8 csoportszerkezet nomra konformitas dontes

50 %
50 %
Information about 8 csoportszerkezet nomra konformitas dontes
Entertainment

Published on November 12, 2007

Author: Justine

Source: authorstream.com

Csoportszerkezet, norma, konformitás, csoportdöntés:  Csoportszerkezet, norma, konformitás, csoportdöntés Budapesti Kommunikációs Főiskola 2007 tavasz Slide2:  Csoportszerkezet 2. norma Konformitás csoportdöntés Még egyszer a csoportszerkezetről - a szociometria:  Még egyszer a csoportszerkezetről - a szociometria A Hudson- vizsgálat (1933) leány javítóintézet vizsgálata az intézet pedagógiai –szervezeti átalakításának céljából (szex, szökési problémák) Vizsgálati szempontok: kivel (5fő) laknál együtt”- kérdés + interjúk (435 fő) és pletykaterjedési (konfliktus nevelővel, lopás, szökés) kísérlet Bár a különböző pletykák elérő útvonalakon terjedtek - például szökési kísérlet csak olyanok körében volt, akik közvetlen kapcsolatban voltak a hálózatban Részletesen (érdeklődőknek): Moreno, J.L. (1934/1953) Who will survive? Beacon Hause Inc. New York (Magyarországon megtalálható a Statisztikai Hivatal könyvtárában) Jacob Levy Moreno szemléletének alapjai és szociometriai módszere 1. Slide4:  Spontán érzelmi-indulati választás - Spontaneitás és pszichodráma, spontaneitás és pszichoanalízis - ugyanúgy a tudattalan, ösztönös lelki életet célozza, de nem az értelmi reflexió, hanem a „ki-játszás”, „megcselekvés” (acting out) révén - Moreno az elidegenítő- elgépiesedő társadalmi környezetben az érzelmi- indulati élet felszabadításának vezető mozgalmára - Ennek feltárásához a szociometriai kérdések három területet: az együttélést, a közös munkát és az együttes társas életet célozzák. Az indivídum a „célkeresztben” Az úgynevezett „társas atom” középpontba állításával, illetve Moreno fentebb ismertetett céljának viszonylatában látszik, hogy az egyénre irányuló tudományos és terápiás technikáról van szó. Moreno érdeme a STRUKTURÁLIS SZEMPONT bevezetése a szociálpszichológiai gondolkodásba– szemben az csoport egyén- (körvonalazatlan) csoport vizsgálatával Jacob Levy Moreno szemléletének alapjai és szociometriai módszere 2. Slide5:  Morenoval szemben Mérei Ferenc célja a szociometriával –két idézet tükrében … azokban a csoportvizsgálatokban, amelyekkel 1945-ben munkatársaimmal együtt az új életet elkezdtük, fő kérdésünk – nem mi találtuk ki, ezt sugallta a történelem, a magyar politikai átalakulás problémavilága – így hangzott: hogyan lehet a demokratikus tapasztalatok nélkül, az együttes döntések gyakorlása nélkül felnőtt ifjúság társas mezőibe felkutatni és megerősíteni a közösségi cselekvést, az együttességet? Hogyan lehet nevelni és fejleszteni azt a motivációt, amelyből a szocializmus demokratizmusa fakadhat? (Mérei, i.m. 115. oldal) A munka célja: a szociálpszichológiai gyakorlat eszközrendszerének kialakítása, a hazai igényeknek és feltételeknek megfelelő szociálpszichológiai eljárások összeállítása a szervezési feladatkörben dolgozó üzemszociológus, munkapszichológusok, iskolapszichológus számára – áll A közösségek rejtett hálózata bevezetőjében (Mérei, 1971 i.m. 4. oldal) Részletesen: Mérei F. (1971) A közösségek rejtett hálózata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont Mérei többszempontú szociometriája 2.:  Mérei többszempontú szociometriája 2. A spontaneitás elvét bírálva, általánosabb- közösségi tapasztalon alapuló választási technikát alkalmaz (ez látható a lentebbi válaszlap kérdéseiből) A közösség érdekli nem (elsősorban) az egyén (társas helyzete) - mikroszociológiai megközelítés, mint marxista alapállás - a társas, a közösségi, mint az egyén és a szociális (társas- társadalmi /kölcsön/hatásának színtere - ez egy önálló jelenségvilág ( páreffektus, együttes élmény , utalás) - a közösség vagy csoport, amely preszociális (a csoport, mint csoport nem kapcsolódik a termelési rendhez, semmiféle formális szerveződéshez) és alegális ( nem vonatkoznak rá törvényes formulák) - „a csoport-vezető kísérlet” – „erős vezetőt” szembesítenek „gyenge” tagokból álló csoporttal = a vezető átveszi a csoport hagyományait Ennek vizsgálatához a többszempontú szociometria ld. gyakorisági szempontok Szociometria készítése 1.:  Szociometria készítése 1. Kölcsönösségi táblázat Szimpátiaválasztások megjelenítése az alapján Gyakorisági táblázat Funkcióválasztások Szociometria készítése 2. A válaszlap és a gyakorisági táblázat:  Szociometria készítése 2. A válaszlap és a gyakorisági táblázat 5. Az osztálytársaidra vonatkozóan teszünk fel három kérdést. Kérjük, a teljes nevét írd le minden esetben azoknak, akikre az egyes kérdések kapcsán gondolsz! (A kutatói titoktartás kötelez bennünket, válaszaidat nem mutatjuk meg senkinek!) 5.1.)Ha iskolai osztálybulit rendeznétek, ki lenne a legalkalmasabb ennek megszervezésére? 5.2) Ha az osztály többnapos utazásra indulna vonaton, kivel utaznál a legszívesebben egy fülkében? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.3.) Ki az az osztálytársaid közül, aki valamilyen területen (tudomány, művészet, sport vagy egyéb) kiemelkedően tehetséges? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.4.) Ha az osztály döntőbíróságot alakítana kisebb fegyelmi ügyek megtárgyalására, kiket jelölnél a bíróság tágjául? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.5.) Osztálytársaid közül ki az, akivel érettségi után is szívesen találkoznál? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.6.) Nehéz helyzetben, kínos ügyekben kihez fordulnál baráti segítségért az osztálytársaid közül? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.7.) Ha az osztályfőnök váratlan távolléte miatt a tanulók közül kéne őt valakinek helyettesíteni, ki lenne erre a legalkalmasabb? 5.8.) Kivel töltenél szívesen egy vasárnapot, osztálytáraid közül? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.9.) Kik azok az osztálytársaid közül, akiknek a viselkedése sokaknak tetszik, akiknek a viselkedését sokan követik? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5,10.)Egy diákparlamentben ki képviselné legjobban az osztályt társaid közül? (legfeljebb 5 nevet írj!) Szociometria készítése 3.:  Szociometria készítése 3. Az itt látható szociogram nem az előző oldali kölcsönösségi táblából készült! Szociogram készítése Különböző mutatók számítása Centrális-Marginális mutató központi alakzat, amihez legalább a tagok 25%-a tartozik úgy, hogy mindenki legalább két emberrel áll kapcsolatban holdudvar aki ezen kívül kapcsolódik a központhoz, hogy más szerveződéshez periféria- peremhelyzet Sűrűségi mutató Kölcsönösségi index Kohéziós mutató Szerkezeti típus Csoportnormák és konformitás:  Csoportnormák és konformitás Normaalakulás: A csoportban zajló folyamatok egyike: homogenizálódási folyamat (konvergálnak a csoporttagok viselkedése, gondolatai, attitűdjei…). Társas befolyásolás hatására következik be. A homogenizálódás ellentétje a differenciálódás: különböző szerepek kialakulása Slide11:  Csoportnormák: a gondolkodás, viselkedés és az érzelmi viszonyulásnak a csoportban elfogadott módjai (a csoporton belül kialakult, elfogadott és követett megállapodások). Normák lehetnek - előíró vs. tiltó - formális (nyíltan megfogalmazott, explicit, írásos) vs. informális (rejtett, implicit) Slide12:  A normateremtő folyamatok segítik a csoport hatékonyságát, kohézióját, egységét A normák kialakultsága jelzi a csoport fejlettségét Normák kialakulásának legjellemzőbb módja: csoportműködés során alakul ki, de behozhatta a csoportvezető, vagy adottak a normák a formális csoportban Normák mint hatékony viselkedés-irányítók:  Normák mint hatékony viselkedés-irányítók Mert jutalmazás és büntetés erősíti a normák érvényét Mert internalizálják (belsővé teszik) a csoporttagok a normákat, ezek követését kívánatosnak tartják A normákat a társak is követik, konszenzus erejűek Viselkedési heurisztikaként működnek, könnyűvé teszik a döntést (pl. viszonzás normája) A viszonosság normája:  A viszonosság normája Univerzális norma Mind az egyénnek (így igazságos), mind a csoportnak kedvez (csoportkötelékek megerősítése) Nélküle kevesebb lenne a segítségnyújtás és a közeli, intim kapcsolatok száma. A viszonosság normája:  A viszonosság normája A szívességet viszonozni kell (a kéretleneket is!). Kereskedelemben alkalmazzák: pl. ingyen kipróbálható a termék egy napig, „ingyen” apró ajándékok, ingyen kóstoló stb... Az engedmények viszonzása: A „door-in-the-face” (az arcba csapott ajtó” házaló ügynöki technika (Cialdini): Nagy kéréssel kezdeni, visszautasításakor kisebb kéréssel előhozakodni (engedménynek tűnik!) a potenciális vevő úgy érzi, a viszonosság normája azt diktálja, neki is kell engednie vásárlás A viszonosság normája:  A viszonosság normája Ugyancsak a viszonosság normáját használja ki az „ez-nem-minden” technika: Magas árral kezdeni Előnyösebbnek tünteti fel a kínálatot egy „bónusz” termékkel Ezt a „szívességet” viszonozni kell vásárlás - Konformitás:  Konformitás A csoport normáinak elfogadása. valaki azért fogad el egy nézetet vagy viselkedésmódot, mert mások szintén ezt a nézetet vallják, vagy ugyanezt a viselkedést mutatják. Első konformitási kísérlet: normaalakulás nem egyértelmű helyzetben, Sherif kísérlete, véleménykonvergencia Asch konformitási kísérlete egyértelmű helyzetben Konformitás Asch kísérlete:  Konformitás Asch kísérlete Szabvány vonal A B C Slide19:  Az esetek egyharmadában rossz, többséget követő (konform) választ adtak, az esetek kétharmadában (független) választ adtak A kísérleti személyek 75% legalább egyszer adott konform választ a többször ismételt kísérlet során Megjegyzés: nem szükséges a kialakult csoport, hanem ismeretlenek hatására is bekövetkezhet konformitás Slide20:  Konformitást befolyásoló tényezők: - csoportméret: 3-nál nagyobb csoportlétszám nem emeli a konformitást, - egyöntetű vélemény vagy viselkedés esetén nagy konformitás, - egy eltérő véleményű társ elég a konformitás csökkenéséhez - alacsony státusz: nagyobb konformitás, - nemi különbség: nők nagyobb konformitása - individuáció (egyediség) iránti igény, mint személyiségvonás: annak igénye, hogy különbözzön a többiektől, hajlandóság vitatkozásra, kritikai vélemények megfogalmazására (bizonytalan vélemények esetén is). Ha ennek mértéke nagy: kisebb konformitás Konformitás:  Konformitás Konform viselkedés okai: 1. információs befolyásolás: a többiek ítéletében jobban bízik, mint sajátjában 2. Normatív befolyásolás: elfogadás iránti igény, ill. elutasítástól való félelem Konformitás:  Konformitás Privát és nyilvános konformitás - privát: csoportnormákban való hit, sajátjaként való elfogadása - nyilvános konformitás: normával megegyező nyílt viselkedés belső elfogadás nélkül Csoportdöntés:  Csoportdöntés Kérdés: jobb döntés születik (a vélemények kiegyenlítődése), ha több ember hoz döntést egy kérdésben? szociálpszichológiai kutatások válasza: nem mindig, sőt, a csoport véleménye, döntése az egyénekénél szélsőségesebb vagy kockázatosabb, vagy óvatosabb) lesz. A kockázat-eltolódás jelensége: a bizottsági döntések sokszor kockázatvállalóbbak, mint az egyéniek. Vizsgálat: hipotetikus dilemmák esetén kell tanácsot adni a szereplőnek. Slide24:  Vizsgálati eljárás: „Egy könnyűfémipari vállalat igazgatója, E úr dilemmája a következő: vállalata jól prosperál, ideje terjeszkedésen gondolkodni. Vagy Kanadában építenek még egy új gyárat, biztos, de szerény mértékű nyereség reményében, vagy egy fejlődő országban hoznak létre új létesítményt, ahol az olcsó munkaerő és nyersanyag sokkal nagyobb hasznot hozna. Ennek a kockázata az, hogy az adott ország politikai helyzete nem túl stabil. Az egyik politikai mozgalom vezetője nemrég jelentette ki a sajtóban, hogy államosítani kellene a külföldi tulajdonban lévő cégeket. Tegyük fel, hogy Ön ad tanácsot Mr. E-nek. A továbbiakban láthatóak a szóban forgó külföldi ország politikai stabilitásának valószínűségei. Kérjük, jelölje meg a LEGKISEBB valószínűséget, melynél még javasolja Mr. E cégének, hogy telepítsenek oda gyárat. Slide25:  _____1:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____3:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____5:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____7:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____9:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____Kérjük, jelölje be ezt a helyet, ha úgy gondolja, hogy Mr. E cégének nem szabad az adott külföldi országban új gyárat telepítenie, akármekkorák is az esélyek Eredmény: csoportos döntés többnyire kockázatvállalóbb (kockázat-eltolódás), DE: vannak esetek, amikor óvatosabb a csoportos döntés (pl. szívbetegnek javasolnak-e kockázattal járó műtétet). Csoportdöntés:  Csoportdöntés Korai megállapítások: kockázateltolódás Magyarázat: 1.Brown: értékhipotézis: a kockázatvállalás értéknek számít 2.retorikailag jobban lehet érvelni a kockázat mellett, 3.a vezető általában kockázatvállalóbb 4. felelősség megoszlása Csoportdöntés:  Csoportdöntés Kockázatvállalóbb Óvatosabb csoportpolarizáció Csoportpolarizáció: a csoport döntése ugyanolyan irányú, de szélsőségesebb, mint az egyének eredeti álláspontjának átlaga Csoportdöntés:  Csoportdöntés Csoportpolarizáció okai: A csoport információs befolyása miatt: vita közben elsősorban olyan információk, érvek hangoznak el, amelyek az eredeti álláspont mellett szólnak azok is meggyőződnek ezen álláspont helyességéről, akik előzőleg kissé más véleményen voltak, mivel a vita közben olyan új információkat és érveket hallanak, amelyekre eredetileg nem gondoltak akik eleve ezen az állásponton voltak, még erősebben fogják ezt képviselni. A csoport normatív befolyása miatt: kellemetlen eltérni a csoporttól, mindenki igyekszik abba az irányba módosítani a véleményét, amit a csoport számára elfogadhatónak vél, túl is licitálhatják a csoportvéleményt. Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás):  Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás) Groupthink (főnév) Irving Janis Csoporttagok saját eltérő véleményüket, ellenérzésüket elnyomják a csoportkonszenzus érdekében, hibás, katasztrofális következményekkel járó csoportdöntéshez vezetve (pl. Pearl Harbour, Challenger, Disznó Öböl incidens) Slide30:  Előfeltételek: Összetartó, külső hatásoktól magát elzárt csoport, a különböző lehetséges cselekvések melletti és elleni érvek megfontolását nélkülözi, magas presztízsű vezető, aki az egyik döntés mellett kötelezi el magát Csoportgondolkodás: az eltérő vélemények önkéntes elfojtása a csoportkonszenzus érdekében Csoportgondolkodás tünetei: sebezhetetlenség, erkölcsösség és egyöntetűség illúziója, nyomás az ellenkezőkkel szemben, öncenzura és önjelölt cenzorok, kollektív racionalizáció, figyelmeztető jelek lebecsülése Csoportgondolkodásból eredő döntéshozatali hibák: bírálatok és alternatívák tökéletlen összegyűjtése, a választott cselekvés kockázatainak fel nem mérése, fontos információk felkutatásának hiányossága, a rendelkezésre álló információ torzított feldolgozása, Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás):  Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás) Megoldás: a csoportgondolkodás orvoslása a vezető ne kötelezze el magát egyik álláspont mellett a vita kezdetén Támogassa minden álláspont érveinek taglalását Külső szakértők bevonása Kisebb csoportokban való munka Valaki kérdőjelezze meg mindig a csoport döntését „Második esély” ülés Csoportgondolkodás összefoglaló tábla:  Csoportgondolkodás összefoglaló tábla

Add a comment

Related presentations

Related pages

Produktkennzeichnung – Wikipedia

... Anhang I, 8. DIN 6121: ... Eurasische Konformität für ein In-Verkehr-Bringen in Russland, ... (Norma Oficial Mexicana) - Mexiko;
Read more

Declaration of conformity - METTLER TOLEDO Balances ...

Declaration of conformity Konformitätserklärung Déclaration de conformité Declaración de Conformidad Conformiteitsverklaring Dichiarazione di conformitá
Read more

Norman G. Thomas - Wikipedia, the free encyclopedia

Norman G. Thomas Asteroids discovered: 55; 2089 Cetacea ... February 8, 1981: 2557 Putnam: September 26, ... 2999 Dante: February 6, 1981: 3117 Niepce ...
Read more

Dante's Peak (1997) - IMDb

A vulcanologist arrives at a countryside town named Dante's Peak after a long dormant volcano, ... Title: Dante's Peak (1997) 5.8 /10. Want to ...
Read more

Quartet (Album) – Wikipedia

... („Den Sturm ernten“, nach dem Bibelvers aus Hosea 8,7) ... sowohl dionysische Hingabe als auch militaristische Konformität freizusetzen“.
Read more

Escena Eliminada The Walking Dead 1/8 - YouTube

Escena Eliminada The Walking Dead 1/8 ... Entrevista exclusiva a Norman Reedus! ... Dante VonGraymer 547,446 views.
Read more

Dante - Intro to Agility.wmv - YouTube

Dante - Intro to Agility.wmv ... About Time Cane Corso's "Frenzy" Dante ... 5:45 Adrian Peterson Army Strong Football Camp Norman ...
Read more

Joe Dante (@joe_dante) | Twitter

... 1937 Oct. - Cover art by Norman Saunders pic.twitter.com/xFJU4G1zxc. 10:01 AM - 30 Dec ... @WhitneyNeesAble @alexandrabreck1 @joe_dante. ... 8:30 AM ...
Read more

Dante Alighieri (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Dante Alighieri. First published Mon ... Dante's engagement with philosophy cannot be ... [Mon. 1.3.3–8]. Here Dante adds his own further ...
Read more