ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ประเภทสอบในเขตพืื้นที่บริการ

36 %
64 %
Information about ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ประเภทสอบในเขตพืื้นที่บริการ
Education

Published on March 4, 2014

Author: e1234k

Source: slideshare.net

Description

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ประเภทสอบในเขตพืื้นที่บริการ

ประกาศโรงเรีย นบรรหารแจ่ม ใสวิท ยา 3 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ ประจำาปีการศึกษา 2554 ...................................................................................................................... .................................................... ตามที่ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ ประจำาปี การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 โดยรับนักเรียนจำานวน 80 คน บัดนี้ทางโรงเรียนขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ ลำา ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 1 1145 2 1049 3 1137 4 1079 5 1069 6 1047 7 1007 7 1014 9 1030 ชื่อ - นามสกุล ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. เกริก พล จิร วัฒน์ จิรยุธ นนณ พร ทวีสข ุ กิตติ วรัญญู นิต สุวรรณ แก้วเขียว พงศธร แซ่ลิ้ม พนม ไพร วรรณ าลี จันทร์ ลดา ผิวอ่อนดี ปู่ซาว บุญยังมี ณัฐวุฒิ ทรดี โรงเรีย น คะแน น บ้านใหม่กิโล 8 63.00 อนุบาลด่านช้าง 62.00 อนุบาลด่านช้าง 57.50 อนุบาลด่านช้าง 56.50 อนุบาลด่านช้าง 56.00 อนุบาลด่านช้าง 53.50 วัดวังคัน 53.00 อนุบาลด่านช้าง 53.00 วัดทับผึ้งน้อย 52.00

ลำา ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 9 1035 9 1068 9 1087 13 1040 13 1116 15 1013 15 1017 17 1059 17 1080 17 1108 20 1076 20 1120 22 1099 22 1114 24 1019 24 1048 24 1075 โรงเรีย น คะแน น วัดวังคัน 52.00 อนุบาลด่านช้าง 52.00 อนุบาลด่านช้าง 52.00 วัดด่านช้าง 51.50 อนุบาลด่านช้าง 51.50 อนุบาลด่านช้าง 51.00 วิมูลชาติ บ้านทับละคร 51.00 มะลิวัลย์ บ้านรังงาม 50.50 ดียิ่ง อนุบาลด่านช้าง 50.50 นกเล็ก อนุบาลด่านช้าง 50.50 สุขทวี อนุบาลด่านช้าง 50.00 ยอด ดำาเนิน อนุบาลด่านช้าง 50.00 บ้านทับละคร 49.50 เจริญสุข วัดวังคัน 49.50 ป้อมแสง วัดวังคัน 49.00 คงสนธิ อนุบาลด่านช้าง 49.00 วัดด่านช้าง 49.00 ชื่อ - นามสกุล ด. ญ. ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ช. เอือม ้ พร ทีปะลา พงศกร แซ่ลิ้ม ณพัชร เหลือง พล ปฐมชัย นฤ มูลรัสศรี พนธ์ วาสนา กาฬภักดี อัยรัช กาญจ นา เพ็ญ นภา วันดี ธน โชติ ภัทร าภรณ์ สมฤดี เจริญ ปล้อง วาสนา ทวีผล อดิศร สรวง สุดา โสรัช ชา วีรยะ ขาวสอาด

ลำำ ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 27 1004 27 1072 29 1037 29 1044 29 1103 29 1106 29 1117 29 1130 35 1008 35 1070 35 1086 35 1095 39 1016 39 1041 39 1062 39 1083 43 1001 โรงเรีย น ศรีพรม งำม คะแน น วัดวังคัน 48.50 ใจสุข อนุบำลด่ำนช้ำง 48.50 มะนำว หวำน อนุบำลด่ำนช้ำง 48.00 บ้ำนรังงำม 48.00 อนุบำลด่ำนช้ำง 48.00 ทองเพชร วัดด่ำนช้ำง 48.00 กำฬภักดี อนุบำลด่ำนช้ำง 48.00 ยุวดี ทวนเงิน ปัญญำประเสริฐ วิทยำ 48.00 วันดี ภูผำ อนุบำลด่ำนช้ำง 47.50 วัดด่ำนช้ำง 47.50 แก้วศรี งำม อนุบำลด่ำนช้ำง 47.50 ธำดำสีห์ อนุบำลด่ำนช้ำง 47.50 บ้ำนทับละคร 47.00 บำำรุงทอง อนุบำลด่ำนช้ำง 47.00 จันทร์คำำ อนุบำลด่ำนช้ำง 47.00 อนุบำลด่ำนช้ำง 47.00 อนุบำลด่ำนช้ำง 46.50 ชื่อ - นำมสกุล ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. โสธิยำ สิรำ วรรณ จินตน ำ เดชำ แก้วเรือง สุจำรี ภูฆัง ทิติยำ ภรณ์ จำรุ วรรณ นรี วรรณ กฤต ภำส หทัย ชนก บุญสวัสดิ์ วีระพล วิมูลชำติ กฤษณ ำ นว พนธ์ อัมริ นทร์ แจ่ม ประแดง นำคศรี สุภำวดี โภชน์

ลำำ ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 43 1051 43 1138 46 1036 46 1104 48 1009 48 1039 48 1084 48 1090 52 1003 52 1089 54 1038 54 1067 54 1094 54 1102 54 1118 54 1126 60 1021 โรงเรีย น คะแน น วัดวังคัน 46.50 วัดด่ำนช้ำง 46.50 โพธิ์หอม อนุบำลด่ำนช้ำง 46.00 มณีอินทร์ วัดด่ำนช้ำง 46.00 อนุบำลด่ำนช้ำง 45.50 วัดด่ำนช้ำง 45.50 พุ่มพันธุ์ อนุบำลด่ำนช้ำง 45.50 นพดล ทับทิม อนุบำลด่ำนช้ำง 45.50 นิรชำ เพ็งศิริ วัดวังคัน 45.00 ขจร ยศ จีรำ วรรณ ไตร เพชร อมิล ตรำ จุฑำ รัตน์ แวว พลอย ว รนันท์ ปนัดด ำ อ่อน สมบูรณ์ อนุบำลด่ำนช้ำง 45.00 อินทรสุข อนุบำลด่ำนช้ำง 44.50 แกล้วกำร ไร่ อนุบำลด่ำนช้ำง 44.50 นรสิงห์ บ้ำนทุ่งนำตำปิ่น 44.50 หนูสข ุ วัดวังคัน 44.50 บัวเกิด อนุบำลด่ำนช้ำง 44.50 เรียน จันทร์ วัดด่ำนช้ำง 44.50 ภิรมชม อนุบำลด่ำนช้ำง 44.00 ชื่อ - นำมสกุล ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. เมธิยำ รจนำ วรรณ พิ ชำณีย์ ทิพ วรรณ เบญจ มำพร ชน กำนต์ จุฑำม ำศ กำฬภักดี สอนง่ำย กล่อม จำด โชติกำรย์ กุล

ลำำ ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 61 1022 61 1136 63 1043 64 1105 64 1129 64 1131 64 1135 68 1006 68 1058 68 1071 68 1097 72 1050 72 1088 74 1134 75 1133 76 1010 76 1015 โรงเรีย น คะแน น วัดทับผึ้งน้อย 43.50 อ่อนคำำ อนุบำลด่ำนช้ำง 43.50 คูหำ อนุบำลด่ำนช้ำง 43.00 อินทร์ลำำ พันธุ์ อนุบำลด่ำนช้ำง 42.50 ภูกำ บ้ำนทุ่งนำตำปิ่น 42.50 วงศ์ สุวรรณ ปัญญำประเสริฐ วิทยำ 42.50 กิติเทพ ผลโพธิ์ บ้ำนทุ่งนำตำปิ่น 42.50 วัดวังคัน 42.00 วัดดอนประดู่ 42.00 วัดด่ำนช้ำง 42.00 อนุบำลด่ำนช้ำง 42.00 วัดวังคัน 41.50 อนุบำลด่ำนช้ำง 41.50 อนุบำลด่ำนช้ำง 41.00 ชื่อ - นำมสกุล ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ด. ญ. ปรำง ทิพย์ อำภำ นุช ภำรุ พงศ์ สรำวุธ ณัฐ พงษ์ มุทิตำ แสนหอม โพธิ์ สุวรรณ จันจิรำ ปำน ภรณ์ เพชร พงศ ฉำ่ำอำ่ำ ภัทร์ พรรณ จันทร์คง สุวรรณ ทิวำ รัตติ โชติกเดชำ ยำ ณรงค์ กิตติ ปรีสงค์ พัฒน์ วงษ์จันทร์ ปัทมำ อินทร์ วิโรจน์ ศุทธินี ศิริวัฒน์ 40.50 รวิ วรรณ ปัญญำประเสริฐ วิทยำ จีนโนพงษ์ อนุบำลด่ำนช้ำง 40.00 ภำวิณี สรวยลำ้ำ อนุบำลด่ำนช้ำง 40.00

ลำำ ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 76 1020 76 1031 76 1100 76 1110 76 1122 ชื่อ - นำมสกุล ด. ญ. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. โรงเรีย น คะแน น พิมร ภัส ทรดี วัดทับผึ้งน้อย 40.00 อุเทน สุขสวัสดิ์ วัดทับผึ้งน้อย 40.00 พีรพล มะโนเที่ยง อนุบำลด่ำนช้ำง 40.00 เพ็งสวย บ้ำนหนองอุโลก 40.00 ทองมำเอง อนุบำลด่ำนช้ำง 40.00 วรำภ รณ์ กรรณิ กำ สำำ รอง (ลำำดับที่เรียงตำมลำำดับคะแนนสอบที่ได้ หำกคะแนนเท่ำกันให้ เรียงคะแนนรวมของวิชำ คณิตศำสตร์+ วิทยำศำสตร์) ลำำ ดั เลขที่ผ ู้ บที่ สมัค ร 1 1061 2 1063 3 1066 4 1002 5 1112 6 1146 โรงเรีย น คะแน น วัดด่ำนช้ำง 39.50 อนุบำลด่ำนช้ำง 39.50 คุ้มญำติ อนุบำลด่ำนช้ำง 38.50 คุ้มดี อนุบำลด่ำนช้ำง 38.50 สอำดเอี่ยม วัดด่ำนช้ำง 38.50 กลัดเพ็ชร บ้ำนใหม่กิโล 8 38.50 ชื่อ - นำมสกุล ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ช. ด. ญ. ด. ญ. ปรเม ษฐ์ ศรีสกุล ชำตรี พันธ์ชู ภูมิ พัฒน์ อมร เทพ พนิด ำ นุส ศรำ จึงขอให้นักเรียนที่มีรำยชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่ำวมำรำยงำนตัว ในวันที่ 22 มีนำคม 2554 เวลำ 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใส วิทยำ 3 หำกนักเรียนไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำดังกล่ำว ถือว่ำนักเรียนสละสิทธิ์ โดยจะเรียกบัญชีสำำรองทันที ในวันที่ 22 มีนำคม 2554

เวลา 16.30 – 17.00 น. 2554 แจ่มใสวิทยา 3 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม ( นายยอดชาย ลำ้าเลิศ ) ผู้อำานวยการโรงเรียนบรรหาร

Add a comment

Related presentations