Abo Akademi virtualise ring01 06

50 %
50 %
Information about Abo Akademi virtualise ring01 06
Education

Published on June 24, 2007

Author: Misree

Source: authorstream.com

Lärcentreti Åbo :  Lärcentret i Åbo Lärcenter- och virtualiserings-verksamheten vid Åbo Akademi i Åbo 2001-2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Arrangerade nätkurser vid Åbo Akademi:  Arrangerade nätkurser vid Åbo Akademi Slide3:  Slide4:  Slide5:  Slide6:  Slide7:  Slide8:  Slide9:  Lista över existerande nätkurser (inkl. teknik, antal deltagare och typ av deltagare, samt totalt producerade sp) vid ÅA per 2006: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/rapporter/natkurser2006_abo.pdf Utveckling av undervisningen: Producerade nätkurser:  Utveckling av undervisningen: Producerade nätkurser Slide11:  Slide12:  Slide13:  Stöd för kursproduktion och utveckling av undervisningen:  Stöd för kursproduktion och utveckling av undervisningen Tillgänglig teknik och programvara för undervisning vid ÅA/Åbo, bl.a.:  Tillgänglig teknik och programvara för undervisning vid ÅA/Åbo, bl.a. kommunikation distribution åskådliggörande MS Producer för nätföreläsningar Adobe Flash diskussionsforum i Blackboard andamp; Moodle chat i Moodle Mozilla Composer andamp; på kommande CMS för webbsidor Blackboard Moodle PowerPoint Hot Potatoes för interaktiva övningar telefon för audiokonferens 3 videokonferensutrustningar (Polycom + VconVidera) videokonferensbrygga videofilm andamp; ljudfiler Adobe Conntect Pro- desktopvideokonferens streaming video- andamp; stillbildskamera, mikrofon, minidiskspelare Existerande centralt stöd för kursproduktion:  Existerande centralt stöd för kursproduktion Handledning (kortkurser, lösningar på tekniska problem, guider) i inlärningsplattformarna Blackboard och Moodle Produktionshjälp för nätföreläsningar Handbok i produktion av digitalt undervisningsmaterial Multimediaverkstad under planering Pedagogiskt och administrativ stöd för nätkursproduktion Handbok i nätkursutveckling Skriftligt stöd producerat åren 2001-2006 http://www.abo.fi/lc/kursstod/material.htm:  Skriftligt stöd producerat åren 2001-2006 http://www.abo.fi/lc/kursstod/material.htm Avändarguider för Blackboard, Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser), se bild nedan. Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) Guide i att skriva för webben Hjälpmedel för informationssökning, referens- och citatteknik Pedagogiska kompendier: E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Utvärderingsformulär för nätkurser Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm Översättning Informationskompetensstandarder IQ-Team och IQ-Learn-materialet diverse material på Finlands virtuella universitets webbsidor Stöd inom vuxenutbildningen: Planerarkompass på intranet som hjälpmedel för planering av ÖPU-kurser samt specifikation av planerarens, lärarens och kursassistentens roll på nätkurser Slide18:  http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling Utveckling av personalens kunnande:  Utveckling av personalens kunnande Personalutbildningen på temat IT och IT i undervisningen: ”Ope.fi-utbildning”:  Personalutbildningen på temat IT och IT i undervisningen: 'Ope.fi-utbildning' Undervisningspersonalens färdigheter i informationsteknik och användningen av IT i undervisningen definieras enligt tre ope.fi-nivåer i den nationella Kunskapsstrategin för utbildning och forskning 2000-2004: Ope.fi I – grundläggande IT-färdigheter Ope.fi II – färdigheter i att använda IT i den egna undervisningen Ope.fi III – specialfärdigheter samt färdigheter i att fungera som stödperson för och utbildare i användningen av IT i undervisningen. Genomförandet av Ope.fi-utbildning vid ÅA i Åbo 2001-2006:  Genomförandet av Ope.fi-utbildning vid ÅA i Åbo 2001-2006 I huvudsak som samarbete mellan personalärenden, FC och LC All utbildning gratis för personalen Former Korta kurser och infotillfällen (vanligast) även gärna infon, demon, korta kurser som svar på beställning till enheter! Smågruppshandledning Minikonferenser Ope.fi-portfolio 2-10 sp fr.o.m. hösten 2006 Längre utbildningsprogram: Platser på nationella TieVie-utbildningar 2-15 sp 2001-2007 Köpta platser på Tritonias utbildning LIN 8 sp fr.o.m. 2007 Universitetspedagogik 6 sv/12 sp (IT-modul fr.o.m. ca 2003?) ÖPU-kurs Utbildningsteknologi 8 sp fr.o.m. 2006 Slide22:  Slide23:  Slide24:  Slide25:  Akademins deltagare på TieVie-utbildningarna 2001-2007 Av Akademins deltagare från Åbo har 31 personer avlagt en eller flera utbildningar. Av alla som deltagit (från ÅA i Åbo) är det endast två som inte längre jobbar vid Akademin Ope.fi-portfolio 2-10 sphttp://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/ :  Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/lc/pu/portfolio/ Syftet verktyg för att visa på det egna kunnandet i användningen av IT i undervisningen dokumentation av deltagande i ope.fi-kurser visa på att Åbo Akademis (undervisande) personal uppfyller kraven som UVM ställer på universitetspersonalens ope.fi-kunnande kartlägga best practices av IT-produktioner för demo vid ÅA vid behov utgöra ett underlag för utvecklings- och lönesamtal Ope.fi-portfolions struktur och innehåll:  Ope.fi-portfolions struktur och innehåll Portfolio: Samling Urval Egen utvärdering Innehåll och struktur på ope.fi-portfolion deltagande i kurser på ope.fi I- och ope.fi II-nivåerna (2001- ) exempel på produktioner kartläggning av och självutvärdering av de egna färdigheterna och av användningen av IT i undervisningen. Slide28:  Stöd för utveckling av studerandes allmänna färdigheter:  Stöd för utveckling av studerandes allmänna färdigheter Stöd för utvecklandet av akademiska studiefärdigheter och rådgivning av studerande, särskilt satsats på fr.o.m. 2005:  Stöd för utvecklandet av akademiska studiefärdigheter och rådgivning av studerande, särskilt satsats på fr.o.m. 2005 Kurser i informationssökning och IT mer systematiskt integrerat i undervisningen vid fakulteterna (fr.o.m. nya studiesystemet) Föreläsningar i studieteknik vid alla åbofakulteter (fr.o.m. nya studiesystemet) Webbmaterial om studieteknik Nätkurs i informationssökning Nätkurs i allmänna studiefärdigheter vid HF och TF fr.o.m. hösten 2005 Nätkursen Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp - valfri eller ersättande kurs vid de flesta fakulteter; förverkligas första gången P4/2007 som ett samarbete mellan Lärcentret och ÅAB. Virtuella stödtjänster för studerande :  Virtuella stödtjänster för studerande Serviceguide för ÅA-studerande 'vem gör vad' Ville Rådig (virtuell handledning i olika frågor som berör studerande) Virtuell studievägledning för internationella studerande Nätstödd graduhandledning i Blackboard (Graduresan), modifiering för tre fakulteter. Graduhandledning på webben (Graduvägen) Nätstödd informationssökningskurs Webbsidor för studierådgivning Webbstöd för tutorerna Virtuell rådgivning av engelskspråkiga Mastersstuderande Stöd för nätstudier: användarguider för inlärningsplattformerna Lotus Learning Space, Blackboard och Moodle, samt nätföreläsning om att studera på nätet. Gradustöd Graduresan – Graduvägen – Graduklubben :  Gradustöd Graduresan – Graduvägen – Graduklubben http://www.abo.fi/lc/gradu/ Slide33:  Stöd för rådgivning av studerande:  Stöd för rådgivning av studerande Rådgivning av studerande:  Rådgivning av studerande Serviceguiden för ÅA-studerande – specificering av 'vem gör vad' inom studierådgivningen Egenlärarens roll och uppgifter har specificerats i och med ibruktagandet av MinPlan Fakultetsvisa läsårsscheman/årsklockor för egenlärarnas rådgivning av studerande och egen fortbildning Årligen återkommande seminarier för personalen med studierådgivaruppgifter Slide36:  Exempel på del av läsårsschema (för augusti-februari) för egenlärarna Administrativa aktiviteter:  Administrativa aktiviteter Administrativt:  Administrativt Lärcentret grundades 1.9.2003. Lärcenterchefstjänst från 1.1.2004 Studierådgivartjänst från 1.1.2006 Akademins första virtualiseringsstrategi (23.1.2001) Alla åbofakulteter egna virtualiseringsstrategier (2003), vilka utgjorde underlag för Akademins andra strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi (12.2.2004). Rutiner för följande har utvecklats och dokumenterats: rekommendationer för ersättning för handledning på nätkurser rekommendationer för ersättning för produktion av nätkurser avtalsmodeller på svenska för upphovsrättsavtal för nätkurser (rektorsbeslut 14.2.2002) Upphovsrättsavtal har gjorts för de flesta av de nätkurser som producerats med någon form av specialfinansiering. Information om virtualiserings- och lärcenterverksamheten via Lärcentrets nyhetsbrev (sedan oktober 2003) infotillfällen för framför allt interna målgrupper Utvärderingar och kartläggningar:  Utvärderingar och kartläggningar Verksamheten har årligen rapporterats till Rektor; dokumentationen inkl. utvärdering är tillgängliga här: http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter.htm Utvärdering av inlärningsplattformarna Blackboard utvärderades år 2002 (av instruktörer och administratörer) och år 2004 (av instruktörerna). 2006 utvärderades både Moodle och Blackboard av instruktörerna. Kartläggning av personalens IT- och ope.fi-färdigheter och av behovet av personalutbildning (hösten 2006) Kursutvärdering: Se enskilda nätkurser Sammanställning av utvärderingarna inom öppna universitetet Organisationsplan för virtualiserings-verksamheten vid ÅA 2007-2008:  Organisationsplan för virtualiserings-verksamheten vid ÅA 2007-2008 Ledningsgrupp för virtualiseringsverksamheten vid ÅA 2007-2008 Ledningsgrupp för Lärcentret i Åbo 2007-2008 Utvärderingsgrupp för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA Referensgrupper för fakulteterna Om du har frågor om virtualiseringsverksamheten eller önskar utnyttja Lärcentrets tjänster - ta kontakt!:  Om du har frågor om virtualiseringsverksamheten eller önskar utnyttja Lärcentrets tjänster - ta kontakt! Tove Forslund, Lärcentret i Åbo (fornamn.efternamn@abo.fi, tfn 02-2154685)

Add a comment

Related presentations