A1 spam 2014

50 %
50 %
Information about A1 spam 2014
Education

Published on March 6, 2014

Author: nmicha

Source: slideshare.net

Description

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν την σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Ασφάλεια και Κίνδυνοι του Διαδικτύου" της Αλεξίας Μπουζιούρη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=85332.

SPAM

Τι εύναι το spam ? 0 Σπαμ (spam) ονομϊζεται η μαζικό αποςτολό ηλεκτρονικών μηνυμϊτων ό ϊλλων, ςε μια προςπϊθεια προώθηςησ προώόντων ό ιδεών. Λόγω του χαμηλού κόςτουσ αποςτολόσ, η αποςτολό γύνεται ςε μεγϊλο αριθμό αποδεκτών.

Γιαηί είναι ηο spam ππόβλημα? Το spam ςποζκάπηει ηην εμπιζηοζύνη ηων σπηζηών ηλεκηπονικών ςπηπεζιών και οδηγεί ζε απώλεια σπόνος, πόπων και παπαγωγικόηηηαρ, ηόζο για ηοςρ ίδιοςρ ηοςρ σπήζηερ, όζο και για ηιρ επισειπήζειρ. Δημιοςπγεί επίζηρ πποβλήμαηα και ζηοςρ Παπόσοςρ Υπηπεζιών Διαδικηύος, καθώρ μποπεί να μειώζει ηην ποιόηηηα ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών και ηον σπόνο απόκπιζηρ ηος δικηύος ηοςρ, πλήηηονηαρ έηζι ηη διαθεζιμόηηηα και αξιοπιζηία ηοςρ.

Τι πρϋπει να κϊνετε εϊν λϊβετε spam; 0 Μην απαντϊτε ςτον αποςτολϋα 0 Όταν απαντϊτε ςε μηνύματα SPAM ουςιαςτικϊ επαληθεύετε την εγκυρότητα τησ διεύθυνςησ ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςασ και ενθαρρύνετε τουσ spammers να ςτϋλνουν περιςςότερα μηνύματα. 0 Επικοινωνόςτε με τον Πϊροχο Υπηρεςιών Διαδικτύου 0 Αναφϋρετε το περιςτατικό ςτην Αρχό

Τι πρϋπει να κϊνετε με ϋνα ςυνημμϋνο email από κϊποιον ϊγνωςτο 0 Εύναι δικιϊ ςασ επιλογό εϊν θα το ανούξετε ό όχι . 0 Σασ ςυνιςτούμε να το ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ και να το ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ .

Τπειρ ηπόποι για να μειωθεί ο απιθμόρ ηων spam 0 Μην δημοςιεύετε ποτϋ το προςωπικό ςασ e-mail ςε δημόςια προςβϊςιμεσ εφαρμογϋσ. 0 Σιγουρευτεύτε ότι το e-mail ςασ, φιλτρϊρεται από κατϊλληλο λογιςμικό anti-spam. 0 Μην απαντϊτε ποτϋ ςε μηνύματα spam

Τι εύναι η λύςτα email 0 Οι λίςτεσ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι ζνασ αυτοματοποιημζνοσ μηχανιςμόσ που διανζμει ζνα mail ςε πολλοφσ χρήςτεσ ταυτόχρονα χωρίσ ο αποςτολζασ να γράφει τισ διεφθυνςεισ των παραληπτών.

Πωσ μπορεύ να μολύνει τον υπολογιςτό μασ ϋνα spam email 0 Συνόθωσ οι ιού εύναι μικρϊ προγρϊμματα. Αυτό δεν ιςχύει ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ αφού οριςμϋνοι ιού ϋχουν ςαν ςκοπό να χρηςιμοποιόςουν την αφϋλεια των χρηςτών για να εξαπλωθούν. Βϋβαια, ϋνα τϋτοιο email δεν μολύνει τον υπολογιςτό μασ, αλλϊ παραμϋνει ϋνασ ιόσ αφού ϋχει ςαν ςκοπό να γεμύςει τουσ mailservers, να ςπαταλόςει πόρουσ και ενϋργεια.

Πωσ μπορεύ να μολύνει τον υπολογιςτό μασ ϋνα spam email 0 Συγκριτικϊ με την πρώτη μορφό ιών από emails, οι οπούοι δεν μολύνουν το ςύςτημϊ ςασ, οι ιού που βρύςκονται ςτα ςυνημμϋνα αρχεύα ενόσ email μπορούν να κϊνουν πραγματικό ζημιϊ. Η μύα περύπτωςη εύναι να προωθηθούν αυτόματα ςε όλεσ τισ επαφϋσ ςασ και η ϊλλη περύπτωςη εύναι να μολύνουν τον υπολογιςτό ςασ με αποτϋλεςμα να βλϊψουν αρχεύα ςυςτόματοσ κτλ.

Πωσ μπορεύ να μολύνει τον υπολογιςτό μασ ϋνα spam email 0 Στην τελευταύα κατηγορύα θα δούμε ότι ιού μπορεύ να βρύςκονται και ςτο ςώμα του email. Τα emails ςε μορφό HTML χρηςιμοποιούνται για να ενςωματώνουν εικόνεσ και links. Η HTML όμωσ, μπορεύ να περιϋχει μικρϊ κομμϊτια κώδικα τα οπούα μπορεύ να εκτελεςτούν ςτο παραςκόνιο και να μολύνουν τον υπολογιςτό με ιό.

Χρόςιμεσ ςυμβουλϋσ για αςφαλό πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο 0 Μην δύνετε το προςωπικό ςασ e-mail παντού 0 Διαβϊζετε πϊντα τουσ όρουσ χρόςησ 0 Μην εμπιςτεύεςτε εύκολα αυτϊ που βλϋπετε 0 Εγκαταςτόςτε ϋνα αντιικό (antivirus) 0 Μην δύνετε τα προςωπικϊ ςασ ςτοιχεύα

ΠΗΓΕΣ 0 http://el.wikipedia.org 0 http://www.no-spam.gr/ 0 http://www.dpa.gr 0 https://www.google.gr 0 http://zunal.com

Ευχαριςτούμε

Add a comment

Related presentations

Related pages

Trojaner-Warnung für angebliche A1 Rechnungen (09/2014)

Info: A1 ist ein Telefonie, Internet und Fernsehanbieter aus Österreich. ... Betreff: A1 Rechnung 12324716 von 15-09-2014 Ihr A1 Service Team.
Read more

Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV | A1.net

A1.net - Alles aus einer Hand. Internet, TV, Mobil- & Festnetztelefonie, unbegrenztes Festnetz-Internet für zuhause und kostenloses WLAN-Modem. Einfach ...
Read more

Gmail - Email from Google

Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.
Read more

A1 warnt vor gefälschten A1-Rechnungen - Mobilfunker ...

A1 warnt vor falschen A1-Rechnungen. Via Facebook informiert der Mobilfunker am Donnerstag seine Kunden, dass E-Mails mit dem Betreff " A1 Rechnung ...
Read more

Spam Mail bezüglich Rechnung (Quittung) | A1 Support ...

Spam Mail bezüglich Rechnung (Quittung) ... am ‎05-02-2014 06:10 PM. ... A1.net Überblick. Nach oben. Social Links.
Read more

Watchlist Internet: Gefälschte A1-Rechnungen mit Trojaner ...

Spam; Wie uns User/innen berichten, ... Die gefälschte A1-E-Mail wurde vom Virenprogramm gestoppt. Im Anhang befand sich ein Trojaner. Beachten Sie:
Read more

A1 E-Mail-Einstellungen - TV | A1.net

Mit Ihrem A1 Festnetz-Internetanschluss haben Sie automatisch eine A1.net E-Mail-Adresse ... Einfach A1. Stand: Mai 2014 Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Read more

A1 Rechnung Spam Mail – Android Forum - AndroidPIT

Hallo Freunde, meine gesamte Familie und ich haben heute eine Mail vom Provider A1 (Österreich) erhalten. Darin enthalten ist eine rtf Datei mit dem Namen ...
Read more

Deutsche Telekom: Neue Spam-Welle verbreitet Schadsoftware

Neue Spam-Welle: Gefälschte E-Mails verbreiten Schadsoftware. Kontakt; ... Corporate Responsibility Bericht 2014; Datenschutzbericht 2015 ...
Read more