advertisement

Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Josep Vives

43 %
57 %
advertisement
Information about Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de...

Published on March 9, 2009

Author: COBDC

Source: slideshare.net

advertisement

Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Subdirecció General de Biblioteques Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya [email_address]

Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de 2004. Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.

ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de 2004.

Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 5 (Llei del Sistema Bibliotecari) Sistema Bibliotecari de Catalunya El Sistema Bibliotecari de Catalunya és el conjunt organitzat de serveis bibliotecaris existents a Catalunya. Integren el Sistema Bibliotecari de Catalunya: a) La biblioteca nacional de Catalunya. b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 5 (Llei del Sistema Bibliotecari)

Sistema Bibliotecari de Catalunya

El Sistema Bibliotecari de Catalunya és el conjunt organitzat de serveis

bibliotecaris existents a Catalunya. Integren el Sistema Bibliotecari de

Catalunya:

a) La biblioteca nacional de Catalunya.

b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres

d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades.

Article 23 (Llei del Sistema Bibliotecari) Biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública - 1 Formen part del Sistema de Lectura Pública: a) Totes les biblioteques públiques de titularitat pública. b) Totes les biblioteques públiques de titularitat privada que hi siguin integrades, amb la conformitat prèvia del titular del centre, i que hagin subscrit un conveni amb l'ajuntament corresponent. c) Les biblioteques de titularitat estatal gestionades per la Generalitat, sens perjudici de la normativa estatal que les afecta. - 2 Excepcionalment, si les necessitats del Sistema de Lectura Pública ho requereixen, i amb la conformitat prèvia del titular, hi poden ésser integrades les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari. Si el titular és la Generalitat, cal l'informe favorable previ del Departament d'Ensenyament . Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 23 (Llei del Sistema Bibliotecari)

Biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública

- 1 Formen part del Sistema de Lectura Pública:

a) Totes les biblioteques públiques de titularitat pública.

b) Totes les biblioteques públiques de titularitat privada que hi siguin integrades, amb la conformitat prèvia del titular del centre, i que hagin subscrit un conveni amb l'ajuntament corresponent.

c) Les biblioteques de titularitat estatal gestionades per la Generalitat, sens perjudici de la normativa estatal que les afecta.

- 2 Excepcionalment, si les necessitats del Sistema de Lectura Pública ho requereixen, i amb la conformitat prèvia del titular, hi poden ésser integrades les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari. Si el titular és la Generalitat, cal l'informe favorable previ del Departament d'Ensenyament .

Article 44 (Llei del Sistema Bibliotecari) Biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari - 1 Les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedagògiques, faciliten l'accés a la cultura, eduquen l'alumne en la utilització de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formació i el seu lleure. - 2 En els centres d'ensenyament no universitari s'ha d'establir una biblioteca escolar, com a part integrant de l'ensenyament i en col·laboració amb el Sistema de Lectura Pública . - 3 Les normes específiques sobre l'organització, l'activitat i el finançament de les biblioteques dels centres públics d'ensenyament no universitari han d'ésser fixades per reglament . Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 44 (Llei del Sistema Bibliotecari)

Biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari

- 1 Les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedagògiques, faciliten l'accés a la cultura, eduquen l'alumne en la utilització de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formació i el seu lleure.

- 2 En els centres d'ensenyament no universitari s'ha d'establir una biblioteca escolar, com a part integrant de l'ensenyament i en col·laboració amb el Sistema de Lectura Pública .

- 3 Les normes específiques sobre l'organització, l'activitat i el finançament de les biblioteques dels centres públics d'ensenyament no universitari han d'ésser fixades per reglament .

ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el Període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de 2004. Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura i d’acord amb la consellera d’Educació i el conseller d’Universitats, el Govern acorda: 1. Fomentar l’agrupació de les biblioteques de Catalunya en xarxes i afavorir el treball cooperatiu entre elles. 2. Enfortir els instruments bibliotecaris col·lectius existents i crear-ne de nous. 3. Fomentar que les diferents biblioteques catalanes es dotin d’informació electrònica a través de la contractació conjunta de recursos electrònics comercials així com posant a la xarxa recursos d’accés lliure. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el

Període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de

2004.

Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura i d’acord amb la consellera

d’Educació i el conseller d’Universitats, el Govern acorda:

1. Fomentar l’agrupació de les biblioteques de Catalunya en xarxes i afavorir el treball cooperatiu entre elles.

2. Enfortir els instruments bibliotecaris col·lectius existents i crear-ne de nous.

3. Fomentar que les diferents biblioteques catalanes es dotin d’informació electrònica a través de la contractació conjunta de recursos electrònics comercials així com posant a la xarxa recursos d’accés lliure.

4. Coordinar la selecció i l’actualització conjunta dels sistemes automatitzats que gestionen els serveis bibliotecaris públics per tal d’afavorir la cooperació i la creació de serveis nacionals. 5. Iniciar els treballs per crear el Catàleg Únic de Catalunya (CUC) a partir del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública. 6. Iniciar els estudis per a crear serveis bibliotecaris d’àmbit nacional, en àmbits com els préstec interbibliotecari o la creació d’un magatzem col·lectiu per a llibres obsolets. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

4. Coordinar la selecció i l’actualització conjunta dels sistemes automatitzats que gestionen els serveis bibliotecaris públics per tal d’afavorir la cooperació i la creació de serveis nacionals.

5. Iniciar els treballs per crear el Catàleg Únic de Catalunya (CUC) a partir del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública.

6. Iniciar els estudis per a crear serveis bibliotecaris d’àmbit nacional, en àmbits com els préstec interbibliotecari o la creació d’un magatzem col·lectiu per a llibres obsolets.

Article 73 ( Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació) Secció de Cooperació Bibliotecària Corresponen a la Secció de Cooperació Bibliotecària les funcions següents: a) Donar suport tècnic a les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya. b) Establir accions de suport a les biblioteques especialitzades de Catalunya. c) Fomentar la cooperació entre les biblioteques especialitzades de Catalunya. d) Coordinar el préstec interbibliotecari d’abast nacional. e) Col·laborar amb les biblioteques escolars f) Recollir, tractar i difondre les estadístiques corresponents al Sistema Bibliotecari de Catalunya. g) Gestionar els serveis relatius a fons bibliogràics obsolets i de baix ús dipositats en equipaments de titularitat del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 73 ( Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació)

Secció de Cooperació Bibliotecària

Corresponen a la Secció de Cooperació Bibliotecària les funcions següents:

a) Donar suport tècnic a les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

b) Establir accions de suport a les biblioteques especialitzades de Catalunya.

c) Fomentar la cooperació entre les biblioteques especialitzades de Catalunya.

d) Coordinar el préstec interbibliotecari d’abast nacional.

e) Col·laborar amb les biblioteques escolars

f) Recollir, tractar i difondre les estadístiques corresponents al Sistema Bibliotecari

de Catalunya.

g) Gestionar els serveis relatius a fons bibliogràics obsolets i de baix ús dipositats

en equipaments de titularitat del Departament de Cultura i Mitjans de

Comunicació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Impuls a la vertebració del Sistema Bibliotecari de Catalunya (suma de biblioteques). Desenvolupament de recursos de caràcter nacional (catàlegs col·lectius, magatzems cooperatius, subscripcions digitals compartides, etc.). Suport a les biblioteques escolars fent-los arribar serveis bibliotecaris de caràcter nacional des del Sistema de Lectura Pública. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Impuls a la vertebració del Sistema Bibliotecari de Catalunya (suma de biblioteques).

Desenvolupament de recursos de caràcter nacional (catàlegs col·lectius, magatzems cooperatius, subscripcions digitals compartides, etc.).

Suport a les biblioteques escolars fent-los arribar serveis bibliotecaris de caràcter nacional des del Sistema de Lectura Pública.

Creada el 2007 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació. Òrgan màxim de comunicació entre els dos departament en allò que respecta a la col·laboració en matèria de biblioteques escolars. Es reuneix de forma periòdica per intercanviar informacions i programar actuacions concrentes. Comissió Mixta de Seguiment de les Biblioteques Escolars

Creada el 2007 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació.

Òrgan màxim de comunicació entre els dos departament en allò que respecta a la col·laboració en matèria de biblioteques escolars.

Es reuneix de forma periòdica per intercanviar informacions i programar actuacions concrentes.

Suport al projecte de canvi de programari Epèrgam. Bibliografies selectives per a educació primària i secundària obligatòria. Préstec d’obres a les biblioteques escolars a través de la Central de Préstec i Serveis Especial (Cepse), especialment pel que fa a préstec de lots de bibliografies escolars. Proveïment de documents a les biblioteques escolars a través de la redistribució de fons de baix ús del Sistema de Lectura Pública. Accions de suport en matèria de Biblioteques escolars

Suport al projecte de canvi de programari Epèrgam.

Bibliografies selectives per a educació primària i secundària obligatòria.

Préstec d’obres a les biblioteques escolars a través de la Central de Préstec i Serveis Especial (Cepse), especialment pel que fa a préstec de lots de bibliografies escolars.

Proveïment de documents a les biblioteques escolars a través de la redistribució de fons de baix ús del Sistema de Lectura Pública.

Suport a la digitalització de continguts. Estudi de la viabilitat per a compartir recursos documentals. Desenvolupament de biblioteques mixtes (públiques i escolars) en localitats de menys de 3.000 habitants. Participació en el Consell de biblioteques escolars i els grups de treball que se’n deriven. Participació del Departament d’Educació en el Consell de Biblioteques Accions de suport en matèria de Biblioteques escolars

Suport a la digitalització de continguts.

Estudi de la viabilitat per a compartir recursos documentals.

Desenvolupament de biblioteques mixtes (públiques i escolars) en localitats de menys de 3.000 habitants.

Participació en el Consell de biblioteques escolars i els grups de treball que se’n deriven.

Participació del Departament d’Educació en el Consell de Biblioteques

Prestar l’assessorament tècnic requerit pel Departament d’Educació. Facilitar la connexió del catàleg de les biblioteques escolars al futur catàleg únic de Catalunya. Garantir que les biblioteques escolars puguin fer catalogació per còpia a partir del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública de Catalunya. Suport al projecte de canvi de programari Epèrgam

Prestar l’assessorament tècnic requerit pel Departament d’Educació.

Facilitar la connexió del catàleg de les biblioteques escolars al futur catàleg únic de Catalunya.

Garantir que les biblioteques escolars puguin fer catalogació per còpia a partir del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública de Catalunya.

La Subdirecció General de Biblioteques publica una sèrie de bibliografies selectives especialitzades destinades a orientar i potenciar el treball bibliogràfic que realitzen les biblioteques públiques en diversos camps temàtics. Astronomia, un univers per descobrir (2009). Ficció, lectures recomanades per a ESO (2009). De cinema (2008). ( 971 KB ) De còmics, actualització 2008 . D'esports (2008). ( 370 KB ) Biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Coneixements (2007). Biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Imaginació (2007). Cultura gai, lèsbica i transsexual (2007). De còmics (2007). De viatge. Llibres i guies (2007). Dones i feminismes (2006). Bibliografies selectives per a educació primària i secundària obligatòria

La Subdirecció General de Biblioteques publica una sèrie de bibliografies selectives

especialitzades destinades a orientar i potenciar el treball bibliogràfic que realitzen les

biblioteques públiques en diversos camps temàtics.

Astronomia, un univers per descobrir (2009).

Ficció, lectures recomanades per a ESO (2009).

De cinema (2008). ( 971 KB )

De còmics, actualització 2008 .

D'esports (2008). ( 370 KB )

Biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Coneixements (2007).

Biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Imaginació (2007).

Cultura gai, lèsbica i transsexual (2007).

De còmics (2007).

De viatge. Llibres i guies (2007).

Dones i feminismes (2006).

Servei d’Informació Selectiva http://cultura.gencat.net/bibliografia/cerca.asp

El fons bibliogràfic de la CePSE inclou més de 100.000 documents de totes les temàtiques, llengües i tipus de documents (llibres, DVD, CD, etc.). Aquests fons provenen de compres realitzades per la CePSE, documents procedents del Dipòsit Legal, donatius i reutilització de fons de baix ús provinents de les biblioteques públiques de Catalunya. La relació dels fons de la CePSE es pot consultar mitjançant el Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública de Catalunya. Préstec de lots de documents a través de la Central de Préstec i Servei Especials (CEPSE) http://www.gencat.cat/slp/vtls24/catalan/vtls-basic.html

El fons bibliogràfic de la CePSE inclou més de 100.000 documents de totes les temàtiques, llengües i tipus de documents (llibres, DVD, CD, etc.).

Aquests fons provenen de compres realitzades per la CePSE, documents procedents del Dipòsit Legal, donatius i reutilització de fons de baix ús provinents de les biblioteques públiques de Catalunya.

La relació dels fons de la CePSE es pot consultar mitjançant el Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública de Catalunya.

Per tal de satisfer les necessitats de públics específics de les biblioteques, es disposa d’una sèrie de lots documentals que es poden prestar a les biblioteques. Aquest lots són: Lots de llengües no oficials parlades a Catalunya. Lots per a l’aprenentatge de les llengües. Lots de suport a les biblioteques escolars dels centres d’ensenyament . Lots per activitats de foment de la lectura (clubs de lectura, activitats al voltant d’exposicions temàtiques, etc.) Lots per a persones amb dificultats visuals o de comprensió lectora (lectura fàcil, audiollibres...) Préstec de lots de documents a través de la Central de Préstec i Servei Especials (CEPSE)

Per tal de satisfer les necessitats de públics específics de les

biblioteques, es disposa d’una sèrie de lots documentals que es poden

prestar a les biblioteques.

Aquest lots són:

Lots de llengües no oficials parlades a Catalunya.

Lots per a l’aprenentatge de les llengües.

Lots de suport a les biblioteques escolars dels centres d’ensenyament .

Lots per activitats de foment de la lectura (clubs de lectura, activitats al voltant d’exposicions temàtiques, etc.)

Lots per a persones amb dificultats visuals o de comprensió lectora (lectura fàcil, audiollibres...)

S’ha iniciat una prova pilot amb quatre escolars per al préstec de lots temàtics a partir de les peticions realitzades mitjançant les biblioteques públiques de la seva localitat (Salt, Vilanova i la Geltrú, Cervera i Almenar). A través de la biblioteca pública se’ls oferten els lots temàtics disponibles i les escoles poden igualment proposar nous temes. Préstec de lots de documents a través de la Central de Préstec i Servei Especials (CEPSE)

S’ha iniciat una prova pilot amb quatre escolars per al préstec de lots temàtics a partir de les peticions realitzades mitjançant les biblioteques públiques de la seva localitat (Salt, Vilanova i la Geltrú, Cervera i Almenar).

A través de la biblioteca pública se’ls oferten els lots temàtics disponibles i les escoles poden igualment proposar nous temes.

Recentment s’ha inclòs dues biblioteques d’institut en un programa de digitalització de fons bibliogràfics d’interès patrimonial. Aquest fons s’incorporaran al portal Memòria Digital de Catalunya. Suport a la digitalització de continguts

Recentment s’ha inclòs dues biblioteques d’institut en un programa de digitalització de fons bibliogràfics d’interès patrimonial.

Aquest fons s’incorporaran al portal Memòria Digital de Catalunya.

El DCiMC treballa en el desenvolupament de serveis bibliotecaris en poblacions inferiors a 3.000 habitants (Pla 3000). Una de les accions previstes del Pla 3000 és la possibilitat de desenvolupar biblioteques mixtes (públiques/escolars) a poblacions de menys de 3.000 habitants. S’està duent a terme una prova pilot a dues poblacions. Desenvolupament de biblioteques mixtes (públiques i escolars) en localitats de menys de 3.000 habitants.

El DCiMC treballa en el desenvolupament de serveis bibliotecaris en poblacions inferiors a 3.000 habitants (Pla 3000).

Una de les accions previstes del Pla 3000 és la possibilitat de desenvolupar biblioteques mixtes (públiques/escolars) a poblacions de menys de 3.000 habitants.

S’està duent a terme una prova pilot a dues poblacions.

Cataclic és un portal destinat a facilitar l’accés als recursos bibliotecaris del país i fomentar la lectura entre els més joves. En la primera fase del portal s’ofereixen jocs didàctics en català relacionats amb la lectura i l‘ús de la biblioteca. Entrada en explotació durant el mes de març. Cataclic : foment de la lectura per als més joves

Cataclic és un portal destinat a facilitar l’accés als recursos bibliotecaris del país i fomentar la lectura entre els més joves.

En la primera fase del portal s’ofereixen jocs didàctics en català relacionats amb la lectura i l‘ús de la biblioteca.

Entrada en explotació durant el mes de març.

Cataclic : foment de la lectura per als més joves

Cataclic : foment de la lectura per als més joves

Cataclic : foment de la lectura per als més joves

Cataclic : foment de la lectura per als més joves

Cataclic : foment de la lectura per als més joves

Conclusions Les biblioteques escolars són una peça fonamental del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Representen la majoria dels cops el primer contacte de la ciutadania amb les biblioteques, tant pel foment de la lectura com per la capacitació de l’ús de la informació. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través del liderat del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i de l'impuls al Sistema Bibliotecari de Catalunya dóna suport als objectius de les biblioteques escolars. S’ofereixen una sèrie de productes i serveis específics per a les biblioteques escolars.

Les biblioteques escolars són una peça fonamental del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

Representen la majoria dels cops el primer contacte de la ciutadania amb les biblioteques, tant pel foment de la lectura com per la capacitació de l’ús de la informació.

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través del liderat del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i de l'impuls al Sistema Bibliotecari de Catalunya dóna suport als objectius de les biblioteques escolars.

S’ofereixen una sèrie de productes i serveis específics per a les biblioteques escolars.

Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Subdirecció General de Biblioteques Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya [email_address]

Add a comment

Related pages

El Sistema Bibliotecari de Catalunya: una perspectiva en ...

... Josep Vives i Gràcia Departament de Cultura i ... en matèria de biblioteques s ... del Departament de Cultura i Mitjans de ...
Read more

Catalunya o la república de les biblioteques: de l'estat ...

del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació les funcions següents: ... Les biblioteques de barri, en canvi, ... Josep Vives i Gràcia.
Read more

Josep Vives i Gràcia | LinkedIn

Ver el perfil profesional de Josep Vives i Gràcia en ... Polítiques del Departament de Cultura i Mitjans de ... seguit d'accions en matèria de ...
Read more

item 1 c - raco.cat

Josep Vives i Gràcia Departament de Cultura i ... de la ciutadania en matèria d ... Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de ...
Read more

Memòria del Bloc de la Biblioteca de Tortosa 2012 by ...

Title: Memòria del Bloc de la Biblioteca de Tortosa 2012, Author: Tortosa Bmd, Name: diari_bloc_12, Length: 229 pages, Published: 2013-02-25T00:00:00.000Z.
Read more

Article del mes - GReDiL - Departament de Pedagogia ...

... la formació del professorat en matèria de ... el treball en xarxa de les biblioteques escolars. ... els mitjans de comunicació públics han ...
Read more

Convenis - Diputació de Girona

... econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en matèria de ... accions de comunicació, ... Departament de Cultura i Mitjans de ...
Read more

Pla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Finalitzats En Execució Pendents Dificultat ... Com valora l'actual sistema de seguiment del Pla d'actuació municipal PAM 2011?
Read more

Memoria Cultura 2013 - issuu.com

Sumari Introducció Línia del temps. Cultura L’H, de gener a desembre 2013 Programes transversals Comunicació cultural Activitats culturals educatives ...
Read more