Actuele fiscale wagen topics

57 %
43 %
Information about Actuele fiscale wagen topics

Published on November 20, 2007

Author: carcafe

Source: slideshare.net

Description

Actuele fiscale wagen topics: milieuvriendelijke wagens - Btw aftrek - Registers

. Actuele fiscale wagen-topics Een presentatie door: Kurt De Waegenaere Claire Verstraete 15 november 2007

Actuele fiscale wagen-topics 1. Milieuvriendelijke wagens a. Belastingvermindering (tot 30/6/2007) b. Korting 2. Beperking aftrek BTW 50% a. Quid lichte vrachtauto? b. Vervangwagens 3. Registers © 2007 Deloitte Fiduciaire 35

Milieuvriendelijke wagens . © 2007 Deloitte Fiduciaire 36

Milieuvriendelijke wagens • Tot 1 juli 2007 –Belastingvermindering bij aankoop milieuvriendelijke wagens (via aangifte personenbelasting aan te vragen) • Vanaf 1 juli 2007 –(Rechtstreekse) korting op factuur (door de leverancier door te voeren) vervangt de belastingvermindering © 2007 Deloitte Fiduciaire 37

Milieuvriendelijke wagens Type wagen Uitstoot Korting-% of Max. korting of belasting- belasting- vermindering vermindering (aanslagjaar ‘08) nieuwe auto CO2-uitstoot: minder 15% van 4.270 € (benzine of diesel) dan 105 gram/km aanschaffings-waarde (incl. btw) nieuwe auto CO2-uitstoot: 3 % van aanschaffings- 800 € (benzine of diesel) min.105 gram/km en waarde (incl. btw) max.115 gram/km nieuwe auto met *roetfilter als originele 200 € dieselmotor uitrusting *uitstoot roetdeeltjes: max. 5 mg/km *CO2-uitstoot: minder dan 130 gram/km © 2007 Deloitte Fiduciaire 38

Milieuvriendelijke wagens - belastingvermindering (tot 30/6/2007) Koper (natuurlijke persoon) voertuig dient in de aangifte personenbelasting zelf de belastingvermindering aan te vragen bij aankoop nieuw voertuig: - Met een CO2-uitstoot < 105 gram/km (codes 1380/2380) - Met een CO2-uitstoot van 105 tot 115 gram/km (codes 1381/2381) Voor de aanslagjaren 2006/2007/2008 (tot 30/6/07) - Dieselvoertuig standaard uitgerust met roetfilter (maximaal 5 mg deeltjes/km) en met een CO2-uitstoot < 130 gram/km Voor aanslagjaar 2008 (periode 1/1/2007 tot 30/6/2007) Belastingvermindering idem als de korting op factuur © 2007 Deloitte Fiduciaire 39

Milieuvriendelijke wagens - korting Inwerkingtreding rechtstreekse korting op factuur? - Van toepassing op de uitgaven gedaan vanaf 1 juli 2007 - Voor de dieselvoertuigen die standaard uitgerust zijn met een roetfilter blijft de maatregel van toepassing tot 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar in hetwelk de Europese Commissie de verplichting invoert dat alle modellen standaard moeten worden uitgerust met een roetfilter © 2007 Deloitte Fiduciaire 40

Milieuvriendelijke wagens - korting Bedoelde voertuigen? - Personenauto, auto voor dubbel gebruik of een minibus in nieuwe staat verworven - Voertuigen waarvoor het bezit van een Belgisch rijbewijs geldig voor categorie B of een gelijkwaardig Europees of buitenlands rijbewijs vereist is voor de besturing ervan - Onder voertuigen in “nieuwe” staat verworven wordt verstaan: “Voertuigen die in het repertorium van de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen worden ingeschreven en nog niet eerder het voorwerp hebben uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland op de datum die voorkomt op de verkoopfactuur van het voertuig.” (verplichte vermelding op factuur!) © 2007 Deloitte Fiduciaire 41

Milieuvriendelijke wagens - korting Wie kan hiervan genieten? Enkel natuurlijke personen die het voertuig aankopen. NIET: vennootschappen Wie dient de korting te verlenen? De leverancier bij wie de natuurlijke persoon het voertuig aankoopt © 2007 Deloitte Fiduciaire 42

Milieuvriendelijke wagens - korting Cumul mogelijk? JA Ten aanzien van een dieselwagen die: zowel is uitgerust met een roetfilter die aan de gestelde voorwaarden voldoet als een CO2-uitstoot heeft die binnen de gestelde norm blijft van maximaal 115 gram/km © 2007 Deloitte Fiduciaire 43

Milieuvriendelijke wagens - korting Formaliteiten te vervullen door leverancier? Bepaalde vermeldingen op de factuur + Aanvraag tot terugbetaling van de korting © 2007 Deloitte Fiduciaire 44

Milieuvriendelijke wagens - korting Factuur? Op de factuur dient een geijkte uitdrukking te worden opgenomen (wanneer de CO2-uitstoot < 115 gram/km bedraagt): “Verklaring in uitvoering van artikel 5 van het KB van 8/6/2007 betreffende de korting op factuur van een voertuig beoogd in artikel 147 § 1 van de programmawet van 27/4/2007, met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer. Ik ondergetekende ……… bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland.” © 2007 Deloitte Fiduciaire 45

Milieuvriendelijke wagens - korting Factuur? Op de factuur dient een geijkte uitdrukking te worden opgenomen (wanneer de CO2-uitstoot < 130 gram/km bedraagt en de dieselmotor standaard is uitgerust met een roetfilter die maximaal 5 mg deeltjes per kilometer uitstoot): “Verklaring in uitvoering van artikel 6 van het KB van 8/6/2007 betreffende de korting op factuur van een dieselvoertuig beoogd in artikel 147 § 2 van de programmawet van 27/4/2007, met een uitstoot van < 130 gram CO2 per kilometer en die standaard is uitgerust met een roetfilter die maximaal 5 mg deeltjes per kilometer mag uitstoten. Ik ondergetekende ……… bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland.” © 2007 Deloitte Fiduciaire 46

Milieuvriendelijke wagens - korting Factuur? Op de factuur dient een geijkte uitdrukking te worden opgenomen (indien beide kortingen gecombineerd worden): “Verklaring in uitvoering van artikel 7 van het KB van 8/6/2007 betreffende de kortingen op factuur van een dieselvoertuig beoogd in artikel 147 § 1 en § 2 van de programmawet van 27/4/2007, met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer en die standaard is uitgerust met een roetfilter die maximaal 5 mg deeltjes per kilometer mag uitstoten. Ik ondergetekende ……… bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland.” © 2007 Deloitte Fiduciaire 47

Milieuvriendelijke wagens - korting Hoe gebeurt de aanvraag tot terugbetaling? Via een formulier, terug te vinden op: www.minfin.fgov.be – rubriek “propere voertuigen” – rubriek “formulier” Kan online worden teruggestuurd! © 2007 Deloitte Fiduciaire 48

Milieuvriendelijke wagens - korting Bij wie dient de aanvraag tot terugbetaling te gebeuren? Dienst Terugbetaling Uitgaven Milieuvriendelijke Voertuigen North Galaxy – Toren A – 18de verdieping Koning Albert II-laan 33 bus 41 B – 1030 Brussel Properevoertuigen.vehiculespropres@minfin.fed.be Telefoon: 0257 640 29 Fax: 0257 995 08 © 2007 Deloitte Fiduciaire 49

Milieuvriendelijke wagens - korting Tegen wanneer dient de aanvraag te gebeuren? De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend binnen drie maanden volgend op de kalendermaand waarin de leveringen (met korting) werden verricht. De aanvraag tot terugbetaling moet per kalendermaand gebeuren. © 2007 Deloitte Fiduciaire 50

Milieuvriendelijke wagens - korting Berekeningsbasis? Het bedrag van de korting wordt door de leverancier berekend op basis van de verkoopprijs van het voertuig (inclusief BTW), zoals vermeld op de factuur die de levering vaststelt. Het bedrag van de BTW wordt op de verkoopprijs van het voertuig berekend vóór het verlenen van de korting op de factuur. © 2007 Deloitte Fiduciaire 51

Milieuvriendelijke wagens - korting Voorbeeld 1 Prijs voertuig exclusief BTW: 10.000 BTW van 21% op 10.000: + 2.100 Totaal: 12.100 Korting CO2 (15% van 12.100): - 1.815 (< 4.270) Te betalen: 10.285 Totale korting: 1.815 © 2007 Deloitte Fiduciaire 52

Milieuvriendelijke wagens - korting Voorbeeld 2 Prijs voertuig exclusief BTW: 10.000 BTW van 21% op 10.000: + 2.100 Totaal: 12.100 Korting CO2 (3% van 12.100): - 363 (< 800) Korting roetfilter: - 200 Te betalen: 11.537 Totale korting: 563 © 2007 Deloitte Fiduciaire 53

Milieuvriendelijke wagens - korting Voorbeeld 3 Prijs voertuig exclusief BTW: 25.000 Diverse opties: + 3.000 Subtotaal: 28.000 Korting 5% (op 28.000): - 1.400 Subtotaal: 26.600 BTW van 21% op 26.600: + 5.586 Totaal: 32.186 Korting CO2 (15% van 32.186): - 4.270 (4.828 beperkt tot 4.270) Korting roetfilter: - 200 Te betalen: 27.716 Totale korting: 4.470 © 2007 Deloitte Fiduciaire 54

Milieuvriendelijke wagens - korting Tegen wanneer dient de beslissing tot terugbetaling door de administratie genomen te worden? Beslissing wordt genomen door de ontvanger der belastingen van de dienst “Belastingen Auto’s – Brussel” of de door hem gedelegeerde ambtenaar Uiterlijk binnen drie maanden na het einde van de maand waarin de aanvraag is gebeurd. Tegen een negatieve beslissing is een administratief beroep mogelijk. De beroepstermijn bedraagt drie maanden vanaf datum kennisgeving van de beslissing (speciale procedure). © 2007 Deloitte Fiduciaire 55

Milieuvriendelijke wagens - korting Kan de beslissing worden herzien? JA, indien: - Voertuig niet voldoet aan de gestelde voorwaarden - Indien fraude werd gepleegd - Indien de beslissing werd genomen op basis van documenten of verklaringen die naderhand als vals of onjuist werden aangemerkt De herziening kan gebeuren uiterlijk bij het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op datum van beslissing. Eventueel wettelijke interesten/administratieve boetes verschuldigd © 2007 Deloitte Fiduciaire 56

Milieuvriendelijke wagens - korting Tegen wanneer kan men terugbetaling verwachten? In principe is er geen termijn bepaald! MAAR Indien de terugbetaling plaatsvindt ná het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin de aanvraag werd ingediend, dan zijn er wettelijke interesten verschuldigd vanwege de overheid. Deze interest begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van deze termijn tot op de laatste dag van de maand waarin de terugbetaling aan de leverancier plaatsgrijpt. © 2007 Deloitte Fiduciaire 57

Milieuvriendelijke wagens - korting Welke documenten dient de leverancier ter beschikking te houden van de administratie? - De verkoopfactuur van het voertuig waarvoor de korting wordt gevraagd - Het bewijs van betaling van het bedrag voorkomend op die factuur © 2007 Deloitte Fiduciaire 58

Beperking aftrek BTW 50% . © 2007 Deloitte Fiduciaire 59

Beperking aftrek BTW 50 % •50%-aftrekbeperking voor “autovoertuigen voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg” •Nieuwe formulering vanaf 1 januari 2006 © 2007 Deloitte Fiduciaire 60

Beperking aftrek BTW 50 % • Lijst van uitzonderingen – Voertuigen maximaal toegelaten massa > 3.500 kg; – Voertuigen personenvervoer > 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen; – Voertuigen ingericht voor vervoer van zieken, gewonden, gevangen en voor lijkenvervoer; – Voertuigen die omwille van hun technische kenmerken niet kunnen ingeschreven worden bij DIV – Voertuigen uitgerust voor kamperen; © 2007 Deloitte Fiduciaire 61

Beperking aftrek BTW 50 % Lijst van uitzonderingen: – Voertuigen bedoeld in artikel 4 §2 WGB (gelijkstelling definitie lichte vrachtwagen); – Bromfietsen en motorfietsen; – Voertuigen bestemd voor verkoop door BP met economische activiteit van verkoop; – Voertuigen bestemd voor verhuur door BP met economische activiteit van verhuur; – Voertuigen uitsluitend bestemd voor bezoldigd personenvervoer – IC-leveringen nieuwe voertuigen © 2007 Deloitte Fiduciaire 62

Quid lichte vrachtauto? •Nieuwe definitie – Definitie: Voertuigen bedoeld in artikel 4 §2 WGB (enkel ‘pick- ups’ en ‘bestelwagens’) – Meer uniforme benadering met andere belastingen inzake lichte vrachtwagens – Inschrijving bij DIV is niet relevant voor fiscus – Inwerkingtreding: 01/01/2006 (behoudens uitzonderingen) © 2007 Deloitte Fiduciaire 63

Quid lichte vrachtauto? •Indien lichte vrachtauto ‘fiscaal’ wordt beschouwd als een personenwagen, dan: – Geen recht op investeringsaftrek (voor voertuigen vanaf 1/1/2006) – Bijkomende aankoopkosten dienen te worden afgeschreven op dezelfde wijze als de aanschaffings- of beleggingswaarde van het voertuig (aanslagjaar 2007) – 75%-aftrekbeperking voor beroepskosten (aanslagjaar 2007) – Geen degressieve afschrijvingen (vanaf aj’08) – (hogere) Verkeersbelasting (vanaf 1/1/2006) – Belasting op inverkeerstelling (vanaf aanslagjaar 2006) – 50%-BTW-aftrekbeperking (vanaf 1/1/2006) © 2007 Deloitte Fiduciaire 64

Vervangwagens: historiek •Principe (vóór 1 januari 2006): Geen toepassing 50%-aftrekbeperking op voertuigen bestemd om te worden verkocht of verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of verhuur van automobielen © 2007 Deloitte Fiduciaire 65

Historiek: parlementaire vraag •Verhuur van voertuigen: –in principe maximum 50 % recht op aftrek van de BTW (artikel 45, § 2 WBTW) –beperking is niet toepasselijk op ondernemingen die een specifieke economische activiteit hebben van verkoop of verhuur van voertuigen –de eigenlijke verhuurondernemingen sensu stricto (naar buiten uit gekend en diensten aanbieden aan het publiek in het algemeen) PV d.d. 19 maart 2001 – mevrouw Nyssens © 2007 Deloitte Fiduciaire 66

Rechtspraak •Terbeschikkingstelling van vervangwagens: –concessiehouder heeft een aantal wagens die hij uitsluitend bestemt voor de verhuur –in feite worden deze wagens gebruikt als vervangwagens wanneer een herstelling gebeurt of in afwachting van de levering van een nieuwe wagen –verhuurdienst moet een specifieke economische activiteit vormen –volgens de rechtbank is dit in casu het geval: – geregelde verhuur – reclame werd gemaakt (zelfs wanneer geen reclame zou worden gemaakt) – niet aan iedereen maar enkel aan klanten verhindert dit niet –recht op volledige aftrek Rechtbank Antwerpen van 5 juni 2002 © 2007 Deloitte Fiduciaire 67

Rechtspraak –de wet gebruikt tweemaal de term “of”, wat betekent dat het hier gaat om twee onderling verwisselbare alternatieven –Indien de Admin. Interpretatie correct zou zijn, zou de wetgever twee bepalingen hebben gemaakt of de term “respectievelijk” of een gelijkaardige term hebben gebruikt –Art 45 §2, al 1 is een uitzondering op het algemeen principe van aftrekbaarheid en moet dus beperkend worden geïnterpreteerd Rb. Brussel, 10 januari 2003 © 2007 Deloitte Fiduciaire 68

Rechtspraak •Verhuur vervangwagens: –in principe maximale aftrek van 50 % tenzij het gaat om wagens bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen –rechtbank onderstreept nogmaals dat de wetgever zelf tweemaal de term ‘verkoop of verhuur’ gebruikt –uit de wettekst zelf kan bijgevolg niet worden afgeleid dat de volledige aftrek van BTW enkel is voorbehouden aan verhuurondernemingen Rb Hasselt van 19 november 2003 © 2007 Deloitte Fiduciaire 69

Rechtspraak •BTW op vervangwagens: –rechtbank: – uit de wettekst kan geen beperking worden afgeleid (tweemaal term verkoop of verhuur – Rb Brussel) – wagens ter beschikking gesteld van een wielerploeg (Rb Gent); – geregeld wagens verhuren d.m.v. een vaste organisatie (Rb Antwerpen) – vereist is dat de verhuur een specifieke economische activiteit vormt (bij pechverhelpingsdienst): – afzonderlijke bijdrage betalen – bijkomende prijs na vijf dagen – regelmatige verhuur – vaste organisatie Rechtbank Antwerpen van 1 oktober 2003 © 2007 Deloitte Fiduciaire 70

Aministratie grijpt in •Principe (na 1 januari 2006): Opsplitsing: – Voertuigen bestemd om te worden verkocht door een onderneming met specifieke economische activiteit van verkoop – Voertuigen bestemd om te worden verhuurd door een onderneming met specifieke economische activiteit van verhuur © 2007 Deloitte Fiduciaire 71

Rechtspraak •Twee arresten Hof van Cassatie 19/01/2007: –Terbeschikkingstelling wagens door garagehouder en door een dienst van pechverhelping –De wet voorziet niet dat deze verhuuractiviteit de enige of de meest belangrijke moet zijn. Het Hof aanvaardt volledig recht op aftrek! © 2007 Deloitte Fiduciaire 72

Reactie Administratie •De Administratie volgt het Hof, mits voorwaarden: –Aanrekening van een (normale/marktconforme) prijs –De verhuuractiviteit bestaat op zichzelf –Het moet georganiseerd worden –Basis verhuur = contract of gelijkaardig document –Zichtbare affichering tarieven in het bedrijf –Informering doelgroep via publiciteit in de ontvangstruimte •Voorwaarden moeten cumulatief vervuld worden –Zoniet 50%-aftrekbeperking © 2007 Deloitte Fiduciaire 73

Duidelijkheid? •Administratief standpunt nog voor kritiek vatbaar: –Voorwaarden te streng en te zeer op feiten gebaseerd –Welke prijs dient betaald te worden? –Wat is een op zichzelf bestaande verhuuractiviteit? © 2007 Deloitte Fiduciaire 74

Aftrekbeperking •De 50%-aftrekbeperking blijft gelden voor: –Vervangwagens die gratis ter beschikking gesteld worden; –Vervangwagens die enkel ter beschikking gesteld worden aan bestuurders en/of personeel van de garage of een zusterbedrijf © 2007 Deloitte Fiduciaire 75

. Registers © 2007 Deloitte Fiduciaire 76

Registers • Registers in het kader van de margeregeling (aan-, verkoop- en vergelijkingsregister) • Register van motorvoertuigen (per bedrijfszetel) bundelt: – Het register voor werken aan voertuigen – Het register van de voor verkoop bestemde tweedehandse voertuigen • Het register voor de onttrekking van voertuigen • Eventueel het register der niet-overbrengingen © 2007 Deloitte Fiduciaire 77

www.deloitte.com/be/kmo © 2007 Deloitte Fiduciaire 78

Coördinaten kantoor Kortrijk President Kennedypark 8A 8500 KORTRIJK Tel: 056/59.44.00 Fax: 056/59.44.01 kmo-kortrijk@deloitte.be kdewaegenaere@deloitte.com cverstraete@deloitte.com © 2007 Deloitte Fiduciaire 79

© 2007 Deloitte Fiduciaire 80

Add a comment

Related pages

Inleiding Omschrijving - Fiscale Hogeschool

internationale fiscale topics, ... Premium wagen + tankkaart ... het voorbereiden van seminaries over actuele fiscale en juridische topics en het opstellen ...
Read more

Fiscale voordelen voor investeerders in start-ups

Tuerlinckx Fiscale Advocaten verdedigt de belangen van ... In de toekomst kan men een registerpand op de wagen ... Actuele fiscale topics;
Read more

Manager Tax & Legal - Business Taks - Fiscale Hogeschool

over actuele fiscale/economische topics en het opstellen en updaten van modeldocumenten. • ... wagen als mogelijkheid) is afhankelijk van je kennis, ...
Read more

⭐Bert Derez. Actuele fiscale aspecten van bedrijfswagens

Welkom Bert Derez Actuele fiscale aspecten van bedrijfswagens Agenda 1. Inleiding 2. Fiscale behandeling van het privégebruik van bedrijfswagens 1. Btw ...
Read more

Beperking van cashbetalingen - Fiscaal advocaat ...

Voorbeeld 2: een klant koopt een wagen voor 42.000 euro bij een beroepsverkoper. ... Actuele fiscale topics; Fiscaal strafrecht en witwaswetgeving;
Read more

Sanctorum & Co Boekhouder uit Harelbeke, Kortrijk, Rumbeke ...

Aan onze leden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen ... fiscale, ... actuele topics.
Read more