formarea dobândită de persoana în cauză şi formarea necesară în SM gazdă (stagii de adaptare de cel mult trei ani sau probe de aptitudini).

9 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Din punct de vedere al nivelului calificărilor supuse sistemului general de recunoaştere, Directiva 2005/36/CE distinge 5 niveluri de calificări profesionale: • atestat de competenţă eliberat de o AC din SM de origine, care certifică fie că titularul a dobândit cunoştinţele generale corespunzătoare unei formări la nivel de învăţământ secundar sau liceal, fie că a urmat cursuri de formare profesională care nu fac obiectul unui certificat sau al unei diplome, fie că a trecut un examen special fără formare prealabilă, fie că are o experienţă profesională de trei ani; • certificat care corespunde unui ciclu de studii liceale tehnice sau profesionale sau cu caracter general, completat de o formare profesională; • diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal cu o durată de cel puţin un an sau a unor cursuri de formare care pregătesc pentru un nivel comparabil de responsabilităţi şi funcţii; • diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin trei ani şi de cel mult patru ani; • diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin patru ani.

10 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Cum este cazul tuturor directivelor europene, SM ale UE au fost obligate să se conformeze Directivei 2005/36/CE prin transpunerea acesteia în legislatia naţională. De aceea, informaţiile relevante cu privire la procedura şi regulile proceselor de recunoaştere valabile în fiecare SM sunt cuprinse în legislatia naţională prin care s-a transpus Directiva 2005/36/CE şi pot fi obţinute de la Punctele Naţionale de Contact (National Contact Points) pentru recunoaşterea calificărilor, pe care toate SM au avut obligaţia de a le infiinţa (acestea sunt listate la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_conta ct_points_en.htm). In Directiva 2005/36/CE se menţionează în mod explicit că: „Prezenta directivă se aplică, în ceea ce priveşte dreptul de stabilire şi prestarea serviciilor, fără să aducă atingere altor dispoziţii legale specifice privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum cele existente în sectorul …intermediarilor în asigurări şi al auditorilor financiari”1 Ca urmare, pentru a putea analiza modul de reglementare a profesiilor din domeniul intermedierii produselor de asigurare, a fost necesară 1 Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, p. 7, (42), la http://www.umftgm.ro/fileadmin/consultare_publica/bibliografie/Directiva_203 6_2005_20privind_20recunoasterea_20calificarilor.pdf

11 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 studierea directivei specifice, Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind intermedierea de asigurări, precum şi documentele europene vizând propunerile de revizuire a acesteia,2 iar principala sursă documentară cu privire la situaţia actuală a modului de reglementare la nivel european a dobândirii calificărilor şi accesului pe piaţa muncii din sectorul asigurărilor a constituit-o raportul EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority/Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale) cu concluziile sondajului realizat de aceasta în perioada martie – septembrie 2012 cu privire la standardele de formare profesională aplicate de AC din SM ale UE din sectorul asigurărilor – „Report on a mapping exercise on Industry Training Standards applied by national competent authorities”, din septembrie 20123. 2 EC – Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on insurance mediation (recast), Brussels, COM (2012) 360/2, 2012 (0175 (COD) 3 EIOPA - Report on a mapping exercise on Industry Training Standards applied by national competent authorities, EIOPA-BoS-12092, 28 September 2012 – la https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EIOPA-BoS12092_Report_on_mapping_exercise_on_Industry_Training_Standards_applied_b y_NCAs.pdf

12 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind intermedierea de asigurări (IMD1) este singurul act legislativ al UE care reglementează punctele de vânzare a produselor de asigurare, astfel încât să fie garantate drepturile consumatorului. Aceasta a fost adoptată la 9 decembrie 2002 şi trebuia să fie transpusă de SM până la 15 ianuarie 2005. Directiva este un instrument de armonizare minimă care conţine principii de nivel înalt, iar implementarea sa în SM s-a realizat în moduri substanţial diferite4. Necesitatea revizuirii IMD1 a fost deja recunoscută cu ocazia controlului implementării ei realizat de Comisia Europeană (CE) în perioada 2005-2008. In contextul crizei financiare internaţionale şi a eforturilor globale de re-reglementare a pieţelor financiare, în noiembrie 2010, grupul G20 a solicitat Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) şi altor organizaţii internaţionale pertinente să elaboreze principii comune în domeniul serviciilor financiare, în vederea consolidării protecţiei consumatorilor. Proiectul de principii la nivel înalt al G20 privind protecţia consumatorilor subliniază necesitatea unei reglementări şi/sau a unei supravegheri adecvate a tuturor furnizorilor de servicii financiare, precum şi a agenţilor care intră în contact direct cu 4 Expunere de motive pentru revizuirea Directivei 2002/92/CE, p.1 , pct.1, la http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2012:0360:FIN:RO:DOC

13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 consumatorii. Conform acestor principii, clienţii trebuie să beneficieze întotdeauna de standarde comparabile de protecţie a consumatorilor. In acest context, Directiva revizuită (IMD2) vizează ameliorarea într-o manieră eficientă a reglementării pieţei de asigurări de retail. Scopul directivei este asigurarea unor condiţii echitabile pentru toate părţile implicate în vânzarea de produse de asigurare şi consolidarea protecţiei deţinătorilor de poliţe. Printre obiectivele globale ale revizuirii figurează şi “asigurarea unor calificări profesionale ale vânzătorilor care să corespundă complexităţii produselor vândute, simplificarea şi armonizarea procedurii de pătrundere pe piaţa de asigurări a altor state pe întreg teritoriul UE”. Până la adoptarea IMD2 însă, redăm mai jos definiţiile activităţii de intermediere de asigurări şi ale diferitelor profesii din intermedierea de asigurări preluate din IMD15: • „intermediere de asigurări” înseamnă orice activitate care constă din prezentarea sau propunerea unor contracte de asigurare sau din desfăşurarea altor acţiuni pregătitoare în vederea finalizării unor astfel de contracte sau din încheierea unor astfel de 5 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurari, la http://www.csa-isc.ro/files/directive/2002_92.pdf

14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 contracte sau de contribuţie la gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, în special în cazul unei solicitări de daune; • „intermediere de reasigurări” înseamnă orice activitate care constă din prezentarea sau propunerea unor contracte de reasigurare sau din desfăşurarea altor acţiuni pregătitoare în vederea finalizării unor astfel de contracte sau din încheierea unor asemenea contracte sau contribuţia la gestionarea şi derularea unor astfel de contracte, în special în caz de solicitare de daune; • „intermediar de asigurări” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce iniţiază sau desfăşoară, în schimbul unei remuneraţii, activităţi de intermediere de asigurări; • „intermediar de reasigurări” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce iniţiază sau desfăşoară, în schimbul unei remuneraţii, activităţi de intermediere de reasigurări; • „intermediar de asigurări legat” înseamnă orice persoană care desfăşoară activităţi de intermediere de asigurări pentru una sau mai multe societăţi de asigurare şi în numele acesteia/acestora, dacă produsele de asigurare nu se află în concurenţă, dar care nu colectează prime sau sume destinate clienţilor; această persoană acţionează sub răspunderea totală a acelor societăţi de asigurare pentru produsele care le privesc pe fiecare în parte;

15 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 produsele de asigurări pot fi distribuite de diferite categorii de persoane sau instituţii, cum ar fi agenţi, brokeri şi agenţi de asigurări bancare; egalitatea de tratament între agenţi şi protecţia consumatorului impun ca toate aceste persoane sau instituţii să se afle sub incidenţa prezentei directive. Ca ocupaţii de intermediari de asigurări, în clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor elaborată de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) în anul 2008, ISCO-08, pe baza careia toate SM ale UE au fost obligate să-şi revizuiască clasificările naţionale ale ocupaţiilor din anul 2011, există grupa de bază 3321 Agenţi de asigurări/ Insurance representatives/ Agents d'assurances (“Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi vând poliţe de asigurare de viaţă, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare pentru clienţii noi şi pentru cei vechi”). In această grupă, fiecare ţară îşi înscrie în clasificarea naţională ocupaţiile/profesiile existente pe propria piaţă a muncii. România are în prezent înscrise în grupa de bază 3321 din Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) două profesii: agent de asigurare, cod COR 332101; broker în asigurări, cod COR 332102.

16 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In anexa raportului său6, EIOPA a realizat o trecere în revistă a prevederilor din legislaţia europeană legate de cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru practicarea profesiilor de intermediere a produselor de asigurare. Astfel, în afară de prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor, din legislaţia specifică sectorului asigurărilor şi reasigurărilor, sunt enumerate următoarele prevederi: • în IMD1 (Directiva 2002/92/CE) - coordonarea dispoziţiilor naţionale referitoare la cerinţele profesionale şi înregistrarea persoanelor care doresc să-şi desfăşoare activitatea profesională în domeniul intermedierii produselor de asigurare poate să contribuie atât la realizarea pieţei unice pentru servicii financiare, cât şi la o mai bună protecţie a consumatorilor în acest domeniu; intermediarii de asigurări şi reasigurări ar trebui înregistraţi la AC din SM unde-şi au domiciliul sau sediul central, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească o serie de cerinţe profesionale stricte, referitoare la competenţă, bună reputaţie, asigurarea de răspundere civilă profesională şi capacitatea lor financiară; ei trebuie să aibă cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare, aşa cum sunt acestea stabilite de SM de origine al intermediarului şi aceste cerinţe profesionale trebuie să fie îndeplinite în permanenţă; 6 EIOPA - Report on a mapping exercise on Industry Training Standards applied by national competent authorities, EIOPA-BoS-12092, 28 September 2012, pag.19 - 30

17 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 intermediarii de asigurări şi reasigurări trebuie să fie înregistraţi la AC din SM de origine, inclusiv intermediarii legaţi, numai dacă aceştia îndeplinesc cerinţele profesionale; SM trebuie să vegheze ca intermediarii de asigurări, inclusiv cei legaţi, precum şi intermediarii de reasigurări să fie radiaţi din registru dacă aceştia încetează să mai îndeplinească cerinţele profesionale; SM prevăd sancţiuni corespunzătoare în cazul în care un intermediar nu respectă dispoziţiile naţionale adoptate; • în IMD2 (propunerea de revizuire a IMD1) – este important să se garanteze un nivel ridicat de profesionalism şi competenţă în rândul intermediarilor de asigurări şi reasigurări şi al angajaţilor asiguratorilor direct implicaţi în activităţi de pregătire, vânzare şi post-vânzare de poliţe de asigurare şi de aceea cunoştinţele profesionale ale acestora trebuie să corespundă nivelului de complexitate a activităţii şi să se asigure formarea continuă; în vederea creşterii volumului de activităţi transfrontaliere, trebuie introduse principiile de reglementare a recunoaşterii reciproce a cunoştinţelor şi aptitudinilor intermediarilor de asigurări; un nivel naţional de calificare corespunzător nivelului 3 de calificare din Cadrul European al Calificărilor (CEC/EQF) ar trebui acceptat de un SM gazdă ca fiind dovada că un intermediar de asigurări sau reasigurări îndeplineşte cerinţele de cunoştinţe şi

18 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 aptitudini pentru a fi înregistrat în concordanţă cu prevederile IMD2 în SM gazdă. In plus faţă de cele prezentate mai sus, EIOPA realizează diverse studii, sondaje, analize comparative privind modalitatea în care SM au transpus toate aceste prevederi din legislaţia europeană, deoarece se pregăteşte pentru atribuţiile suplimentare în domeniu propuse pentru CE în IMD2, şi anume, ca în cadrul unor acte delegate, aceasta să: • specifice ce se înţelege prin sintagma „cunoştinţe şi aptitudini adecvate” ale unui intermediar de asigurări şi reasigurări; • specifice criteriile corespunzătoare pentru determinarea nivelului calificărilor profesionale, experienţei şi competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări; • specifice paşii pe care intermediarii de asigurări şi firmele de intermediere în asigurări ar trebui, în mod rezonabil, să-i urmeze în vederea actualizării cunoştinţelor şi aptitudinilor prin formare profesională continuă (FPC)/dezvoltare profesională continuă, pentru a menţine un nivel adecvat al performanţei activităţii lor.

19 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In context se menţionează că EIOPA are atribuţii în domeniul dezvoltării standardelor de formare profesională din sectorul asigurărilor, prevăzute chiar în Regulamentul său de înfiinţare7: „să-şi asume un rol conducător în promovarea transparenţei, simplităţii şi corectitudinii în piaţa produselor sau serviciilor financiare pentru consumatori pe întreg teritoriul Pieţei Interne, inclusiv prin.....dezvoltarea standardelor de formare profesională pentru industrie”. Din perspectiva Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, situaţiile diferă semnificativ de la un SM la altul. In unele SM, profesiile de intermediere în asigurări nu figurează pe lista profesiilor reglementate la nivel naţional 7 Regulation (EU) no. 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority, art.9(1)(c)

20 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (Germania8, Italia9, România10, Spania11), în alte SM ele figurează pe lista profesiilor reglementate ca o categorie generică care include toate profesiile din intermedierea financiară (Olanda), iar alte SM au inclus aceste profesii în rândul profesiilor reglementate şi le-au înscris în sistemul IMI - platforma electronică de schimb de informaţii între AC din SM ale UE, SEE şi Federaţia Helvetică în vederea recunoaşterii reciproce a calificărilor profesionale. De aceea, putem spune că sunt destul de puţine SM ale UE care au introdus principiile de recunoaştere reciprocă în cazul calificărilor din sectorul asigurărilor şi şi-au înscris profesiile reglementate din domeniul intermedierii de asigurări în sistemul IMI. 8 Lista profesiilor reglementate în Germania, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=regprofs&id_country=3&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top 9 Lista profesiilor reglementate în Italia, la http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17592/riconoscimento-dellequalifiche-professionali-guida-allutente 10 Lista profesiilor reglementate în România, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=regprofs&id_country=27&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top 11 Lista profesiilor reglementate în Spania, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=regprofs&id_country=5&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top

21 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În tabelul 1.1. este redată situaţia profesiilor reglementate înscrise de 7 SM ale UE în baza de date a CE la categoria generică „insurance broker”, singura categorie generică existentă în prezent în sistemul IMI pentru intermediarii de asigurări. De aceea, după cum se poate observa, SM au înscris atât profesii de agenţi, cât şi de brokeri în această categorie generică sau profesia de “practician în asigurări”.

22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Tabelul 1.1 Profesiile reglementate înscrise în categoria generică „Insurance broker” în sistemul IMI SM Denumirea profesiei în SM/ traducere în română Denumirea AC AUSTRIA Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend / Versicherungsvermittl Federal Ministry for Economics, ung/ broker în Family and Youth/ Ministerul asigurări Federal pentru Economie, Familie şi Tineret www.bmwa.gv.at CEHIA Pojišťovací agent/ agent de asigurare DANEMARCA Finanstilsynet/ Danish Financial Supervisory Authority/ Forsikringsformidler/ Autoritatea de Supraveghere broker în asigurări Financiară Daneză www.finanstilsynet.dk FRANŢA MALTA MAREA BRITANIE Česká národní banka/ Banca Naţională Cehă www.cnb.cz Sistemul de recunoaştere/ Nivel de calificare Recunoaştere automată a calificărilor atestate de experienţa profesională Anexa IV/ Nivel de calificare nedefinit Recunoaştere automată a calificărilor atestate de experienţa profesională Anexa IV/ Nivel de calificare nedefinit Sistemul generalaplicaţie primară/ PS3 - Diplomă de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d Autorité de contrôle prudentiel et de résolution/ Autoritatea de Agent général Supraveghere Prudenţială şi d'assurance/ agent Rezoluţie general de asigurare http://www.acpr.banquefrance.fr/lacpr.html Insurance sub-agent / Registered insurance Association of Insurance broker/sub-agent de Brokers/ Asociaţia Brokerilor în asigurare/ broker în Asigurări asigurări înregistrat Sistemul generalaplicaţie primară/ PS3 - Diplomă de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d Chartered Insurance Chartered Insurance Institute/ Broker/ broker în Institutul Certificat de Asigurări asigurări certificat www.cii.co.uk Sistemul generalaplicaţie primară/ PS3 - Diplomă de nivel Sistemul generalaplicaţie primară/ PS3 - Diplomă de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d

23 UNIUNEA EUROPEANĂ SM GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Denumirea profesiei în SM/ traducere în română Chartered insurance practitioner/ practician în asigurări certificat Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea AC UNGARIA biztosításközvetítő Pénzügyminisztérium/ Ministerul (függő és független)/ de Finanţe insurance practitioner/ practician în asigurări Sistemul de recunoaştere/ Nivel de calificare post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d Sistemul generalaplicaţie primară sau secundară (nedefinit)/ DSE-Diplomă de nivel post-secundar, incl.Anexa II (ex.92/51, Anexa C,D), Art.11 c Sursa: prelucrare făcută de autor cu informaţii din baza de date a UE cu profesiile reglementate, categoria generică “Insurance broker” - la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=profession&id_profession=5210 (la 30.04.2013) In România, cele două profesii sunt reglementate în prezent de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, autoritate care a preluat prerogativele celor trei autorităţi distincte de supraveghere - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). CSA a reglementat din anul 2010, printr-o serie succesivă de ordine (Ordinele 6 şi 7 din 2010, Ordinele 10 şi 11 din 2011, Ordinele 8 şi 9 din 2012), accesul la practicare în cazul categoriei generice de intermediari în asigurări, în care intră, conform Ordinului CSA nr.9/2012 cu

24 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări: agenţi de asigurare persoane fizice; subagenţi; persoane fizice care desfăşoară activitatea de bancassurance; brokeri în asigurări/reasigurări; asistenţi în brokeraj persoane fizice; personalul propriu cu atribuţii de intermediere în asigurări al asistenţilor în brokeraj persoane juridice; personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare; conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice, ai activităţii de bancassurance, persoanele desemnate să conducă activitatea de intermediere în asigurări la asistenţii în brokeraj persoane juridice, conducători ai asistenţilor în brokeraj - persoane juridice cu obiect unic de activitate, conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări. In Austria, Directiva 2002/92/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin amendarea, în anul 2005, a Gewerbeordnung - GewO (Legea privind comerţul, artizanatul şi industria) şi a Maklergesetz (Legea privind brokerii/agenţii). AC pentru supravegherea intermediarilor de asigurări, cu excepţia băncilor, este Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend – BMWFJ (Ministerul Federal pentru Economie, Familie şi Tineret), prin Bezirksverwaltungsbehörde (autorităţile sale administrative de la nivel local). Băncile pot desfăşura activităţi de

25 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 intermediere a produselor de asigurare numai cu aprobarea AC în supravegherea pieţelor financiare, Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA (Autoritatea Austriacă pentru Piaţa Financiară). Aceasta, în baza Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG (Legea privind supravegherea asigurărilor), supraveghează inclusiv conformitatea cu cerinţele de informare prevăzute pentru intermediari, prin inspecţii la faţa locului. Republica Cehă a transpus Directiva 2002/92/CE prin Act No. 38/2004 Coll. of the Czech Republic on Insurance Intermediaries and on Independent Loss Adjusters (Legea 38/2004 privind intermediarii de asigurări şi evaluatorii de daune independenţi) care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005. AC de supraveghere a industriei asigurărilor este Česká národní banka (Banca Naţională Cehă), dar administrarea Registrului intermediarilor de asigurări şi evaluatorilor de daune este reponsabilitatea Ministerului de Finanţe. In Danemarca, Directiva 2002/92/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling (Legea Intermedierii în asigurări nr. 930 din 18 septembrie 2008), iar formarea intermediarilor este reglementată prin Ordinul Administrativ nr. 825 din 3 iulie 2007 privind educaţia pentru brokeri în asigurări. AC pentru toate pieţele financiare este Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority – DFSA/Autoritatea Daneză de Supraveghere Financiară).

26 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In Germania, ca şi în Austria, Directiva 2002/92/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin amendarea Gewerbeordnung - GewO (Legea privind comerţul, artizanatul şi industria) şi a Versicherungsvermittlerverordnung – VersVermV (Legea privind intermedierea de asigurări). AC este Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - BMWI (Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiei), care însă a delegat responsabilităţile sale către Deutsche Industrie- und Handelskammertag – DIHK (Asociaţia Camerelor Germane de Industrie şi Comerţ). Astfel, implementarea Directivei 2002/92/CE este asigurată de către Industrie- und Handelskammern IHKs (camerele de industrie şi comert din landurile/statele federale ale Germaniei) care sunt responsabile cu înregistrarea, autorizarea şi supravegherea directă a intermediarilor de asigurări. Conform Versicherungsaufsichtsgesetz supravegherea asigurărilor), BaFin – VAG - (Legea Bundesanstalt privind für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară) este responsabilă cu supravegherea micro-prudenţială a furnizorilor de servicii financiare bancare, de asigurări şi de valori mobiliare (entităţile de pe piaţa bancară, piaţa asigurărilor şi piaţa de capital). In această calitate, BaFin supraveghează şi activitatea angajaţilor societăţilor de asigurări cu atribuţii de intermediere a produselor de asigurare.

27 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Italia este un SM în care trebuie urmărit procesul de eventuală revizuire a legislaţiei naţionale de reglementare şi supraveghere a pieţei asigurărilor (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assigurazioni private/ Decretul Legislativ din 7 septembrie 2005, nr.209 – Codul asigurărilor private), căci la 1 ianuarie 2013 s-a înfiinţat o nouă autoritate de supraveghere, Instituto per la Vigilanza sulle Assigurazioni – IVASS (Institutul pentru Supravegherea Asigurărilor), care a preluat toate atribuţiile fostei autorităţi – Instituto per la Vigilanza sulle Assigurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), dar al cărui preşedinte este Directorul General al Băncii Italiei şi al cărui statut a fost aprobat de banca centrală a Italiei. Si în Marea Britanie, de la 1 aprilie 2013, Financial Services Authority (Autoritatea pentru Serviciile Financiare) a fost înlocuită cu Financial Conduct Authority – FCA (Autoritatea de Conduită Financiară) şi Prudential Regulation Authority – PRA (Autoritatea de Supraveghere Prudenţială) împreună cu banca centrală – Bank of England. Directiva 2002/92/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin amendarea Legii serviciilor şi pieţelor financiare din 2000 (The Financial Services and Markets Act 2000) cu Ordinul nr. 1676 din 2003 (Statutory Instrument 2003 No. 1676).

28 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In Olanda, în domeniul serviciilor financiare, pe lista profesiilor reglementate12 nu figurează profesii specifice, ci două categorii mari de arii ocupaţionale, am putea spune: werknemer van een financiële dienstverlener die zich bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten/employee of a financial services provider who grants financial services to consumers/angajat al unui furnizor de servicii financiare care prestează servicii consumatorilor şi feitelijk leidinggevende van een financiële dienstverlener die zich bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten/de facto manager of a financial services provider who grants financial services to consumers/manager de facto al unui furnizor de servicii financiare care prestează servicii consumatorilor. De aceea, Olanda nu are înscrisă în sistemul IMI niciuna din profesiile specifice sectorului serviciilor financiare – broker pe piaţa de capital, broker de credite, broker în asigurări, consultant financiar, consultant de investiţii etc. – deşi toate aceste profesii se încadrează în prima categorie care figurează pe lista profesiilor reglementate. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening - CDFD (Colegiul/Consiliul pentru Competenţe în Serviciile Financiare) este AC pentru categoria de profesii reprezentând angajaţii, iar Ministerie van 12 Lista profesiilor reglementate în Olanda – la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

29 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Financiën (Ministerul de Finanţe) este AC pentru manageri. Cele două categorii includ toate profesiile specifice de pe toate pieţele financiare deoarece The Netherlands Authority for the Financial Markets – AFM (Autoritatea pentru Pieţe Financiare a Olandei) supraveghează şi reglementează, împreună cu De Nederlandsche Bank – DNB (Banca Centrală a Olandei), toate pieţele financiare - bancară, nebancară, de capital, de asigurări şi pensii private - autorizând accesul furnizorilor de servicii financiare pe toate aceste pieţe. Reglementarea celor două categorii de profesii din sectorul serviciilor financiare este prevazută în Financial Supervision Act – FSA (Legea Supravegherii Financiare), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007. In baza acestei legi, instituţiile/firmele care funcţionează pe pieţele financiare (bănci, instituţii financiare nebancare, firme de asigurări/reasigurări, firme de investiţii financiare, fonduri de investiţii, fonduri de pensii private etc.) pot fi autorizate numai dacă toţi angajaţii din activitatea de bază/specifică de furnizare a serviciilor financiare au promovat examenul FSA şi urmează programe de perfecţionare/ actualizare a cunoştinţelor la fiecare 18 luni în cazul companiilor cu mai puţin de 50 de angajaţi pe asemenea poziţii/funcţii sau numai dacă toţi managerii au promovat examenul FSA şi urmează programe de perfecţionare la fiecare 18 luni în cazul companiilor cu peste 50 de angajaţi pe poziţii/funcţii specifice activităţii de bază.

30 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CDFD, în calitate de AC pentru angajaţii din cadrul furnizorilor de servicii financiare, a fost înfiinţată ca o instituţie guvernamentală prin decret regal în anul 2006 şi este în coordonarea Ministerului de Finanţe13. Este practic un consiliu format din experţi din sectorul serviciilor financiare, condus de un preşedinte care este ales din afara sistemului financiar, iar misiunea sa este consilierea juridică şi supravegherea formării profesionale continue obligatorii a angajaţilor din sectorul serviciilor financiare. Consiliul lucrează cu furnizorii autorizaţi de programe de formare obligatorii şi cu instituţiile de examinare/evaluare autorizate, care sunt în mod obligatoriu entităţi separate de furnizorii de formare. Similar cu situaţia de până anul acesta din România, în Spania14 pieţele financiare sunt supravegheate de autorităţi separate, în funcţie de piaţă: Banco de España (Banca Spaniei) pentru sectorul bancar, Comisión Nacional del Mercado de Valores pentru piaţa de capital şi Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones – DGSFP (Direcţia 13 Informaţii obţinute în noiembrie 2012, la întâlnirea cu doamna Risha Schwalbe la Colegiul/Consiliul pentru Competenţe în Serviciile Financiare – CDFD, în cadrul vizitei de studii din Olanda 14 Informatii preluate din IMF Country Report no.12/139 - Spain: IAIS Insurance Core Principles: Detailed Assessment of Observance, June 2012, la http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12139.pdf

31 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Generală a Asigurărilor şi Fondurilor de Pensii) pentru piaţa asigurărilor şi pensiilor private. Principala legislaţie în domeniul asigurărilor este formată din: Texto Refundido Ley de Odenación y Supervisión de los Seguros Privados – TRLOSSP (Legea privind organizarea şi supravegherea asigurărilor private), Ley de Mediación de los Seguros Privados - LMSP (Legea privind intermedierea de asigurări private), Ley de Contrato de Seguro - LCS (Legea contractului de asigurare) şi Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -ROSSP (Codul de organizare şi supraveghere a asigurărilor private). Conform TRLOSSP, Ministerul Economiei şi Competitivităţii - MEC este agenţia împuternicită să supravegheze activităţile de asigurare, cu excepţia asiguratorilor mutuali care operează numai în cadrul unei Comunităţi Autonome, administraţiile comunităţilor autonome asumându-şi supravegherea în cazul acestora. DGSFP este practic un department în cadrul MEC şi de aceea este finanţată integral de la bugetul de stat, iar şeful DGSFP este numit direct de către ministru. In acest context, DGSFP nu colectează niciun fel de taxe de la jucătorii de pe piaţa asigurărilor private, cu excepţia unei taxe de înregistrare a intermediarilor, iar această taxă, precum şi toate amenzile colectate, se varsă la bugetul de stat.

32 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. PROCEDURILE DE CERTFICARE A COMPETENŢELOR APLICATE DE AC PENTRU PROFESIILE DE AGENT DE ASIGURARE ŞI BROKER ÎN ASIGURĂRI O analiză comparativă sintetică a cerinţelor de cunoştinţe şi aptitudini/ abilităţi pentru autorizarea intermediarilor de asigurări, precum şi a cerinţelor de FPC/dezvoltare profesională continuă a acestora în SM ale UE analizate este prezentată în tabelul de mai jos. Tabelul 2.1 Situaţia calificărilor necesare pentru practicarea profesiilor de agent de asigurare şi broker în asigurări în SM ale UE analizate SM Cerinţe de formare iniţială Evaluarea/ Sancţiuni pentru examinarea FPC/dezvolt neîndeplinirea cunoştinţelor şi are cerinţelor de aptitudinilor/ profesională cunoştinţe şi abilităţilor România Cerinţe diferenţiate pentru brokerii în asigurări faţă de agenţii de asigurare. Absolvirea programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor continuă aptitudini/ abilităţi şi FPC Refuz de înregistrare Examinare de către 35 de ore pentru pentru prima dată în IMA la absolvirea conducătorii Registrul programelor de pregătire profesională executivi ai intermediarilor în brokerilor de cazul în care nu la unul dintre furnizorii autorizaţi asigurare şi promovează examenul 20 ore pentru de calificare. de CSA şi intermediarii Se prevede un termen înregistrarea în persoane de max. 6 luni, de la Registrul fizice data comunicării intermediarilor pe

33 UNIUNEA EUROPEANĂ Austria Cehia GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 baza certificatului de obligatorii la primului rezultat, fiecare 2 ani pentru reexaminare cu absolvire a pentru succes (max. 2 examenului conducătorii reexaminări). executivi şi la Societăţile de fiecare 3 ani asigurare şi/sau pentru ceilalţi reasigurare, intermediari brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, agenţii de asigurare persoane juridice au obligaţia de a radia din Registrul intermediarilor persoanele care nu îndeplinesc în permanenţă cerinţele profesionale. NU există Refuz de înregistrare Calificări obţinute în Examinare şi cerinţă legală,în cazul în care nu sistemul dual de înregistrare cu AC învăţământ, incluzând o (Ministerul Federal dar din 2012 promovează examenul se discută iniţial perioadă de ucenicie (3 ani pentru Economie, introducerea în cazul brokerilor) şi o Familie şi Tineret unui sistem perioadă de practică şi de administrează de FPC formare (3 ani în cazul registrul central al obligatoriu brokerilor) care se încheie intermediarilor de cu un examen. asigurări, Abgajaţii brokerilor centralizând datele persoane juridice trebuie să de la autorităţile facă dovada ca au participat locale, care îi la cursuri interne (tutoriale) înregistrează pe cei privind serviciile pe care le ce au promovat promovează. examenul) Refuz de înregistrare Legea prevede 3 niveluri de Examinare de către o DA, comisie specială actualizare la în cazul în care nu calificare: (pentru cei care nu au schimbări promovează examenul - nivel de bază de legislative iniţial. competenţe profesionale formare iniţială de In cazul neîndeplinirii pentru intermediari legaţi şi specialitate) şi înregistrare în angajamentului de subordonaţi şi pentru registrul administrat FPC, se dă un termen evaluatori de daune de către Ministerul de limită până la care independenţi; Finanţe FPC trebuie făcută - nivel mediu de sau se suspendă competenţe profesionale activitatea pentru agenţi de asigurare; intermediarului în - nivel ridicat/superior de

34 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 competenţe profesionale pentru brokeri în asigurări. Nivelul de calificare poate fi dovedit prin: - certificat de absolvire a unei universităţi sau a unui liceu cu program de specializare în asigurări + min. 2 ani experienţă practică în sectorul asigurărilor; - min. 2 ani experienţă practică în sectorul asigurărilor + examen cu o comisie specială stabilită de Ministerul de Finanţe Danemarca Studii de nivel postCa persoane fizice, secundar (3-4 ani) şi numai brokerii au experienţă profesională. obligaţia să se Cerinţe diferenţiate între înregistreze în registrul administrat brokeri şi agenţi. de DFSA, pe baza unei examinări. Agenţii sunt înregistraţi de către societăţile de asigurare în registrul Asociaţiei Asiguratorilor Germania Formare iniţială în sistemul Examinare (în dual (în care camerele de conformitate cu comerţ sunt responsabile cu prevederile secţiunii pregătirea 34 din GewO) şi practică/formarea înregistrare de către aptitudinilor/abilităţilor) camerele de comerţ Cerinţe mai mari pentru de land (IHK) pentru brokeri şi agenţi decât brokeri, agenţi (cu pentru alte categorii de excepţia agenţilor intermediari legaţi) şi consultanţi în asigurări Italia Cerinţe diferenţiate pe categorii de intermediari: - agenţi şi brokeri - sub-agenţi şi Examinare de către AC (IVASS) la înregistrarea brokerilor şi cauză până la actualizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor/ abilităţilor NU există cerinţă formală de FPC Refuz de înregistrare în cazul în care nu promovează examenul iniţial, în cazul brokerilor NU există cerinţă formală de FPC Refuz de înregistrare în cazul în care nu promovează examenul iniţial FPC obligatorie de 30 ore/an şi în cazul Refuz de înregistrare în cazul în care nu promovează

35 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU colaboratori Marea Britanie Olanda Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 agenţilor şi de către societăţile de asigurări a subagenţilor şi colaboratorilor lansării de noi produse pe piaţă şi/sau al modificării legislaţiei. 50% din FPC poate fi e-learning examenul iniţial. IVASS, dacă constată, prin inspecţii la firme sau prin verificarea documentelor, că un sub-agent nu posedă certificatul profesional declarat la înregistrare, il radiază din registru şi înaintează o plângere de fals în declaraţii publice la autorităţile competente Cerinţe diferenţiate pe: Evaluarea agenţilor FPC Refuz de - asigurări cu componentă este făcută de către obligatorie înregistrare în cazul investiţională angajatori, cu de 35 ore/an în care nu - asigurări fără componentă controale la firme numai promovează investiţională. întreprinse de către pentru examenul iniţial. Legea nu face distincţie AC intermediari In cazul între agenţi şi brokeri. de asigurări neconformării cu cu obligaţiile de componentă conformitate şi investiţioprobitate nală (“fitness&probity”), mustrare publică/cenzură, amendă sau chiar închisoare, după caz. Formare profesională Examen FSA FPC Refuz de secundară superioară (2-4 susţinut cu asociaţii obligatorie la înregistrare în cazul ani) sau experienţă de profesionale fiecare 18 în care nu muncă suficientă acreditate de CDFD luni în scopul promovează ca examinatori, care actualizării examenul iniţial + sunt organizaţii cunoştinţelor program de formare de legislaţie obligatoriu (FSA) de 120 distincte de furnizorii de specifică şi ore: cunoştinţe de bază consolidării privind pieţele financiare formare FSA încrederii + cunoştinţe specifice pe consumatoricategorii de produse: lor - asigurări de viaţă; - asigurări împotriva daunelor; broker în asigurări

36 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 autorizat; - asigurator de daune autorizat. Din 2014 se intenţionează trecerea la formarea de competenţe pe baza standardelor ocupaţionale, la nivel de calificare 3 CEC/EQF. NU există cerinţe diferenţiate între agenţi şi brokeri. Spania Cerinţe diferenţiate de formare (în asigurări şi finanţe), formare furnizată de furnizori aprobaţi de DGSFP (care aprobă şi programele de formare) pe trei categorii de intermediari/angajaţi la intermediari persoane juridice: Grupa A (500 ore formare): manageri de firme de intermediere, agenţi multi-legaţi şi directori tehnici de bancassurance; Grupa B (200 ore formare): agenţi exclusivi, operatori exclusivi şi directori tehnici de bancassurance, angajaţi ai intermediarilor care desfăşoară activităţile legate de consultanţă, încheiere şi derulare de contracte de asigurare; Grupa C (50 ore formare): personal de suport al agenţilor şi brokerilor şi brokeri de reasigurări neimplicaţi în finalizarea vânzărilor Tratament diferenţiat la examinare (test de aptitudine susţinut cu instituţii independente aprobate de DGSFP) între agenţi legaţi şi agenţi multi-legaţi DA, FPC obligatorie de minimum 60 de ore la trei ani Refuz de înregistrare în cazul în care nu promovează examenul iniţial. In cazul în care nu se conformează cerinţelor de FPC, sunt suspendaţi pe o perioadă de până la 10 ani sau descalificaţi de pe o poziţie de conducere.

37 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Sursa: prelucrare făcută de autor cu informaţii din EIOPA, Report on a mapping exercise on Industry Training Standards applied by national competent authorities, 28 September 2012; informaţii de la CDFD obţinute în vizita din Olanda şi din legislaţia naţională a SM analizate Un caz aparte în ceeace priveşte calificările în domeniul asigurărilor îl contituie Marea Britanie, datorită instituţiei de formare şi acordare a calificărilor, Chartered Insurance Institute – CII (Institutul Certificat de Asigurări), organism profesional pentru profesiile de pe piaţa serviciilor financiare cu reputaţie internaţională, având peste 100.000 de membri din peste 150 de ţări, care acceptă voluntar standardele de integritate, de competenţe tehnice şi profesionale şi respectarea Codului de etică profesională impuse de CII. De aceea, considerăm că merită să prezentăm mai jos cadrul calificărilor din asigurări dezvoltat de către CII, calificări recunoscute şi înscrise în Cadrul Naţional al Calificărilor din Anglia de către Office of Qualifications and Examinations Regulation – Ofqual (Oficiul de Reglementare a Calificărilor şi Examinărilor).

38 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013

39 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013

40 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Sursa: CII Insurance Qualifications Framework, 2013 Overviwe brochure, p.3, la http://www.cii.co.uk/media/4053387/cii_insurance_overview_2013_brochure_1112.pdf CII oferă şi FPC prin sistemul ASSESS (www.cii.co.uk/elearning), iar în cazul brokerilor în asigurări, CII Broker Academy oferă atât programele de calificare, cât şi programe de dezvoltare profesională continuă (www.cii.co.uk/brokeracademy ).

41 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR DOBÂNDITE ÎN ALTE SM PENTRU PRACTICAREA PROFESIILOR DE AGENT DE ASIGURARE ŞI BROKER ÎN ASIGURĂRI Statisticile din sistemul IMI, făcute pe baza datelor despre mobilitatea profesioniştilor pe cele două modalităţi de prestare (prin stabilire/exercitare cu caracter permanent a profesiei lor în alt SM al UE, SEE sau Elveţia sau prin prestare temporară de servicii) şi pe fiecare categorie generică de profesii în parte, în conformitate cu cele 842 de categorii generice înregistrate în baza de date până în prezent, reflectă situaţia profesiilor înscrise de SM în categoria generică Insurance broker, fără să facă distincţie deci între agenţi şi brokeri, aşa cum am arătat în capitolul 1. Pe de altă parte, statisticile nu reflectă în totalitate procesele de recunoaştere a calificărilor de agenţi de asigurare şi brokeri în asigurări, căci sunt SM care au prevederi legate de recunoaşterea acestor calificări în legislaţia specifică, dar AC pentru aceste profesii nu s-au înscris în sistemul IMI şi, ca atare, deciziile de recunoaştere nu sunt înregistrate în baza de date IMI. Făcând aceste precizări, vom prezenta mai jos statisticile extrase din sistemul IMI pentru categoria generică Insurance broker (broker în asigurări/agent de asigurare).

42 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Situaţia concretă a celor 302 decizii adoptate, pe toată perioada de raportare în sistemul IMI, pentru profesiile din intermedierea de asigurări este prezentată în tabelul 3.1. Tabelul 3.1 Statistica deciziilor de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică pentru profesiile din intermedierea de asigurări înscrise în categoria generică Insurance broker (1997/8 – 2012) Tara gazdă: Tara de profesii reglementate origine (2 ţări care au primit solicitări de Nr. decizii Nr. decizii a calificării pozitive Nr. negative decizii Total decizii neutre recunoaştere pentru stabilire/prestare permanentă) Austria: Versicherungsvermittlung (5 solicitări din 3 SM; toate pe sistemul automat de recunoaştere a experienţei profesionale) Marea Britanie: Chartered insurance broker (84 solicitări din 8 SM ale UE şi Elveţia; toate cu decizii pozitive pe sistemul general automat, fără măsuri compensatorii) Marea Britanie: Chartered insurance practitioner (213 solicitări din 8 SM ale UE şi Germania Luxemburg Marea 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 4 2 2 2 3 61 1 8 1 1 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 2 2 3 61 1 8 1 1 3 9 3 Britanie Austria Cipru Danemarca Elveţia Franţa Germania Irlanda Letonia Malta Cipru Elveţia Franţa Germania Grecia

43 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Elveţia) TOTAL 2 SM gazdă Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Irlanda Italia Luxemburg Malta Olanda 13 ţări de Instrumente Structurale 2007 - 2013 175 2 1 17 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 175 2 1 17 1 302 origine Sursa: prelucrări făcute de autor cu date din baza sistemului IMI, situaţia deciziilor de prestare permanentă, din ca

Add a comment

Related presentations

Related pages

Top 25 Agent Asigurari profiles | LinkedIn

Here are the top 25 Agent Asigurari ... Constantin Irina Petronela. agent asigurari at Air Broker. ... Finance Broker de Asigurare, agent asigurari at ...
Read more