9 feno ones

63 %
38 %
Information about 9 feno ones
Education

Published on March 11, 2014

Author: rosaquima

Source: slideshare.net

FENÒMENS ONDULATORIS

FENÒMENS BÀSICS  DIFRACCIÓ  REFLEXIÓ  REFRACCIÓ  POLARITZACIÓ  Per la comprensió d’quests fenòmens repassam alguns conceptes:

VOCABULARI FRONT D’ONES O SUPERFÍCIE D’ONA: lloc geomètric dels punts de l’espai que es troban en el mateix estat de vibració, és a dir, es troben en concordança de fase.  Per a punts molt allunyats del focus aquests fronts es poden considerar com SUPERFÍCIE D’ONA PLANA.

 RAIG: fletxa que indica la propagació de l’ona (sempre perpendicular al front).  Tots aquests fenòmens van ser explicats d’una manera general i senzilla per un principi aplicable a tot tipus d’ones:

PRINCIPI DE HUYGENS (1678) CHRISTIAN HUYGENS (1629-1695)  Tot punt d’un front d’ona es converteix en un centre puntual productor d’ones elementals secundàries, de la mateixa velocitat i freqüència que l’ona inicial, la superfície envolupant del qual constitueix un nou front d’ones.

DIFRACCIÓ  És la desviació en la propagació rectilínia de les ones, quan aquestes travessen una obertura o passen pròximes a un obstacle.

 Es produeix quan l’ona troba un obstacle en el camí de la seva propagació o travessen una obertura.  Cada punt es converteix en un centre emissor d’ones secundàries. CLICK

 DEPÈN DE:  És directament proporcional a la longitud d’ona: ( + λ + difracció)  Inversament proporcional a la dimensió de l’orifici: (+ petit +difracció)  La dimensió de l’obstacle o de la obertura ha de ser menor o igual que la longitud de l’ona interceptada: (dimensió orifici ≤ λ de l’ona)

 La llum es difracta molt menys que el so.  Así podem xerrar amb el veïnat amb una paret davant però no ens podem veure.  I amb el company de l’oficina de devora.  Explicació: λso > λllum

 Per això, les antenes de TV han d’estar a dalt de les muntanyes i les de ràdio poden estar en planícies, ja que λràdio > λTV

 Per veure un objecte al microscopi, la longitud d’ona de la llum que impacta sobre l’objecte ha de ser parescuda a les dimensions de l’objecte.

 Els raigs X tenen una λ de l’ordre de 10-20 m. Són les dimensions dels espais que hi ha en les xarxes cristal·lines. Això s’utilitza per l’estudi de l’estructura de les xarxes cristal·lines mitjançant la difracció dels raigs X.

 La llum, en impactar sobre les gotes d’aigua que formen la boira es produeix la difracció.

REFLEXIÓ I REFRACCIÓ  Quan un moviment ondulatori que es propaga per un medi, arriba a la superfície de separació d’un altre medi: - Part de l’energia és tornada al medi de procedència: REFLEXIÓ - Part de l’energia es transmet al segon medi: REFRACCIÓ

REFLEXIÓ  Fenomen pel qual, quan arriba una ona a la superfície de separació de dos medis, és retornada al primer medi amb una part de l’energia i amb diferent direcció. CLICK

LLEIS DE SNEL DE LA REFLEXIÓ  1a: El raig incident, la normal a la superfície en el punt d’incidència i el raig reflectit estan situats en el mateix pla.  2a: L’angle d’incidència i i l’angle de reflexió r són iguals. i = r CLICK

CURIOSITATS I APLICACIONS  El SONAR (ones sonores) i el RADAR (ones electromagnètiques) emeten ones que quan xoquen amb un objecte, es reflecteixen i així es pot identificar i localitzar.

 L’ECO és conseqüència de la reflexions de les ones sonores quan xoquen amb un objecte que es troba a 17 m o més de la persona que emet el so.

 La REVERVERACIÓ és produïda per les reflexions dels sons sobre les parets d’un local si es troben a menys de 17 m.

ACÚSTICA DELS LOCALS  En locals s’ha de tenir en compte la reverberació, l’eco (en locals grans) i la geometria del local per aconseguir una atenuació òptima dels sons reflectits.  Per això, es cobreixen les parets de material absorbent i es dissenya la geometria del local en funció pel fi que estigui destinat.

REFRACCIÓ  Fenòmen pel qual, quan una ona arriba a la superfície de separació de dos medis, penetra i es transmet en el segon medi amb part de la seva energia, canviant la direcció de propagació. CLICK CLICK

LLEIS DE SNEL DE LA REFRACCIÓ  1a: El raig incident, la normal a la superfície en el punt d’incidència i el raig reflectit estan situats en el mateix pla.  2a: La raó entre els sinus de l’angle d’incidència i refractat és constant i igual a la raó de les velocitats de propagació i igual a l’index de refracció relatiu. CLICK

 Si la v2 > v1 → el raig refractat s’apropa a la normal.  Si la v2 < v1 → el raig refractat s’allunya de la normal.

POLARITZACIÓ  NOMÉS característica de les ONES TRANSVERSALS.  Normalment les ones vibren en totes les direccions de l’espai.  Una ona es diu que està polaritzada si estan restringides certes direccions de propagació.

POLARITZACIÓ RECTILÍNIA O LINEAL  Una ona està polaritzada rectilíniament si la vibració s’esdevé sempre seguint rectes amb la mateixa direcció perpendicular a la direcció de propagació.  Exemple: CLICK

POLARITZACIÓ CIRCULAR I EL·LÍPTICA  Una ona està polaritzada circularment o el·lípticament si la vibració s’esdevé seguint cercles o el·lipses en plans perpendiculars a la direcció de propagació de l’ona.

INTERFERÈNCIA  La superposició de dos o més moviments ondulatoris en un punt del medi s’anomena INTERFERÈNCIA.

PRINCIPI DE SUPERPOSICIÓ  Un punt d’un medi que és assolit simultàniament per dues ones que es propaguen per aquest medi experimenta una vibració que és suma de les que experimentaria si fos assolit separadament per cadascuna de les ones.

 Quan les ones es separen després de la interferència, continuen la seva propagació sense patir cap modificació.

FENÒMENS PER SUPERPOSICIÓ D’ONES  INTERFERÈNCIA DE DUES ONES HARMÒNIQUES COHERENTS.  PULSACIONS.  ONES ESTACIONÀRIES.

INTERFERÈNCIA DE DUES ONES HARMÒNIQUES COHERENTS  Dues ones amb la mateixa amplitud, freqüència, longitud d’ona i velocitat.  Es tan en fase o diferència de fase constant.  CLICK  Video formes so

INTERFERÈNCIA CONSTRUCTIVA I DESTRUCTIVA

PULSACIONS O BATEMENTS  Són les variacions periòdiques de l’amplitud de l’ona produïda per la interferència de dues ones de freqüències lleugerament diferents.

AFINAR UN INSTRUMENT  Amb un diapasó es produeix una nota coneguda, a continuació es produeix la mateixa nota “teòricament” amb un instrument.  Quan més parescudes siguin les freqüències menys freqüents seran els batements.

SINTONITZACIÓ DE LA RÀDIO  Reben el senyal modulant l’amplitud (AM) o la freqüència (FM).  Amb FM el senyal es de menor abast però de major qualitat i més ric en harmònics.

ONES ESTACIONÀRIES  Una ona estacionària és l’ona produïda per interferència de dues ones harmòniques de la mateixa amplitud i la mateixa freqüència, que es propaquen en la mateixa direcció i en sentit contrari.

 Es produeixen en tubs i cordes afectats per un moviment ondulatori.  L’aplicació més important els instruments de música de cordes i de vent.  GUITARRA FLAUTA  Les ones estacionàries es produeixen per les reflexions del moviment ondulatori en els extrems del medi.  CLICK

EQUACIÓ DE L’ONA ESTACIONÀRIA  L’ona estacionària és harmònica de la mateixa freqüència que les components i la seva amplitud Ar és independent del temps, però varia sinusoïdalment amb l’abscisa x.

 POSICIÓ DELS VENTRES: sin kx = 1 → kx = π/2 + nπ → x = (2n + 1)(λ/4) n = 1, 2, 3…  POSICIÓ DELS NODES: sin kx = 0 → kx = nπ → x = 2n (λ/4) n = 1, 2, 3…

ONES ESTACIONÀRIES EN CORDES  CORDA FIXA ALS DOS EXTREMS  CLICK L nv f 2

 CORDA FIXA EN UN EXTREM  L = n (λ/4) λ = 4L/n n= 1,3,5  ALERTA: NOMÉS es produeixen harmònics senars. L nv f 4

ONES ESTACIONÀRIES EN TUBS  Mira com es formen CLICK  Ex: Tub obert pel dos extrems: clarinete  Ex: Tub obert per un extrem: flauta, trombón

TUB OBERT EN ELS DOS EXTREMS  L = n (λ/2) λ = 2L/n n= 1, 2, 3… L nv f 2

TUB OBERT PER UN EXTREM  CLICK  L = n (λ/4)  λ = 4L/n n= 1,3,5  ALERTA: NOMÉS es produeixen harmònics senars. L nv f 4

ORIGEN DE LA TEORIA DE CORDES  Aquesta teoria es basa en què la part més petita de l’Univers és una corda.  Que tant pot ser tancada com oberta.  Formant unes figures anomenades “de Calaby-Yau”.

 Aquestes cordes vibren, però no de qualsevol manera… sino que vibren produint ones estacionàries, donant lloc a diferents harmònics.

 Segons els diferents modes de vibració originen matèria, força i energia.  Cada corda pot canviar de mode de vibració i convertir-se en altre “ent”.  Com la conversió d’un neutró en un protó.

EFECTE DOPPLER  C.J. Doppler (1803-1853) en 1842:  Consisteix en el canvi que experimenta la freqüència amb què percebem un moviment ondulatori respecte de la freqüència amb la qual ha estat originat, a causa del moviment relatiu entre la font i el receptor.  CLICK

EQUACIÓ EFECTE DOPPLER  S’ha de tenir en compte:  Velocitat de la font: vF  Velocitat de l’observador: vO  Velocitat de l’ona: v  La freqüència emesa per la font: Ff

APLICACIONS  RADAR: CONTROL DE VELOCITAT Utilitza la llum.

MOVIMENT DELS ASTRES DE L’UNIVERS  Segons es detecta en els telescopis, es veu que la llum que prové dels astres llunyants s’apropa al vermell. Això significa que l’Univers s’està expandint.

ONA DE XOC  Es produeix quan la font del so viatja més depressa que el propi so.  És a dir: vF > v  Aquest fet fa que es produeixi una compressió important de l’aire produint una gran explosió.

 Per poder visualitzar bé aquests fenòmens, aquí tens un  VIDEO RESUMEN

 Rosa Mª Rodríguez García-Caro  Professora de física i química  IES ALCÚDIA  ALCÚDIA (MALLORCA)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Utility of Exhaled Nitric Oxide Fraction for the Diagnosis ...

stances, usually organic ones [1]. ... of the 11 patients diagnosed with HP, in 9 of them, FeNO value was measured before and after SIC; in 1 patient,
Read more

Exhaled Nitric Oxide in Acute Phase of Bronchiolitis and ...

Conclusion: We found no differences in FENO between infants with bronchiolitis and healthy ones. The FENO ... (9 males) and 15 in the control group
Read more

Elevated FeNO Levels Useful in Diagnosing, Assessing ...

Elevated FeNO Levels ... Dr. Monforte noted in an interview with Medscape Allergy and ... asthmatics were the ones that had higher FeNO ...
Read more

The Role of Fractional Exhaled Nitric Oxide in Asthma ...

Fractional exhaled nitric oxide (FeNO) ... as well as some nonpulmonary ones. FeNO is abnormally low ... 001 pii:S1089–8603(13)00155-9. 36; A.D ...
Read more

Exhaled nitric oxide and airway hyperresponsiveness in ...

In reactors, the median FENO was 18.9 ppb (90% of ... subjects and a positive association in the atopic ones, ... BMC Pulmonary Medicine ...
Read more

Exhaled Nitric Oxide in Children with Asthma

of pediatric asthma. FENO may ... particularly severe ones, is one goal of good asthma ... exacerbation of asthma. Indian Pediatr. 2013;51:105-11. 9 ...
Read more

Níveis de feno de alfafa e forma física da ração no ...

Níveis de feno de alfafa e forma física da ração no ... Diets were isoprotein (21% CP) and isoenergetic (2.9 Mcal ... than non supplemmented ones.
Read more

Feno FT Goon - Traffic - YouTube

Published on Aug 9, 2016. ... $hook Ones (Auto Sessie) ... Feno Spitsessie CCCLXXIX Zonamo Underground - Duration: ...
Read more