Accounting tokens

69 %
31 %
Information about Accounting tokens
Education

Published on September 23, 2017

Author: zemaraimdugud

Source: authorstream.com

Accounting tokens – принос към история на писмеността: Accounting tokens – принос към история на писмеността Анелия Николова НБУ, МП “Тракия и културата на Стария свят” /Темата е развита в доклад със съответната библиография за студентски четения към клуб “Велизар Велков”, ПУ, за който е направена и тази презентация/ Хипотезата на Denise Schmandt-Besserat е развита в поредица публикации със заглавия като: “How writing came about”, “Accounting tokens - the earliest precursor of writing”, “Accounting before writing” etc.: Хипотезата на Denise Schmandt-Besserat е развита в поредица публикации със заглавия като: “How writing came about”, “Accounting tokens - the earliest precursor of writing”, “Accounting before writing” etc. Тя нарича така дребни предметчета, моделирани от глина на ръка, които в ранните пластове на неолитните обекти в Близкия изток са най-често стереометрични, а с така наречената “урбанизация” от IV хил. пр. Хр. формите стават по-сложни, многобройни и разнообразни. Някои са гравирани със знаци, пробивани, за да се събират в наниз. Тя смята, че основно сложните фигурки от по-късния етап се закрепват по този начин към була, а по-простите от предшестващата фаза се затварят в кухи опаковки. Част от тях са идентифицирани в знаците от архаичните таблици от Урук IV и Джемдет-Насър Според нея те служат за своеобразно отбелязване на информация, свързано с неолитизацията и производството на храни и стоки, обменни отношения. Акцентът пада на получаването на добавъчен продукт, а не на търговията и в това отношение Мурейбит III е показателен, защото accounting tokens се появяват заедно със земеделието, а не по-рано, когато има следи от обсидиан. Тоест това явление е стъпка към абстрактното, към изобретяване на знаци, на този етап триизмерни. Впоследствие с развитието на икономическата база, преразпределение на суровини, продукти, блага, нови стоки, които са обект на отчетност, обществените отношения, централизацията и контрола се променя и тази ранна система за “записване”. Тя преминава през етапа на затваряне на фигурките-знаци в глинени опаковки bullae ; отпечатване на съдържанието върху повърхността на опаковките и постепенното им превръщане в двуизмерни таблички от глина /след като отпада нуждата да се запазват вътре триизмерните предмети/ с леко заоблена, конвексна форма и двуизмерен запис, който първо се отпечатва, а после започва да се нанася с инструменти. Откритието, че глинените bullae имат подобно съдържание дължим основно на Лео Оппенхайм, който намира такава в материалите от Нузи. Тя е датирана към средата на 2 хил. пр. Хр. и съдържа 48 глинени триизмерни знаци, а на повърхността с клинопис са изброени 48 животни. Тази комбинация има решаваща роля за изграждане на хипотезата, но в същото време е в противоречие със стройната реконструкция на етапите на изкристализиране на писмената система в Месопотамия, Елам, Сирия: plain tokens, complex tokens, bullae, archaic tablets, cuneiform script . Заинтригуван от находката, Пиер Амие съобщава, че от Сузиана има около 50 подобни, които предшестват с около 200 г. появата на писмеността. Трябва да се спомене,че не всички опаковки са изследвани за съдържание, не е уместно музейни експонати да се чупят, а само на няколко е правено томографско изследване с незадоволителен резултат. Освен това не всички типове фигурки са затваряни в опаковки. Другите изследователи на архаичен материал подозират по-разнообразни функции на тези предмети. Хипотезата на Д. Шмандт-Бессера им изглежда донякъде работеща, но в известен смисъл пресилена. Последното се отнася и за огромният териториален и времеви обхват на явлението, за да бъде тълкувано еднозначно и все пак материалът е налице. За Близкия изток от 9 хил.до ср. на 1 хил. пр. Хр – Зериат тепе. Напоследък авторката добавя Китай и Мезоамерика, а Югоизточна Европа присъства още от 90-те г. на 20 в.,благодарение на изследователския труд на М. Буджа от Любляна, за който ще стане дума по-късно. Истината е, че явлението се наблюдава и по-късно – например в Гонур. Находки от нашите земи потенциално могат да се свържат с тези процеси, като знаците могат да се оприличат на домонетни форми по подобие на употребата им и в Кюлтепе по Янковская, ако следва да се търси и профанно предназначение, освен култово. В края на 60-те и началото на 70-те г. на 20 в. тя посещава музейни колекции във връзка с изследване за най-ранните употреби на глината от 9000 пр. Хр. до 5000 г. Пр. Хр. Впечатлява се от “всеприсъствието” на тези невзрачни предмети, които често не се дискутират в публикациите на обектите или се оприличават несигурно на фигурки с неясна функция или амулети, играчки, пулове и зарчета за неизвестна игра... Тя ги преоткрива, преглеждайки отново документацията на неолитните и халколитни обекти, впоследствие разширява обхвата на търсене, за да се окаже, че ги има на много голяма територия за огромен период от време. : В края на 60-те и началото на 70-те г. на 20 в. тя посещава музейни колекции във връзка с изследване за най-ранните употреби на глината от 9000 пр. Хр. до 5000 г. Пр. Хр. Впечатлява се от “всеприсъствието” на тези невзрачни предмети, които често не се дискутират в публикациите на обектите или се оприличават несигурно на фигурки с неясна функция или амулети, играчки, пулове и зарчета за неизвестна игра... Тя ги преоткрива, преглеждайки отново документацията на неолитните и халколитни обекти, впоследствие разширява обхвата на търсене, за да се окаже, че ги има на много голяма територия за огромен период от време. “ As I reviewed the museum collections and the related site reports I became increasingly puzzled by the apparent omnipresence of the tokens. They had been found in sites from as far west as Beldibi in what is now southwestern Turkey to as far east as Chanhu Daro in what is now Pakistan. Tokens had even been unearthed at an eighth-millennium-B.C. site on the Nile near Khartoum. At the same time I found that some site reports failed to take note of the tokens that had been collected, or mentioned them only casually. When the tokens were noted, the heading might read "objects of uncertain purpose," "children's playthings," "game pieces" or "amulets." As an example, the tokens from Tello in Iraq were interpreted by their discoverer, Henri de Genouillac, as amulets that expressed the residents' desire for "personal identification." Another example appears in Carleton S. Coon's report on Belt Cave in Iran: "From levels 11 and 12 come five mysterious clay objects, looking like nothing in the world but suppositories. What they were used for is anyone's guess." Schmandt-Besserat, Denise . “ The earliest precursor of writing ” in “ Scientific American ”, June 1977, Vol. 238, No. 6, p. 50-58.. http://en.finaly.org/index.php/The_earliest_precursor_of_writing Schmandt-Besserat, Denise. “Reckoning Before Writing” in “Archaeology”, May/June 1979, Vol. 32, No. 3, p. 22-31. http://en.finaly.org/index.php/Reckoning_before_writing: Schmandt-Besserat, Denise . “ Reckoning Before Writing ” in “ Archaeology ”, May/June 1979, Vol. 32, No. 3, p. 22-31. http://en.finaly.org/index.php/Reckoning_before_writing „The fact that the tokens appear simultaneously with the first attempt at agriculture may provide a useful insight. This was a time when human survival began to depend upon the accumulation of reserves during the good seasons in order to face the winter. The tokens could have been used in keeping track of the contents of silos and storage pits. Also, since sharing is characteristic of tribal societies, it is conceivable that the tokens helped to calculate and record the dues and contributions of each member to the community. The new farmers also began to rely on trade to secure necessary raw materials from distant places. The tokens may have been used in bartering flint and obsidian, shell and other coveted goods from nomadic tribes in exchange for grain and other products of the fields and orchards. This particular phase of the token system lasted for a long time, from about 10,000 to 5500 B.P. During these 5,000 years the system exhibits an astonishing stability and there is no evidence for any notable change in the repertory of token shapes.” Plain tokens made their appearance with the beginning of agriculture; complex tokens, not until the rise of cities . The earliest assemblages of plain tokens have been recovered in the remains of villages of the Fertile Crescent dating to 8000-7500 B.C. These villages, built with round huts typical of the period of transition between hunting-gathering and farming cultures, relied upon grain consumption; they show no obvious evidence for animal domestication. They participated in a trade network, attested by the presence of obsidian tools at each site except one. Among these villages, Tell Aswad I, Tell Mureybet III, and Cheikh Hassan in Syria were fully sedentary settlements and show direct evidence for the cultivation of cereals. On the other hand, Tepe Asiab and Ganj Dareh Tepe E were perhaps no more than semipermanent encampments of hunters and gatherers. The first occurrence of tokens at Tell Mureybet, in the third level of occupation of the site, is particularly revealing. There were no tokens in Mureybet I and II, when the village economy was based on hunting and gathering but already traded obsidian. Tokens coincide in Mureybet III with such new features as a quantum jump in quantity of cereal pollen in the soil, the first evidence for the cultivation of grain in fields around the site; the construction of rectangular silos; and a substantial increase in the population, which implies a new social structure.   Accordingly, the invention of a record keeping device in the ancient Middle East appears to have little to do with animal domestication and herding. The correlation with trade is also not convincing. Instead, the need for counting and accounting seems to be related, in that part of the world, with an economy based on hoarding and cultivating cereals and the socioeconomic changes that followed agriculture.  It seems indeed logical that an economy involving the planning of subsistence over the seasons would require record keeping. Complex tokens belong to the later part of the fourth millennium B.C., which is characterized in the ancient Middle East by the urban phenomenon and the rise of the Sumerian temple institution, viewed as the origin of state formation. The first occurrence of complex tokens is best documented in the Sumerian metropolis of Uruk. There, the earliest group was recovered in the ruins of Eanna, the major temple precinct dedicated to the goddess of love, Inanna. They belonged to level VI of the temple, dated to about 3350 B.C., which is also the level when buildings decorated with colorful clay cone mosaics were introduced into the precinct.  It is particularly significant that complex tokens coincide with these architectural features because they bring the evidence for the first monumental public buildings, which in turn mark the emergence of Eanna as a predominant economic institution in the ancient Middle East.  We have some insights into the economy implemented by the Sumerian temple between 3350 and 3100 B.C. corresponding to levels VI-IV. It was based on the pooling together, management and redistribution, of a substantial surplus produced by the community .  file:///G:/Two%20precursors%20of%20writing_%20plain%20and%20complex%20tokens%20-%20Escola%20Finaly.html  Two precursors of writing: plain and complex tokens by Denise Schmandt-Besserat 2 - 1st edition: Barcelona, 8 December of 2008:   Two precursors of writing: plain and complex tokens by  Denise Schmandt-Besserat 2  - 1st edition: Barcelona, 8 December of 2008 Plain and complex tokens were of identical manufacture but can be distinguished either by their shapes or surface treatment (figs. 1 and 2). Plain tokens are characterized both by a simple geometric form and a plain, smooth surface, devoid of any markings. Their shapes include spheres, flat and lenticular disks, cones, tetrahedrons, and cylinders . These forms seem fully arbitrary and to be dictated only by the concern for making, with the least effort, shapes easy to identify and to duplicate. There is no way of knowing, however, whether they suggested daily life commodities. It is conceivable, for example, that cones depicted pointed vases . Figure 1  Plain tokens from Susa, Iran, late fourth millennium B.C. Courtesy Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, Paris, France Figure 2  Complex tokens from Susa, Iran, late fourth millennium B.C. Courtesy Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, Paris, France. Assemblages of complex tokens include a greater repertory of forms and markings.   Among the shapes of complex tokens are biconoids, ovoids, bent coils, rhomboids, parabolas, quadrangles, and triangles, as well as miniature representations of tools, utensils, containers, and animals. Some of these, such as a series of small vessels, required skill to manufacture . The application of markings to the face of tokens is another distinctive feature of the complex counters. These markings consisted of linear patterns, notches and punctations, traced or impressed with a stylus, with rare examples of appliqué pellets. Markings were applied to the traditional plain token shapes, such as spheres, disks, cones, tetrahedrons, and cylinders (thus converting them into complex tokens) as well as to the typical complex forms, such as biconoids, ovoids, bent coils, triangles, parabolas, rhomboids, and quadrangles. The fact that both plain and complex tokens belong to the same accounting device is undeniable for several reasons. First, all specimens bear obvious family resemblances, sharing the same size, material, color, and method of manufacture. Second, both plain and complex tokens occur in the same basic shapes, namely, spheres, disks, cones, tetrahedrons, ovoids, and quadrangles, either plain faced or covered with markings. Third, examples of both categories of artifacts start to be perforated at the same time in order to be strung. Fourth, plain and complex types are found together in hoards and, furthermore, may be enclosed together in the same envelope.  Fifth, plain and complex tokens were perpetuated by pictographs of the Sumerian script expressing common commodities. Mathematical Treasure: Mesopotamian Accounting Tokens Frank J. Swetz (The Pennsylvania State University) /Mathematical%20Treasure_%20Mesopotamian%20Accounting%20Tokens%20_%20Mathematical%20Association%20of%20America.html: Mathematical Treasure: Mesopotamian Accounting Tokens Frank J. Swetz (The Pennsylvania State University) /Mathematical%20Treasure_%20Mesopotamian%20Accounting%20Tokens%20_%20Mathematical%20Association%20of%20America.html Figure 1.  The Mesopotamian accounting tokens shown above were found at Tepe Gawra, near present day Mosul, Iraq, and date from about 4000 BCE. The cone, spheres, and flat disc were measures of cereals: smallest, larger, and largest. The tetrahedron designated a unit of work, perhaps one man-day, or the amount of work performed by one man in one day. (Image provided courtesy of Denise Schmandt-Besserat and the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, Philadelphia.) Figure 2.  Incised tokens from Tello, ancient Girsu, present day Iraq, circa 3300 BCE. Viewing the top row from right to left, the tokens represented: one length of textile, one jar of oil, uncertain, one measure of wheat. Continuing along the bottom row from left to right: one sheep, one length of rope, one ingot of metal, one garment. (Image provided courtesy of Denise Schmandt-Besserat and Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, Paris.) Tokens from Uruk, Iraq, ca. 3300 BC. https://sites.utexas.edu/dsb/tokens/from-accounting-to-writing/ The repertory of impressed markings on envelopes, as well as those on tablets is limited to a dozen signs, eight of them deriving from plain tokens. They include circular markings of various diameter and depth, standing for the former small and large spheres, the flat and lenticular disks. They also include wedges of different lengths and widths corresponding to the former cylinders, cones and large cones. file:///G:/Two%20precursors%20of%20writing_%20plain%20and%20complex%20tokens%20-%20Escola%20Finaly.html : The repertory of impressed markings on envelopes, as well as those on tablets is limited to a dozen signs, eight of them deriving from plain tokens. They include circular markings of various diameter and depth, standing for the former small and large spheres, the flat and lenticular disks. They also include wedges of different lengths and widths corresponding to the former cylinders, cones and large cones. file:///G:/Two%20precursors%20of%20writing_%20plain%20and%20complex%20tokens%20-%20Escola%20Finaly.html Figure 3.  Envelope and contents from Susa, Iran, circa 3300 BCE. Each lenticular disc stood for “a flock” (perhaps 10 animals). The large cone represented a very large measure of grain; the small cones designated small measures of grain. (Image provided courtesy of Denise Schmandt-Besserat and Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, Paris.) Figures 4 and 5.  Impressed tablets from Susa, Iran, circa 3200 BCE. Each circular impression stood for one large measure of grain; each wedge or conical impression designated a smaller measure of grain. The lighter impressions covering the tablets – and also the envelope in Figure 3 – are those of official seals. The scribe-accountant would roll his cylindrical seal all over the tablet or envelope, covering the entire surface. He would then press the tokens and/or stylus into the tablet or envelope to make the deeper marks. (Image provided courtesy of Denise Schmandt-Besserat and Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, Paris.)   Figure 6.  Impressed and incised tablet from Godin Tepe, Iran, circa 3100 BCE. The circular imprints stood for tens and the wedges for units. The incised figure to the right is a depiction of a jar of oil, and this tablet was a record of, in total, 33 jars of oil. On this tablet, the six impressions represent  abstract  numbers and the incised figure a specific object. Schmandt-Besserat has argued that such impressions represent the beginning of abstract numeration and such incised pictographs the beginning of writing. (Image provided courtesy of Denise Schmandt-Besserat and the late T. Cuyler Young, Jr., of the Royal Ontario Museum, Toronto, Canada.) Фази : Фази През 9 хил. пр. Хр. се появяват най-простите и често срещани базови форми на accounting tokens – plain tokens : конус, сфера, диск, цилиндър, тетраедър. Първите служат за обозначаване на житни продукти в различни според авторката приблизителни по-големи и по-малки мерки. Неточни, защото зависят от вместилища като кошници , вероятно и други от разградим материал. Съответно конусът , сферата, дискът отговарят на малко, средно и по-голямо количество. Това са най.разпространените знаци, което потвърждава връзката със земеделието и реколтите. Освен това пшеницата и ечемикът и в историческо време служат дълго за еквивалент при размяна. Одомашнените животни се представят чрез необходимото количество фигурки, понеже числа в тази система няма. Тетраедърът съответства на единица труд – човекоден може би? Най-древните tokens са от средата на 9 хил. пр. Хр. от Тепе Асиаб и Гандж-и-Даре в Загрос, Иран. Също от Мурейбит III , Тел Асуад и Шейх Хасан в Сирия. Калаат Джармо е един от обектите с най-многобройни находки от средата на 7 хил. пр. Хр. – 1153 сфери, 106 конуса и 296 диска, открити основно в жилищен контекст, често в групи по 15-тина в отделните постройки. [ Mata, P. P.: “Las bases del possible inicio de la complejidad social en el neolitico: El caso de las tierras altas de mesopotamia (Norte de Iraq)”/ Actas del Congreso “El Mediterraneo en la Antiguedad: Oriente y Occidente”, 1998 – http://labherm.filol.csic.es ] . Следващият етап идва с така наречената “урбанизация” в Близкия изток и е отнесен най-общо към 4 хил. пр. Хр. Формите стават много повече - complex tokens , появяват се знаци по тях, някои са пробити и вероятно събирани на наниз. За авторката plain tokens могат да се свържат със селското стопанство, complex tokens – със занаятчийското производство. Например за хляб, бира, зехтин се използват гравираните конуси, ромбоиди и овоиди, за парфюми и метални слитъци – биконоиди и триъгълни форми. Текстилното производство – тъкани и дрехи също имат съответствия в ази система под формата на параболи и дискове с врязани линии. Съвсем натуралистично изглеждат миниатюрни сечива, оръжия, съдчета и мебели, к o пия на реалните. Има и още новости – ако цилиндърът и дискът с лента, като plain tokens служат за обозначение на 1 и съответно стадо от може би 10 животни, дисковете с украси като complex tokens вече раличават възраст и пол – например «една възрастна овца». Към 3300 г. пр. Хр. се появяват глинените опаковки, в които според авторката се съхраняват основно plain tokens , а complex tokens , когато са пробити, вероятно се закрепят нанизани за bulla може би за транспортиране? Предназначението не е ясно, има само предположения. И все пак и едните, и другите са маркирани, пробивани, могат да бъдат запечатани в обща опаковка, откриват се заедно в депозити. Бонка Неделчева пише дисертация за опаковките . Реконструкция на предполагаемият начин, по който complex tokens се закрепят за була - Към 3100 г. пр. Хр Постепенно, за да не се налага да се помни съдържанието им и непременно да се чупят, за да се онагледи, формичките започват да се отпечатват върху мократа глина отвън – предимно plain tokens , други се изрисуват с помощта на инструмент – предимно complex tokens . Така с времето отпада нуждата от самите фигурки, а опаковките заприличват на таблички и това е началото на писмеността. Допълнителни аргументи в полза на връзката на архаичните таблици с опаковките са непрактичният избор на глинен носител, който трябва да бъде изпечен или изсушен, за да се запази, както и причината формата на ранните таблички да е толкова необичайна, заоблена, конвексна. Според Шмандт-Бессера логичното обяснение е плавният преход от тримерно съм двумерно отразяване на информация. Освен това ранните таблички съдържат над 1500 знака, при това картинни, които са опит за абстрактно предаване на мисъл. Това предполага сравнително развита система на обозначаване, която няма как изведнъж да се появи в най-ранната фаза на архаично писмо. Важен етап е и изобретяването на знаци за числа. Те на практика произхождат от отпечатаното обозначение token с формата на конус и диск на по-малката или по-голяма мяра за зърно – овалната част е 10, издължената е 1. Самата стока или продукт се изобразява чрез врязване.  Pictographic tablet from Uruk, Iraq, late fourth millennium B.C. The account in the upper central case, for example, shows the sign for sheep and five wedges standing for the abstract numeral 5. Courtesy Vorderasiatisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, East Germany. file:///G:/Two%20precursors%20of%20writing_%20plain%20and%20complex%20tokens%20-%20Escola%20Finaly.html Карта на разпространение – plain, complex tokens. The earliest precursor of writing - Escola Finaly; Two%20precursors%20of%20writing_%20plain%20and%20complex%20tokens%20-%20Escola%20Finaly.html: Карта на разпространение – plain, complex tokens . The earliest precursor of writing - Escola Finaly ; Two%20precursors%20of%20writing_%20plain%20and%20complex%20tokens%20-%20Escola%20Finaly.html Развитие на някои клинописни знаци от accounting tokens. Гробниците в Ур и първи надписи, различни от счетоводството. : Развитие на някои клинописни знаци от accounting tokens. Гробниците в Ур и първи надписи, различни от счетоводството. Banquet scene carved on Puabi’s seal, Royal Cemetery of Ur, Iraq. After Pierre Amiet, La Glyptiquemesopotamiennearchaique, 1980 Drawing of Meskalamdug’s gold bowl, after Eric Burrows, “Inscribed Materials,” in C.L. Woolley, Ur Excavations, Vol. 2, The Royal Cemetery, Oxford University Press, London 1934, Pl. 191 (U 11751). The system of counting and record keeping of goods and trading over long distances demanded considerable standartisation of tokens and symbols, as they needed to be understandable for everyone. With the help of tokens in the form of vessels, clay cones and cylinders, this paper attempts to stress that Southeastern Europe was also included during the Early Neolithic.We also believe that European Neolithic cultures developed their own types of tokens, and these cannot been compared typologically with those of Anatolia and the Middle East. We could perhaps recognize them by their extremely standardized forms. We should not be disturbed by their being interpreted as zoomorphic clay amulets.”,Budja, M.: “Clay tokens – accounting before writing in Eurasia” / Documenta prehistorica 25, p. 232: The system of counting and record keeping of goods and trading over long distances demanded considerable standartisation of tokens and symbols, as they needed to be understandable for everyone. With the help of tokens in the form of vessels, clay cones and cylinders, this paper attempts to stress that Southeastern Europe was also included during the Early Neolithic .We also believe that European Neolithic cultures developed their own types of tokens, and these cannot been compared typologically with those of Anatolia and the Middle East . We could perhaps recognize them by their extremely standardized forms . We should not be disturbed by their being interpreted as zoomorphic clay amulets . ”,Budja, M.: “Clay tokens – accounting before writing in Eurasia” / Documenta prehistorica 25, p. 232 It is rather obvious that tokens have been a neglected subject in European Neolithic and Chalcolithic studies. In various publications they are described as „ stamp seals “ , „ seals “ , „ clay cones “ , „ clay tablets “ , „ miniature clay figurines “ , „ small discs “ , „ buttons “ , decorative and other objects and „ ear stugs “ , „ nose plugs “ or „ ear plugs “ … Due to a taphonomic filter which marginalised their interpretative significance to the level of decorative objects, these artefacts were not included in analyses of the system of exchange and organization of production in the Mediterranean Neolithic or in analyses of the process of neolithisation. Budja, M.: “Clay tokens – accounting before writing in Eurasia” / Documenta prehistorica 25, p. 222 „Базирайки се на една колективна находка от Усоето (култура Усое I), съдържаща както малки глинени фигурки от първата категория, така и множество малки глинени топчета и конусчета (рис. 201), може да бъде изказана хипотезата, че (заедно c глинените топчета и конусчета) въпросната зооморфна пластика е била част от някаква може би хазартна игра, при която миниатюрните фигурки, изобразяващи пределно схематично най-ценното домашно животно за неолитната община — говедото, са замествали като залог в играта реално съществуващите животни като техни стойностни еквиваленти. Тази хипотеза в общи линии се потвърждава и от наблюденията на В. И. Маркевич, който счита, че глинените конуси и пинтадери от ареала на културата Триполие са съставни части от някаква игра” Тодорова, Х., Вайсов, И.: „Новокаменната епоха в България”, С., 1993 г., стр. 212 - 214 – http://www.academia.edu/1230212/Neolithic_period_in_Bulgaria ._Novokamennata_epoha_v_Balgaria_._ISBN_954-02-0075-X : „Базирайки се на една колективна находка от Усоето (култура Усое I), съдържаща както малки глинени фигурки от първата категория, така и множество малки глинени топчета и конусчета (рис. 201), може да бъде изказана хипотезата, че (заедно c глинените топчета и конусчета) въпросната зооморфна пластика е била част от някаква може би хазартна игра, при която миниатюрните фигурки, изобразяващи пределно схематично най-ценното домашно животно за неолитната община — говедото, са замествали като залог в играта реално съществуващите животни като техни стойностни еквиваленти . Тази хипотеза в общи линии се потвърждава и от наблюденията на В. И. Маркевич, който счита, че глинените конуси и пинтадери от ареала на културата Триполие са съставни части от някаква игра ” Тодорова, Х., Вайсов, И.: „Новокаменната епоха в България” , С., 1993 г., стр. 212 - 214 – http://www.academia.edu/1230212/Neolithic_period_in_Bulgaria ._Novokamennata_epoha_v_Balgaria_._ISBN_954-02-0075-X Tokens from Jarmo, Iraq, 6500 BC. https://sites.utexas.edu/dsb/tokens/ from-accounting-to-writing “Зооморфни амулети”-букрании или tokens?: “Зооморфни амулети”-букрании или tokens? Подобни находки: Ракитово, Ваксево, Копривец, Гедики, Магула Коскинас, Ахилейон, Запейо, Лариса, Еласон, Яница, Дендра, Неа Никомедиа, Рудник, Дивостин, Козлук Кремениак, Баня, Книепище, Добановци, Долна Браниевина, Дреновац, Лепенски вир, Каменски поток, Куйна Туркулуй, Окна Сибиулуй, Гура Бациулуй. В Дивостин са 35 от глина и камък. Обр. 13. Структура 1, находки от керамика (снимки и рисунки Г. Ганецовски) Ганецовски , Г .: “ Новооткрит раннонеолитен обект в местността Градец край с. Майор Узуново, община Видин ” / Българско е-Списание за Археология Бе-СА “Играчките на Загрей” разпознаваеми, но енигматични: “Играчките на Загрей” разпознаваеми, но енигматични Никола Теодосиев ги поставя в огромния период от 11в. пр. Хр. до 2-3 в. сл. Хр. Те са с различни форми, така че трудно се класифицират. От друга страна формите се запазват непроменени за дълъг период от време, направени са от глина на ръка и изглеждат доста примитивно. Намират се в гробове – могилнии и плоски, но и в селищен и светилищен контекст. Смятани са за магични предмети или играчки. “Strange little clay objects and figurines have been discovered in some tumuli with rieh Thracian aristocratie graves, excavated in Bulgaria during the first decades of 20th century. Archaeologists of that time defined the puzzling artefacts as magie things, maybe connected with healing rites, or simply as children's toys. The following scholars and many contemporary Bulgarian archaeologists also accept these attitudes. In the recent years, the number of clay figurines and objects grew up, being found not only in tumular graves, but also in flat cemeteries, sanctuaries and settlements. The discovered artefacts are dated from the beginning of the Early Iron Age (llth-10th century BC) to the late Roman Period (end of the 2nd - beginning of the 3rd century after Christ) in Thrace. All of them are of extremely various shapes and it is very diffieult to establish a general typology. An obvious common element is the quite primitive outlook of the figurines, whieh are handmade with no exception. At the same time, the different shapes of the artefacts are absolutely conservative without any development during the long period of their existence, so it is not possible to distinguish and date two figurines when they are out of clear archaeologieal context.” ( N . Theodossiev – “ Cult Clay Figurines in Ancient Thrace Archaeological Evidence for the Existence of Thracian Orphism ”, Kernos 9 (1996) , p. 219 ) Най-често срещани форми по Н. Теодосиев: Предметите, наричани условно „играчките на Загрей”, се свързват евентуално с мита за разкъсаното от Титаните дете Загрей и мистериално посвещение в „тракийския орфизъм”. Най-ранни запис на това предание е в папирус Гуроб от 3 в. пр. Хр., където се споменават конус, ромб, астрагал и огледало. По-късно при църковните отци като Климент Александрийски наборът от предмети включва : кукли с подвижни части!, астрагал/ ашик/ зар, кълбо/сфера, стробилус, ромб, огледало, ябълки, остригана вълна. Благодарение на А. Фол и няколко други автора, тези предмети се асоциират със символи на първоелементи и основни принципи – конусът е приравнен към шишарката и фалоса, стробилусът с пумпал, изразяващ въртеливо движение, но заради вретеновидната форма на охлюва би могъл да се асоциира и с вълната, ромбът е мистериален инструмент, който се завърта на връв и издава гръмки звуци. В празниците на Деметра тимпанът и кимвалът са част от посвещението. /Конова, Л.: „Магия и погребален обред. Глинени култови фигури от некропола на Аполония Понтика”, стр. 148 – 150/ : Предметите, наричани условно „играчките на Загрей”, се свързват евентуално с мита за разкъсаното от Титаните дете Загрей и мистериално посвещение в „тракийския орфизъм”. Най-ранни запис на това предание е в папирус Гуроб от 3 в. пр. Хр., където се споменават конус, ромб, астрагал и огледало. По-късно при църковните отци като Климент Александрийски наборът от предмети включва : кукли с подвижни части!, астрагал/ ашик/ зар, кълбо/сфера, стробилус, ромб, огледало, ябълки, остригана вълна. Благодарение на А. Фол и няколко други автора, тези предмети се асоциират със символи на първоелементи и основни принципи – конусът е приравнен към шишарката и фалоса, стробилусът с пумпал, изразяващ въртеливо движение, но заради вретеновидната форма на охлюва би могъл да се асоциира и с вълната, ромбът е мистериален инструмент, който се завърта на връв и издава гръмки звуци. В празниците на Деметра тимпанът и кимвалът са част от посвещението. /Конова, Л.: „Магия и погребален обред. Глинени култови фигури от некропола на Аполония Понтика”, стр. 148 – 150/ Н. Теодосиев споменава няколко източника, включително църковни отци като Климент Александрийски, които пишат за “играчките на Загрей”. Те имат отношение към мита за Дионис-Загрей в няколко варианта, както и към Орфическите мистерии и разчленяването на тялото на божеството или владетеля. ( Пак там, стр. 219 - 226 ) Космогоничната интерпретация на стереометричните предметчета е свързана с учението на Питагор и други мистици-учени, черпили знание и от Египет. В тази връзка авторът смята, че папирус Гуроб може да е вдъхновен от тракийски обичаи: „The earliest account of the Orphie toys, saved until today, can be seen in the Gurob papyrus of the 3rdcentury BC, found in Egypt? In the first column, lines 28-30 of the papyrus, the Orphie mysterial abjects are mentioned: cane, rhombos, knucklebones and mirror, thrown in kalathos. Of particular interest is the cane, which after Achilleus Tatios has been regarded as image of the cosmos probably by the Orphics and which is very usual among the Thracian cult objects, especially after the 5th century BC (Fig. 2d), Maybe the most remarkable are the clay cones covered with silver foil, found in an aristocratie tumular grave dated from the end of the Ist century after Christ, excavated near the village of Slatina, Lovech distriet. Simultaneously, it is weIl known that many Thracians have lived in Egypt during the Hellenistic period .“ (Пак там, стр. 220 – 221) Базовите елементи са маркирани по следния начин - сферата, както и пирамидалната форма, са свързани с огъня, последната и с Елевзинските мистерии, а кубът със земята. Към тези свещени предмети са прибавени и така разпространените антропоморфни фитурки с очертани полови белези и зооморфни като бикове, елени, овце, интерпретирани като жертвените животни за бога и богинята (Пак там, стр. 222 – 223) И все пак упоменатите играчки не изчерпват репертоара от форми на глинените предметчета: “ Among the clay artefacts from Thrace there are many phallic cones ( Fig . Zh) and phal/ai (Fig. Zg) again connected with the male god, little discs (Fig. Zi, k) -the aniconic images of the solar god27, altars (Fig. Zn), cauldrons (Fig. ZO), conic tripodes (Fig. Zp.), etc. Some of them could be connected with the Orphic myths, but they are not attested among the Orphic toys and will be not studied here ”. ( Пак там, стр. 220 – 221) Богдан Филов: “Надгробните могили при Дуванлий, Пловдивско”, С.,1934, с. 136 - 138 Коментарът се отнася за Арабаджийската могила: Богдан Филов: “Надгробните могили при Дуванлий, Пловдивско”, С.,1934, с. 136 - 138 Коментарът се отнася за Арабаджийската могила Наблюденията на Любава Конова за намерените през 1997г в некропола на Аполония дребни глинени предмети от гробове 150 и 151, датирани към 360 – 430 г. Пр. Хр. В първия гроб има още червенофигурен лекит, бронзов огледало, бронзов пръстен; във втория – червенофигурен лекит с позлата, бронзово огледало, железен пирон, 1 железен и 5 бронзови пръстена, бронзова халка, раковина, полусферичен предмет от бронз, глинени мъниста с дисковидна форма: Наблюденията на Любава Конова за намерените през 1997г в некропола на Аполония дребни глинени предмети от гробове 150 и 151, датирани към 360 – 430 г. Пр. Хр. В първия гроб има още червенофигурен лекит, бронзов огледало, бронзов пръстен; във втория – червенофигурен лекит с позлата, бронзово огледало, железен пирон, 1 железен и 5 бронзови пръстена, бронзова халка, раковина , полусферичен предмет от бронз, глинени мъниста с дисковидна форма „Накратко маркираните характеристики сближават откритите в некропола на Аполония предмети с материали с изключително широк хронологически и контекстуален диапазон. И с датировка от крайните столетия на късния бронз до римската императорска епоха. Ако тяхната изработка може да се впише донякъде логично в стила на керамичното производство през ранните периоди /края на II и първите столетия на I хил. пр. Хр/, за следващите прави впечатление явният им анахронизъм в съпоставка с изящните изделия на тракийското царско техне , теракотите или бронзовите статуетки на Thracia Romana . ” Конова, Л.: „Магия и погребален обред. Глинени култови фигури от некропола на Аполония Понтика”, стр. 148 – 150 И ако ромбът, конусът и раковината могат да се интерпретират според предадения влитературата мит, Л. Конова се затруднява да обясни „гевречетата”, малката цилиндрична чашка, и олтарче, миниатюрните панички – в крайна сметка предполага, че са елементи от кернос. Находката от с. Црънча - 13 глинени предметчета, открити в съд, заради който са отнесени към 4 – 3 в. пр. Хр. Контекстът не е ясен, възможно е да произхождат от намиращо се там воинско погребение, както изглежда и ситуацията в елинистическия некропол на Кабиле.Те са от непречистена глина, направени на ръка и се характеризират като „играчки”... „мистериални предмети”. Групирани са в 3 типа по класификацията на Н. Теодосиев : геометрични предмети – с питковидна или дисковидна форма и конус, които символизират природните елементи; антропоморфни фигурки; глинени мъниста, някои приличат на зарчета../Катинчарова, Д.: «Колективна находка от култови предмети от. С. Црънча, Пазарджишко»STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS SERDICENSIS Supplementum IV (2005) Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, с. 384 – 388/ Възможно е предметите да имат отношение и към социалния статус на погребания, въпреки неугледния си вид. Не е необходимо непременно да е жречески или шамански. Касабова могила – бронзово огледало, амулети – “играчки на Загрей”. Подобни има в Маврова, Танева могила и Крастава могила, която се датира по-късно, към 2 в. сл. Хр. В инвентара на тези погребения, разкрити от Експедиция “ТЕМП” има допълнителен “ориенталски” привкус – заради стъклените мъниста с цветна паста, стъклената глава, пръстените с печат – сфинкс и змия, а в Крастава могила е открит амулет с вавилонска сцена: Касабова могила – бронзово огледало, амулети – “играчки на Загрей”. Подобни има в Маврова, Танева могила и Крастава могила, която се датира по-късно, към 2 в. сл. Хр. В инвентара на тези погребения, разкрити от Експедиция “ТЕМП” има допълнителен “ориенталски” привкус – заради стъклените мъниста с цветна паста, стъклената глава, пръстените с печат – сфинкс и змия, а в Крастава могила е открит амулет с вавилонска сцена Гема със сфинкс или сирена, лица «източен тип», които може и да не са – поне според автора на публикацията, който обръща внимание на «фригийската шапка», наречена тракийски шлем, още изделия от стъклена паста от Аполония http://vane.blog.bg/history/2012/05/25/nahodki-i-razmishleniia-za-apoloniia-pontika-sozopol.958632. : Гема със сфинкс или сирена, лица «източен тип», които може и да не са – поне според автора на публикацията, който обръща внимание на «фригийската шапка», наречена тракийски шлем, още изделия от стъклена паста от Аполония http://vane.blog.bg/history/2012/05/25/nahodki-i-razmishleniia-za-apoloniia-pontika-sozopol.958632 . Неочаквано на български език се появи статията на проф. М. Алмалех, която много добре илюстрира показаното до момента.Може би защото и той подхожда от реалиите в Близкия Изток чрез анализите на текстовете основно на Стария и Новия завет към материала, идентифициран като “играчките на Загрей”. Нека напомним, че в надписа на опаковката от Нузи, скритите в нея accounting tokens са наречени abnū – “камъчета”.: Неочаквано на български език се появи статията на проф. М. Алмалех, която много добре илюстрира показаното до момента.Може би защото и той подхожда от реалиите в Близкия Изток чрез анализите на текстовете основно на Стария и Новия завет към материала, идентифициран като “играчките на Загрей”. Нека напомним, че в надписа на опаковката от Нузи, скритите в нея accounting tokens са наречени abn ū – “камъчета”. „ Ако приемем за вярно цитираното твърдение на Сър Чарлз Уарън, излиза, че в основата на пра-парите лежи една особена смес от научно наблюдение и познание и религиозно-мистична амбиция да се осмисли вселената в мерки, които са съразмерими с човешкото тяло. При това – в една система, която обхваща и твърдите, и течните тела, и разстоянията, и обемите. Така артефактите теглилки в Близкия изток, с правилна геометрична форма или скулптурни елементи, стават съотносими с т.нар. „играчки на Загрей”. Тази съотносимост на първите теглилки с правилните геометрични форми се препотвърждава и от словосъчетанието грамове в торбата syki-ynEb.a; [авнèй хис] от Притчи, 16:11 (Вярната теглилка и везни са от Господа, Всичките грамове в торбата са Негово дело), където думата грам в иврит е изразена с форма, която може да означава и камък !b,a, [èвен], но и колело, диск !b,ao [овèн]. Известни са седем играчки на Загрей – астрагал (купа), стробио (черупка от охлюв), шишарка (фалос), сфера (огряна и неогряна земя), кукла с подвижни крайници (Великата Богиня Майка), ябълка (плодът на хесперидите) и огледало. Играчките на Загрей представляват свещени обредни предмети. За тях се съобщава в египетския папирус на Гуроб, датиран от ІІІ в. пр.н.е. В него са изброени конусът, ромбът, астрагала и огледалото. За тях пише Климент Александрийски, който цитира стихове на Орфей Тракиеца, и който предава литературната версия, поне от ІІІ век. Първо е споменат конусът, който смислово е равен на фалоса, появяващ се в сакрална среда като борова шишарка. В литературния орфизъм конусът ще бъде сближен с огъня, равен на тетрада. Вторият предмет е робмът, схващан като уранически гръм. Третият предмет е астрагалът, осмислен като куб, тоест земя. Следващият предмет са „дивно златните ябълки на Хесперидите”. Но освен ябълки на старогръцки същата дума означава и дребен добитък . Затова те се асоциират с „дивно златните руна на Хесперидите”, където руното има значение на царско-жречески символ, съгласно митологията за аргонавтите. Сферата представя обгърнатата от етера Земя в процеса на хиерогамия. Последният предмет е огледалото – с него Загрей е пълновластен ловец, улавящ всичко живо и мъртво. [По Фол, 1991 и discoverybg.muffty.org] Очевидно е, че предметите, осигуряващи търговската размяна и отчасти плащането на данъци, имат висока утилитарна функция, те са нещо практическо. От друга страна обаче, изглежда „етимологията”, семантиката и семиотиката им е свързана с неописуемата смес ‘наука- религия’, която осигурява магическо претворяване на пространството и силите в артефакти символи. Алмалех, М.: « Паричните единици в Стария завет» в «Годишник на департамент «Нова българистика», НБУ, кн. 2, 2012 Край! : Край!

Add a comment

Related presentations