Activitatea de povestire prezentare

56 %
44 %
Information about Activitatea de povestire prezentare
Education

Published on March 11, 2014

Author: OANA45

Source: slideshare.net

Description

lucrare de licenta

ACTIVITATEA DE POVESTIREACTIVITATEA DE POVESTIRE CA MODALITATE DECA MODALITATE DE ACTIVIZARE, DEZVOLTARE ŞI NUANŢAREACTIVIZARE, DEZVOLTARE ŞI NUANŢARE A VOCABULARULUI PREŞCOLARILORA VOCABULARULUI PREŞCOLARILOR Coordonator,Coordonator, Lect. Univ. Dr.Lect. Univ. Dr. FLORICA FAURFLORICA FAUR Absolventă:Absolventă: ANTONETA-ANICA ORUNAANTONETA-ANICA ORUNA 20201313 UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”, ARADUNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”, ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTFACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLARSPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Motivarea alegerii temeiMotivarea alegerii temei „„Limba este întâiul mare poem al unui popor.”Limba este întâiul mare poem al unui popor.” LUCIAN BLAGALUCIAN BLAGA • AActivităţile de povestire au octivităţile de povestire au o contribuţie remarcabilăcontribuţie remarcabilă la dezvoltarea limbajului copiilor sub aspect lexical-la dezvoltarea limbajului copiilor sub aspect lexical- semantic.semantic.

StabilireaStabilirea priorităţilorpriorităţilor în strategia deîn strategia de dezvoltare progresivădezvoltare progresivă a limbajuluia limbajului StabilireaStabilirea priorităţilorpriorităţilor în strategia deîn strategia de dezvoltare progresivădezvoltare progresivă a limbajuluia limbajului DezvoltareaDezvoltarea capacităţii decapacităţii de interpretare semanticăinterpretare semantică şi polisemanticăşi polisemantică DezvoltareaDezvoltarea capacităţii decapacităţii de interpretare semanticăinterpretare semantică şi polisemanticăşi polisemantică DesfăşurareaDesfăşurarea sistematică asistematică a activităţilor dinactivităţilor din domeniul limbădomeniul limbă şi comunicareşi comunicare DesfăşurareaDesfăşurarea sistematică asistematică a activităţilor dinactivităţilor din domeniul limbădomeniul limbă şi comunicareşi comunicare ValorificareaValorificarea experienţeiexperienţei dobânditedobândite ValorificareaValorificarea experienţeiexperienţei dobânditedobândite Dezvoltarea,Dezvoltarea, activizarea şiactivizarea şi nuanţareanuanţarea vocabularuluivocabularului preşcolarilorpreşcolarilor Dezvoltarea,Dezvoltarea, activizarea şiactivizarea şi nuanţareanuanţarea vocabularuluivocabularului preşcolarilorpreşcolarilor Obiectivele lucrăriiObiectivele lucrăriiObiectivele lucrăriiObiectivele lucrării

I.1.I.1.CONSIDERAŢII TEORETICECONSIDERAŢII TEORETICE asupra limbii şi vocabularuluiasupra limbii şi vocabularului

Ciclul curricularCiclul curricular ACHIZIŢIIACHIZIŢII FUNDAMENTALEFUNDAMENTALE în contextulîn contextul EDUCAŢIEIEDUCAŢIEI TIMPURIITIMPURII şi principiul continuităţiişi principiul continuităţii condiţii ale reuşitei şcolarecondiţii ale reuşitei şcolare Rolul vocabularuluiRolul vocabularului în dezvoltareaîn dezvoltarea intelectuală morală esteticăintelectuală morală estetică şi în integrareaşi în integrarea socialăsocială a preşcolarilora preşcolarilor Demersuri metodiceDemersuri metodice de activizare dezvoltarede activizare dezvoltare şi nuanţare a vocabularuluişi nuanţare a vocabularului în activităţile dinîn activităţile din domeniul limbă şi comunicaredomeniul limbă şi comunicare Particularitaţi lingvisticeParticularitaţi lingvistice la vârstala vârsta ppreşcolarăreşcolară conformconform RFIDTRFIDT CAPITOLUL al II-leaCAPITOLUL al II-lea REPERE METODOLOGICEREPERE METODOLOGICE privind activizarea dezvoltarea şiprivind activizarea dezvoltarea şi nuanţareanuanţarea vocabularului însuşit prinvocabularului însuşit prin povestirepovestire

ParticularităţiParticularităţi aleale rreceptăriieceptării textului epictextului epic în grădiniţa de copiiîn grădiniţa de copii VarietateaVarietatea spaţiilor tematicespaţiilor tematice ale povestirilorale povestirilor accesibile copiiloraccesibile copiilor din grădiniţădin grădiniţă MijloaceMijloace de învăţământde învăţământ utilizate în cadrulutilizate în cadrul activităţiloractivităţilor de povede povestirestire Activităţi de fixareActivităţi de fixare şi consolidareşi consolidare a vocabularuluia vocabularului însuşit prin povestireînsuşit prin povestire ContibuţiaContibuţia diferitelor tipuridiferitelor tipuri de povestirede povestire la activizareala activizarea dezvoltareadezvoltarea şişi nuanţareanuanţarea vocabularuluivocabularului Strategii didacticeStrategii didactice Metode şiMetode şi procedeeprocedee folosite în stabilireafolosite în stabilirea unui contact intimunui contact intim al copiilor cual copiilor cu universul poveştiloruniversul poveştilor CAPITOLUL al III-leaCAPITOLUL al III-lea STRATEGII DIDACTICESTRATEGII DIDACTICE utilizate în scopulutilizate în scopul activizării dezvoltării şinuanţăriiactivizării dezvoltării şinuanţării vocabularului copiilor preşcolarivocabularului copiilor preşcolari prin activităţile de povestireprin activităţile de povestire

CAPITOLUL ICAPITOLUL I:: CONSIDERAŢII TEORETICECONSIDERAŢII TEORETICE asupra limbii şi vocabularuluiasupra limbii şi vocabularului --esteeste structurat înstructurat în treitrei subcapitole, care concentrează aspecte teoretice esenţiale,subcapitole, care concentrează aspecte teoretice esenţiale, referitoare la conceptele-cheie ale temei lucrării, “referitoare la conceptele-cheie ale temei lucrării, “comunicare-limbaj-comunicare-limbaj- vocabularvocabular””, evidenţiind complexitatea acestora,, evidenţiind complexitatea acestora, cât şi interdeterminărilcât şi interdeterminărilee,, conexiunilconexiunilee dintre ele:dintre ele: EXEMPLU CONŢINUT – NOŢIUNE Complex sonor Sens lexical Sens gramatical Măr Mere Meri Mare Mari Fructul – mărul Substantiv, neutru, singular; Fructele mărului Substantiv, neutru, plural; Copaci, pomi Substantiv, masculin, plural; Întindere de apă Substantiv, feminin, singular; Însuşire Adjectiv, feminin/masculin, plural. Componentele semnului lingvistic “măr” : CONŢINUTUL (noţiunea) EXPRESIA SONORĂLEXICALLEXICAL GRAMATICALGRAMATICAL FructFruct substantiv, neutru, singularsubstantiv, neutru, singular

CAPITOLUL al II-leaCAPITOLUL al II-lea REPERE METODOLOGICEREPERE METODOLOGICE PRIVIND ACTIVIZAREA DEZVOLTAREA ŞI NUANŢAREAPRIVIND ACTIVIZAREA DEZVOLTAREA ŞI NUANŢAREA VOCABULARULUI ÎNSUŞIT PRIN POVESTIREVOCABULARULUI ÎNSUŞIT PRIN POVESTIRE • conexiunea între învăţământul preprimar şi primar - Ciclul achiziţiiloriclul achiziţiilor fundamentalefundamentale;; • analiza comparativă a obiectivelor programelor pentru grupa pregătitoareobiectivelor programelor pentru grupa pregătitoare şi clasa Işi clasa I,, la educarea limbajului şi limba şi literatura română; • aspecte de continuitate/discontinuitate – principiul continuităţii;principiul continuităţii; • caracteristicile şi achiziţiile de limbaj în perioada 3-6 ani, sub aspect fonetic, lexical şi gramatical, conform Reperelor Fundamentale privind DezvoltareaReperelor Fundamentale privind Dezvoltarea şi Învăţarea Timpurie;şi Învăţarea Timpurie; • intervenţia limbajului în organizarea, sistematizarea diferitelor procese psihice; • exemplificarea unor demersuri metodice de activizare dezvoltare şi nuanţare a vocabularului în activităţile din domeniul limbă şi comunicare.

• Pentru evaluarea capacităţilor lingvistice ale copiilor, am aplicat probe simple în cadrul evaluărilor iniţiale şi am constatat aspecte specifice vârstei, cum ar fi: -omisiuni de sunete; -neînţelegerea anumitor noţiuni, de unde şi incoerenţa lor în utilizare; -confuzii în utilizarea sinonimelor; -tendinţa de a crea cuvinte noi, atunci când nu găsesc cuvântul potrivit pentru anumite noţiuni.

ANEXA 10 PROBĂ PENTRU IDENTIFICAREA SUNETELOR PE CARE COPIII NU LE PRONUNŢĂ CORECT Probă de evaluare iniţială Nivel I: 3-5 ani; La această probă au participat 20 de preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 şi 4 ani. Tema: “Recită şi tu!” probă orală Scopul: Identificarea sunetelor pe care copiii nu le pronunţă corect; Material: poezia “Râu, răţuşcă, rămurică”; Itemi: 1. să recite poezia; 2. să pronunţe corect sunetele cuvintelor. Desfăşurare: Se cere copiilor să asculte cu atenţie poezia, apoi să o repete cu sau fără ajutorul educatoarei. Copiii vor recita uşor şi clar poezia, cu sau fără ajutor, apoi vor pronunţa sunetele sugerate de educatoare, separat şi în cuvinte (cuvinte din poezie). Punctaj: Item 1=1,50 puncte; Item 2=8,50 puncte, câte 0,45 puncte pentru fiecare din cuvintele poeziei. Evaluare: Comportament atins = 10 puncte; Comportament în dezvoltare = 5 – 9 puncte; Necesită practici de sprijin = 0 – 5 puncte. Comportament atins Comportament în dezvoltare Necesită practici de sprijin Pronunţă corect toate sunetele limbii, separat sau în cuvinte ce conţin diftongi, triftongi, grupuri de consoane. Recită expresiv, fără ajutor. Pronunţă majoritatea sunetelor limbii separat sau în cuvinte ce conţin diftongi, triftongi, grupuri de consoane, cu mici ezitări. Recită uşor, clar, uneori ajutat. Nu pronunţă corect sunetele limbii separat sau în cuvinte ce conţin diftongi, triftongi, grupuri de consoane (omisiuni). Nu recită expresiv, necesită ajutor. 8 10 2 DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: a)O primă probă (Anexa 10) a fost recitarea unei scurte poezii pentru a identifica sunetele pe care copiii le pronunţă incorect; în acest sens, am recurs la recitări de versuri scurte, dar care să cuprindă o serie de sunete variate :

ANEXA 1 FIŞĂ PENTRU EVALUAREA CAPACITĂTII DE A FORMULA PROPOZIŢII Numele şi prenumele copilului: Grupa: Data: Sarcini: Formează propoziţii, spunând: Ce face? Cocoşul ……………………….(merge ţanţoş). Scufiţa Roşie………………….(merge prin pădure la bunicuţa). Albă ca Zăpada……………….(dansează). Baba şi moşul ………………..(se ceartă). Spre a determina copilul să formuleze propoziţii corecte, simple şi dezvoltate, educatoarea prezintă imaginile, întrebându-i:“Cine formulează altă propoziţie?”. Evaluare:Evaluare: Se evidenţiază copiii care alcătuiesc propoziţii corecte, simple şi dezvoltate, folosind cuvinte şi expresii din poveştile respective. b)O altă probă am aplicat-o cu ajutorul unei fişe dată copiilor pentru sesizarea capacităţii lor de exprimare în propoziţii (Anexa 1). Am realizat aceasta printr-o scurtă conversaţie pe teme familiare, preferate: O altă probă am aplicat-o cu ajutorul unei fişe dată copiilor pe

ANEXA 9ANEXA 9 FIŞĂ PENTRU EVALUAREA DEPRINDERII DE A RECUNOAŞTE SENSUL CUVINTELOR Numele şi prenumele copilului: Grupa: Data: Joc didactic: “Ce ştii despre?” Sarcini: Descrie personajul răspunzând la întrebarea “Ce ştii despre…?” c) Prin a treia probă am urmărit cunoaşterea bogăţiei vocabularului copiilor (Anexa 9). Am realizat-o cerând copiilor să reproducă pe baza unor ilustraţii, poveşti cunoscute, să “citească” imagini din reviste, cărţi de poveşti, sau pur şi simplu, provocându-i să povestească diferite întâmplări din viaţa lor.

• proiectarea în concordanţă cu recomandările Curriculumului pentru învăţământul preşcolar; • continuitate de cerinţe în activităţile experienţiale (DLC); • pregătirea pentru însuşirea cititului (amenajarea unei minibiblioteci a grupei, “Săptămâna lecturii”); • activităţi extracurriculare; Pe baza observaţiilor obţinute am stabilit priorităţile înpriorităţile în SStrategia de dezvoltaretrategia de dezvoltare progresivăprogresivă a limbajului pentru corectarea deficienţelor de vorbire, pentru activizarea şi îmbogăţirea vocabularului, pentru dezvoltarea capacităţii de interpretare semantică şi polisemantică, dar şi pentru desăvârşirea structurilor gramaticale ale limbii vorbite:

CAPITOLUL al III-leaCAPITOLUL al III-lea STRATEGII DIDACTICE utilizate în scopul activizării dezvoltării şi nuanţăriiSTRATEGII DIDACTICE utilizate în scopul activizării dezvoltării şi nuanţării vocabularului copiilor preşcolari prin activităţile de povestirevocabularului copiilor preşcolari prin activităţile de povestire • Activităţile de pregătire pentru înţelegerea cuvintelor şi expresiilor mai complicate dintr-o poveste sau dintr-un basm - este structurat în şase subcapitole, în care am descris aspecte de lucru cu preşcolarii în vederea activizării dezvoltării şi nuanţării vocabularului copiilor preşcolari . Reprezentări schematice prin Desen Machetă A. Conversaţii spontane prin: Citire imagini Jocuri- exerciţiu Vizionări de filme de desene animate B.

• În activităţile experienţiale din domeniul limbă şi comunicare, care se realizează prin povestirea educatoarei şi a copiilor, pentru crearea situaţiilor de stimulare a vocabularului m-am sprijinit pe metode intuitive, verbale şi practice. DramatizareaDramatizarea Jocul didacticJocul didactic Repovestirea-problemăRepovestirea-problemă Metoda studiului de cazMetoda studiului de caz ProblematizareaProblematizarea Metoda descopeririiMetoda descoperirii Metoda modelăriiMetoda modelării Metode utilizate în povestire Metode utilizate în povestire

• Prin activităţile care urmează celor de povestire, educatoarea are posibilitatea de a combina cuvintele şi expresiile noi în structuri logice, în sintagme, pentru a exprima nuanţele infinite ale situaţiilor şi ale gândirii. Desenele copiilor cu aspecte din poveşti. Desenele copiilor cu aspecte din poveşti. Povestirile liberePovestirile libere Jocul didactic Jocul didactic Fişa de muncă independentă Fişa de muncă independentă Teste oraleTeste orale Metode de evaluare a cunoştinţelor dobândite prin povestire Metode de evaluare a cunoştinţelor dobândite prin povestire

• Organizarea de scenete, dramatizări, jocuri de creaţie, teatrul de umbre şi de păpuşi, expoziţiile cu lucrări ale copiilor au constituit veritabile probe de evaluare a însuşirii basmelor de către copii. În concluzie, evaluarea însuşirii conţinutului basmelor trebuie să se realizeze permanent şi complet, pe grupe de vârstă, frontal, individual şi în grupuri mici pentru a identifîca gradul de însuşire a basmelor de către copii şi apoi de a găsi metodele şi procedeele prin care să se înlăture cauzele care determină stagnări ale procesului de învăţare. Evaluarea se continuă şi în învăţământul primar ca mijloc de reglare operativă a activităţii didactice şi de prevenire a situaţiilor de eşec şcolar din clasa întâi.

CONCLUZIICONCLUZII ““Capul tânCapul tânăărului nu-i un vas pe care trebuie sa-1 umpli, ci o făclie pe care trebuie s-o aprinzi,rului nu-i un vas pe care trebuie sa-1 umpli, ci o făclie pe care trebuie s-o aprinzi, astfelastfel îîncât mai târziu sncât mai târziu săă lumineze ca o lumânare proprie!lumineze ca o lumânare proprie!”” PLUTARHPLUTARH • Lucrarea tratează problema dezvoltării laturii lexicale a limbajului prin activităţile de povestire. Prin aceste activităţi, se realizează nu numai îmbogăţirea vocabularului prin stocare de cuvinte, ci şi utilizarea cuvintelor noi în contexte diferite, operarea cu aceste cuvinte. • Educatoarea are rolul de a stabili cu precizie, pe de o parte zestrea lexicală individuală şi factorii care explică atât cantitatea, cât şi calitatea ei, iar pe de altă parte, de a propune un plan coerent de ameliorare prin măsuri corectiv-recuperatorii adecvate. • Rolul educatoarei este de a încerca să satisfacă nevoia fundamentală de afecţiune a preşcolarului, să-i trezească nevoia de stimă şi respect de sine, pentru a-l determina să dorească să comunice verbal. Climatul creat de educatoare este esenţial în această privinţă. Copilul ale cărui nevoi afective sunt corespunzător satisfăcute, se deschide interesat spre lume, inclusiv spre “lumea cuvintelor”. • Copilul evită cuvintele cu structură sonoră, complexă, formulările complicate şi utilizează un limbaj infantil şi familiar. De aceea, lichidarea sau ameliorarea problemelor de pronunţie este un prim pas în pregătirea copilului pentru asimilarea elementelor lexicale mai complexe. • Modalităţile didactice de activizare, dezvoltare şi nuanţare a vocabularului trebuie să pună accent pe însuşirea conştientă a sensului cuvintelor, a semnificaţiei lor. Cunoaşterea semnificaţiei cuvântului, prin apelul la sinonime, definiţii, perifraze, dar şi apelul la antonime, omonime, permite trecerea cuvintelor din vocabularul de stocare în cel de utilizare.

““Limba nu este numai un instrument al gândirii, fondul săuLimba nu este numai un instrument al gândirii, fondul său este adevărata imagine a vieţii, esteeste adevărata imagine a vieţii, este îîntreaga şi adevărata santreaga şi adevărata sa filozofie. Estefilozofie. Este îîn acelaşi timp rezultatul şi instrumenul vieţiin acelaşi timp rezultatul şi instrumenul vieţii sociale, este o condiţie indispensabilă de ordine, de coeziunesociale, este o condiţie indispensabilă de ordine, de coeziune şi,şi, îîn consecinţă, de progres.n consecinţă, de progres.”” ALEXANDRE VINETALEXANDRE VINET

Add a comment

Related presentations

Related pages

ACTIVITATEA DE RESTAURATIE - Documents

Activitatea de povestire prezentare lucrare de licenta Activitatea de Evaluare Riscuri Activitatea de Evaluare Riscuri, reprezinta punctul de plecare ...
Read more

Activitatea de Secretariat-referat - Documents

Activitatea de secretariat este structurată pe compartimente specializate şi are o amplă generalizare. ... Activitatea de povestire prezentare
Read more

Vizita de ion luca caragiale prezentare ppt - Referat.ro

Vizita de ion luca caragiale prezentare ppt,referat Tren de placere ... povestire . DOUA LOTURI De I.L.CARAGIALE ... luca caragiale viata si activitatea ...
Read more

Succintă descriere a activitatii profesionale - scribd.com

Acest credo îmi luminează activitatea zi de zi ... şi elevii pot continua povestire. deoarece prin aceasta ... în modalitatea de prezentare a ...
Read more

banulmuncit povestire - scribd.com

banulmuncit povestire - Free download as Word Doc ... Activitatea integrata din gradinita” , ... Prezentare Licenta.
Read more

Referat - Referate - Referate gratis, referate scoala ...

... (prezentare generala) Mihail Sadoveanu - prezentare generala. Sadoveanu este un scriitor cu individualitate distincta in literatura romana si universala.
Read more

Prezentare power point despre mihail sadoveanu - Referat.ro

Prezentare power point despre mihail sadoveanu,referat Baltagul de Mihail Sadoveanu - apartenenta operei la genul epic,Argumentarea romanului Baltagul de ...
Read more

Ion Creangă - Wikipedia

Activitatea literar ... pe care îi numește "ciorogari, porecliți și apărători"; această povestire demonstreză că, pe lângă umor, ...
Read more