A 6 5_3

54 %
46 %
Information about A 6 5_3

Published on March 12, 2014

Author: NarineGevorgyan

Source: slideshare.net

²é³ç³¹ñ³Ýù 3. ÈáõÍ»ù §¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ËÙµ³·ñÇãÝ»ñ¦ ˳㵳éÁ: 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 àõÕճѳ۳ó 1. ÎÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ µÝ³·³í³é, áñÝ ³Ûëûñ ¹Åí³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó ùáÙ÷Ûáõûñ³ÛÇÝ ·ñ³ýÇϳÛÇ: ÐáñǽáÝ³Ï³Ý 1. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃÇ ã³÷Ù³Ý Ùdzíáñ` »ñµ ëï»ÕÍíáÕ å³ïÏ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ïå³·ñÙ³Ý: 2. ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ µÝáõó·ñáÕ ã³÷ë, áñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»É: 3. ö³Ï ïÇñáõÛÃÇ Ý»ñëÁ Ý»ñÏ»Éáõ ·áñÍÇù: 4. ¶áñÍÇù, áñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ϳñ»ÉÇ ¿ §áõÕջɦ ÝϳñÇ ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 5. §ÎñÍáÕ Ï»Ý¹³ÝÇ, ³é³Ýó áñÇ ³ÝÑݳñ ÏÉÇÝ»ñ Ýϳñ»É: 6. Ü»ñÏ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï §ïáõ÷¦: 7. ¶áñÍÇù, áñÝ û·ÝáõÙ ¿ ³ÏÝáó Ýϳñ»ÉÇë: 8. ¶áñÍÇùÝ»ñÇ í³Ñ³Ý³ÏáõÙ §ï»Õ ã·ï³Í¦ ßñç³Ý³·ÇÍ ÝϳñáÕ ·áñÍÇù: 9. ¶áñÍÇù, áñÁ ϳñáÕ ÑÝ·³ÝÏÛáõÝ Ýϳñ»É: 10. ØÏÝÇÏÇ Ó³Ë ë»ÕÙ³ÏÁ ë»ÕÙ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ` ÝϳñíáÕ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï»Éáõ ѳٳñ: 11. Paint-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÇù, áñÝ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ §Éáճݳɦ: 12. ØÏÝÇÏÇ Ó³Ë ë»ÕÙ³Ïáí ÁÝïñíáÕ ·áõÛÝ: 13. ¶áñÍÇù, áñÁ ÃáõÛɳïñáõÙ ¿ ¹Çï»É ÝϳñÇ µ³Õ³¹ñÇã §ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÁ¦:

Add a comment

Related pages

Notepad++ Notepad++ 6.5.3 released

31 Dec 2013 15:17:00. A solution to Synaptic driver issue has been provided in previous version. However, it doesn't solve all touchpad scrolling problem.
Read more

iSpy 6.5.3 - Video- und Überwachungssoftware Download

Sonstiges Download: Mit dem kostenlosen iSpy lassen sich Webcams und IP-Kameras sowie Mikrofone ansteuern, um diese als Überwachungsgeräte zu nutzen. ...
Read more

5/3 - Microsoft Store

5/3 Fisio Feelkhenson. 2010 • 2 Musiktitel • Electronic / Dance • House • E.Music Recordings. Album kaufen 2,99 € ... 6:12 0,99 € 2. Modulation ...
Read more

Helicon Focus 6.5.3 - Herunterladen

Helicon Focus, kostenloser Download. Helicon Focus 6.5.3: Helicon Focus macht ein tadellos fokussiertes Bild aus mehreren halbfokussierten.Die Software ist ...
Read more

Workstation Installer Hang 6.5.3 and Workaround | VMware ...

I just encountered a hang installing Workstation on Ubuntu Karmic. Symptom: you are running a an install using 6.5.3 bundle and you get to "Configuring ...
Read more

Windows Mobile 6.5.3 Build 23518 - YouTube

Here's a look at Windows Mobile 6.6, or 6.5.3 as it is commonly called
Read more

Download Notepad++ 6.5.3

Notepad++ v6.5.3 new features and bug fixes: Make advanced scrolling optional so it can be disabled in case of touchpad scrolling problem. Enhance sort ...
Read more

5.3. Aufteilen einer Datenträgergruppe - Red Hat Customer ...

5.3. Aufteilen einer Datenträgergruppe. In diesem Beispiel besteht eine existierende Datenträgergruppe aus drei physischen Datenträgern. Falls genug ...
Read more

PHP 5.3.0 Release Announcement - PHP: Hypertext Preprocessor

PHP 5.3.0 Release Announcement. The PHP development team is proud to announce the immediate release of PHP 5.3.0.
Read more

5-3 - YouTube

Jack and Victor sail in celebration of Victor's 75th birthday. The two decide, along with Winston, to take a sail down the local river ...
Read more