A1 chat 2014

56 %
44 %
Information about A1 chat 2014
Education

Published on March 6, 2014

Author: nmicha

Source: slideshare.net

Description

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν την σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Ασφάλεια και Κίνδυνοι του Διαδικτύου" της Αλεξίας Μπουζιούρη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=85332.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων του διαδικτύου και τρόποι ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Εργαςία πλθροφορικισ Διδάςκων: Νίκοσ Μιχαθλίδθσ Συμμετζχοντεσ: Νίκοσ Κ. Αλζξθσ Ζ. & Κϊν/νοσ Γ.

Συνομιλία Σε ςυνομιλία(chat) πρζπει να υπάρχει ταυτόχρονθ ςφνδεςθ 2 ατομων τα οποία ςυνομιλοφν μζςω δφο θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν π.χ κινθτοφ,υπολογιςτι,tablet κ.α

Προβλιματα Πολλζσ φορζσ οι ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ μπορεί να δεχτοφν μθνφματa με χριςθ κακόβουλων λζξεων ι και χειρότερα με διάφορεσ απειλζσ οι οποίεσ μπορεί να φοβίςουν και να τρομάξουν αυτόν τον χριςτθ.

Παρϋ όλα αυτά • Εκτόσ όμωσ από τα προβλιματα όπου μπορεί να αντιμετωπίςεισ υπάρχουν και κετικά μιασ και είναι δωρεάν και μιλάσ με όποιον κζλεισ όπου και να βρίςκεται π.χ ζχεισ ζναν φίλο με τον οποίο ζχεισ χακεί επειδι πιγε εξωτερικό και κεσ να του μιλιςεισ.Τότε μπορείσ να του μιλιςεισ δικτυακά και δωρεάν,και αυτό είναι μόνο ζνα κακθμερινό παράδειγμα.

Κίνδυνοι ςε ζνα chatroom Μερικοί από τουσ κινδφνουσ που υπάρχουν όταν κάποιοσ μπαίνει ςε ζνα chat room είναι: • Η ζκκεςθ ςε ακατάλλθλο περιεχόμενο • Η ςυνομιλία με κακοποιοφσ ι παιδεραςτζσ και ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ θ ςυνάντθςθ με αυτοφσ • Η αποκάλυψθ προςωπικϊν ςτοιχείων εν άγνοια του με αποτζλεςμα να κινδυνεφει ςτθν αλθκινι ηωι

Αντιμετϊπιςθ κινδφνων chatroom • Σε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε υλικό το οποίο μασ κάνει να νιϊκουμε άβολα τότε το αναφζρουμε αμζςωσ ςε κάποιον ενιλικα ι ςε κάποια ιςτοςελίδα όπωσ θ saferinternet.gr • ..GR

Τι μποροφμε να βροφμε ςε ζνα chatroom • Σε ζνα chatroom μπορείσ να βρεισ ςυηιτθςθ για τα πάντα (ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ) κακϊσ είναι όπωσ θ κακθμερινι ςυνομιλία όπυ μπορεισ να ςυηθτιςεισ αυτό που κεσ.

Ευχαριςτοφμε Ζουγρισ Αλζξθσ Γκατηϊνθσ Κωνςταντίνοσ Νίκοσ Καναβοφρασ Μθν ξεχνάτε το chat είναι καλό αλλά το ηωτανό καλφτερο

• Για να είμαςτε αςφαλείσ ςε ζνα chat room, πρζπει για αρχι να μθν δίνουμε προςωπικά ςτοιχεία, όπωσ τθλζφωνο, διεφκυνςθ, και από όνομα να δίνουμε μόνο το μικρό μασ και όχι το επίκετο. Και κάτι τελευταίο. Δεν βρίηουμε ποτζ κάποιον μζςω του διαδικτφου, επειδι δεν ξζρουμε ποτζ ποιοσ μπορεί να κρφβεται από πίςω.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Handy - Festnetz - Internet - Mobiles Internet - TV | A1.net

A1.net - Alles aus einer Hand. Internet, TV, Mobil- & Festnetztelefonie, unbegrenztes Festnetz-Internet für zuhause und kostenloses WLAN-Modem. Einfach ...
Read more

A1 Kontakt - E-Mail, Telefon, A1 Chat und Facebook | A1.net

Kontakt zum A1 Service Team per Telefon, E-Mail, A1 Chat oder Facebook. Finden Sie Ihren nächsten A1 Shop.
Read more

A1 Blog | Smartphone Testberichte, Apps & digitale Trends

Willkommen auf dem A1 Blog! Hier erwarten dich Themen rund um die digitale Welt von A1: Smartphones, Testberichte, App Tipps und digitale Trends.
Read more

A1 Hybrid Box: Alles rund um das neue A1 Modem | A1Blog

A1 Hybrid Boost bietet durch die Mischung aus A1 Glasfaser Power und LTE sehr hohe Bandbreiten. Wir sehen uns das Modem - die A1 Hybrid Box - genauer an.
Read more

Handy, Internet & TV | A1 Support ... - A1 Support Community

Lass dir in der A1 Support Community von anderen Kunden bei Fragen rund um die Produkte & Services von A1 helfen oder unterstütze selbst.
Read more

A1 (band) - Wikipedia, the free encyclopedia

In 2014, A1 appeared on the itv2 documentary The Big Reunion along with ... This was an early version of a social network allowing fans to meet and chat ...
Read more

Audi Deutschland

A1 Sportback. A1 Sportback. Preis: ab EUR 16.800,00. Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8-3,7 l/100km. CO2-Emissionen kombiniert: 134-97 g/km. Jetzt ...
Read more

Internet & Mobiles Internet | A1 Support Community

Datenzusatzpakete, Datentarife, A1 Kombis, A1 Net Cube, A1 Glasfaser Power - all das und noch mehr zum Thema Internet kommt hier rein.
Read more

DELF-DALF-Programm – Wikipedia

DELF (Diplôme d'Etudes en langue française. Das DELF besteht aus vier Einheiten: A1. A1 ist das elementare Niveau und deshalb für Spracheinsteiger geeignet.
Read more