advertisement

A&o ba f 14.intro

55 %
45 %
advertisement
Information about A&o ba f 14.intro

Published on March 7, 2014

Author: Samfbiblioteket

Source: slideshare.net

advertisement

Arbejds- og organisationspsykologi, BA Introduktion IfP, 5. Februar kl. 13-15 Janne.Skakon@psy.ku.dk Adjunkt og Fagkoordinator

Agenda • Velkommen! • Læringsmål for faget • Form og indhold – Forelæsninger – Holdundervisning – Eksamen • Introduktion til A&O – Bud på et landkort… 05-02-2014 Janne Skakon 2

Læringsmål Formålet med undervisningen er at give den studerende • en grundlæggende indføring i Arbejdsog Organisationspsykologi som anvendt fagområde • Interesse for faget og oplevelse af relevans – uanset ønske om senere specialisering 05-02-2014 Janne Skakon 3

Fagelement nr. 10 BA 4.2 (10 ECTS, niveau 3) Arbejds- og organisationspsykologi - Work and Organizational Psychology Arbejds- og organisationspsykologien udforsker menneskelig adfærd, samspil og oplevelser på arbejdspladsen og mere bredt i organisationssammenhænge Fagelementets centrale emner: • Forhold vedrørende den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, stress og udvikling • Arbejdets organisering og arbejdsopgaver • Relationer på arbejdspladsen, inkl. ledelse • Organisationer, deres struktur, kultur, dynamik og udvikling Den studerende skal kunne: • Redegøre sammenhængende og afgrænset for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier og empiri • Påpege centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri • Udvælge teorier, begreber og empiri der er relevante til at belyse en given problemstilling • Forklare årsager og virkninger i arbejdslivs- og organisatoriske problemstillinger • Relatere relevante arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger til beskrevne problemstillinger • Begrunde styrker og svagheder ved arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger. 05-02-2014 Janne Skakon 4

Form • 14 forelæsninger (5. feb.-21. maj) • 14 x holdundervisning (feb.-maj) – Casebaseret, eksamensforberedende • …Og en ugeeksamen – en case, som skal belyses gennem analyse af problemstillinger og hvor mulige interventioner foreslås, med klare referencer til pensum. 05-02-2014 Janne Skakon 5

Forelæsningsrække - de 14 temaer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Det arbejds- og organisationspsykologiske landkort v. Janne Skakon Teoretiske løsninger på praktiske problemer? v. Louise Kampmark Organisationsstruktur og organisering v. Caroline Grøn Organisationskultur v. Janne Skakon Arkitektur og arbejdsmiljø v. Charlotte Kristina Hjort Udvælgelse – og jobsamtalen som fænomen v. Lars Lundmann Stress og det moderne arbejdsliv v. Janne Skakon Organisationsudvikling fra et socialkonstruktionistisk perspektiv v. Mille 9. 10. 11. 12. 13. 14. Stress, samarbejde og social Kapital v. Karen Albertsen Organisationsudvikling fra et psykodynamisk perspektiv v. Birgitte Bonnerup Perspektiver på organisationer v. Martin Sars Positiv arbejdspsykologi og medarbejdertrivsel v. Thomas Clausen Negative sociale relationer på arbejdspladsen v. Annie Høgh Ledelse v. Janne Skakon Mortensen 05-02-2014 Janne Skakon 6

Forelæsningsramme • Emnet placeres indledningsvist ift. i det arbejds- og organisationspsykologiske landskab, f.eks. historisk, teoretisk udgangspunkt, videnskabsteoretisk paradigme, nøglebegreber, mv. • Forsknings- og/eller casemateriale illustrerer de teoretiske pointer, og de studerende får mulighed for at ”tænke med” • 1-2 refleksionsspørgsmål fra underviser samt generiske refleksioner relateret til dagens forelæsning, runder forelæsningen af – De sidste 5 min. afsættes til at notere i logbog. Logbogsskabelon findes på Absalon – Den studerende bringer logbogsrefleksioner videre til holdundervisning. Refleksionerne er nyttige og anvendes, bl.a. i forhold til eksamensbesvarelse. 05-02-2014 Janne Skakon 8

Din logbog – refleksion, læring og udvikling Arbejds- og organisationspsykologi, BA. Dit bud på en besvarelse af ”dagens spørgsmål” fra forelæser: Dine refleksioner relateret til egen arbejdserfaring: Hvordan bidrager dagens forelæsning til en udvidet forståelse af mine egne arbejdserfaringer? AHA-oplevelser, nysgerrighed, undren - Beskriv så konkret som muligt 05-02-2014 Dine refleksioner og undren relateret til dagens forelæsning og pensum: Hvilke tanker rejser sig; teoretiske forståelser, sammenhænge etc. Hvilke faglige spørgsmål bliver jeg optaget af? Janne Skakon 9

Arbejds- og organisationspsykologi - Et rids af fagets historiske udvikling, forsknings- hhv. praksistraditioner relateret til videnskabsteoretiske paradigmer.

A&O historie i meget korte træk - et overblik… eller udvalgte nedslag • 1900 – Videnskabelighed og standardisering af arbejdet (Taylor & Ford): Specialisering og automatisering • 1920 – Tilfredse medarbejdere er mere effektive (Mayo): Relationer er det centrale – vi skal fokusere på gruppen • 1940 – Demokratiske ledere øger tilfredsheden (Lewin): Vi skal inddrage medarbejderen • 1960 – Selvrealisering øger tilfredshed (Hertzberg & McGregor): Selvstyring og autonomi • 1980 – Stærk kultur og plads til refleksion (Schön, Argyris & Schein): Organisatorisk læring åbner op for forandringer • 1990 – Positive konnotationer og kvalitet (Cooperrider): Dialog og styrkefokus gør forandringer mulige • … 05-02-2014 Janne Skakon 14

A&O historie i meget korte træk (1) • 1900 – Videnskabelighed og standardisering af arbejdet (Taylor & Ford): Specialisering og automatisering – Industrialiseringen • Interesse i at effektivisere arbejde og udnytte arbejdskraft bl.a. gennem arbejdsdeling • Samlebåndsprincippet • Individet må tilpasses arbejdet • Arbejdsgiverens interesse på bekostning af medarbejdernes velbefindende – Scientific management (work-flow analyse), Taylorisme – Modernistisk positivistisk paradigme 05-02-2014 Janne Skakon 15

I dag: LEAN & Six Sigma • Work-flow analyse • Tidsstudier • … dog kombineret med en bottom-up proces, hvor man inddrager medarbejdernes bud på optimeringer 05-02-2014 Janne Skakon 16

A&O historie i meget korte træk (2) • 1920 – Tilfredse medarbejdere er mere effektive (Mayo): Relationer er det centrale – vi skal fokusere på gruppen “Hvordan motiveres “Hvordan bør ledere mennesker?” handle?” “Vi skal fokusere på gruppen “Mennesker har brug for at tilhøre en gruppe” ikke individet”? “Samarbejde fremfor maskine!” 05-02-2014 Janne Skakon 17

I dag: Human Resource Management • HRM er en disciplin indenfor ledelse, der ønsker at integrere hver enkelte medarbejders behov og personlige ressourcer i arbejdet – Ofte forbinder man medarbejderudviklingssamtaler (mus), personlighedstest og tilfredshedsundersøgelser med HRM – George Elton Mayo (1880-1949), amerikansk psykolog • Hawthorne-studierne; gruppens følelse af samhørighed og oplevelse af interesse fra ledelsens side, har stor positiv betydning for effektiviteten (se bl.a. Kompier (2006) for kritik heraf) • Oprindeligt Human Relations Management

A&O historie i meget korte træk (3) • 1940 – Demokratiske ledere øger tilfredsheden (Lewin): Vi skal inddrage medarbejderen • Gennem empiriske studier undersøger Kurt Lewin effekterne af 3 forskellige ledelsesstile (Lewin, Lippit & White, 1938) – Autoritær – Demokratisk – Laissez-faire Og desuden… • P. Drucker (1954) introducerer “Management by objectives” – målsætning og performancemålinger • A. Maslow (1943/54) introducer behovspyramiden • Senmodernisme 05-02-2014 Janne Skakon 19

I dag: Empowerment • Uddelegering af ansvar • Strategisk selvledelse – Intrinsic v. – extrinsic demands 05-02-2014 Janne Skakon 20

A&O historie i meget korte træk (4) • 1960 – Selvrealisering øger tilfredshed (McGregor & Hertzberg): Selvstyring og autonomi – Motivationsteorier • Teori X & Y • To-faktor teori • Hermeneutisk paradigme 05-02-2014 Janne Skakon 21

Ledelse – og opfattelsen af den menneskelige natur • Teori X – mennesket er dovent og uansvarligt • Teori Y – ”under de rette omstændigheder kan uanede mængder af kreativ, menneskelig energi gøres tilgængelige for organisationen”. Hvis mennesker gives ansvar og frihed vil de elske at arbejde og gøre et bedre job McGregor (1957) Ledere gør brug af basale antagelser om deres medarbejderes adfærd (Teori X), men min forskning viser, at det hænger helt anderledes sammen (Teori Y). Selv-motivering og empowerment er centralt. Giv medarbejderne frihed og produktiviteten vil stige.

Hertzberg’s to-faktor teori Motivations faktorer Hygiejne faktorer  Specifikke job-karakteristikker  Utilfredshed kommer fra en kan føre til opfyldelse af oplevelse af ufavorable rammer personlige behov og selvMEN gode rammer fører ikke til realisering, der er tilfredshed – det fjerne kun underliggende for tilfredshed og utilfredshed glæde  Eks. Løn, frugtordning,  MEN fravær af disse fører ikke Vi har brug for to set job“Ydre”-behov er til utilfredshed karakteristikker/incitamenter: ikke nok til at Én i forhold til utilfredshed og  Eks. spændende og tilpas gøre os tilfredse én i forhold til tilfredshed udfordrende arbejdsopgaver Vi stræber altid efter at “indre” behov 05-02-2014 Janne Skakon Selv-realisering er nøglen til motivation 23

A&O historie i meget korte træk (5) • 1980 – Stærk kultur og plads til refleksion (Schön, Argyris & Schein): Organisatorisk læring åbner op for forandringer – D. Schön: The Reflective Practitioner – C. Argyris: Action Science – E.H. Schein: Process consultation, organizational culture & leadership • Fokus – – – – Organisatorisk læring Refleksion ”Theory in use” Ekspertviden Du skal forstå den paradoksale organisatoriske adfærd og dykke under den åbenlyse overflade • Postmoderne paradigme 05-02-2014 Dette gøres gennem gruppeprocesser. Det er her man afdækker interpersonelle relationers dynamikker og indfører forandringer Janne Skakon 24

A&O historie i meget korte træk (6) • 1990 – Positive konnotationer og kvalitet (Cooperrider): Dialog og styrker gør forandringer mulige – – – – Appreciative Inquiry Bæredygtighed CSR OD; fokus på ”hvad der virker” i stedet for hvad problemet er (vs. Argyris) • Metoder – Trækker på Scientific management og innovationsforskning – Ex. Kvalitetscirkler, Lean management, Six Sigma, Knowledge sharing and -management 05-02-2014 Janne Skakon 25

Arbejds- og organisationspsykologi Fra positivistisk, over hermeneutisk til postmodernistisk og hypermoderne paradigme? • Positivisme – Taylorisme (1900) – Naturvidenskabeligt udgangspunkt for menneskelig erkendelse; logik og empiri – Metode: kvantitativ, spørgeskema, statistik • Hermeneutik - Human relations (1920- ) – Det hele menneske, forforståelse, kontekst – Metode: kvalitativ, interview & observation • Postmodernitet (1945 - ) – Dekonstruktion, diskurs – Metode: Postmoderne videnskabsteori opererer med ikke-konkurrerende sameksistens af mangfoldige, hinanden gensidigt udelukkende paradigmer • Hypermodernitet (2000- ) – globalisering – kompleksitet

Forskellige traditioner… Usa • Fokus på ledelse • Performance og optimering • Målinger 05-02-2014 Europa • Medarbejderfokus • Beskyttelses- og trivselsfaktorer • Helbred • Udvikling og selvrealisering Janne Skakon 27

Forskning 05-02-2014 Praksis Janne Skakon 28

Arbejds- og organisationspsykologi i praksis • Erhvervspsykologi – et nyere arbejdsfelt • Arbejde i og med organisationer, med ledere og medarbejdere, baseret på en formel og psykologisk kontrakt med organisationen om levering af resultater indenfor givne rammer • Forretningsmæssigt udgangspunkt og mennesket som del af en bestemt organisatorisk kontekst • Organisationens (opdragsgiver og deltagergrupper i organisatorisk kontekst) ønske om problemløsning, forandring og udvikling

• • • • • • • TM CSR MUS APV PA OD … Organisationspsykologiske perspektiver på forandring, læring og ledelse. IfP, KU. Seminarhold-KA, Forår 2011 Janne Skakon, Cand.psych.aut., Ph.d.

Erhvervspsykologiens udvikling i DK • Lederuddannelse – fra specialist til personaleleder • Psykologiske test og personaleudvælgelse – fra arbejdsevne (1950) til match mellem individ og virksomhed(skultur) (1980-) • Laboratorietræning – gruppedynamik og erfaringsbaseret læring i ”lukket system” • Arbejdsmiljøforskning – fra ”det onde arbejde” til ”det gode og udviklende arbejde” • Psykisk arbejdsmiljø – arbejdsmiljølov, inkl. psykisk sundhedstilstand. AT, (BST for primært offentlige virksomheder) • Personalepolitik og interne konsulentfunktioner – fra rekruttering og efteruddannelse til ledelses, organisations- og kompetenceudvikling • Organisationskonsultation – procesanalyse og feed-back (OD strategy – top-down til bottom-up processer…) Haslebo (1998)

Arbejds- & Organisationspsykologi forskningsmetoder • Arbejdsmiljøforskning – anvendt forskning – Kvantitativ metode (hvor prædefinerede kategorier undersøges), og primært tværsnitsundersøgelser, definerer den primære tilgang – Kvalitativ metode, der bidrager til dybere forståelse, anvendes i nogen udstrækning – Mixed methods, explorativ tilgang og flere longitudionelle studier kunne ønskes i langt større omfang • Bidragydere, eks.: Semmer, Taris, Kompier, Schaufeli, Karasek, m.fl.

Arbejdsrelateret forskning Arbejde • grundlag for økonomisk og social uafhængighed og selvstændighed • sociale status, udtryk for succes • primær kilde til identitet og virkeliggørelse af personlige mål og livsprojekter Arbejdspladsen • social kontakt og tilhørsforhold • Arbejdsmiljøfaktorer væsentlige for menneskets generelle trivsel Signifikante prediktorer for jobtilfredshed: • • • • • • • Indflydelse Mening i arbejdet Forudsigelighed Social støtte Belønning Krav … og Ledelseskvalitet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - NFA

Ledelseskvalitet? I ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012’ indgik otte spørgsmål om ledelseskvalitet. De lød: • Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde? • Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige ris og ros for dit arbejde? • Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? • Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder? • Hvor ofte forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver? • Hvor ofte har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har i dit arbejde? • Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling? • Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 05-02-2014 Janne Skakon 35

Din logbog – refleksion, læring og udvikling Arbejds- og organisationspsykologi, BA. Dine refleksioner relateret til egen arbejdserfaring: Hvordan vil du beskrive organisationen? Hvordan ville den se ud hvis du skulle tegne den? Hvad kendtegner/ede arbejdsmiljøet? Etc. Beskriv så konkret som muligt 05-02-2014 Dine refleksioner og undren relateret til dagens forelæsning og pensum: Hvilke tanker rejser sig; teoretiske forståelser, sammenhænge etc. Hvilke spørgsmål bliver du optaget af? Janne Skakon 36

Add a comment

Related pages

Hino ao amor F vs Bibi guia partitura piano.pdf - Documents

Hino ao amor F vs Bibi guia partitura piano. ... A&o ba f 14.intro 1. ... BA Introduktion IfP, 5.
Read more

Intro #224 by Intro GmbH und Co. KG - issuu

LD S AIundRNeufundland E I N F E P H ... VÖ 11.07.14) — INTRO EMPFIEHLT ... a d z z il B a J × × x r n a o Jimmy Edgson ...
Read more