Abi inform complete 2014

56 %
44 %
Information about Abi inform complete 2014
Education

Published on March 4, 2014

Author: maethaya

Source: slideshare.net

Description

ABI

้ การใชงานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย...จิรว ัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสน ับสนุนฝายทร ัพยากร ่ ์ ึ อิเล็กทรอนิกสทางการศกษา ่ั บริษ ัท บุค โปรโมชน แอนด์ เซอร์วส จาก ัด ๊ ิ โครงการพ ัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครังล่าสุด 01/14/57 ้

Content ABI/Inform ้ หนึงในฐานข้อมูลทีครอบคลุมเนือหาทางด้าน ่ ่ ิ่ ื่ บริห ารจ ด การไว้ม ากทีสุด โดยรวบรวมส ง พิม พ์ม ากกว่า 6,500 ช อ ั ่ เรือง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, ่ EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึง ดุษ ฎีน พ นธ์ (Dissertations) ิ และวิท ยานิพ นธ์ (Theses) สาขาบริหารจ ัดการทีให้บริการรูปแบบฉบ ับเต็ม (Full Text) มากกว่า ่ ื่ ึ่ ้ ้ 30,000 ชอเรือง ซงผูใชสามารถนาข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช ้ ่ เพือ ศ ก ษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้ม ทางธุ ร กิจ เทคนิค การ ่ ึ จ ัดการ กลยุทธ์ตางๆทีใชในการบริหารจ ัดการ เปนต้น ่ ่ ้ ็

Content ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเปน 3 ็ ฐานข้อมูลย่อย ด ังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline

Content ABI/Inform Global ิ่ ครอบคลุมสงพิมพ์มากกว่า 3,700 ื่ ชอเรือง ่ ิ่ จากสงพิมพ์ภาษาอ ังกฤษจากประเทศสหร ัฐอเมริกา และประเทศอืน ในภู ม ภ าคต่า งๆของโลก สามารถ ่ ิ ื สบค้นบทความฉบ ับเต็ มจากวารสารมากกว่า 2,600 ้ รายช ื่อ และให้เ นือ หาส ่ว นใหญ่ค รอบคลุ ม ต ง แต่ปี ั้ 1971 - ปัจจุบ ัน

Content ABI/Inform Trade & Industry ื่ เปนฐานข้อมูลทีผูใชให้ความเชอถือในแหล่งข้อมูลประเภท ็ ่ ้ ้ ้ ข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหล ักๆ นอกจากนีย ังรวมถึง ึ การศกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ื เช่น โทรคมนาคม การขนส ่ง ปิ โตรเคมี และอืน ๆ สามารถส บ ค้น ่ ื่ บทความฉบ ับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,900 รายชอ ่ ต ัวอย่างวารสาร เชน : Candy Industry, Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D

Content ABI/Inform Dateline ิ่ ิ่ ฐานข้อมูลทีรวบรวมสงพิมพ์ทองถินและสงพิมพ์ระด ับภูมภาค ่ ้ ่ ิ ทางบริห ารธุร กิจ ทีห าได้ย ากเข้า ไว้ พร้อ มด้ว ยข่า วสารเกีย วก บ ่ ่ ั บริษ ัทท้องถิน บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิน เปนต้น ่ ่ ็ ่ ต ัวอย่างวารสาร เชน : Crain’s Chicago Business, Business Journal-Central New York, Smart Business Pittsburgh, Sacramento Business Journal, Texas Business Review

Search Methods ื • Basic Search (การสบค้นขนพืนฐาน) ั้ ้ ื • Advanced Search (การสบค้นขนสูง) ั้ ่ั ื • Command Line Search (การสบค้นด้วยชุดคาสง) ื • Data & Reports Search (การสบค้นจากรายงานวิจ ัยทางการ ตลาดและอุตสาหกรรม) ื • Look Up Citation (การสบค้นด้วยข้อมูลอ้างอิง) ื่ ิ่ • Publication Search (ไล่เรียงตามรายชอสงพิมพ์) ้ • Browse Featured Content (ไล่เรียงตามเนือหาทางธุรกิจ)

Databases 2 1 ่ ่ 1. คลิกเลือกสาขาวิชาในสวน Search subject areas เชน Business ื ่ 2. คลิกเลือกฐานข้อมูลทีตองการสบค้น เชน ABI/INFORM Complete ่ ้

Basic Search 2 1 3 1. พิมพ์คาหรือวลี 3. คลิก Search ื 2. เลือกสบค้นในเอกสารฉบ ับเต็ม หรือ Peer reviewed

Advanced Search ื ื คลิกที่ Advanced เพือเลือกการสบค้นขนสูง หรือ การสบค้นในรูปแบบอืนๆ ่ ั้ ่

Advanced Search 1 3 4 2 5 6 7 ื่ 1. พิมพ์คาหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคาเชอม 4. เลือกค้นในเอกสารฉบ ับเต็มหรือ Peer reviewed 5. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์ ่ ี ิ ื 6. เพิมทางเลือกการสบค้น ่ 7. เลือกประเภทเอกสาร

Advanced Search (ต่อ) 8 9 10 11 12 8. ระบุชนิดเอกสาร 9. ระบุล ักษณะเอกสาร 10. ระบุภาษาต้นฉบ ับ 11. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 12. คลิก Search

Command Line Search 1 4 2 3 ่ั 1. พิมพ์คาค้นในรูปแบบชุดคาสง 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 2. เลือกจาก ัดผลล ัพธ์ 4. คลิก Search

Data & Reports Search 1 2 7 3 4 5 6 1. พิมพ์คาหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุระยะเวลาทีตพมพ์ ่ ี ิ 6. เลือกรูปแบบการแสดงผลล ัพธ์ 3. ระบุชนิดรายงานวิจ ัย ื 5. เพิมทางเลือกการสบค้น ่ 7. คลิก Search

Look Up Citation ื ื่ เปนการสบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชอวารสาร (Publication title) ็ ปี ที่ (Volume) ฉบ ับที่ (Issue) และ เลขหน้าเริมต้น (Start page) เปนต้น ่ ็

Publication Search 1 2 3 4 ื ื่ ิ่ Publication Search เปนการสบค้นแบบไล่เรียงตามชอสงพิมพ์ ็ ่ ื่ ิ่ ่ 1. พิมพ์บางสวนของชอสงพิมพ์ 2. ระบุสวนทีตองการค้น แล้วคลิก Search ่ ้ ื่ ิ่ 3. หรือ เลือกอ ักษรเริมต้นทีตองการ ่ ่ ้ 4. เลือกรายชอสงพิมพ์ทสนใจ ี่

Publication Search 1 2 ื 1. สบค้นเรืองทีตองการจากวารสารเล่มทีเลือก ่ ่ ้ ่ 2. เลือกฉบ ับทีตองการ ่ ้

Browse Featured Content ้ คลิกเลือกไล่เรียงเอกสารตามเนือหาทางธุรกิจทีสนใจ ่

Search Results 4 3 2 1 1. คลิกเพือแสดงบทค ัดย่อ (Citation/Abstract) หรือ เอกสารฉบ ับเต็ม (Full Text) ่ ่ 2. เลือกจาก ัดผลล ัพธ์ให้แคบลงจากสวน Narrow results by 3. หรือ คลิกที่ Search within เพือสบค้นภายในผลล ัพธ์เดิม ่ ื ื 4. หรือ คลิกที่ Modify search เพือปร ับปรุงการสบค้นใหม่ ่

Citation/Abstract 1 2 ่ั 1. เลือกอีเมล สงพิมพ์ อ้างอิง ถ่ายโอนบรรณานุกรม หรือ บ ันทึกเอกสารนี้ 2. คลิกที่ See similar documents เพือเรียกดูเอกสารทีมเนือหาคล้ายคลึงก ับเอกสารนี้ ่ ่ ี ้

Email 1 2 3 4 1. เลือกรูปแบบข้อมูล ่ 3. ระบุอเมลทีตองการจ ัดสง ี ่ ้ 5. คลิก Continue เพือสงเมล์ ่ ่ 5 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม ่ 4. เลือกรูปแบบอีเมลทีจะจ ัดสง ่

Print 1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 3. คลิก Continue เพือดาเนินการพิมพ์ ่

Cite 1 2 ่ 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เชน APA 6th ์ 2. ทาการค ัดลอกรูปแบบบรรณานุกรม และคลิกเมาสขวา เลือกค ัดลอกหรือ copy และไปวางหรือ paste ในโปรแกรมอืนๆต่อไป ่

Export/Save 1 1. เลือกการ Export ไปโปรแกรมจ ัดการบรรณนุกรม Endnote หรือ เลือก ่ บ ันทึก หรือ Save เปนไฟล์แบบต่างๆ เชน RTF. PDF หรือ HTML เปนต้น ็ ็

ี ู้ ้ ่ การสม ัครขอสร้างบ ัญชผใชสวนต ัว Research Account ิ ประโยขน์หรือสทธิทได้ร ับจากการสร้างผูใชสวนต ัว (Personal Account) ี่ ้ ้ ่ 1. Save documents การบ ันทึกและจ ัดการรายการเอกสารหรือบทความต่างๆ 2. Save Searches การบ ันทึกคาค้น การเรียกคาค้นทีบ ันทึกกล ับมาค้นใหม่ ่ และการปร ับปรุงคาค้นทีจ ัดเก็บไว้ ่ 3. Alerts & RSS Feed การตงค่าบริการแจ้งเตือนข้อมูลของคาค้นทีจ ัดเก็บไว้ ั้ ่ ื ้ เมือมีผลการสบค้นเกิดขึนใหม่ตามรอบเวลาทีกาหนด ่ ่ 4.Tags & Shared Lists การติดแท็กและการแชร์ขอมูล ้ 5. Preferences การตงค่ารูปแบบหน้าจอการทางานต่างๆ ั้

Research account 1 2 ้ ี ู้ My Research account เปนการสร้างบ ัญชผใช ้ เพือใชในการบ ันทึกคาค้น การจ ัดเก็บ ็ ่ ่ เอกสารสวนต ัว การแจ้งเตือน และ RSS feeds เปนต้น ็ 1. คลิกที่ Create a My Research account 2. กรอกรายละเอียดทีใชในการสม ัครบริการ แล้วคลิก Create account ่ ้

Create alert 1 2 1. คลิกปุม Create alert เพือเลือกการตงค่าการบอกร ับบริการแจ้งเตือนเมือมีเอกสาร ่ ่ ั้ ่ ทีเกียวข้องก ับคาค้นทีบ ันทึกไว้เมือถึงรอบการปร ับปรุง (update) ข้อมูลในฐานข้อมูล ่ ่ ่ ่ 2. กรอกข้อมูลเพือบอกร ับบริการ alert ่

Add a comment

Related presentations

Related pages

ABI/INFORM Complete - ABI/INFORM Complete

ABI/INFORM Complete quickly connects business researchers with more of the information they need faster than any other database. ... ABI/INFORM Poster .
Read more

Martin Blomkvist, Account Manager Norway ABI INFORM ...

Martin Blomkvist, Account Manager Norway ABI INFORM Complete – Where theory meets practise
Read more

ABI/INFORM Complete (ProQuest) - University System of Georgia

ABI/INFORM Complete is a comprehensive business ... ABI/INFORM Complete consists of: ABI/INFORM ... © 2014 An initiative of the Board of Regents ...
Read more

View Title List - ProQuest - Title Lists

Title Lists System. New Search. Browse All. Help. Results. We found 7 products that matched your search. ABI/INFORM Archive Complete:
Read more

Fachportal Wirtschaftswissenschaft – FernUniversität in ...

Im Rahmen einer Testphase steht die Datenbank ABI/Inform Complete campusweit bis Ende Januar 2015 zur Verfügung. ABI/INFORM Complete‎ umfasst während ...
Read more

Kommentare zu: Datenbank ABI/Inform Complete bis 30.01 ...

Der Blog zum Fachportal Wirtschaftswissenschaft an der UB Hagen ... Kommentare zu: Datenbank ABI/Inform Complete bis 30.01.2015 im Test
Read more

My Union Library

Date: Wed, May 14, 2014. Categories. Thesis/Dissertation (2) writing (2) Interlibrary Loan (2) search tips (3)
Read more

www.hue.ac.jp

2 0 1 1 EP-728 Pro uest ABI/INFORM Complete ABI/INFORM Complete August, 2014 ISJL? The Wall Street Journal -1.12.å4=2 ex: Wall Street Journal
Read more

ProQuest - Wikipedia, the free encyclopedia

In 2014, ProQuest acquired Pi2 Solutions, ... ABI/INFORM; Advanced ... ProQuest Health & Medical Complete; ProQuest Health Management;
Read more

ProQuest International News » ABI/INFORM

ABI/INFORM Complete’i kullanarak geliştirdiği yatırım stratejilerinde, The Wall Street Journal, ... 2014 yılının Nisan ayında lanse edildi.
Read more