Acm digital library 2014

44 %
56 %
Information about Acm digital library 2014
Education

Published on March 4, 2014

Author: maethaya

Source: slideshare.net

Description

ACM database

้ การใชงานฐานข้อมูล ACM Digital Library โดย จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครังล่าสุด 22/01/57 ้

สารบ ัญ ● ACM คืออะไร ● หน้าจอหล ัก (ACM Homepage) ิ่ ● การเข้าดู ACM ตามประเภทของสงพิมพ์ (Browse Publications) ื ● วิธการสบค้น ี ● Quick Search ● Advanced Search ● หน้าแสดงรายการผลล ัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร (Article) ● การพิมพ์/บ ันทึกเอกสารฉบ ับเต็ม (Print & Save)

Introduction ACM Digital Library เ ป น ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น ็ ิ่ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสงพิมพ์ตอเนือง ่ ่ จดหมายข่า ว และเอกสารในการประชุ ม วิช าการ ทีจ ด ท า ่ ั ึ่ โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซง เนื้อ หาเอกสารประกอบด้ว ยข้อ มู ล ทีส าค ญ เช่ น รายการ ่ ั ั บรรณานุกรม สาระสงเขป article reviews และบทความ ฉบ ับเต็ม ให้ขอมูลย้อนหล ังตงแต่ปี 1985-ปัจจุบ ัน ้ ั้

Search Methods ● Browse Publications ● Quick Search ● Advanced Search

Homepage

Browse the ACM Publications ิ่ เปนการไล่เรียงสงพิมพ์ภายในฐานข้อมูล ACM และให้บริการเอกสารฉบ ับเต็ม ็ ่ (Full Text) เชน Journals/Transactions, Proceedings เปนต้น ็

Browse the ACM Publications Journals/Transactions 2 1 ื่ ื่ ั้ 1. เลือกชอ Journals/Transactions จากรายชอทงหมด ้ 2. หรือ พิมพ์คาค้นเพือสบค้นเฉพาะเนือหาภายใน Journals/Transactions ่ ื ทงหมด ั้

Browse the ACM Publications Journals/Transactions ่ เลือกเล่มและฉบ ับทีตองการจากสวน Publication Archive ่ ้

Browse the ACM Publications Journals/Transactions เรียกดูเอกสารทีตองการ ่ ้

Browse the Special Interest Groups เปนการไล่เรียงเอกสารตามกลุมห ัวเรืองทีสนใจ ็ ่ ่ ่

Browse the Special Interest Groups เลือกห ัวเรืองทีสนใจ ่ ่

Browse the Special Interest Groups ่ เลือกรายการทีตองการจากสวน Publication Archive ่ ้

Browse the Conferences เปนการไล่เรียงเอกสารการประชุมวิชาการ ็

Browse the Conferences ื่ เลือกชอเอกสารการประชุมวิชาการทีตองการ ่ ้

Browse the Conferences ่ เลือกปี จ ัดการประชุมทีตองการจากสวน Publication Archive ่ ้

Browse the Special Collections ิ่ เปนการไล่เรียงสงพิมพ์ชุดพิเศษ ได้แก่ ็ - ACM International Conference Proceeding Series เปนการประชุมวิชาการทีจ ัด ็ ่ ิ่ โดยองค์กรอืนๆ แต่พมพ์เผยแพร่บนออนไลน์โดย ACM เพือลดต้นทุนการผลิตสงพิมพ์ท ี่ ่ ิ ่ เปนต ัวเล่ม ็ ื ึ่ - Classical Book Series เปนหน ังสอทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทนาสนใจ ซงได้ร ับการ ็ ี่ ่ ิ สารวจความคิดเห็นจากสมาชกของ ACM

Browse the Publications by Affiliated Organizations ิ่ เปนการไล่เรียงสงพิมพ์จากสาน ักพิมพ์พ ันธมิตร ็

Browse all literature by type ั เป น กา ร ไ ล่ เ รี ย ง ส ิ่ง พิม พ์จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล บร ร ณา นุ ก ร ม แ ละสา ร ะส ง เข ป ทา ง ด้า น ็ ี คอมพิวเตอร์ ไม่ให้บริการเอกสารฉบ ับเต็ ม (Full Text) จากสานกพิมพ์ทมชอเสยง ั ี่ ี ื่ ิ่ ้ มากกว่า 6,000 สานก พิมพ์ รวบรวมเนือหาจากส งพิมพ์หลายประเภท เช่น Books, ั Periodicals, Proceedings, Theses, Reports เปนต้น ็

Quick Search 1 2 1. พิมพ์คาหรือวลี และคลิกปุม Search ่ ื 2. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพือเลือกสบค้นขนสูง ่ ั้

Advanced Search 1 3 2 4 5 ่ 1. ระบุเขตข้อมูลทีตองการ เชน Title, Abstract, Review ่ ้ ่ 2. พิมพ์คาค้นในชอง all of this text (and) = ทุกคาต้องปรากฏอยูในเอกสารเดียวก ัน ่ any of this text (or) = คาใดคาหนึง หรือทุกคา ต้องปรากฏอยูในเอกสารเดียวก ัน ่ ่ ้ ้ none of this text (not) = คานีตองไม่ปรากฏอยูในเอกสารเดียวก ัน ่ ื่ ่ 3. หรือ ระบุชอบุคคลทีปรากฏในสวนผูแต่ง หรือ ผูท ี่ Edit หรือ ผูท ี่ Review เอกสาร ่ ้ ้ ้ ั 4. หรือ เลือกค้นจากคาสาค ัญ Keywords หรือ หน่วยงานทีผแต่งสงก ัด Affiliations ่ ู้ ิ่ ื่ ิ่ ื่ 5. หรือ เลือกค้นหาสงพิมพ์จากชอสงพิมพ์ ชอสาน ักพิมพ์ ระยะเวลาการตีพมพ์ของ ิ ิ่ เอกสาร หรือ เลือกประเภทสงพิมพ์ทตองการ ี่ ้

Advanced Search (ต่อ) 6 7 9 8 10 6. หรือ เลือกค้นหาเอกสารการประชุมจากผูสน ับสนุนการประชุม สถานทีการประชุม ้ ่ หรือ ปี ทีจ ัดประชุม ่ 7. หรือ เลือกค้นจากหมายเลข ISBN, ISSN หรือ DOI 8. หรือ เลือกค้นจากหมวดหมู่ Computing Classification System (CCS) ั ื 9. เลือกสบค้นในเอกสารฉบ ับเต็ม สาระสงเขป หรือ บทวิจารณ์บทความ (Review) 10. คลิก Search เพือสบค้น ่ ื

Search Results 2 3 1 ้ 1. คลิกทีชอเรืองเพือแสดงรายละเอียดเนือหา ่ ื่ ่ ่ ้ 2. เลือกดูเนือหาทีเกียวข้องก ับคาค้น ่ ่ ่ 3. หรือ เลือกกรองผลล ัพธ์ให้แคบลงจากสวน Refine your search

Article ั ่ ้ คลิกเลือกแสดงเนือหาทีสนใจ เชน Abstract สาระสงเขป, References ่ ้ รายการอ้างอิง, Cited by รายการอ้างถึง, Reviews การวิจารณ์เนือหาของ ิ บทความนี้ โดยเหล่าสมาชกของ ACM เปนต้น ็

Export Citation ่ ถ้าต้องการอ้างอิงเอกสารนี้ ให้เลือกสวน Export Formats ้ - ACM Ref เปนบรรณานุกรมพร้อมใชงาน ็ ่ - EndNote ถ่ายโอนเข้าสูโปรแกรมจ ัดการบรรณานุกรม

Print, Save ่ั เลือกสงพิมพ์ (Print) หรือ บ ันทึก (Save) เอกสารฉบ ับเต็ม

Add a comment

Related presentations

Related pages

ACM Digital Library

The ACM Digital Library is a research, discovery and networking platform containing: The Full-Text Collection of all ACM publications, including journals, ...
Read more

Digital Libraries 2014 | City University London

Digital Libraries 2014 is the conjoined conference for both the ACM/IEEE Joint Conference on Digital ... or specialist domains such as digital ...
Read more

Digital Library Revolution - dl2014.org

If you want to embrace the future of library services and go digital, you are going to come across some terms that might not make any sense to you.
Read more

Contents: Using the Digital Library

Using The ACM Digital Library (DL) The ACM Full-Text Collection ... 2009 (November 2009) - 2014 (November 2014) IWDE: Digital Engineering
Read more

2014 POD Titles | The ACM Digital Library

Title: ISBN: Amazon: Barnes & Noble: AAMAS 14 Vol 1: 978-1-4503-3173-9: AAMAS 14 Vol 2: 978-1-4503-3174-6: ADJUNCT UIST. 978-1-4503-3431-0: ANC 14: 978-1 ...
Read more

2014 ACM Digital Library - YouTube

2014 ACM Digital Library ... 2014. In this video, we'll ... Searching for Articles in ACM Digital Library - Duration: ...
Read more

ACM RecSys 2014 Tutorial - ACM Recommender Systems

8th ACM Conference on Recommender Systems Foster City, Silicon Valley, USA, 6th-10th October 2014. The ACM Recommender Systems conference (RecSys) is the ...
Read more

ITS 2014 • November 16-19, 2014 • Dresden, Germany

ACM ITS 2014 in Dresden, Germany ... program with links to all full texts and videos in the ACM digital library ... to the 2014 ACM International ...
Read more

Welcome | CHI 2014

The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems is the premier international conference of Human-Computer Interaction. CHI 2014 is a ...
Read more

Association for Computing Machinery (ACM)

Digital Library; CACM; Queue; TechNews; ... About ACM. ACM, the world's ... Association for Computing Machinery Advancing Computing as a Science & Profession.
Read more