Adolescència i risc de malaltia mental

50 %
50 %
Information about Adolescència i risc de malaltia mental
Health & Medicine

Published on March 14, 2014

Author: pediatresdeponent

Source: slideshare.net

Adolescència i risc de malaltia mental Lleida, 12 de març de 2014 Dra. Montse Pàmias Servei de Psiquiatria Infantil Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí. Sabadell

índex • La conducta a l´adolescència • Símptomes de risc de malaltia mental – Depressió i autolesions – Trastorns de l´espectre de l´autisme – Trastorns psicòtics – Conducta alimentària – Consum de drogues

La conducta a l’ adolescència

Adolescència: objectius • Desenvolupar una imatge corporal satisfactòria i realista • Desenvolupar una progressiva independència dels pares i una adequada capacitat d’autocura i autocontrol conductual • Desenvolupar relacions socials satisfactòries a banda de la família • Desenvolupar una manifestació adequada de la sexualitat. • Consolidar la pròpia identitat personal, un codi moral personal i plans de futur apropiats.

Canvis evolutius • CANVIS FÍSICS • CANVIS COGNITIUS • CANVIS EMOCIONALS / CONDUCTUALS • CANVIS PSICOSOCIALS

Canvis físics • L’adolescència comença sent un fenomen biològic: la pubertat • Diferències intersexes • Els canvis hormonals tenen efectes en les emocions i la conducta dels adolescents • Les reaccions dels adolescents als canvis físics també depenen del marc psicosocial i la cultura on es produeixen

Canvis cognitius •Desenvolupament del pensament operatori formal (raonament abstracte): – Es generen i consideren diverses possibilitats per a respondre a un problema concret – Es desenvolupa la capacitat per a establir relacions lògiques que no responen a la lògica del mon real – Es desenvolupa el pensament hipoteticodeductiu versus l’empiricoinductiu

Canvis cognitius • Desenvolupament del pensament moral – Habilitat per a comprendre que els altres poden tenir un punt de vista diferent al propi – Es desenvolupa una perspectiva general de la societat i dels grups

Canvis cognitius: implicacion pràctiques • Baixa percepció de risc en la conducta • Sentir-se especial i invulnerable: Faula personal • Motivació per la recompensa a curt termini • La identitat del grup d’iguals: estatus personal i reforç del grup • Desig i necessitat d’experimentar i reexperimentar

Dificultats i canvis emocionals • Elevada ansietat i inseguretat. Baixa autoestima. • Desmotivació acadèmica. • Idealisme, idees sobrevalorades d’un mateix o dels altres. • Dificultat per acceptar errors propis, dels altres i incerteses. • Egocentrisme: tarannà dominant que pot arribar a autoritari. Baixa tolerància a la frustració. • Manca de models socials acceptables amb qui identificar-se. • Major sensibilitat/crítica en relació a temes de contingut moral i en el sentit de la justícia. • Inici de conductes problemàtiques en la cerca d’una identitat personal positiva.

dificultats i canvis conductuals • Plantar cara a l’adult / autoritat • Conductes ambivalents (cerca i defuig l’adult) • Mostrar oscil·lacions anímiques sobtades: des de l’abatiment a l’entusiasme • Increment de les manifestacions conductuals davants dels problemes (gestió emocional pobre) • Cerca de la màxima diversió i “viure la vida amb el màxim d’intensitat i sense traves” • Posar-se en embolics (sentir-se invulnerable, creure que ho sap tot) • Egocentrisme: assignar reconeixement a la identitat del grup vs la família

Canvis psicosocials 1. CONFLICTE PARES (ADULTS) - FILLS (ADOLESCENTS) Els adolescents volen llibertat, mentre l’adult sent més que mai la necessitat d’augmentar el control. » FAMÍLIES AUTORITÀRIES: basades en el control » FAMÍLIES PERMISSIVES: basades en la llibertat » FAMÍLIES DEMOCRÀTIQUES: basades en el pacte

Canvis psicosocials Els adolescents esperen de l’adult: - Ser tractats com adults i no com nens - Que els estimin i acceptin com són - Que se’ls escolti i es consideri la seva opinió - Que s’interessin per les seves coses - Que els orientin - Que tinguin sentit d’humor i siguin divertits - Que se sentin orgullosos d’ells

Canvis psicosocials 2. LA DESCOBERTA DEL GRUP D’IGUALS: “LA COLLA” - El grup d’iguals passa a ser el màxim símbol d’identitat i la màxima expressió d’autonomia, - Col·labora a desenvolupar la capacitat social en la vida adulta. 3. LA IMPORTÀNCIA DE L’AMIC/GA ÍNTIM/A 4. LA DESCOBERTA DE LES PRIMERES RELACIONS AFECTIVES I SEXUALS

Risc de malaltia mental

Depressio i autolesions

Trastorn depressiu • Signes de risc: – Duració de alteració de l´ànim – Simptomes somàtics – Disminució del rendiment escolar – Abandonament activitats – Idees de mort

La conducta autolitica • Suïcidi: 2ª causa de mort en adolescents (Centers for Disease Control and Prevention, USA 2008) • Suposa un 12 % de la mortalitat d´aquest grup d´edat (Centers for Disease Control and Prevention, USA 2008) • Intents autolítics (IA) 9% de la població adolescent (Grunbaum, 2001

• Són conductes que: – no cerquen però poden produir la mort. – cerquen un canvi en la situació vital. – inclouen una gran varietat d’actes, (+/- risc). • La majoria qualifica la conducta: – impulsiva més que premeditada. – una fugida temporal dels seus problemes. – un intent de crear canvis en l’entorn. La conducta autolitica

La conducta autolitica AMB PSICOPATOLOGIA ACTIVA 14% casos Tr. Depressiu Major SENSE PSICOPATOLOGIA ACTIVA 86% casos Reacció (des) adaptativa 50% 20% 15% 15% Antecedents psicopatològics NO TC Ttno ánimo ttno.ansiedad

La conducta autolitica GÈNERE Ratio 4,7 noies/ 1 noi. EDAT 14,8 anys. TIPUS TA SIM 77,4% PLANIFICACIÓ Impulsiva 93% TÔXICS No 83% THC 8% OH 6% A NTEC. FAMI NO 86% SI 14%

Trastorn de l’espectre de l’autisme

conducta interessos Comunicació social DSM-V classificació dimensional Trastorns de l´espectre de l´autisme

• Disfunció en la comunicació social a l´adolescència – El grup d´igual – Les relacions d’ amistat i de parella – La comunicació virtual • Conductse obsessives del TEA a l´adolescència Trastorns de l´espectre de l´autisme

• Comorbilitat: – Trastorns d´ansietat i trastorns depressius – Dèficit atencional – Consum de drogues sedants • Dificultats en els aprenentatges Trastorns de l´espectre de l´autisme

Trastorn psicòtic: esquizofrènia

Esquizofrènia inici infància i adolescència: tipus • Early Onset Schizophrenia (<17-18, >13) -Major similitud Esquizofrènia adult -Dèficits neurosensorials, neuromotors, neurodesenvolupament • Very Early Onset Schizophrenia VEOS (<13) - Major nombre dèficits neurosensorials, neuromotors, atenció - 85% antecedents psicopatològics previs (control a Salut Mental) - major vulnerabilitat genètica, possible fenomen d’anticipació genètica -major nombre símptomes premòrbids -menor resposta al tractament i major cronificació -25% VEOS diagnòstic TEA premòrbid: hipòtesi del neurodesenvolupament

- Major prevalença anomalies desenvolupament psicomotor i llenguatge (25%) - Nivell intel·ligència previ inferior a la mitja - Trastorns cognitius i conductuals primeres fases desenvolupament i diagnòstics de TDAH, trastorn de conducta, Autisme - Aillament, canvis conductuals - Trets de personalitat ansiós-temerós, extrany-excèntric, - Problemes socials - Dificultats cognitives, acadèmiques i trets personalitat (Alaghband-Rad 1995; Werry 1996) Esquizofrènia inici infància i adolescència: pròdroms

Estats Mentals d’Alt Risc (EMAR) Persones que en 12 mesos 40% evolució a primer episodi. Tipus: -Antecedents familiar amb trastorn psicòtic i pèrdua del 30% GAF -Símptomes psicòtics atenuats diversos cops a la setmana que persisteixen almenys una setmana -Símptomes psicòtics breus, limitats, intermitents de duració inferior a una setmana i remissió espontànea (Yung et McGorry, 1996)

• - Símptomes positius més larvats i simples Sensoperceptius: Al·lucinacions auditives 80%(visuals 30%) - Contingut pensament: Idees delirants 60% - Discurs: 40-60% (alt. formal pensament més sever com més precoç) - Afecte: 74% alteració ànim - Conducta: inhibició, disminució iniciativa, dèficit coordinació, imprevisible, excèntric, inadequada, agressivitat (rar catatonia) - Disfunció sociofamiliar i acadèmica (Asarnow 1998; Caplan 1998; Volkmar 2002; Werry 1992) Esquizofrènia inici infància i adolescència: clínica

Esquizofrènia inici infància i adolescència: tractament • Valorar relació risc/benefici a l’escollir antipsicòtic • Importància mantenir tractament continuat (recaigudes primer brot 70%) • 40-50% nens no responen al tractament antipsicòtic convencional • Maneig: monitorització i control efectes secundaris, millorar hàbits de vida, control infermeria, consell dietètic, intervencions conductuals (Findling et al., 2008; Jensen et al., 2008; Sikich et al, 2008)

Conducta alimentària

EL CULTE AL COS: dades • Épanya és el país europeu amb més intervencions de cirurgia estètica (el 3er de tot el món). • 40% de les dones intervingudes tenien menys de 21 anys. • Adolescents: 35% de les noies i 19% dels nois han fet dieta almenys una vegada. • 14-15 anys: 12,5% de les noies consumeixen laxants o es provoquen el vòmit per perdre pes. • US: 4,7% dels adolescents nois consumeixen proteïnes, creatina, hormona de creixement o anabolitzants per afavorir la musculació.

Anorèxia Nerviosa: conducta • Reducció de la ingesta: selecció d´aliments • Interès exagerat per temes dietètics – Càlcul de calories – Inici de dietes • Manipulació dels aliments – Trossejar i escampar els aliments – Cuinar per d’altres – Ocultar els aliments • Control de la conducta alimentària dels altres • Alteracions en la son

Anorèxia Nerviosa: cognició • Temor intens a guanyar pes • Alteració de la percepció del pes • Alteració en la percepció de la imatge corporal • Sobrevaloració de la capacitat d’engreix dels aliments • Pensaments de característiques obsessives • Símptomes depressius

Anorèxia Nerviosa: alteracions Físiques • Pèrdua de pes (<17.5 IMC )o fracàs en aconseguir el pes normal en el creixement • Amenorrea • Astènia • Episodis d’hipoglucèmia • Anèmia • Alteracions en la termoregulació • Fragilitat en les ungles • Caiguda de cabell • Aparició de borrissol • Alteració en l’ossificació • Bradicardia • Hipotensió arterial

Consum de drogues

• Estudi de Ministerio de Sanidad 2014 – Increment consu d´alcohol entre 14-15 anys – 83.9% dels joves 14 anys consum OH – Binge Drinking: acceptació OH – 16% adolescents fuma THC – 44 % dels fumadors de THC repeteixen curs (+16%) – F. Risc: amics consumidors, horaris i freqüència de sortides.

mpamias@tauli.cat

Add a comment

Related presentations

Related pages

Adolescència i risc de malaltia mental - Health & Medicine

1. Adolescència i risc de malaltia mental Lleida, 12 de març de 2014 Dra. Montse Pàmias Servei de Psiquiatria Infantil Corporació Sanitària i ...
Read more

L’afectació de salut mental en la població infantil i ...

Espanya una de cada quatre persones poden patir una malaltia mental al ... salut mental en el col·lectiu d’infància i adolescència en risc a nivell ...
Read more

Infermeravirtual.com - Adolescència, Situacions de vida

... cap malaltia que sigui la ... de risc en l’adolescència. ... equips especialitzats en salut mental infantil i juvenil per ...
Read more

Adolescència i malaltia mental - intercanvis.es

amb adolescents amb malaltia mental a percebre en ... Adolescència i malaltia mental ... malalt o bé en risc d’emmalaltir pels esforços que ha
Read more

Avaluació i Intervenció en Salut Mental en la Infància i l ...

problemes de salut mental en la infància i l'adolescència, ... factors de risc en la infantesa i l'adolescència. ... de salut i malaltia mental.
Read more

Els fills de persones amb malaltia mental poden comptar ...

... amb malaltia mental augmenta el risc de presentar problemes socials i de conducta en la infància, i de salut mental en l'adolescència. ...
Read more

SIGNES D’ALERTA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ EN TRASTORNS MENTALS

Trastorns normalment diagnosticats per primer cop en la infancia i adolescència ... dels factors de risc que poden portar a una malaltia mental i la ...
Read more

Els primers senyals - CTM Salut Mental

La malaltia mental. Què hem ... com en l'adolescència, ... malestar psíquic i de la possibilitat d'inici d´una malaltia mental o de risc d'addicció ...
Read more

Quines hi han? - CTM Salut Mental

La malaltia mental. ... a ser jutjat pels demés i molt freqüent en l'adolescència. ... Afecta a aproximadament el 1% de la població. És la malaltia ...
Read more