A keserű megbánás előtt. hungarian. magyar

100 %
0 %
Information about A keserű megbánás előtt. hungarian. magyar

Published on June 4, 2016

Author: HarunyahyaHungarian

Source: slideshare.net

1. GLOBAL PUBLISHING Kayışdağı Mah. Değirmen Sokak No: 3 Ataşehir - İstanbul / Turkey Tel: (+90 216) 660 00 59 www.harunyahya.com www.harunyahya.tv

2. (A próféta) Azt mondta: „Uram! Segíts nekem, mivel hazugsággal vádolnak!” (Allah) azt mondta: „Hamarosan megbánást éreznek.” (Korán, 23:39-40)

3. A SZERZŐRŐL AszerzőAdnanOktar,akiHarunYahyaíróiálnévalatt publikáljakönyveit,Ankarábanszületett1956-ban.Álta- lánosésközépiskolaitanulmányaitAnkarábanvégezte,majd azisztambuliMimarSinanEgyetemenszépművészetet,az IsztambulEgyetemenpedigfilozófiáttanult.Az1980-as évekótaszámoskönyvetadottkipolitikai,vallásiéstudo- mányos témákban. Harun Yahya neve olyan íróként ismert,akirendkívüljelentőskönyvekbenleplezteleazevo- lucionistákcsalásait,állításaikhamisságát,ésasötétszö- vetségetadarwinizmusésavérespolitikairendszerekközött. ÍróiálneveaHarun(Áron)ésaYahya(János)nevekbőladó- dott,akétprófétaemlékére,akikahitetlenségellenküzdöt- tek.AszerzőkönyveinekborítójánottláthatóMohamedPróféta (békelegyenvele)pecsétje,amiszimbolikusértelemmelbír akönyvektartalmátilletően.ApecsétaKorántjelképezi,Allah utolsóKönyvét,azutolsóSzavátazemberiséghez,ésPrófétánkat (békelegyenvele),akiazemberekhezküldöttutolsópróféta.A KoránésaSzunnavezetésétkövetveHarunYahyafőcélja,hogy ahitetlenfilozófiautolsóérveitismegdöntse,ésövélegyenaz „utolsószó”,teljesenelnémítvaavallásellenfelhozottkifo- gásokat.APróféta(békelegyenvele)Pecsétje,akiaböl- csességéserkölcsitökéletességlegmagasabbfokátérte el,eztaszándékotszimbolizálja. A szerző minden munkája egyetlen cél körül össz- pontosul:átadniaKoránüzenetétazemberiségnek, ígybátorítaniőketarra,hogygondolkodjanakelahit- telkapcsolatosalapvetőkérdéseken,mintpéldáulIsten létezésénésegységénvagyaTúlvilágon,éshogymeg- mutassaahitetlenrendszerekhazugalapjaitéskáros hatását. HarunYahyaműveitszívesenolvassákavilágszá- mosországában,IndiátólAmerikáig,Angliától Indonéziáig, Lengyelországtól Boszniáig, Spanyolországtól Brazíliáig. Könyvei hozzáférhetők angol, francia, német,

4. olasz,portugál,urdu,arab,albán,orosz,szerb-horvát,ujgurtörökésindonéziainyelven is. AnagynépszerűségnekörvendőkönyvekszámosembernekalapoztákmegazIstenbe vetetthitét,másokétpedigelmélyítették.Agondolataibanrejlőbölcsességésazegysze- rű,könnyenérthetőstíluskülönöshangulatotkölcsönözezeknekakönyveknek,amiazon- nalmegragadjaazolvasót.Akönyveketahatékonyság,ahatározotteredményekésameg- cáfolhatatlanságjellemzi.Valószerűtlen,hogyakivégigolvasegyet,ésvalóbanelisgon- dolkodikrajta,aztovábbraiskomolyanhihetnebármilyenmaterialista,ateista,hitetlen filozófiairendszerben.Vagyhamégis,azcsakérzelmialaponképzelhetőel,hiszenezek akönyvekalapjaikbancáfoljákmegamaterialistaelméleteket.HarunYahyakönyveinek köszönhetőenmindenmaterialistafilozófiavereségetszenved. Kétségtelen, hogy mindez a Korán bölcsességéből és fényéből származik. Harun Yahyábannincsszemélyesbüszkeség,csakszolgálniszeretne,segíteniabban,hogyazember- ekmegtaláljákazIstenhezvezetőutat.Akönyvekkiadásanemanyagihaszonérdekében történik. Mindezeketatényeketfigyelembevéveazok,akikarrabiztatjákazembereket,hogy olvassákezeketakönyveket,amelyekfelnyitjákaszívszemeit,éshozzájárulnakahhoz, hogyIstenmégelkötelezettebbszolgáilegyenek,felbecsülhetetlenértékűszolgálatottesz- nek. Mindamellett,ahogyezmárkorábbitapasztalatokbólisbebizonyosodott,csakidőpo- csékoláslenneolyankönyveketnépszerűsíteni,amelyekzűrzavartteremtenekazember- ekfejében,ideológiaikáoszhozvezetnek,ésnemoszlatjákelaszívkétségeit.Ilyenhatá- sokkalazokakönyvekbírnak,amelyekahangsúlytinkábbaszerzőirodalmiérdemeire helyezik,mintarraanemescélra,hogymegóvjákazemberekethitükelvesztésétől.Akik kételkednekebben,egyértelműenláthatják,hogyHarunYahyaegyetlencéljaaz,hogya hitetlenségetlegyőzze,ésaKoránerkölcsielveitterjessze.Asikere,ahatásaésafon- tosságaegyértelműenmegmutatkozikazolvasómeggyőződésében. Egyvalamitmindenképpenszemelőttkelltartani:afolyamatoskonfliktusok,kegyet- lenség,ésmindenmegpróbáltatás,amibenamuszlimoknakrészükvan,ahitetlenségide- ológiájáravezethetővissza.Éscsakakkorvethetünkvégetnekik,haahitetlenségideo- lógiájátgyőzzükle,ésmegbizonyosodunkarról,hogymindenkitudaTeremtéscsodái- rólésaKoránerkölcséről,ésaszerinttudélni.Haavilágmaiállapotátnézzük,amelyaz erőszak,korrupcióésagressziólefelétartóspiráljábakényszerítiazembereket,egyértel- művéválik,hogyeztaszolgálatotminélhamarabbésminélhatékonyabbanelkellvégez- ni,különbenmárkésőlehet. Nemtúlzás,haaztmondjuk,hogyHarunYahyakönyveivezetőszerepetvállaltakfel ebben.Istenengedelmével,ezekakönyvekeszközzéválhatnak,amelyeksegítségévela huszonegyedikszázadembereismegtalálhatjaabékétésaboldogságot,azigazságotés örömöt,amitaKoránígér.

5. AZ OLVASÓHOZ Ebbenakönyvbenésegyébműveinkbeniskülönöshangsúlytkapazevolúcióscsalás, ennekokapedigaz,hogyezazelméletmindenfélevallásellenesfilozófiaalapjalett.A darwinizmus,amelytagadjaaTeremtéstsezáltalIstenlétezését,140évenkeresztülren- getegembertfordítottelahittől,vagylegalábbiskétségekközétaszítottaőket.Ezért nagyonfontoshitbelifeladat,hogymegmutassuk,ezateóriahazugság.Alapvetőszol- gálattétel,hogymindenemberhezeljuttassukeztalényegesinformációt.Talánleszolyan olvasónk,akinekcsakegyszerleszlehetőségearra,hogyvalamelyikkönyvünketelol- vassa.Ezértúgylátjukhelyénvalónak,hamindenkönyvünkben,méghacsakvázlato- sanis,helyetadunkennekatémának. Egymásikdolog,amirefelkellhívnunkafigyelmet,akönyvektartalmávalkapcsola- tos.AzírómindenmunkájábanaKoránsegítségévelvilágítjamegahitbelikérdése- ket,ésarrahívjaazembereket,hogytanulmányozzákésintegráljákéletükbenIstensza- vait.Világosanmegmagyarázmindenkérdést,amiIstenjeleivelkapcsolatbanfelvető- dik,olyanmódon,hogynemaradjonsemmikétségéskérdőjelazolvasófejében. Akönyvektiszta,egyszerűésgördülékenystílusalehetővéteszi,hogyhéttőlhetven- hétéveskorigmindenkikönnyenmegértseőket.Hatásosésegyszerűstílusúkönyvek, melyekugyanakkoraz„egyszuszra”elolvashatóságkritériumánakismegfelelnek.Még azokis,akikhatározottanelutasítjákavallást,kénytelenekelismerni,hogyakönyvek tartalmaigaz,hiszenhatássalvannakrájukatények,amelyeketazírásokfelsorolnak. Akönyvet,amitÖnakezébentart,nemcsakegyedül,hanemmásokkalegyütt,kölcsö- nösbeszélgetéskeretébenisforgathatjákazolvasók,akárcsakazíróegyébműveit.Akik hasznosinformációkraszeretnénekszerttenniezekbőlakötetekből,igényszerintcso- portbanisolvashatjákőket,megbeszélhetikafelmerülőkérdéseket,gondolatokatéstapasz- talatotcserélhetnek. Azisóriásiszolgálat,havalakisegít,hogyezekakönyvek,amelyekkizárólagIsten megelégedéséértíródtak,másokhoziseljussanakésközreműködikabban,hogymások ismegismerjék,elolvassákőket.Hiszenazírómindenmunkájarengetegértékesinfor- mációttartalmazésrendkívülmeggyőző.Ezértaz,akiavallásrólakarmesélni,aleg- nagyobbhatástakkorériel,hamásoknakisjavasoljaezeknekakönyveknekatanul- mányozását. Ezekamunkák,másszerzőkműveitőleltérőmódon,mellőzikazírószemélyesmeg- győződését,akétségesforrásokratámaszkodómagyarázatokat,nemtalálkozunkben- nükszakrálistémákatsértőviselkedéssel,tiszteletlen,figyelmetlenhangnemmel,sem pedigelszomorító,kétségetésreménytelenségetébresztőstílussal.

6. TARTALOM BEVEZETŐ...........................................................................8 AZEVILÁGIMEGBÁNÁS .................................................11 AKESERŰSÉGKEZDETEAZOKNAK, AKIKTAGADJÁKAZIGAZSÁGOT:AHALÁL..............23 AZELSZÁMOLÁSNAPJÁNAKKESERŰSÉGE..............32 APOKOLKESERŰSÉGE....................................................40 HOGYANMENEKÜLHETÜNKMEGETTŐLA KESERŰSÉGTŐL?...............................................................60 AZEVOLÚCIÓCSAPDÁJA ...............................................63

7. BEVEZETŐ A világban az ember időnként fájdalmakkal, gondokkal szembesül,mindanyagitérenmindpediglelkileg.Létezikegy érzés,amelyolyanerős,hogysemmilyenfizikaifájdalomhoznem hasonlíthatósazemberlelkéreóriásisúlykéntnehezedik.Ezaz érzésaz,amikor„megbánunkvalamit”. Amegbánásnakkétkülönbözőformájavan.Teljesenmás- kéntérzikeztátazokazemberek,akikhisznekIstenbenésazok, akikhitetlenek...Ezakétérzéskicsitsemhasonlítegymáshoz. Ahívőkolyanemberek,akikbizonyosakabban,hogymin- deneseményIstenengedélyéveléstudtávaltörténik.Tudják,hogy bármivelszembesülnek,azIstenakaratábóltörténik.Ezértegyik legfontosabbtulajdonságukazalázat.Ahívőalázatos,akkoris hanehézségsújtja,akkorishanagyonnyugodtkörülötteazélet, akkorishaolyanhibátkövetel,amitegyáltalánnemszeretett volna.Hahelytelenülviselkedik,azonnalmegbánja,amittettés reméli,hogyIstenmegfognekibocsátani.Ezértéletétnemnyo- masztjáksokáigaproblémákésnemiskeseredikel.Halelki- furdalástérezvalamimiatt,azarraösztönziőt,hogyhibáitkija- vítsa,bűnbánatottanúsítsonésnekövesseelújraugyanaztahibát. Vagyisbűnbánataannakeszköze,hogycsiszoljasajátmagát,pótol- jahiányosságait.Sosemcsüggedelésnemkerülnyomasztólel- kiállapotba,nemcsökkenlelkesedése,igyekezeteéshite,nem kerülgetiksugallatokésnemválikdepresszióssá. Amipedigazoknakazembereknekabánkódásátilleti,akik nemhisznekIstenben,azőszomorúságukrendkívülnyomasz- tóéshosszantartó.Mivelnemalázatosak,anehézségek,amik- 8

8. kelszembesülnek,ahibák,melyeketelkövetnekóriásinyugta- lanságoteredményeznekbennük.Életüksoránszámtalanhely- zetetilletőena„bárcsak”szókísériőket;„bárcsaknetettemvol- nameg”,„bárcsaknemondtamvolna”,„bárcsaknementemvol- nael”... Ennélfontosabbazonban,hogysokkalnagyobbszomorú- ságvárjaőketaTúlvilágon,mintamivelitt,azevilágiéletben találkozhatnak.Akikazevilágoneltaszítjákmaguktólavallást, azokaTúlvilágonmindenpillanatotbánnifognak,amititttévely- gésbentöltöttek.Hiszenazevilágiéletbenrengetegfigyelmez- tetést kaptak, nagyon sokszor hívták őket a helyes útra. Mérhetetlenülsokidejüklettvolnaelgondolkodniésrátalálniaz igazságra.Őkazonbansosemfigyeltekezekreapillanatokra,nem hallgattakazintőszóraésmiközbenúgyéltek,minthaazevilá- gi élet sosem érne véget, megfeledkeztek a Túlvilágról. CsakhogyaPokolközelségébenmárnemleszlehetőségükvisz- szatérniésjóvátenni,amitelmulasztottak.IstenaKoránbanígy írjaleezeknekazembereknekmegbánássalteliszavait: Mi közeli büntetéstől intünk benneteket: egy olyan nap- tól, amikor az ember meglátja, hogy mit küldött előre a keze, és a hitetlen azt mondja: „Ó, bárcsak por len- nék!” (Korán, 78:40) Ha látnád (őket), amint (majdan) a tűz fölé állítatnak és azt mondják: „Bárcsak visszaadatnánk (az életnek) újra! Nem hazudtolnánk meg akkor Urunk jeleit és hívők lennénk!” (Korán, 6:27) És azt mondják: „Ha hallgattunk volna (az intésre), vagy éltünk volna az eszünkkel, nem lennénk a Pokol tüzére kárhozottak.” (Korán, 67:10) Harun Yahya (Adnan Oktar) 9

9. Ennekakönyvnekacélja,hogyfigyelmeztesseazember- eketarraanapra,amikorolyannagymegbánásbanleszrészük, hogyinkábbafölddelválnánakegyenlővéésamikormajdazt mondják:„bárcsakéltünkvolnaazeszünkkel,bárcsaknehazud- toltukvolnamegUrunkjeleit,bárcsakfigyeltünkvolnaarra,ami- velintettekbennünket,bárcsak...”,továbbáaz,hogyfelhívjaaz embereket,éljenekIstenért,amígméglehetségesajóvátétel.Ne feledjék,hogyazonanaponsenkineknemhasználmajdamásik sajnálkozásaésnemmentimegőtIstenbüntetésétől.Eztcsak úgylehetelkerülni,haazemberátadjamagátIstennek,amed- digmégvanerreidejeésúgyél,ahogyanŐmegparancsolta. EzakönyvemlékeztetésaTúlvilágbüntetésére,amiellen seholnemleszoltalom,amielőlnemlehetmenekülniésegy- benhívásIstenútjára.UrunkaKoránbanígyemlékezteterreaz igazságra: Hallgassatok Uratokra, mielőtt eljön egy olyan nap, ame- lyet Allah (immár) nem hárít el! Azon a napon nem lesz hely, ahol menedéket találnátok és nem lehet tagadno- tok. (Korán, 42:47) AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT10

10. AZ EVILÁGI MEGBÁNÁS És forduljatok megbánóan Uratokhoz és ves- sétek alá magatokat Néki, mielőtt még a bün- tetés meglep benneteket. Akkor már nem segít rajtatok senki. És kövessétek a legjobbat abból, ami leküldetett hozzátok a ti Uratoktól, mielőtt még a büntetés váratlanul meglep ben- neteket, úgy, hogy nem is veszitek észre. (Korán, 39:54-55) Amikorazemberéleteveszélybekerül,„lelkiszemei”előtt hihetetlengyorsasággalkezdperegni,amitaddigátélt.Azember átértékeliegészéletétésegyenkéntsorravesziadolgokat,ami- ketföldiéletesorántett.Hanemvégzettjócselekedeteketaz evilágon,hanemkövetteIstenvallását,mérhetetlenmegbánást fogérezni.Mertmindazonigazságok,amelyekkelnemgondolt evilágiéletesorán,hirtelennagyonisélesenésnyilvánvalóan jelennekmeg.Talánéletébenelőször,tudatosulbenne,hogya halálvalóbannagyonközelvan.Átgondoljaésmegérti,hogyaz evilágonneméltúgy,hogykiérdemelnéaParadicsomot,éshogy bánataennekkövetkezménye.Tudatosulbenne,hogyhálátlanul viselkedettIstennelszembenéslelkiismeremegsúgjaneki,hogy eznemisfogviszonzásnélkülmaradni.Olyanerősfélelemkez- dinyomasztani,amitaddigapillanatigsosemérzett.Felfogja, hogy ebből a helyzetből csakis Isten fogja őt megmenteni. Megígéri,hogyhamegmenekül,sosemfogjaelfelejtenieztapil- lanatot,hálateltleszIstennelszemben,ésezenigazságoknakmeg- felelőenrendezimajdbehátralévőéletét.Fohászábankönyörögve 11

11. kériIstent,hogymentsemegőtaszorongattatástól.Csakhadd meneküljönmegéshaddlegyenlehetőségeazéletbenmaradásra... Vannakazonbanolyanemberek,akiknemtartjákbeIstennek tettígéretüket,miutánelmúlttőlükaveszély.Abbanapillanat- ban,ahogyIstenmegmentiőket,megintúgyviselkednek,mint annakelőtte.Amegbánásésalázat,amitéreztek,hirtelenkoráb- bihálátlanságuknakadjaátahelyét.Rögtönelfelejtikazokataz igazságokat,amiketahaláltorkábangondoltakésértettekmeg. Újrabiztonságbanérezvénmagukataveszélytől,hátatfordíta- nakIstennek,minthanemisőklettekvolnaazok,akikHozzá fohászkodtakésakikmegbánásttanúsítottak.Ottfolytatjákaz életüket,aholabbahagyták,talánmégjobbankötődnekazevi- lághoz,mintazelőtt.IstenaKoránbanakövetkezőpéldákathoz- zaezeknekazembereknekalelkiállapotára: Ő az, Aki utaztat benneteket a szárazföldön és a tenge- ren. Amikor aztán a hajókon vagytok, s azok jó széllel futnak velük s ők örvendeznek efölött, viharos szél támad rájuk, s hullámok jönnek mindenfelől ellenük, és ami- kor úgy hiszik, hogy (mindenhonnan) körülvétettek, fohászkodni kezdenek Allahhoz úgy, hogy vallásukban őszintének mutatkoznak Iránta: „ha megmentesz min- ket ettől, bizony hálásak leszünk a hálásak között!” Miután azonban megmentette őket, rögtön jogtalanul erőszakot követnek el a földön. Ó emberek! A féktelen- ségetek csupán önmagatok ellen (fordul). Az evilági élet múlandó örömei után Hozzánk lesz majd visszatérése- tek. Mi pedig közölni fogjuk veletek, hogy (az evilágon) mit cselekedtetek. (Korán, 10:22-23) Ha balsors sújt benneteket a tengeren, bizony, eltűnnek AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT12

12. azok, akiket Rajta kívül imádtok. Ám miután kimentett benneteket a szárazföldre, elfordutok. Az ember hálát- lan! Biztosak vagytok abban, hogy nem süllyeszti el alat- tatok a földet, vagy nem küld rátok kőzáporral vemhes vihart? És akkor nem leltek senkit, aki benneteket gyá- molítana. (Korán, 17:67-68) Azájákfigyelemfelkeltőek;vajonazemberbizonyosabban, hogyegyilyenhelyzetutánnemériőthasonlóvagyteljesenmás veszély? És ha igen, biztos abban, hogy túl fogja azt élni? Természetesenebbensenkisemlehetbiztos.Haújramegmenekül, azsemváltoztatazon,hogyhaelérkezikaszámárakijelöltidő, biztosanmegfoghalni.Ugyanezamegbánáskerítimajdhatal- mába,deakkormárhiába. Amirőlittmeséltünk,azgyakorlatilagmindenembertjel- lemez,akinekavallásnemjátszikszerepetazéletében.Istena Koránbanígytudatjavelünk,milyenhelyzetbenvannakezekaz emberek: És ha valami kár éri az embert, akkor fohászkodik Hozzánk fektében, ültében vagy álltában. Miután azon- ban elhárítottuk róla a bajt, továbbmegy, mintha nem is fohászkodott volna Hozzánk a baj miatt, ami érte. Eképpen mutatkozott csábítónak a mértéktekeneknek, amit cselekedtek. (Korán, 10:12) És ha valami ártalom éri az embereket, Urukhoz fohász- kodnak őszinteséget mutatva. Aztán amikor irgalmát ízlelteti meg velük, akkor hirtelen egy részük társít az Ura mellé. (Korán, 30:33) Mintlátjuk,azájákolyanemberekrőlszólnak,akikcsak akkorfordulnakIstenhez,amikorvalaminehézségsújtjaőket. Harun Yahya (Adnan Oktar) 13

13. Aztán ha megmenekülnek, azonnal elfelejtik, mit ígértek Istennekéshálátlannáválnak.Ebbőlislátszik,hogymegbáná- sukapillanatnyiveszélybőlfakadt. Ezzelszemben,ahogyakönyvelejénemlítettük,ahívők bűnbánatanemilyen.Őkőszinték,tetteikbőllevonjákatanul- ságot.Avalódimegbánástnemlehetegypillanatmúlvaelfelej- teni.Olyanérzésaz,amelycselekvésreösztönöz,sőtolykoraz emberbengyökeresváltozásokathozhat.Akiőszintemegbánást érezaszívében,azéleténektovábbirészétIstentetszésétkeres- veélileésreménykedikabban,hogyIstenelnézőésmegbocsátó leszvele.Sohanemtérvisszarégiviselkedéséhezmégakkorsem, hamegváltoznakakörülményekvagymáslehetőségeknyílnak előtte.Hiszentudja,hogyekkorahálátlanságcsakkártokozna neki–eztIstenközliisaKoránban. Ahajónutazókviselkedése,akikrőlazájábanszóvan,tanul- ságostörténeteaKoránnak,mindenemberszámára.Mertahálát- lanságravalóhajlammindenemberszívébenottél.Mindenkinek óvakodniakellettőlanegatívtulajdonságtólésokulvaezeknek azembereknekapéldáján,őszinténszámotkellvetniealelkiis- meretével.Ésígykellgondolkodnia: „Haénszembesülnékegyhasonlóhelyzettel,vajonmilyen reakciótváltanakibelőlem,hogyanviselkednék?Mikazok adolgok,amiketbánnékésmiretennékígéretetIstennek, hogy megváltoztatom magamban, ha elhárítja tőlem a veszélyt?Mimindenrőlmondanékle,ésmirőlhatároznám el,hogyonnantólkezdveőszinténbetartom?” Azemberneknemkellveszélybenlennieahhoz,hogyelgon- dolkodjonezekenadolgokonéshelyesdöntésthozzon.Deazzal semkelláltatniamagát,hogyveleúgysemtörténikilyesmi.Az AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT14

14. azember,akimaúgygondolja,ilyenhelyzetbesohanemfog kerülni,talánhamarosanátélvalamihasonlót.Deazislehet,hogy életevégéignemfogveleilyesmimegtörténni.Egybiztos,ami- koreljönaszámáraelrendeltóra,hirtelenmagamelletttalálja ahalálangyalait.Ésamikorlátja,hogyahalálvalóság,bizto- sanleszmiértbánkódnia,haneméltIstentetszésénekmegfele- lően. Ahhoz,hogyazemberelkerüljeaszomorúságotazevilá- gonésazörökkétartóTúlvilágon,egyetlendolgotkelltennie: Istenfelékellfordulnia.Tőlekellfélnieésazoknakaparancsoknak kellengedelmeskednie,amiketŐaKoránbanmegszabott.Ahalál nagyonközelvan.Ezértazemberneksemmiképpensemszabad halogatniaazügyeit,türelemmeléskitartássalkellelvégeznie azokatadolgokat,amiketőszinténelhatározott.Istenhezvaló közelségeésIstennelszembentanúsítottőszinteségepedigolyan mértékűkelllegyen,mintazéazemberé,akiaszerencsétlenség ésveszélypillanatábantisztaszívvelfordulUrához.Egészélete soránezaközelségérzetésezazőszinteséglegyenaszívében. Alegfontosabbdolog,amirőlnemszabadmegfeledkeznie,akövet- kező:azevilágiéletvalódicéljaaz,hogyazemberIstennekolyan szolgájalegyen,akivelŐelégedett.Mindenamiezenkívülvan, asikerek,amiketelért,ajavak,amiketbirtokol,acsalád,akör- nyezet,apozíciócsakegy-egyeszköz,hogyazemberközelebb kerüljönIstenhez.Mindeztazértkapta,hogyhálátadjonértük Istennek,Hozzáforduljon.Haeztelfelejtivagyszemelőltévesz- tiéscéljainakteszikmegazt,amicsakeszköz,minden,amitaz evilágonelér–hacsakIstenmásképpennemakarja–kárbavész. Azevilágimúlandódolgoksemmitsemhasználnakmajdnekik azUtolsóNapon.Istenazegyikájábanígybeszélezeknekaz Harun Yahya (Adnan Oktar) 15

15. embereknekacsalódottságáról: Mondd: „Hírt adjunk neked, kik azok, akik munkál- kodásuk révén a leginkább kárvallottak lesznek? Igyekezetük tévúton járt az evilági életben, noha ők úgy gondolták, hogy helyesen cselekszenek. Ők azok, akik nem hisznek Uruk jeleiben, s abban, hogy találkozni fog- nak vele. Az ő tetteik hiábavalóak, és a Feltámadás Napján nem állítunk súlyt nekik (tetteikért a serpenyőbe). (Korán, 18:103-105) Haazemberevilágiviselkedéséveléserkölcsévelelnyeri Istentetszését,Istenmegvédelmeziőtezenavilágonésakövet- kezőn.Haazonbanelszalasztjaeztalehetőségét,ahalálangya- lainakközeledtekormegérti,hogymárnemtehetijóváeztahibát, sIstenakarataszerintörökkeserűségfogjagyötörni.Istena Koránbanígytárjaelénkazoknakazembereknekaszavait,akik azŐszíneelőttállvabánjákmajd,amittettek: Azt mondja: „Bárcsak előreküldtem volna valamit a (majdani) életem számára!” (Korán, 89:24) És a gyümölcseit pusztulás vette körül. És reggelre kel- ve (megbánásában és bánatában) kifordította a tenye- rét amiatt amit ráköltött, mert (a kert) romokban hevert, és azt mondta: „Bárcsak ne társítottam volna senkit az én Uram mellé!” (Korán, 18:42) Azon a napon a vétkes az öklét harapdálja (és) azt mond- ja: „Bárcsak a küldöttel választottam volna utat!” (Korán, 25:27) Akinemszeretneszégyenkeznitetteimiattésnemszeret- neilyenkeserűenezeketmondani,annakmostazonnalfelelnie kellTeremtőjehívószaváraésúgykellfolytatniaazéletét,aho- gyanaztIstenelvárjatőle. AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT16

16. Az evilági lelkiismeretfurdalásból vonjuk le a tanulságot Azevilágnagyonfontoslehetőség,amelyazértteremtetett azemberszámára,hogyatökéletesésvégtelenParadicsomiélet- etelnyerhesseáltala.Azokazemberek,akiknemhasználjákki elehetőségüketéstávoltartjákmagukatavallástól,ahogymár előbbemlítettük,mindenegyespillanatotbánnifognak,amitaz evilágontöltöttek,hameglátjákaTúlvilágibüntetést.Hiszenaz evilágonőketnagyonsokszorintették,tudomástszerezhetteka ParadicsomésaPokollétezéséről.Aztistudattákvelük,melyik viselkedésformánakmileszazeredménye. Istenmégittebbenavilágbanmegmutatjaazembernek, milyenamegbánásérzése,mégmielőttelérkeznénkahhozanap- hoz,amelyvisszanemfordítható.Bizony,azemberekIstenaka- rataszerintátélikeztazérzést,hogyelgondolkozzanakésmég halálukelőttészrevegyékazIgazságot.Mindezzelegyütt,abűn- bánóknakhatáridőtszabkiarra,hogyhibáikat,helytelenvisel- kedésüketkijavítsák.MindenembernekmégittaFöldönmeg- vanalehetőségearra,hogyéletétúgyirányítsa,ahogyanaza MagasztosIstentetszésérevanésbűnbánatotgyakorolvaúgyren- dezzebehátralevőéletét,hogyazzalIstenelégedettlegyen. Haerrőlazoldalrólnézzük,akkoramegbánásérzésevaló- jábanhatalmasáldásIstentől.Merthaazembereklelkiismeret- furdalásukkalIstenhezfordulnak,Ő,cserébeazőszinteségért,amit tanúsítottak,örökremenedéketadnekik.Haazonbannemtörőd- nekazintésselésközönyösenelmennekalehetőségekmellett, büntetésükbánatésfájdalomlesz,amelytőlIstenakarataszerint nemszabadulhatnakmeg. AKoránszámospéldáthozolyanemberekre,akikvétkez- Harun Yahya (Adnan Oktar) 17

17. nekmajdbűnbánatottanúsítanak.Vannak,akiketabűnbánatIsten feléfordítéssegítiőketabban,hogyéletükhátralévőrészében márnekövessékelugyanaztahibát.Vannakazonban,akikegy időutánelfelejtikazátéltkellemetlenségeketésugyanúgylázad- naktovább. IstenaKoránbanmegemlítiannakaháromembernekapél- dáját,akikaPrófétaidejénegyszervisszamaradtakaküzdelemtől. Vétküknagyonelszomorítottaőket,ámbűnbánatukatkövetően azigazútrasegíttettek: Bizony Allah megengesztelődve fordult a prófétához és azokhoz, akik elvégezték a hidzsrát és az anszárokhoz, akik követték őt a szorongattatás órájában, amiután egy részüknek a szívébe már-már ferdeség költözött. Ezután kegyesen fordult hozzájuk. Mert bizony, Ő jóságos és könyörületes irántuk. És (megengesztelődve fordult) ahhoz a háromhoz (is), akik hátramaradtak. Mígnem, bármilyen tágas is (különben), szűk lett nekik a föld és összeszorult a szívük, és úgy vélték, hogy nincs mene- dékAllahtól, csak Nála.Aztán megengesztelődve fordult hozzájuk, hogy ők (is) megbánással fordulhassanak (Felé).Allah a kiengesztelődő és a könyörületes. (Korán, 9:117-118) Afentiájaelmeséli,hogyabbanakorbanezaháromember mennyiremegbánta,hogyotthonmaradt.Hamarmegértették,hogy aszomorúságtóliscsakúgyszabadulhatnakmeg,haIstennélvesz- nekmenedéketésNekibánjákmegbűnüket. Azigazimegbánásaz,amelyikazonnalicselekvésreösz- tönziazembert,sőt,megváltoztatjaéshibáinakkijavításárasar- kalljaőt.Haazemberőszinténmegbánjabűnét,atovábbiakban AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT18

18. pedigúgyél,hogyIstentetszésételnyerje,remélheti,hogyIsten megbocsátnekiéselfogadjaabűnbánatát.MertIstenmegbocsátó éselnézőazokkalaszolgáivalszemben,akikmegtisztulnakhibá- iktól.EztazigazságotaKoránverseiígyfogalmazzákmeg: Akik megbánást tanúsítanak, hisznek, és jótetteket cse- lekszenek, csak azoknak cseréliAllah jótettekre az ő rossz cselekedeteiket.Allah megbocsátó és könyörületes. És aki megbánást tanúsít és jóravalóan cselekszik, annak megbánása elfogadtatik és így tér ő vissza Allahhoz. (Korán, 25:70-71) Akik rossz cselekedeteket követtek el, ám utána meg- bánással fordulnak (az Úr felé) és hisznek, - (azok iránt) bizony az Úr megbocsátó és könyörületes. (Korán, 7:153) Aki azonban megbánással fordul (Felém), hisz, és jótet- teket cselekszik, aztán az igaz útra vezéreltetik, annak kész vagyok megbocsátani. (Korán, 20:82) EmellettaKoránhírtadazokrólanépekről,amelyekhez küldöttérkezett.Őkiskövettekelhibákatésőkismegbánták bűneiket.AmikorMózesaTúrhegyéhezhúzódottvissza,népe megfeledkezettIstenrőlésegybálványtkezdettimádni,deami- korlátták,mekkorahibavolt,amittettek,nagyonelszomorod- tak.IstenígyadjahírülaKoránbanennekanépnekabánatát: És amikor Mózes a Túr hegyéhez ment, népe az ő távol- létében díszei közül elővette a borjút, amelynek bőgő hangja volt, (s azt kezdte imádni). Vajon nem látták, hogy nem beszélt hozzájuk, és nem vezérelte őket az (igaz) útra?Azt imádták s így vétkeztek.Aztán megbánást érez- tek, s arcukat a tenyerükbe temették és látták, hogy való- ban eltévelyedtek. Azt mondták: „Ha nem bocsát meg Harun Yahya (Adnan Oktar) 19

19. nekünk a mi Urunk és nem lesz irgalmas hozzánk, akkor kárvallottak leszünk a kárvallottak között.” (Korán, 7:148-149) EgymásikpéldaaKoránból:akerttulajdonosai.Őksaját- juknakvéltékakertet,amitIstenadományozottnekik,elteltek önmaguktólésmegfeledkeztekarról,hogyIstennekhálátadja- nak.Aztánbüntetéssújtottaőket,őkpedignagyonelszégyell- tékmagukat.AzonnalIstennélkerestekmenedéket.AKoránígy mesélieleztatörténetet: Próbára tettük őket, amiképpen próbára tettük a kert gazdáit. (Emlékezz arra), amikor megesküdtek, hogy reg- gel bizonyosan leszüretelik azt, és nem voltak kétsége- ik efelől. De miközben aludtak, Uradtól büntetés sújtotta azt. Végül olyan lett, mintha a termés tőből elszáradt vol- na. Ők pedig reggelre kelve szólongatták egymást: „Induljatok korán a földetekre, ha szüretelni akartok!” S közben egymás között sustorogtak: „Nehogy ma egyet- len szegénnyel is találkozzunk ott!” És kora reggel elin- dultak, mintha lenne erejük megakadályozni a szegé- nyeket. De amikor meglátták a kertet, azt mondták: „Bizony, alaposan eltévedtünk! Nem, mi nincstelenek let- tünk!” Aki a legmérsékeltebb volt közöttük, azt mond- ta: „Nem mondtam-e néktek, hogy magasztaljátok (Allahot)?” „Dicsőség Urunknak!” – mondták. „Bizony mi vétkeztünk.” Egymáshoz fordultak, s kölcsönös vádas- kodással illették egymást. „Ó jaj nekünk!” – mondták. „Bizony, áthágtuk a határokat. Ám Urunk tán jobbat ad nekünk helyette, Urunkhoz fohászkodunk.” (Korán, 68:17-32) AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT20

20. Azembereknagyrészeazonban,amintmegváltoznaka körülmények,hogyhogynem,hajlamosakmegfeledkezniazintés- ről,amiazevilágonazértériőket,hogymegbánvabűneiketjótet- teketcselekedjenek.Akimegfeledkezikazintésrőlésúgyvisel- kedik,mintazelőtt,annaknemmaradviszonzatlanahálátlan- sága egészen addig, amíg megbánást nem tanúsít. Példa erre Szamúdtörzse,amelyhezIstenSzálihotküldteelprófétagya- nánt.Istenküldöttehiábafigyelmeztetteőketvilágosan,hiába mondtanekik,hogybánnifogjákviselkedésüketésutolériőket abüntetés,őkkonokulfellázadtakellene.Istennemszegimeg azígéretét,megisbüntetteezeketazembereket.Eztazigazsá- gotaKoránígyadjahírül,hogyfigyelmeztetéslegyenazembe- riségnek: „Ez egy nőstényteve” – mondta – , „amelynek innivaló jár; és nektek is jár innivaló egy meghatározott napon. Ne ártsatok neki, különben egy szörnyű nap büntetése ér el benneteket!” Végül elvágták a teve térdinát. Aztán megbánták. És elérte őket a büntetés. Bizony, jel van ebben, de a legtöbben nem hisznek A te Urad azonban erős, hatalmas és megbocsátó! (Korán, 26:155-159) Tudnunkkell,hogyIstenvégtelenüligazságos.Egyetlenbűnt semhagyviszonzásnélkül,ugyanakkorsokszorosanmegjutal- mazzaazokatajócselekedeteket,amelyeketazŐnevéértvég- zünk.Örömhírüladta,hogybizonyosanmegmentiazt,akiőszin- tebűnbánattalfordulHozzá,kiárasztjarákegyelmétésmegju- talmazzaőtaParadicsommal.Azembernekfelkelltenniesaját magánakakérdést:tudván,hogyazevilágilelkiismeretfurdalás ismilyenkellemetlentudlenni,vajonhelyesdolog-eelőreelfo- gadniegyolyanbánkódást,amelyörökkétarthat?Főleghaezt Harun Yahya (Adnan Oktar) 21

21. aPokolbanérziazember,aholabüntetésegyetlenpillanatrasem enyhül... Persze hogy senki sem akar ilyen keserűséget vállalni. Egyértelműtehát,mitkellazembernektennie.Adottalehető- ségmindenemberszámáraittésmost,ezenavilágonélhetvele. Hakihasználjaeztazalkalmat,nemcsakaPokolbüntetésétől menekülmeg,hanemörököseleszazevilágésaTúlvilágáldá- sainak. Mindenkinek,akirészeseakarlenniezeknekazáldások- nakéstávolakarjamagáttudniakeserűségtől,amiagyehenna népétfogjasújtani,Istennekkellszentelnieazéletét.Feltételnél- külengedelmeskedniekellazŐhívásának,követniekellazŐ útját,amelyasötétségbőlafényrevezet.Istenígyadjaezthírül azegyikájában: Ő az,Aki könyörületes hozzátok, sAkinek angyalai érte- tek fohászkodnak, hogy kihozzon benneteket a sötét- ségből a fényre.Ahívők iránt szerfelett megbocsátó.Azon a napon, amikor találkozásuk lesz Vele, „Békesség” lesz az ő köszöntésük. És Ő nagylelkű fizetséget készített elő nekik. (Korán, 33:43-44) AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT22

22. A KESERŰSÉG KEZDETE AZOKNAK, AKIK TAGADJÁK AZ IGAZSÁGOT: A HALÁL Minden lélek megízleli a halált. És Mi kísér- tésképpen próbára teszünk benneteket rosszal is jóval is. És Hozzánk lesz majd visszatéré- setek. (Korán, 21:35) Ahalál,azokszámára,akiknemhisznekaTúlvilágléte- zésében,nemmás,mintavég,amegszűnés.Pedigeztévedés; hiszenahalálnemavégevalaminek,hanemakezdete.Egytöké- letes,mindenhiányosságtólmentes,végtelen,szépségeséletkez- deteazoknak,akikhisznek.Ésátlépésaszörnyűbüntetéshely- színére,aPokolba,azoknak,akiktagadjákazIgazságot. Akikfelfogjákezt,azokazelmúlástazevilágiéletkelle- mesbefejezésekéntésegyúttalaTúlvilágiéletgyönyörűkez- deteként élik meg. A hitetlenek pedig szembesülnek az Igazsággal,amihirdettetettnékik,samitőlőkelfordultak,deakkor márnemhasználsemmitamegbánásuk.Istenakarataszerintörök- kééreznifogjákabüntetéskeserűségétésnemtalálnaksemmi- félekiutatamenekülésre. Hiábanemakarezzelszembenézniazemberegészenahalál pillanatáig,ezegyolyanesemény,amimindenképpenbekövet- kezik.HiszenIstenahaláltazevilágiéletbiztosbefejezéseként teremtettemeg.Ezidáigegyetlenemberneksemsikerültmég 23

23. magátóltávoltartaniaazelmúlást.Senkineksemhasználtakakkor ajavai,apénze,apozíciójavagyabarátai.Ahalálmindenembert bizonyosanelér.IstenaKoránszámosájájábanhírüladjaezt: Bárhol is legyetek, utolér titeket a halál, még akkor is, ha magasba nyúló tornyokban lennétek… (Korán, 4:78) Mondd: „Ahalál, ami elől menekültök, bizony utolér ben- neteket. Aztán ahhoz küldettek majd vissza, Aki a rej- tett és a látható dolgok Tudója. És Ő közli veletek, hogy mit tettetek.” (Korán, 62:8) Allah azonban nem ad haladékot egyetlen léleknek sem, ha eljön a határideje.Allahnak tudomása van arról, hogy mit tesztek. (Korán, 63:11) Hanemgondolahalálraésazutánakövetkezőkre,azvajon megmentiazembertattól,hogyszembesüljönezzelazigazság- gal? Persze,hogyerreakérdésre„nem”aválasz.Márpedigha azemberahalállalszembensemmitsemtehet,alegésszerűbb, hamostantólkezdvefelkészülaTúlvilágiéletre,amelyrőlIsten aztmondta,hogybizonyosanmegfogvalósulni. AkiketelvonazevilágiéletaTúlvilágrólvalógondolko- dástól,azokatfelkészületlenülériahalál.Akikmostaztmond- ják,„Ómégfiatalokvagyunk,élvezzükazéletet,majdgondo- lunkaTúlvilágrahamegöregszünkvagyközeledikahalálunk”, akkormajdmegértik,hogyerresohanemleszlehetőségük.Mert ahalálolyanesemény,amiakkorkövetkezikbe,amikorIsten elrendeli.Ésazemberfiatalonismeghalhat,nemkellehhezfel- tétlenülmegöregednie.Akkornagyonmegbánjamajd,hogycsa- kisajövőretervezettéshalogattaIstenparancsainakteljesíté- sét. AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT24

24. Ugyanilyenkeserűségbenleszrészükazoknak,akikhalá- lukpillanatábantanúsítanakbűnbánatot,holottegészéletükben nemgondoltakIstenre.Ezafajtamegbánásugyaniscsakahalál- félelembőleredőbűnbánatlehet,nempedigőszintejavulás,tisz- tulás szándéka rejtőzik mögötte, ezáltal Isten szemében elfo- gadhatatlan.Ezekazemberektudjákeztazigazságot,mégisegész életükbenalsóbbénjüknekengedelmeskednekinkább.Aztánha lejáraszámukrakijelöltidő,aggodalommalveszikészre,hogy nincsenmáskiútésígypróbáljákmentenimagukat.Dehiába, mertIstentanújaannak,hogynemőszinténcselekszenek.Ahogyan azájákistanúsítják,Urunkátfogjatudásávalazt,amiazember- benvan,ismeriazokatarejtettgondolatokatis,amikrőlsenki semtud.Ígytudatja,hogynemfogjaelfogadniazoknakabűn- bánatát,akikhalálfélelmükbenbánjákmegtetteiket: Azok nem számíthatnak kiengesztelődésre, akik rossz cse- lekedeteket követnek el (s megátalkodnak azokban) egé- szen addig, amíg valamelyiküknél meg nem jelenik a halál s akkor azt mondják: „Most már megbánom (amit tettem).” Azok sem (számíthatnak rá), akik hitetlenként halnak meg. Fájdalmas büntetést készítettünk elő nekik. (Korán, 4:18) Számosájaszólarról,hogyhaIstenazilyenembernekújabb lehetőségetad,azújrahálátlanlesz.Akövetkezőájábaniserről olvashatunk: Ha látnád (őket), amikor (majdan) a tűz elé állíttatnak és azt mondják: „Bárcsak visszaadatnánk (az életnek) újra! Nem hazudtolnánk meg akkor Urunk jeleit és hívők lennénk.” Nem. Nyilvánvaló lett nékik az, amit koráb- ban titokban tartottak. Ám ha visszaadatnának (még egy- Harun Yahya (Adnan Oktar) 25

25. szer az életnek), visszatérnének ahhoz, amitől óvakod- niuk kellett volna. Bizony, hazugok ők. (Korán, 6:27-28) Ígyokoskodnitehát:„ómajdazutolsópillanatbanhiszek ésmegbánásttanúsítok”,rendkívülhelytelenésnemmentheti megazembertaPokolbüntetésétől.Hatehátazembernemakar ahalálpillanatábanazörökkévalókeserűséggelszembenállni, azzalatudattalkellélnieazevilágon,hogytalálkoznifogUrával ésmegfogjakapniafizetségetazért,amitazevilágontett. A hitetlenek keserűsége a halál pillatatában Az embert életében számos alkalommal emlékeztetik a ParadicsomésaPokollétezésére,ésarra,hogyfelkellkészül- nieaTúlvilágiéletre.CsakazIgazságottagadóhitetlenekazok, akikmindenalkalommalhátatfordítanakésképtelenekélniezzel alehetőséggel.Hatalmaskeserűségüknek,amiahalálpillana- tábanérimajdőket,egyiklegfőbbokaazlesz,hogy„sajátmaguk- nakköszönhetik”,hogyilyenhelyzetbekerültek.Senkisemkény- szeítetteőket,őkválasztottak,sajáterejükbőlőkmagukcsele- kedtekúgy,hogyilyenszomorúvégrejutottak. Ahitetlenekehibásválasztáseredményeképpenmárahalál pillanatábanmegkezdikbüntetésükelszenvedését.Ennekabün- tetésnekakezdete,amintaztIstenazájákbanhírüladta,rette- netesfélelem,amiazembertahalálpillanatábanelfogja.Urunk ígytudatja,mitélátakkorazember: És amikor (a haláltusában) összecsavarodnak a lábaik, azon a napon Uradhoz hajtják (a lelket). Ő azonban nem hitt és nem imádkozott, hanem hazugsággal vádolt és elfordult, aztán gőgösen elvonult a házanépéhez. Jaj AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT26

26. neked és jaj! És még egyszer: jaj neked és jaj! (Korán, 75:35) Denefeledjük,hogyeztafélelmetcsakahitetlenekélik át.HiszenahívőkegészéletüketIstenszolgálatábantöltötték, azŐtetszésétésszeretetétkeresték.Ezértőkbizakodók. Ahitetlenekahalállalóriásimegbánástéreznekmajd,de eznemtudjamegakadályoznibüntetésüket.Istenközlivelünk, hogyahitetleneklelkéthatalmaskínlódásésfájdalomközepet- teveszikel: … Ha látnád, amikor a vétkesek a halál kínjaiban (ver- gődnek) s az angyalok kinyújtják (feléjük) a kezüket, (mondván): „Adjátok ki a lelketeket! Ma a megalázta- tás büntetését kapjátok viszonzásul azért, hogyAllahhal szemben valótlanságot mondogattatok és fennhéjázva elvetettétek az Ő jeleit.” (Korán, 6:93) Ám mi lesz majd velük, amikor az angyalok elveszik a lelküket s közben az orcájukat és a hátukat ütik? (Korán, 47:27) Természetesenlehetetlenföldikörülményekközöttfelfog- ni,mitfognakahitetlenekahalálpillanatábanérezni.Istencsak azértadtamindezthírül,hogyazemberelgondolkodjonésóvja magátettőlahelyzettől.Ahalálangyalai,tanúsítjákeztazáják is,hátukonésarcukonütlegelikahitetleneket,ígyveszikeltőlük alelküket.Ahitetlenekegyrésztfizikaifájdalmatéreznek,más- részt,ezzelafájdalommalpárhuzamosan,amegbánásfájdalma iskezdikínozniőket.Ésinnétmárnincsenvisszaút. Ezenkívültudnunkkellaztis,hogyahalálpillanatábanaz embermindenaddigináltisztábbtudattalésérzékkeléliátazo- katadolgokat,amikenkeresztülment.Számáramármegkez- Harun Yahya (Adnan Oktar) 27

27. dődöttazörökélet.Ahalálcsakegyátmenetiállapot,amikora lélekelválikatesttőlésbelépavégtelenségdimenziójába. Ahitetlenek,Istenakarataszerint,abbanafájdalmaspil- lanatban,hogylelkükelváliktőlük,megértik,hogyszembenáll- nakavégtelenéshatalmasbüntetéssel.Akikegészéletükbenhátat fordítottak Isten vallásának, azok akkor minden erejükkel könyörögnekNeki,hogybocsássonmegésmentsemegőketa borzalomtól.Bánnakmindentésújravisszatérnénekazevilág- ba, hogy jót cselekedjenek és pótolják, amit elmulasztottak. Csakhogyezakívánságuknemfogadtatikel,hiszen,ahogyan Istenegyájábanmondja,lettvolnaéppenelégidejeannak,aki hallgatni akart az intő szóra, mindenkit emlékeztettek a Paradicsom-ésaPokolbeliéletre,őkmégistudatosanhátatfor- dítottakennekazigazságnak.IstenközliaKoránban,hogyaz ilyenember,haújabblehetőségadatnaneki,elfelednémegbá- násátésismétatagadásútjátválasztaná: Amikor eljön valamelyikükhöz a halál, azt mondja: „Uram! Hagyd, hogy visszatérhessek (az életbe), amit hátrahagytam és jót cselekedjem abban!” Soha. Ez bizony csak ígéretes szó tőle. (Korán, 23:99-100) AhitetlenektudatosannemborulnakleIstenelőttezena világon,tudatosannemteljesítikaparancsaitéstudatosanhúzó- doznakazerkölcsösviselkedéstől,amitŐelrendelt.Istentud- tunkraadja,hogybármennyireiserőlködik,ahitetlennekahalál pillanatábanmárnemleszerejeezeketmegtenni: Azon a napon, amikor komolyra fordul a dolog s föl- szólíttatnak arra, hogy boruljanak le, ők erre már kép- telenek lesznek. Lesütik a szemüket s gyalázat borítja el őket – hiszen fölszólíttattak ők arra, hogy boruljanak AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT28

28. le, amikor még épek és sértetlenek voltak. (Korán, 68:42- 43) Vanmégvalami,amiahalállalcsaknöveliazoknakakese- rűségét,akikvégremegértik,hogyIstenmindenígéreteigazvolt. Ahívők,akiknekazevilágonnemhittek,akiknekaszavaitnem vettékkomolyan,sőtgúnytűztekbelőlük,azonanaponnemlesz- nekrészeseiabüntetésnek,amiahitetleneketsújtja.Őkminden dolgoklegszebbéslegjobbikávallesznekmegajándékozvaazért, mertegészéletüketőszinténIstentetszésénekkereséséveltöl- tötték.Azőlelküketahitetlenekéivelellentétben,mindenfáj- dalomnélkül,„gyengéden”veszikelazangyalok.Azegyikája szerint,azangyalokbékévelüdvözlikahívőkethalálukpilla- natábanésaParadicsomörömhírétadjákátneki: Akiket magukhoz szólítanak az angyalok, miután ők jók voltak.Azt mondják nekik: „Békesség veletek! Lépjetek be a Paradicsomba (jutalmul) azért, amit cselekedtetek!” (Korán, 16:32) Ezszinténnagylelkifájdalomazoknak,akikmegtagadták azIgazságot.Hiszenalehetőségek,alkalmaknemcsakahívők számáravoltakadottakazevilágon,hanemszámukrais.Őkazon- banazevilágiéletnyereségéthajszoltákéstudatosanveszítet- tékelaParadicsomot.Hiábahirdettetettnékik,hogyarövidevi- lágapróbatételhelye,azigaziéletaTúlvilágiélet,úgytettek, mintakieztnemérti.Ígyaztánazevilágonnemvégeztekolyan jócselekedeteket,amiketmagukkalvihetnénekaTúlvilágra.Pedig mindenembernekmegvanalehetőségearra,hogyIstenparan- csaiszerinterkölcsösenéljen,igazhívőlegyen,ehhezcsakaz kell,hogyszándékaőszintelegyenéskitartsonebbéliszándé- kában.Haeztegyhitetlenvégiggondolja,méginkábbnövekszik bánata. Harun Yahya (Adnan Oktar) 29

29. Istenaztmondja: Azok, akik rossz cselekedeteket követtek el, vajon azt gondolják, hogy egy sorba helyezzük életükben és halá- lukban azokkal, akik hisznek és jótetteket cselekszenek? Milyen rosszul ítélnek. (Korán, 45:21). Mindenkicsakaztfogjakapnitehát,amitmegérdemel.A hitetlenekkeserűségéttovábbnöveliafélelemérzése,melyabból ered,hogytudják,készenállszámukraaPokoltüze.Egészen odáigcsaklelkigyötrődésbenvoltrészük.Akkorazonbanaztis nagyonjólfelfogják,mimindenvárrájukazután. Aszenvedés,amelyahitetleneketahalálpillanatábankez- disújtani,Istenakarataszerintörökkétart.Mindenelmúlóperc- cel,órávalésnappalavégtelenbüntetéséskeserűségfoglyailesz- nek. Mindazonáltal,azemberneksajátkezébenvanadöntés,akar- eilyenrettenetesbüntetésésvégetnemérőbánatrészeselenni vagynem.NemszükségesmegvárniahalálésaTúlvilágelér- kezésénekpillanatátahhoz,hogymegértsük,ezekvalóságosdol- gok.AzembernekIstenígéreteelegendő.AhalálutánIstenigaz- ságosságabizonyosanmegnyilvánul,atagadókaPokolbünte- tésével,ahívőkpedigaParadicsommaltalálkoznak. Ígyhátalegésszerűbbviselkedés,mégahaláleljövetele előttmindenembernekaz,haIstennélveszmenedéketésazŐ könyörületétkéri.EzenkívülnagyonjólkellismernieaKoránt, amitIstenvezetésgyanántküldöttelazembereknek,valamint aPróféta(b.l.v.)szunnájátésezekalapjánkellélnie.Ahaláligaz- ságánakgondolatátnemkellmesszehessegetni,ellenkezőleg, hasznosabb,haarragondolunk,milyenközelvanéseszerintcse- lekszünk. AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT30

30. Aki Isten felé fordul, az mind az evilágon mind a Túlvilágon elnyeri Isten tetszését és elégedetten lép be a Paradicsomba.IstenígyadjaezthírülaKoránban: Te nyugtot lelt lélek! Térj vissza Uradhoz elégedetten, szívesen látva. Lépj szolgáim közé, lépj be a Kertembe! (Korán, 89:27-30) Akimegakarmenekülniahalálokoztakeserűségtőlésaz örökkévalóKertszépségeirevágyik,annakmostkellelgondol- kodniaahalálonésazon,amiutánakövetkezikésTeremtőUra útjátkellkövetnie,mertezazIgazÚt. Harun Yahya (Adnan Oktar) 31

31. AZ ELSZÁMOLÁS NAPJÁNAK KESERŰSÉGE És megfúvatik a trombita és – mintha villám sújtotta volna – elalél az, aki az egekben és a földön van, kivéve azt, akit Allah meg akar (óvni). Aztán újra megfúvatik, és íme, ők föl- állva figyelnek. És a föld Ura fényében ragyog. És előkerül az Írás és eléhozatnak a próféták és a tanúságtévők, és igazságosan téte- tik ítélet közöttük. Nem fognak jogtalanságot szenvedni. És minden lélek megkapja a teljes fizetséget azért, amit tett. Ő jobban tudja azt, amit ők cselekszenek. (Korán, 39:68-70) Mindenember,akivalahaéltaFöldönhalálautánelőho- zatikafeltámadásnapján.Deahitetlenekneknehézpillanatlesz afeltámadás.IstenhírüladjaaKoránban,hogyanbeszélnekzava- rodottságukbanahitetlenekezenanapon: „Jaj nekünk!” – mondják. „Ki keltett fel minket a fek- helyünkről?” Ez az, amit az Irgalmas megígért, és a kül- döttek az igazat mondták. (Korán, 36:52) És közel van immár az igaz fenyegetés. És íme, kime- red azok tekintete, akik hitetlenek voltak (s azt mond- ják): „Jaj nekünk! Ügyet se vetettünk rá! Nem! Vétkesek voltunk!” (Korán, 21:97) A„jajnekünk”kifejezésaztahatalmaspánikot,félelmet éskeserűségetfejeziki,amiakkoreltöltiőket.Hiszenmegér- 32

32. tik,hogyakikaTúlvilággalintettek,igazatmondtak,sezzelegyütt tudatosulbennük,hogyafeltámadásrólszólóhírekisigazakvol- tak.Rájönnek,hogyhaezígyvan,akkorIstentöbbiígéreteis igaz,atöbbidologisegytőlegyigmegfogvelüktörténni.Eléri őketabüntetés,amelynekmegvalósulásábanmostazevilágon nemhisznek,aTúlvilágonazonbannemfognakkiutattalálnia menekülésre. AhitetlenekIstenszíneelévitetnekmajdafeltámadáskor. Mindentettükkelelkellszámolniukéseszerintítéltetnekmeg. Hozzájukhasonlóanavilágösszesembere,akiáthágtaIstenparan- csaitésfennhéjázónviselkedettottleszvelük: Azon a napon, amikor megfúvatik a trombita sereges- től jöttök majd elő. (78. an-Naba’, 18) Azelszámolásnapjánpedigahitetlenekmegértik,hogysem- misemlettvolnafontosabb,mintIstentetszésételnyerniésaz Őbüntetésétőlóvakodni.Csaknövekszikmegbánásuk,habele- gondolnakabba,hogyanisszalaszthattákelazalkalmat,miköz- benIstenerejénekésléténekbizonyítékaivaltalálkoztaklépten- nyomon,ésIstenmegmutattanekikazutakat,amelyekkelazŐ megelégedésételtudtákvolnanyerni.Szavaikbólvilágosanérző- dik,mennyirebánjákezt: Azon a napon a vétkes az öklét harapdálja (mérgében). Azt mondja: „Bárcsak a küldöttel választottam volna utat! Ó jaj nekem! Bárcsak ne választottam volna ezt és ezt barátnak! Bizony, eltántorított engem az intéstől (a Korántól), miután az eljött hozzám!” A Sátán (min- dig) cserbenhagyja az embert. (25. al-Furqān, 27-29) Ahitetlenekazelszámolásnapjáneztgondoljákéseztélik át,miközbenkeresikakiutat.Olyannyiraezzellesznekelfog- Harun Yahya (Adnan Oktar) 33

33. lalva,hogysemgyermekeikkel,semférjükkel-feleségükkel,sem szüleikkelnemtörődnekmajd.IstenígyadjaezthírülaKoránban: Amikor eljő a fülsiketítő (Óra), azon a napon az ember menekül saját fivérétől, anyjától és apjától, (házas)tár- sától és fiaitól.Azon a napon mindenkinek meglesz a dol- ga, ami lefoglalja. (80. ’Abasa, 33-37) Acsaládikötelékekakkormáregyáltalánnemlesznekfon- tosak.Azegyetlendolog,amiezeknekazembereknekfontoslesz akkor,azabüntetéstőlvalómenekülés.Olyannyira,hogysaját fiaikat,házastársukatéstestvéreiketisfelajánljákváltságdíjul, csakhogymegmenekülhessenek: Azon a napon, amikor az ég olyan lesz, mint az olvasz- tott érc, a hegyek olyanok lesznek, mint a szétfútt szí- nes gyapjú. Akkor barát barátról nem kérdezősködik – noha megmutatkoznak egymásnak. A bűnös szeretné megváltani magát annak a napnak a büntetésétől a fia- ival és a (házas)társával és a fivérével, és a nemzetségével, amely befogadta őt, és mindenkivel, aki csak van a föl- dön – ha ez akkor megmenthetné őt. Nem. Bizony, ez (a Pokol), lobogó tűz. (70. al-Ma’ārij, 8-15) Perszeazelszámolásnapjánmitsemérazerőfeszítésük. Hiszenezekazemberekazevilágonlegnagyobbcélkéntajavak gyűjtögetését,apozíciótésagyermekekettűztékkimagukelé. Sőt,úgyismondhatjuk,egészéletüketezeknekadolgoknaka megszerzéséreáldozták.Deazutolsónaponmegértik,hogyezek semmitsemérnek.Ahívőkboldogizgalombanvárjákapilla- natot,amikorUrukelévitetnek,mígahitetlenekinkábbsem- mivéválnánakseltűnnénekIstenszíneelől. Azon a napon lesznek arcok, amelyek ragyognak, nevet- AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT34

34. nek és örvendeznek. És azon a napon lesznek arcok, ame- lyeket por borít, és sötétség takar. Ők a hitetlenek és a bűnösök. (80. ’Abasa, 38-42) Azonanaponalegnagyobbértéketajócselekedetekjelen- tik,amelyeketazemberekazértvégeztek,hogyIstentetszését elnyerjék.Azokviszont,akiktagadjákazIgazságot,nemlesz- nekbirtokábanennekakincsnek,amelymegmentenéőketazörök büntetéstőlaTúlvilágon.Egészéletükbennemtetteksemmijót, amitazelszámolásnapjánIstenelévihetnénekésfelmutathat- nánakNeki.Mivelnemhittek,kárbavesztekazokacselekede- teikis,amikrőlaztgondolták,hogyjók.Istenígyhívjafelerre afigyelmetaKoránban: Mondd: „Hírt adjunk-e neked azokról, akik munkál- kodásuk révén leginkább kárvallottak lesznek – akik- nek az igyekezete tévúton járt az evilági életben, noha ők úgy gondolják, hogy helyesen cselekszenek? Ők azok, akik nem hisznek Uruk jeleiben, s abban, hogy találkozni fognak Vele. Az ő tetteik hiábavalóak, és a Feltámadás Napján nem állítunk súlyt nekik (a serpenyőbe). (18. al- Kahf, 103-105) Akiktagadjákavallást,azokmindigiskétségbenvoltak azutolsónapotilletően,ezértneméreztékszükségét,hogyfel- készüljenekrá;csakisazevilágijavakfelhalmozásávalvoltak elfoglalva,ésazzaltöltöttékéletüket,hogyalsóbbénjükvágya- itkövessék. Mostpedigszembesülnekamegbánássalésafájdalommal, amitmársohanemtudnakorvosolni.EztazigazságotIstenígy tudatjaaKoránban: És azt mondják: „Jaj nekünk! Ez az Ítélet Napja!” Ez Harun Yahya (Adnan Oktar) 35

35. a döntés napja, (amely elválasztja a hívőt a hitetlentől és az igazat a hamistól), amelyet folyton hazugsággal vádoltatok. (37. as-Sāffāt, 20-21) RáadásulIstenszíneelőtthiánytalanulkiderülminden,kide- rülhálátlanságukésmindenigazságtalanság,mindenrossz,amit elkövettekazevilágon.Őkmagukpedigtanúileszneksajátbűne- iknek.AKoránígyírjaleeztahelyzetet: És Uruk elé állítatnak majd sorban (e szavakkal): „Íme, idejöttetek Hozzánk úgy, ahogyan először megterem- tettünk benneteket. De ti úgy vélekedtetek, hogy Mi nem szabunk ki nektek határidőt.” És odateszik (eléjük) az Írást, és látod a bűnösöket, hogy rettegnek attól, ami abban áll. Azt mondják: „Jaj nekünk! Mi van ezzel az Írással, hogy nem hagy egyetlen (vétket) sem számlá- latlanul – lett légyen az kicsiny, avagy nagy?” És előt- tük van az, amit elkövettek.Ate Urad senkihez sem igaz- ságtalan. (18. al-Kahf, 48-49) Azonanaponazemberekcsapatostólözönlenek,hogycse- lekedeteiketlássák.Istenakövetkezőájábanadjaezthírül: Aki csak egy porszemnyi jót is tett, az meglátja azt, és aki csak egy porszemnyi rosszat tett, az (is) meglátja azt. (99. az-Zalzalah, 6-8) Ezutánsorkerülafeljegyzésekátvételére,ahogyaneztIsten aKoránbantudatja.Ahívőknekjobbjukbaadatikfeljegyzésük, ahitetlenekpedigbalrólkapjákmegazt.Ahitetlenekvesztesé- genőttönnő,attólapillanattólkezdve,hogyahalálangyalaimeg- jelennekmellettükéselveszikalelküket.Amásikcsapáspedig afeljegyzésekkézhezvételekorériőket.Látnisemakarjákabűnö- ket,amiketelkövettek,inkábbmielőbbmeghalnának.Istenígy AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT36

36. adhírtahelyzetükről: Akinek pedig az írása a baljába adatik, azt mondja: „Bárcsak ne adatott volna ide nekem az írásom” „Bárcsak sose tudtam volna meg, hogy mi a számadá- som!” „Ó bárcsak (a halál) a (végső) vég lett volna!” „Avagyonom mit sem használ nekem, s a hatalmam sem- mivé vált.” (69. al-Hāqqaq, 25-29) … azon a napon, amikor az ember meglátja, hogy mit küldött előre a keze, a hitetlen azt mondja: „Ó, bárcsak por lennék!” (78. an-Naba’, 40) Akinek azonban az írása a háta mögé adatik, az pusz- tulásért esedezik, és a Pokol tüzében ég. (Mert ő éltében) házanépe körében örvendezett, és azt gondolta, hogy nem fog visszatérni. De nem; Ura nagyon jól szemmel tar- totta őt. (84. al-Inshiqāq, 10-15) Ahitetlenekmindezzelszembesülvemegértik,mekkoralehe- tőségetszalasztottakelevilágiéletükben.Amegbánás,amitekkor éreznek,súlyoskínkéntnehezedikrájuk.Ráadásultanúilesznek ahívőkboldogságának,akiket,velükellentétbenóriásilelkese- désfűt.Ezcsaktovábbfokozzaahitetlenekkeserűségét.Hiszen azevilágoncsökönyösenellenálltakahívásnak,fennhéjázvahátat fordítottakahívőknek.De,ahogyazájaismondja,immáronfel- állíttattakazérzékenymérlegek.Mindenkitamagafeljegyzése, amagacselekedeteialapjánvezetnekaParadicsombavagya Pokolba.Azelszámolásnapjatudatosítjaahitetlenekben,hová kerülnek,miaz,amitkiérdemeltek,ezértóriásifélelemfogjael őket.Istenígyírjalerettegésüketazegyikájában: Harun Yahya (Adnan Oktar) 37

37. (Azon a napon) látod majd, amint a vétkesek rettegnek attól, amit (tetteikkel) megérdemeltek, és az lesújt rájuk. (42. ash-Shūra, 22) AzutolsónaponmegmutatkozikIstenvégtelenigazságos- ságaésmindenkimeglátjaazt,amitmagánakszerzett,aszá- monkérésnélnemhagynakkiegyporszemnyicselekedetetsem. „És igazságos mérlegeket állítunk föl a Feltámadás Napján. Egyetlen lélek sem fog igazságtalanságot elszen- vedni semmiben. Ha az egy mustármag súlya lenne is, előhozzuk (a mérlegre helyezzük) azt. Mi elégséges szá- monkérők vagyunk.” (21. al-Anbiyā, 47) Mígahívőkelszámolásakönnyűlesz,ahitetlenekérend- kívülnehéz.Istenmindenegyesáldástszámonkérrajtuk,amit azevilágonjuttatottnekik.Életükmindenpillanatárólszámotkell adniuk:hálátlanulviselkedésükről,lázadógondolataikról,gonosz beszédükről,ésarról,hogynemkövettékIstenparancsaitéshátat fordítottakazintésnek.Ahamiskifogások,amikmögéazevi- lágonbújtak,mársemmitsemfognakérni,sőt,magyarázkodásra semleszlehetőségük.Istenígyírjaleazőhelyzetüket: Azon a napon jaj a hazugsággal vádolóknak. Olyan nap az, amikor nem beszélhetnek, és nem kapnak engedélyt a mentegetőzésre. Azon a napon jaj a hazugsággal vádolóknak. Ez a Döntés Napja. Összegyűjtöttünk benneteket és a hajdanvoltakat. Ha valami cselvetéstek van, Ellenem fordítsátok azt. Azon a napon jaj a hazugsággal vádolóknak. (77. al- Mursalāt, 34-40) AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT38

38. Ahitetlenekmérlegekönnyűlesz: „…megtudja (minden) lélek, hogy mit hozott magával” (81. at-Takwir, 14) ésnyil- vánvalóváválikaszámukrakijelölthely. Azáják„hawiya”-kéntemlítikahelyet,amelyteleleszbün- tetéssel.Istenígyszólerről: Akinek a mérlege súlyos lesz, Annak kellemes élete lesz. Akinek a mérlege könnyű lesz, Annak a hawiya az anyja (a végső állomás). Honnan tudhatod, hogy mi(lyen) az? Lobogó tűz. (101. al-Qāri’ah, 6-11) Mindezrendkívülfontosahhoz,hogymegértsük,mekko- raleszmajdahitetlenekmegbánásaazelszámolásnapján.Amikor elérkezikezanap,márnagyonkésőleszbánkódni.Haviszont átgondoljukmindeztésjócselekedeteketvégzünkIstenmegelé- gedéséért,mérlegünksúlyoslesz.Azembercsakígymenekül- hetmegafájókeserűségtől. Harun Yahya (Adnan Oktar) 39

39. A POKOL KESERŰSÉGE (A tűz) már messziről föltűnik nekik, hallják haragvását és üvöltését. (25. al-Furqān, 12) A hitetlenek keserűsége, amikor meglátják a Pokol tüzét Az elszámolás napján minden embert összegyűjtenek, s miután elszámoltatták őket, a hitetleneket csoportokban a Pokolbavezetik.Asokaságbanottleszmindenki,akiatörténe- lemsorántagadtaIstenlététésvallását,mindenkiakifennhéjá- zottazŐjeleivelszembenéselfordulttőlük.Ottlesznekazok is,akikazevilágongazdagnakéstekintélyesnekhittékmagu- kat.Azemberektanúilesznekannak,hogymindaz,amirőlazt hitték,hogymegmenthetimajdőket,semmitsemfogakkorérni. UrunktudatjaaKoránban,hogymindezeketazembereketmeg- vetéssújtjamajdésmegalázottanhajtjákőketaPokolba,ami- értmegtagadtákazIgazságot.APokolkapujánakőrzőimégegy- szerkivallatjákőketbűneikről,majdmindenhitetlentatűzbedob- nakésrájukzárjákaPokolkapuit.Istenígytudatjaahitetlenek sorsátaKoránban: És seregestől vezettetnek a gyehennába, akik hitetlenek. Mikor aztán odaérkeznek, megnyílnak annak kapui és a strázsák azt mondják nekik: „Nem jöttek hozzátok közületek való küldöttek, hogy hirdessék néktek a Mi jeleinket és figyelmeztessenek arra, hogy ezzel a nappal lesz találkozástok?” „De igen” – mondják azok. A bün- tetés szava beteljesedett a hitetleneken. „Lépjetek hát 40

40. be a gyehenna kapuin” – mondják nékik – „hogy örök- ké ott legyetek!” Milyen nyomorúságos a fennhéjázók lakhelye! (39. az-Zumar, 71-72) „Ez azért (történik) veletek, mivel jogtalanul örven- deztetek a földön, és mivel mérték nélkül vidámak vol- tatok. Lépjetek hát be a gyehenna kapuin, hogy örök- ké ott időzzetek! Milyen nyomorúságos a fennhéjázók lakhelye!” (40. Ghāfir, 75-76) Nincssenkiezekközöttazemberekközött,akiaztmond- hatná,hogynemhallottazevilágonIstenbüntetésérőlésarról, hogyaPokollalleszmajdtalálkozása.HiszenIstenvégtelenül igazságos,mindenkihezküldintőtazevilágon,hogyemlékez- tesse őt Magára, az elszámolás napjára, a Paradicsomra és a Pokolra.Ezértmindenhitetlenelfogjaismerni,hogyjogosansújt- jaőtabüntetés. Intettékőketazevilágon,mégisfennhéjáztakésszándékosan nemszolgáltákMagasztosTeremtőjüket.Ezértők,Isteneztis hírüladjaaKoránban,előrenyújtottnyakkal,alázatosanlépnek majdbeaPokolba.Istenígyadjatudtunkraeztazigazságotaz egyikájában: … Aki méltóságon alulinak tartja az Én szolgálatomat, az lehajtott fővel-alázatosan fog a gyehennába menni. (40. Ghāfir, 60) Ezeknekazembereknekegyrészenagyonerősneklátta magátazevilágon,ezértvoltakfennhéjázók.Úgyvélték,erejük mindenféle veszélytől meg fogja védelmezni őket.Amikor a Pokolrólbeszélteknékik,vagyarraintettékőket,hogyazevi- lágonIstentetszésétkeresveaParadicsomiéletértfohászkodja- nakésamikorIstenKahhar(’akinekhatalmavanszolgáifelett’, Harun Yahya (Adnan Oktar) 41

41. ’amindenható’)jelzőjeemlíttetettelőttük,aztmondták: (És így szóltak egymás között:) „Miért nem büntet meg minket Allah azért, amit mondunk?” A gyehenna elég lesz nekik, abban fognak sülni. Milyen szörnyű hely az! (58. al-Mujādilah, 8) Amiértkevélyekvoltak,aPokolkapuibezárulnakmögöt- tükésIstenakaratávalnemkapnaktöbbéengedélytarra,hogy kijöjjenekonnét.Amikormegpillantjákatüzet,ahitetleneketismét csakakeserűségkerítihatalmába.Megértik,hogyaPokolbólsem- milyenmódonnincsenkiút,eztIstenközlivelünkaKoránban: És a bűnösök meglátják a tüzet és megértik, hogy (mind- járt) beléhullanak, de nem találnak semmi módot, hogy megmenekedjenek attól. (18. al-Kahf, 53) Ahitetlenekazevilágonúgytettek,mintakinemfogjafel adolgokat,mostazonbanmindentvilágosanlátnakésértenek. Megértik,hogyegészéletüketürescélokrafecsérelték,ésegy— két múló haszon miatt büntetésben lesz részük aTúlvilágon. Nagyonhosszúnakhittékevilágiéletüknéhányévétésnemgon- doltakaTúlvilágra.Inkábbabbanalelkiállapotbanéltek,amely azemberigyengeségéstökéletlenségmiattsohanemlehetnyu- godt,ahelyett,hogyaParadicsomiéletetválasztottákvolna,amely tökéletes,hibátlan,amelybennemkínozfáradtság,éhségvagy máshasonlófizikaiszükséglet,amelytelevanáldásokkalésahol óriásiboldogságbanlennerészük.APokolkapuinbelépvemeg- értik,hogynincsenlehetőségükavisszatérésre.Ezértmindent, amijükcsakvoltazevilágon,megpróbálnakváltságdíjkéntfel- ajánlani,hogymegmeneküljenekabüntetéstől.AKoránígyír hiábavalóerőlködésükről: …Azok pedig, akik nem hallgatnak Rá – ha az övék len- AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT42

42. ne mindaz, ami a földön van és azzal együtt mégegyszer annyi – bizony szeretnék megváltani magukat azzal. A legrosszabb elszámoltatás lesz az ő osztályrészük, s a gye- henna lesz a lakhelyük. Milyen nyomorult fekhely! (13. ar-Rād, 18) Ámamikormártudják,hogyaPokolrafognakjutni,sem- mitsemérerőfeszítésük: Ma már nem fogadtatik el semmilyen váltságdíj tőletek, sem azoktól, akik hitetlenek. Lakhelyetek a tűz, ő a ti uratok; milyen szörnyű sors! (57. al-Hadid, 15) Természetesenfontosokavanannak,hogyahitetlenekerő- feszítéseihiábavalók.IstenemlékeztetteőketaPokolbünteté- sére,amígazevilágonéltek.Tudattavelükaztis,hogyazona naponsenkinemtudmajdsegíteniamásiknak,senkinemtud- jamajdmegmenteniamásikat,akármitajánlanaisfelameg- mentéséért,nemfogadtatnaazeltőle.Ígyszólerrőlazájákegyi- ke: És féljétek azt a napot, amikor egyetlen lélek sem tehet semmit a másik helyett, senki közbenjárása nem talál meghallgatásra, senkitől sem fogadnak el váltságdíjat, és senki meg nem segíttetik. (2. al-Baqarah, 48) Őkazonbanmegátalkodtakhitetlenségükben,akárhogyan intettékőketéstudatosankészítettékelőmaguknakeztavéget. Azonanaponazegyiklegnagyobbigazság,amitmegértenekaz lesz,hogysajáttetteikérdemeszerintkerültekaPokolba. Akeserűmegbánáspedig,amelyelfogjaőketebbenapil- lanatban,nemszűnikmeg,olyanbüntetéslesz,amelytőltöbbé nemfognakszabadulni.Immáronszemtőlszembenállnakegy nagyonfontosigazsággal:haéletüketürescélokkergetésehelyett Harun Yahya (Adnan Oktar) 43

43. Istentetszésénekelnyeréséreáldoztákvolna,manemaPokol kapuielőttállnának,hanemaParadicsomelőtt.Őkazonbannem ahelyesutatkövették,ezértérteőketcsalódás. Ahogyazájamondja: „fölöttük a Pokol tüze összezárul” (90. al-Balad, 20).VagyisaPokolbalépveakapukbezárulnak mögöttük.Akapukmögöttpedigatűzbüntetésevárjaőket,amely- neksohanincsenvége,Istenakaratávalittélnekmindörökké.A hitetlenekszámárasohanemleszinnétkiútésnemleszlehető- ségaszabadulásra.Isten„Hutama”-nakneveziatüzet,ahová bedobjákőket.Ígyhangziknéhányájaazal-Humazabszúrából: Honnan tudhatod, mi a hutama?Allah meggyújtott tüze, amely a szívek fölé kúszik, és összezárul fölöttük (ők pedig) magasranyúlt (tűz)oszlopokban lesznek (megkö- tözve). (104. al-Humazab, 5-9) A büntetés, amellyel a hitetlenek a Pokolban szembesülnek MielőttahitetlenekPokolbelikeserűségérőlbeszélnénk, érdemesnéhányszótszólniabüntetésről,amellyelottszembe- sülnek.Hiszenhaazemberneknincsentudomásaagyehennabün- tetéseiről,aztsemtudjafelfogni,milyenmértékűkeserűségvár ráott. A hitetlenek megbánása, amint már előzőleg említettük, akkorkezdődik,amikormegpillantjákaPokoltüzét.Amikorpedig belépnekésmegkezdődikszenvedésük,végetnemérőkeserű- ségsújtjaőket.Isteneképpentudatjavelünk,hogyanfognakmajd beszélniezekazemberek,miutánbeléptekaPokolba: Akik megtagadják Urukat, azoké a gyehenna bünteté- se. Milyen szörnyű hely az. Amikor belévettetnek, hall- AKESERŰMEGBÁNÁSELŐTT44

44. ják, hogy üvölt, miközben fortyog, és majd szétszakad a haragvástól. Valahányszor belévettetik egy csoport, a strázsák azt kérdezik tőlük: „Vajon nem jött hozzátok intő?” „De igen!” – mondják. „Bizony, jött hozzánk intő, de mi meghazudtoltuk és azt mondtuk: Nem küldött le Allah semmit, bizony, ti nagy tévelygésben vagytok.” És azt mondják: „Ha hallgattunk volna (az intésre), vagy éltünk volna az eszünkkel, nem lennénk a Pokol tüzére kárhozottak.” És beismerik bűneiket. Átok legyen a Pokol tüzére kárhozottakon! (67. al-Mulk, 6-11) Istenközliazájákban,hogyazelsődolog

Add a comment

Related pages

A KESERŰ MEGBÁNÁS ELŐTT. Hungarian. magyar.pdf

Welcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.
Read more

HARUN YAHYA - MAGYAR

HARUN YAHYA - MAGYAR RSS Feed Books ( 9 works in total ) ... A KESERŰ MEGBÁNÁS ELŐTT : AZ EMBER NYILVÁNVALÓ ELLENSÉGE: A SÁTÁN ...
Read more

Aranycsapat - The Hungarian Golden Team - facebook.com

... The Hungarian Golden Team. 9,204 likes ... a tévé, a rádió előtt csak a legyintés, a lemondás, a keserű ... magyar hang ez még a ...
Read more

Keserű víz nem hittem, hogy édes légy - YouTube

A Magyar Állami Népi Együttes 60 év című ünnepi ... Keserű víz nem hittem, hogy édes légy ... Hungarian State Folk Ensemble ...
Read more

Magyar Vagyok :: Globális ismeretségi háló

... kik előtt megvonja magát ... de jó hogy beléptél a keserű életembe.Mert már nem ... magyar szépségkirálynő (Miss Hungary) volt ...
Read more

Pálinka – Wikipédia

A pálinkatörvény hatályba lépése előtt terjedni ... küzdött az uniós testület előtt a román és a magyar ... a keserű és a ...
Read more

"Elmehetsz a házunk előtt ..." - YouTube

A Magyar Állami Népi Együttes 60 év című ünnepi előadásából, ... "Elmehetsz a házunk előtt ..." YouTube; Keserű víz nem hittem, ...
Read more

Read or download A Keserű Megbánás Előtt - harunyahya.hu

Read online A Keserű Megbánás Előtt book download pdf doc books download harun yahya info about A Keserű Megbánás Előtt book free book download A ...
Read more

A PRÓBATÉTEL TİTKA - azevolucioscsalas.com

A Keserű Megbánás Előtt. Könyvek. Folytatás... Elgondolkodott Ön Az Igazságon? Könyvek. Folytatás... Jezusvisszater.com. Honlapok. Folytatás...
Read more