ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล

58 %
42 %
Information about ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล
Education

Published on March 4, 2014

Author: e1234k

Source: slideshare.net

ประกาศโรงเรีย นบรรหารแจ่ม ใสวิท ยา 3 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเพชรพิกุล) ประจำาปีการศึกษา 2557 ......................................................................................................... ................................................................. ตามที่ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ เน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเพชรพิกุล) ประจำาปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 โดยรับนักเรียน จำานวน 40 คน และผ่านเกณฑ์คะแนนสอบ 40% บัดนี้ทางโรงเรียนขอ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ ลำา ดั บที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 เลขที่ผ ู้ ชื่อ - นามสกุล สมัค ร 49019 เด็กหญิงปาน เงินแพทย์ พิมพ์ 49035 นางสาวพิม ชัยกำาธร บงกช 49033 นายธเนศ ศรีโมรา 49041 49022 49008 49021 49006 นางสาวอริส รา นายณัฐวุฒิ พานิชวงษ์ วงศ์วิโรจน์ รักษ์ นางสาวเพ็ญ ทวีวัฒนพงษ์ พิมล นางสาวณัฐ ฤกษ์ดี ธิดา นางสาว ถำ้าทอง ปฏิมา โรงเรีย น บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓

9 10 11 12 13 14 15 16 ลำา ดั บที่ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 49071 นางสาวหทัย โพธิ์ไพจิตร รัตน์ นายนัฐวุฒิ นาคขุดทด 49038 นายศุภกิจ อิทธิประเวศน์ 49005 นายสุรชาติ อ่างทอง 49025 นายจิรายุส สุขทวี 49036 นางสาวณิช กมล เด็กหญิง ศศิธร ระโหฐาน 49020 49003 49034 นายอนุสรณ์ ถังผึ้ง ช้างศรี เลขที่ผ ู้ ชื่อ - นามสกุล สมัค ร 49032 นางสาวณัฐ แก้วตา ภัสสร 49024 เด็กชายณัฐ ซื้อสิริไพศาล พล 49028 นางสาวภร รุ่นประพันธ์ ภัทร 49014 นายวรวุฒิ แซ่ตัน 49023 นางสาวทอ กาฬภักดี ฝัน 49056 นางสาวโสภิ บุญโสม ตา 49027 นางสาวชนิ ปานบุญ ตา 49030 นายเดชทัศน์ หมวดเชียงคะ 49039 นายนิทัศน์ ขุมทอง 49026 นางสาวสุนิ สุทธิตังก บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ โรงเรีย น บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ วัดทะเลบก บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 สา นางสาวสาลี่ วิเชียร ปิ่นโคกกรวด ธัญญเจริญ 49072 นางสาวณ ฤดี นางสาว วรรณภา นางสาว ขนิษฐา นางสาวณัฐ ชยา นางสาวศิริ พร เด็กหญิง นฤมล นางสาว มณฑา นางสาวช ญาณี นายจิรวัฒน์ 49031 นายธนกฤต น้าประเสริฐ 49017 เด็กหญิงกิต คงศิริ ประภา นางสาวทักษ บุญขจร พร นายพงศกร แซ่ลิ้ม 49016 49029 49049 49045 49060 49013 49043 49040 49068 49051 49067 เชาวโนทัย เพ็งแข เปี่ยมสน เล้าพานิชวัฒ นา รังษีบุตร เข็มเงิน สนธิ กิตติวรัญญู วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บ้านหนองยาว บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ บรรหารแจ่มใส วิทยา ๓ จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องโสต ทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 หากนักเรียนไม่มารายงาน ตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ โดยจะมีรายละเอียดที่ แจกเอกสารให้ในวันรายงานตัว

2557 สูง) แจ่มใสวิทยา 3 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม (นายคำารณ รูป ผู้อำานวยการโรงเรียนบรรหาร

Add a comment

Related presentations