บทคัดย่อ à¸*ิตติà¸*รรมประà¸*าศ สารบัà¸* à¹*นวคิดà¹*ละวรรณศิลป์ที่ปราà¸*à¸*ในà¸*วีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องทีà¹

50 %
50 %
Information about บทคัดย่อ à¸*ิตติà¸*รรมประà¸*าศ...

Published on March 20, 2014

Author: joyboybaazaa

Source: slideshare.net

ก วีรวัฒน์ ยกดี. ๒๕๕๖. แนวคิดและวรรณศิลป์ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า. สาขาวิชาการสอน ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง แนวคิดและวรรณศิลป์ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ๒๓๓๔๖๐ การวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและวรรณศิลป์ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า ของอังคาร จันทาทิพย์ ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กวีนิพนธ์จานวนทั้งสิ้น ๔๙ บท การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กวีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า มีแนวคิดที่มุ่งแสดงความรับผิดชอบและสานึกเชิง สังคม เชิงการเมือง และเชิงปรัชญา มีการเสนอปัญหาสังคมปัจจุบันและสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น ปัญหาการสู้รบและเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้อพยพ คนพลัดถิ่น คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย ความ เหลื่อมล้าและช่องว่างในสังคม ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางที่จะทาให้สังคมเป็น ปกติสุข คือการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันและเห็นค่า ความสาคัญของชีวิตอื่นเท่าเทียมตน รวมถึงการรักษาและหวงแหนภูมิปัญญาอันมีคุณค่าที่บรรพบุรุษรังสรรค์ไว้ ในส่วนวรรณศิลป์ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า พบว่า ในแง่ภาษา กวีมีการรับเอาขนบ วรรณศิลป์จากวรรณคดีโบราณมาปรับใช้และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามบริบททางสังคมของยุคสมัย มีการเล่นคาเล่น สัมผัสอย่างแพรวพราย การใช้ฉันทลักษณ์ของกวีที่แม้จะดาเนินรอยตามขนบกวีไทยที่คุ้นชิน ขณะเดียวกันก็ยังพบ เสียงและจังหวะเฉพาะตัวที่ค่อนข้างเป็นตัวตนของกวีสูง เช่น การกาหนดจานวนคาไม่สม่าเสมอ การไม่กาหนด จังหวะตามแบบแผนเดิม การไม่กาหนดจานวนวรรคตามแบบแผนเดิม การฉีกคา เป็นต้น รวมถึงการนาลีลาของ ฉันทลักษณ์พื้นบ้าน การสร้างเสียงการใช้คา และการนาโวหารภาพพจน์มาสร้างสรรค์และนาเสนอในเนื้อหาร่วม สมัยได้อย่างแยบยล อันแสดงให้เห็นถึงน้าเสียงของยุคสมัยที่กวีต้องการถ่ายทอด

ข กิตติกรรมประกาศ รายงานการวิจัยฉบับนี้จะสาเร็จลุล่วงไปมิได้เลยหากมิได้รับความรักและความเมตตาจาก ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ และอาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ที่กรุณาให้ความรู้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งให้ คาปรึกษา คาแนะนา ข้อคิดและกาลังใจ ตลอดตลอดจนช่วยตรวจแก้รายงานการวิจัยฉบับนี้อย่างเอาใจใส่จนเสร็จ สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอให้คุณค่าและความงามอันมีในกวีนิพนธ์เป็นดั่งมาลัยดอกไม้น้อมบูชาพระคุณครู ผู้ทาให้ช่วงเวลา ของการเขียนรายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นอรุณแห่งชีวิตที่งดงามยิ่งของผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ และ อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์ คนนี้ให้มีสติปัญญาเจริญงอกงามในทางวิชาการควบคู่กับการอบรมขัดเกลาให้เจริญงอกงามในทางวิชาชีวิต ขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านในอดีตที่มีส่วนสาคัญในการบ่มเพาะ รังสรรค์ปั้นแต่งให้ผู้วิจัยมีความ ขยันหมั่นเพียร และรักในการเรียนรู้ ขอขอบคุณสมิท นพเก้า วันชนะ ติยะบุตร และโอภาส ขามะลัง เพื่อนรักที่ทาให้ช่วงเวลาแห่งความสุข ยาวนานขึ้นและตัดเวลาแห่งความทุกข์ใจให้เหลือสั้นลง กัลยาณมิตรทั้งสามเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างและพร้อมจะ ช่วยเหลือในทุกปัญหาด้วยความเต็มใจและด้วยความปรารถนาดีเสมอมา ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอราลึกในพระคุณอันหาที่สุดมิได้ของพ่อและแม่ ผู้มอบสิ่งดีๆ แก่ลูกด้วยความรัก ความ ห่วงใยและเข้าใจเสมอมา ความรักของพ่อและแม่เป็นพลังอันอบอุ่นที่นาทางให้ลูกก้าวเดินไปในแต่ละช่วงของชีวิต อย่างมีสติ ขอบคุณน้องสาวและพี่ชายทั้งสองคนที่คอยห่วงใย และเป็นกาลังใจมาโดยตลอด วีรวัฒน์ ยกดี

ค สารบัญ หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข บทที่ ๑ บทนา ๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ๑ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ ของเขตของการวิจัย ๖ นิยามศัพท์เฉพาะ ๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๗ วิธีการดาเนินการวิจัย ๗ บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๘ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในกวีนิพนธ์ ๘ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณศิลป์ ๑๕ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกวีนิพนธ์ซีไรต์ ๒๗ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติและผลงานของอังคาร จันทาทิพย์ ๓๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกวีนิพนธ์ซีไรต์ ๔๘ บทที่ ๓ แนวคิดที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า ๕๒ แนวคิดด้านสังคม ๕๒ การเสนอปัญหาของสังคมปัจจุบัน ๕๒ ปัญหาการสู้รบและเหตุการณ์ความไม่สงบ ๕๒ ผู้อพยพ คนพลัดถิ่น คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ๕๗ ชนกลุ่มน้อย ๖๒ ความเหลื่อมล้าและช่องว่างทางสังคม ๖๓ ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ๖๕ แนวคิดด้านการเมือง ๗๓ การแย่งชิงอานาจความเป็นใหญ่ของกลุ่มบุคคล ๗๓ กรณีพิพาทชายแดนระหว่างประเทศ ๗๕

ง หน้า แนวคิดด้านปรัชญา ๗๖ แนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ๗๖ แนวคิดเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง ๗๘ แนวคิดเกี่ยวกับการมองโลกและชีวิต ๘๑ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ๘๔ คุณค่าในวิถีชีวิตดั้งเดิมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ๘๖ บทที่ ๔ วรรณศิลป์ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์ หัวใจห้องที่ห้า ๙๒ ฉันทลักษณ์ ๙๒ ฉันทลักษณ์ตามขนบ ๙๓ กลอน ๘๓ การกาหนดจานวนคาไม่สม่าเสมอ ๙๔ การไม่กาหนดจังหวะตามแบบแผนเดิม ๙๗ การไม่กาหนดจานวนวรรคตามแบบแผนเดิม ๙๙ โคลง ๑๐๒ กาพย์ ๑๐๕ ฉันทลักษณ์พื้นบ้าน ๑๐๗ ฉันทลักษณ์แบบผสม ๑๐๙ การเล่นเสียงและการใช้คา ๑๑๓ การเล่นเสียง ๑๑๓ การเล่นเสียงสัมผัสอักษร ๑๑๓ การเล่นเสียงสัมผัสสระ ๑๑๗ การเล่นเสียงวรรณยุกต์ ๑๑๙ การใช้คา ๑๒๒ การใช้คาซ้า ๑๒๒ การใช้คาซ้อน ๑๒๓ การซ้าคา ๑๒๕ การฉีกคา ๑๒๙ การสลับที่คา ๑๓๒ การเล่นคาเล่นความ ๑๓๕

จ หน้า การใช้คาที่มีความหมายตรงข้าม ๑๓๖ ภาพพจน์โวหาร ๑๓๙ อุปมา ๑๓๙ อุปลักษณ์ ๑๔๑ อธิพจน์ ๑๔๔ บุคคลวัต ๑๔๖ สัทพจน์ ๑๔๘ การอ้างถึง ๑๔๙ คาถามเชิงวาทศิลป์ ๑๕๔ สัญลักษณ์ ๑๕๗ สัญลักษณ์ตามขนบ ๑๕๗ สัญลักษณ์เฉพาะตนของกวี ๑๕๙ บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๖๒ สรุปผลการศึกษา ๑๖๒ อภิปรายผล ๑๗๕ ข้อเสนอแนะ ๑๗๕ เอกสารอ้างอิง ๑๗๖ ประวัติผู้วิจัย ๑๗๙

Add a comment