п двищення квал ф_кац_ї за очно-дистанц_йною формою навчання

67 %
33 %
Information about п двищення квал ф_кац_ї за очно-дистанц_йною формою навчання
Education
umo

Published on February 25, 2014

Author: ssuser87b53e

Source: slideshare.net

Description

umo

  оновлення і поглиблення знань слухачів із філософії освіти, тенденцій і шляхів її модернізації на сучасному етапі, теоретико-методологічних основ реформування системи освіти в Україні та її інтеграції в Європейський освітній простір; удосконалення та оновлення знань і умінь щодо сучасних методів управління, кадрового менеджменту, в тому числі їх психологічних засад та використання в управлінні ІКТ;

    засвоєння особливостей формування змісту підготовки фахівців з вищою освітою з урахуванням запитів роботодавців; удосконалення та оновлення знань і умінь з нормативноправового забезпечення функціонування ПТНЗ в умовах модернізації та забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчального процесу; розвиток компетентності щодо управління якістю освіти у ПТНЗ, формування педагогічної майстерності науковопедагогічних працівників, підвищення їх науковометодичного рівня на основі сучасних освітніх технологій, досвіду роботи кращих вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів; сприяння професійному розвитку щодо впровадження інноваційних підходів до організації діяльності ПТНЗ.

 нормативно-правова та соціальна;  комунікативна;  інформаційно-комунікаційна  оцінно-аналітична та діагностична;  організаційно-регулятивна

Перший етап – організаційно-настановна сесія (один тиждень, 54 години). Форма навчання – очна. Другий етап – дистанційний (розрахований на 144 години). Дистанційний етап передбачає самостійну роботу слухачів без відриву від основної роботи. Третій етап – залікова сесія (3 дні, 18 годин). Форма навчання – очна.

   Вхідний контроль призначено для визначення стартового рівня знань та умінь слухачів. Проводиться під час прибуття слухачів на навчання методом комп’ютерного тестування. Модульний контроль – проводиться з метою виявлення результатів засвоєння слухачами змісту навчальних модулів, які вивчають слухачі на організаційно-настановній сесії та під час СРС на дистанційному етапі навчання. Вихідний контроль призначено для оцінювання результатів підвищення кваліфікації слухачами. Проводиться в період залікової сесії методом комп’ютерного тестування за тестами близькими за змістом до тестів вхідного контролю. Організація та забезпечення такі самі, як при вхідному контролі.

 Захист випускної роботи – форма педагогічного контролю, яка має на меті виявити рівень та якість виконання слухачами індивідуальних завдань на дистанційному етапі навчання. Вид випускної роботи (проект, випускна творча робота тощо) визначається рішенням кафедри.  Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння слухачем навчального матеріалу з певних навчальних модулів.  Самоконтроль призначено для самооцінювання слухачами ефективності особистої навчальної роботи щодо засвоєння змісту модулів (тем) програми. З цією метою в навчальнометодичних комплексах (навчальних посібниках тощо) для кожного модуля передбачаються питання для самоконтролю. Найбільша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами в структурі дистанційних модулів.

Віртуальне середовище навчальної групи: moodle.pyhead.net ptnz.mk.ua

       Форум теоретичний (15 б.): Орієнтовно 3 питання по 5 балів або 5 питань по 3 бали Форум за практичними питаннями або семінаром (25 балів) Орієнтовно 5 питань практичної спрямованості Тести знань (30 балів) Відповіді на питання в пошті курсу або модулів (10 контрольних питань, що потребують короткої відповіді – питання для самоперевірки) (20 балів) Перегляд матеріалів курсу або модулів (10 балів)

1. 2. 3. 4. 5. 6. Найбільша комфортність індивідуального листування. Відправник листа має можливість редагувати його перед відправкою. Можливість для куратора-тьютора додавати коментарі до листа. Можливість для куратора-тьютора давати на лист слухача серію відповідей з коментарями на окремі елементи. Найбільш важливі моменти зворотного зв'язку можна копіювати та відсилати різним слухачам. Це дає можливість відповідати кожному слухачу індивідуально. Більшість поштових систем може програмувати відсилання куратору-тьютору повідомлення, що його лист отримано та прочитано.

 поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;  характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання, виховання й управління;  базуватись на фактах практичної діяльності в конкретних закладах та установах освіти.

титульний аркуш;  анотація;  зміст;  вступ;  теоретична частина;  методична частина;  практична частина;  висновки;  список використаної літератури;  додатки. 

    Обсяг випускної роботи має складати 15-25 сторінок комп'ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та малюнки, які повністю займають площу сторінки. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації; Текст набирається на аркушах стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14 через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве -10 мм; Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. Додаток 1); Список літератури оформляється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.

Оцінювання випускної роботи здійснюється відповідно до рейтингової системи за такими критеріями:  актуальність теми;  розкриття теми;  професійна та практична спрямованість роботи;  упровадження результатів;  оформлення роботи

Випускна робота надсилається науковому керівникові не пізніше, ніж за 15 днів до початку третього етапу курсів підвищення кваліфікації. У Вашому випадку це 10 вересня 2014 р., оскільки третій етап триватиме з 24.02. – 26.09. 2014 р.

Дякую за увагу!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Дистанційна освіта в Україні ...

АкадЕкс: Дистанційне навчання – http://www.acadex.kiev.ua.
Read more

just.cg.gov.ua

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 р. за n ... навчання за ...
Read more

Підпрограма 6. Освіта осіб з ...

П_двищення квал_ф_кац ... щодо п_двищення науково ... формою навчання : ...
Read more

Юлин подарунок [Архив] - Форум ТМ ...

переп?дготовки ? п?двищення квал?ф ... для навчання з ... ос?б оц?нюються за п' ...
Read more

Реферат: Концепція кадрового ...

Обсяги п?двищення квал?ф?кац?ї ... д?ючої у взаємод?ї за ... йного навчання пен ...
Read more

Модуль У. Заходи на виконання ...

П_двищення квал_ф_кац_х ... Відповідальний за ... за індивідуальною формою навчання : ...
Read more

Головна

Підсумковою формою ... і тематичних планів за ... П і двищення квал ...
Read more