9x šanca pre mladých

50 %
50 %
Information about 9x šanca pre mladých
News & Politics

Published on February 28, 2014

Author: MiroslavBeblavy

Source: slideshare.net

Description

Balík 9 zákonov za lepšie uplatnenie mladých ľudí.

9x ŠANCA PRE MLADÝCH Balík 9 zákonov za lepšie uplatnenie mladých ľudí predkladaný poslancami: M. Beblavý, Á. Érsek, M. Fronc, M. Poliačik a J. Žitňanská

Prečo mladí ľudia potrebujú osobitnú podporu pri uplatnení? • 34% nezamestnanosť mladých ľudí 15 – 24 rokov na Slovensku (OECD 2012) • 18,7% mladých od 15 – 24 je neaktívnych, medzi najhoršími v OECD i EU (OECD 2011) • Problém najmä po opustení SŠ, ale i VŠ – začarovaný kruh – absolvent nemá prax, ale bez praxe ho nechce nikto zamestnať – stigmu z nenaštartovanej kariéry si nesú so sebou dlhodobo • Mladí od 20-29 rokov tvoria až tretinu všetkých nezamestnaných • Samotná vláda zverejnila v Stratégii SR pre mládež na roky 20142020, že 70 % mladých chce odísť zo Slovenska • Minulý rok sa zo systému zdravotného poistenia odhlásilo takmer 30-tisíc mladých ľudí do 30 rokov

1. Absolventská prax ako krok k skutočnému zamestnaniu - štátne financovanie podmieniť zamestnávaním aspoň časti absolventov 2. Povinná prax u skutočných zamestnávateľov pre žiakov stredných odborných škôl 3. Vo verejnom sektore uznávanie aj praxe získanej počas štúdia a v rámci živnosti 4. Podpora zamestnávania absolventov - zníženie odvodov pre zamestnávateľa (ako u dlhodobo nezamestnaných) 5. Informácie pre žiakov, študentov a rodičov o platoch a miere nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl podľa škôl a odborov 6. Reálne zaviesť prakticky orientované bakalárske študijné programy 7. Podpora zamestnávania bakalárov vo verejnom sektore 8. Skrátenie dĺžky povinnej praxe pre právnické profesie na 3 roky 9. Zrovnoprávnenie dlžníkov vo Fonde na podporu vzdelávania s ostatnými dlžníkmi

1. Absolventská prax ako krok k skutočnému zamestnaniu - štátne financovanie podmieniť zamestnávaním aspoň časti absolventov • V rámci absolventskej praxe štát platí “štipendium” absolventovi. • Ficova vláda zrušila nárokovateľnosť absolventského príspevku s tým, že to nefunguje. • My navrhujeme príspevok poskytnúť NÁROKOVATEĽNE absolventom, ktorí absolventskú prax vykonávajú u zamestnávateľa: – 1/ u ktorého v priebehu uplynulých 48 mesiacov absolventskú prax ukončili najviac 2 absolventi • ALEBO – 2/ alebo ktorý následne zamestnal aspoň každého tretieho z absolventov absolventskej praxe či absolventov aj bez absolventskej praxe • Inými slovami, „právo“ na financovanú absolventskú prax s príspevkom by fungovalo u zamestnávateľa, ktorý reálne aspoň nejakých absolventov najíma.

2. Povinná prax u skutočných zamestnávateľov pre žiakov stredných odborných škôl • Ak má prax u skutočného zamestnávateľa byť štandardnou súčasťou odborného vzdelávania, je potrebné zmeniť školský zákon: • Zaviesť povinnosť realizovať časť praktického vyučovania aj u fyzických alebo právnických osôb, ktoré v danej oblasti reálne fungujú (prax u zamestnávateľa) • aby takáto prax predstavovala aspoň 25% času v poslednom ročníku • zaviesť v službách zamestnanosti možnosť uhrádzať zamestnávateľom náklady na praktické vyučovanie

3. Vo verejnom sektore uznávanie aj praxe získanej počas štúdia a v rámci živnosti • Zákon nerieši uznávanie praxe získanej počas štúdia a v rámci SZČO • Preto navrhujeme: – Započítanie praxe získanej súbežne s prípravou na povolanie ako ďalšej praxe – Započítavanie práce SZČO ako riadnej odbornej praxe, ak je získaná v odbore

4. Podpora zamestnávania absolventov zníženie odvodov pre zamestnávateľa (ako u dlhodobo nezamestnaných) • Štát umožňuje žiakom a študentom neplatiť odvody, ak zarábajú veľmi málo (dnes 68 EUR pre SŠ a 159 EUR pre VŠ). • Zároveň zaviedol pre dlhodobo nezamestnaných schému odpúšťania odvodov na 12 mesiacov • Absolventov však nijako nezvýhodňuje. Navrhujeme: • na 12 mesiacov znížiť odvody aj pre absolventov SŠ a VŠ • pri žiakoch a študentoch: zjednotiť sumu, pri ktorých sa nemusia platiť odvody (dnes 68 EUR pre SŠ a 159 EUR pre VŠ) na rovnakú úroveň 159 EUR

5. Informácie pre žiakov, študentov a rodičov o platoch a miere nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl podľa škôl a odborov • zaviedol minister Jurzyca len pre príjmy absolventov VŠ • minister Čaplovič so zverejňovaním prestal • je potrebné túto povinnosť ministerstva zákonne upraviť a rozšíriť aj na absolventov SŠ a údaje o nezamestnanosti • Je potrebné: – rozšíriť aj na stredné školy, teda zmeniť par. 157 školského zákona (register žiakov) ako aj par. 170 zákona o sociálnom poistení – zaviesť povinnosť ministerstva zverejňovať údaje o platoch absolventov stredných škôl a vysokých škôl – zároveň uzákoniť aj zverejňovanie informácii o nezamestnanosti absolventov na základe údajov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Vyžaduje to len: • Výmenu údajov medzi registrami MŠVVŠ a Sociálnou poisťovňou – jednoduché a minimálne náklady, už raz vyskúšané

6. Reálne zaviesť prakticky orientované bakalárske študijné programy • • • • • • • • • • Vysokoškolský zákon dnes obsahuje okrem štandardných akademických bakalárskych programov aj možnosť mať tzv. profesijné bakalárske programy so špeciálnymi kritériami akreditácie V praxi však AK takéto osobitné kritériá nevydala + iné ustanovenia zákona nie sú týmto programom naklonené Výsledkom je, že profesijných programov existuje len minimum Preto je potrebné zmeniť zákon o VŠ nasledovne: Ukončenie bakalárskeho štúdia– namiesto záverečnej práce aj iné dielo (napríklad počítačový program, prototyp či model, audio či video dielo zachytávajúce výkon a pod.) Zmeniť základné podmienky prijatia na štúdium: Absolventi profesijných bakalárskych programov môžu študovať magisterský program najskôr 2 roky po ukončení bakalárskeho programu Štátne skúšky, rigorózne skúšky a sprístupňovanie záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác verejnosti iné zloženie komisií pre SZŠ – povinná účasť aspoň 2 odborníkov z praxe a 1 docenta / profesora Z možnosti pre AK vydať osobitné kritériá urobiť povinnosť Do kritérií na financovanie VŠ zaradiť, či ide o profesijné alebo akademické bakalárske programy

7. Podpora zamestnávania bakalárov vo verejnom sektore • otvoriť kvalifikačné predpoklady na výkon povolania vo verejnom sektore tam, kde je to možné – z magisterského na bakalárske: • štátna služba – PT 8 a verejná služba – PT 11 – VŠ vzdelanie na bakalárskej úrovni by stačilo napríklad na tieto činnosti: • • • získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie, protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev, koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav, • Ide o triedy, kde je dnes možné len VŠ vzdelanie druhého stupňa. • Po zmene by formulácia bola VŠ vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, čo by jednotlivým rezortom umožnilo upraviť si túto oblasť podľa svojej potreby.

8. Skrátenie dĺžky povinnej praxe pre právnické profesie na 3 roky • Vrátiť podmienky praxe na úroveň „pred Borecom“ pre právnické profesie • Nie je pravda, že v EÚ je 5 rokov bežná prax • Skrátiť minimálnu dĺžku praxe späť na 3 roky – notári, advokáti, exekútori

9. Zrovnoprávnenie dlžníkov vo Fonde na podporu vzdelávania s ostatnými dlžníkmi • Štát zaviedol pre dlžníkov súkromných bánk, ale aj Štátneho fondu podpory bývania právo predčasného splatenia úverov bez pokuty (Radičovej vláda, respektíve poslanci opozície). • Klienti Fondu na podporu vzdelávania však takúto možnosť nemajú. • Rovnako štát (Radičovej vláda) zaviedol pre mladých právo požiadať banku o „novomanželské prázdniny“, teda možnosť nesplácať pôžičky okrem úroku po narodení dieťaťa. Takúto možnosť však dlžníci nemajú pri Fonde na podporu vzdelávania. • Navrhujeme v oboch prípadoch zmeniť zákon tak, aby aj dlžníci FnPV získali tieto práva.

Ďakujeme za pozornosť

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

9 x šancu pre mladých podporil aj Árpád Érsek | MOST ...

9 x šancu pre mladých podporil aj Árpád Érsek. 28.02. 2014. ... 9 x šanca pre mladých: 1. Absolventská prax ako krok k skutočnému zamestnaniu ...
Read more

10 riešení nezamestnanosti mladých - Documents

1. 10 riešení nezamestnanosti mladých Miroslav Beblavý TVORÍME ... 9x šanca pre mladých Balík 9 zákonov za lepšie uplatnenie mladých ...
Read more

ŠANCA PRE MLADÝCH, ŠANCA PRE SLOVENSKO! - YouTube

ŠANCA PRE MLADÝCH, ŠANCA PRE SLOVENSKO! NAS TV (Národ a Spravodlivosť) ... Think Online: Online šanca pre Slovensko - Duration: 19:34.
Read more

Futbalová akadémia MŠK Žilina - šanca pre mladých ...

Futbalová akadémia MŠK Žilina - šanca pre mladých športovcov MSKZilinaTV. Subscribe Subscribed Unsubscribe 962 962. Loading... Loading...
Read more

Šanca mladým | ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE MLADÝCH ĽUDÍ ...

NA ČO SLÚŽI ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM „ŠANCA MLADÝM“? Spúšťame nový štipendijný program na školský rok 2015/2016 s názvom „Šanca mladým ...
Read more

Volebný program | Šanca.sk - Odborníci, až potom ...

Program Šanca pre Slovensko predstavuje návrh základných ... Pracovné miesta pre mladých – V poľnohospodárstve je priestor na vytvorenie ...
Read more

Mladý slovanista

Veľká šanca pre mladých slovanistov zatrénovať si pod vedením Dušana Tittela s viacerými hráčmi "A" tímu! smile emoticon.
Read more

Monika Poljaková | Šanca.sk

Chcem angažovať mladých ľudí do politiky a vytvoriť podmienky, ... Šanca pre Slovensko. Vízia Slovenska; Pracujeme na; Etický kódex; Tím Šance.
Read more