ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Γ΄ 76-77

43 %
57 %
Information about ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Γ΄ 76-77
Education

Published on March 9, 2014

Author: georgiasofi

Source: slideshare.net

Description

φύλλο εργασίας για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών α λυκείου

ΘΟΤΚΤΔΙΔΗ, ΒΙΒΛ. Γ΄, κετ. 76-77, παο. 1-3 (ρελ. 327) Άφινη πελξπξμμησιακξύ στόλξυ - Ποξετξιμασία για μαυμαχία Τῆπ δὲ ρςάρεχπ ξ ὔ ρ η π ἐμ ςξύςῳ μετὰ τὴμ διακομιδῆμ ςῶμ ἀμδοῶμ ςεςάοςῃ ἤ πέμπςῃ ἡμέοᾳ ἐπ ςὴμ μῆρξμ αἱ μῆεπ Πελξπξμμηριώμ ςοεῖπ καὶ πεμςήκξμςα ξ ὖ ρ α ι ἔτξομαι Ἦουε δὲ αὐςῶμ καὶ μετὰ τὸμ Οἱ δὲ ἐκ ςῆπ Ἰχμίαπ ἐκ ςῆπ Κσλλήμηπ πλοῦμ. ὅρπεο καὶ ποόςεοξμ (ῆουε), Ἀλκίδαπ, Βοαρίδαπ ἐπέπλει Ὁομιράμεμξι δὲ ἐπ Σύβξςα παοαγίγμξμςαι νύμβξσλξπ αὐςῷ. λιμέμα ςῆπ ἡπείοξσ πξλλῷ θξούβῳ καὶ π ε τ ξ β η μ έ μ ξ ι ἅμα ἕῳ ἐπέπλεξμ ςῇ Κέοκσοᾳ. ςὰ ς’ ἐμ ςῇ πόλει καὶ ςὸμ ἐπίπλξσμ παοερκεσάζξμςξ ςε ἅμα ἑνήκξμςα μαῦπ καὶ ςὰπ αἰεί πληοξσμέμαπ π α ο α ι μ ξ ύ μ ς χ μ Ἀθημαίχμ ἐνέπεμπξμ ἐᾶραι ςε ποὸπ ςξὺπ ἐμαμςίξσπ, ρτᾶπ ἐκπλεῦραι ποῶςξμ καὶ ὕρςεοξμ ἐπιγεμέρθαι ἐκείμξσπ πάραιπ ἅμα. Ὡπ δὲ ἦραμ αἱ μῆεπ αὑςξῖπ ρπξοάδεπ ποὸπ ςξῖπ πξλεμίξιπ, δύξ μὲμ εὐθύπ εὐθῦπ ηὐςξμόληραμ, ἐμ ἑςέοαιπ δέ ξἱ ἐμπλέξμςεπ ἐμάυξμςξ ἀλλήλξιπ ἦμ δὲ ξὐδείπ κόρμξπ ςῶμ πξιξσμέμχμ. Οἱ δὲ Πελξπξμμήριξι ἰ δ ό μ ς ε π ςὴμ ςαοαυὴμ ἐςάναμςξ ποὸπ ςξὺπ Κεοκσοαίξσπ εἵκξρι μὲμ μασρί, ςὰπ δὲ λξιπὰπ (μαῦπ) (ἐςάναμςξ) ποὸπ ςὰπ δώδεκα μαῦπ ςῶμ Ἀθημαίχμ, ὧμ ἦραμ αἱ δύξ (μῆεπ) Σαλαμιμία καὶ Πάοαλξπ.

΢ΤΝΣΑΚΣΙΚΔ΢ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢:  παοαγίγμξμςαι : ιρςξοικόπ εμερςώςαπ, υοηριμξπξιείςαι για μα ποξρδώρει ζχηοόςηςα ρςημ ατήγηρη  ςῇ ἡμέοᾳ: δξςική ςξσ υοόμξσ, δηλώμει έμα ξοιρμέμξ υοξμικό διάρςημα καςά ςη διάοκεια ςξσ ξπξίξσ ρσμβαίμει ασςό πξσ δηλώμει ςξ οήμα.  ἅμα ἕῳ: η δξςική πξσ ρσμςάρρεςαι με ςξ επίοοημα ἄμα είμαι δξςική αμςικειμεμική.  δύξ ησςξμόληραμ: Όςαμ σπάουει επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρε όοξ πξσ παοαλείπεςαι, ςόςε ξ επιθεςικόπ παίομει ςη θέρη ςξσ όοξσ ασςξύ. ΠΡΑΓΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΑ 1. Σεςάοςη ἤ πέμπςῃ ἡμέοᾳ: Ήςαμ απαοαίςηςξ ςξ υοξμικό διάρςημα κάπξιχμ ημεοώμ, ώρςε μα πληοξτξοηθξύμ ςα ςεκςαιμόμεμα ξι Λακεδαιμόμιξι. 2. Αἱ ἐκ ςῆπ Κσλλήμηπ... μῆεπ: Σε ποξηγξύμεμξ κετάλαιξ ςξσ Γ΄ Βιβλίξσ ξ Θξσκσδίδηπ έυει αματεοθεί ρςα ραοάμςα ρπαοςιαςικά πλξία σπό ςημ αουηγία ςξσ Αλκίδα, πξσ ποξρέςοεναμ ρε βξήθεια ςχμ καςξίκχμ ςηπ Λέρβξσ, ξι ξπξίξι θέληραμ μα απξρςαςήρξσμ από ςημ Αθημαψκή Σσμμαυία. Ατξύ ξι Αθημαίξι ςα καςαδίχναμ, έτςαραμ ναμά ρςξ ξομηςήοιό ςξσπ, ςξ λιμάμι ςηπ Κσλλήμηπ, όπξσ εμώθηκαμ με ςα 13 πλξία ςξσ Βοαρίδα. Ποξταμώπ, η απόταρη μα κιμηθξύμ εμαμςίξμ ςχμ Κεοκσοαίχμ δημξκοαςικώμ πάοθηκε ατξύ πληοξτξοήθηκαμ ςα γεγξμόςα από ςξ κξοιμθιακό πλξίξ. 3. Η αιτμιδιαρςική επέμβαρη ςξσ πελξπξμμηριακξύ ρςόλξσ ταμεοώμει ςημ επιθσμία ςηπ Σπάοςηπ μα διαρταλίρει ςα ρσμτέοξμςά ςηπ ρςξ Ιόμιξ. Η εμτύλια διαμάυη δημξκοαςικώμ και ξλιγαουικώμ ρε μία μικοή πόλη-κοάςξπ έυει ξδηγήρει πλέξμ ρε γεμίκεσρη ςηπ ρύγκοξσρηπ μεςανύ Αθήμαπ και Σπάοςηπ. 4. Οι δημξκοαςικξί Κεοκσοαίξι, αμ και διαθέςξσμ 110 πλξία, κάμξσμ έμα ξλεθοιξ ρτάλμα ςακςικήπ: Σςέλμξσμ ςα καοάβια εμαμςίξμ ςχμ Λακεδαιμξμίχμ ρςαδιακά, ρπξοαδικά και μεμξμχμέμα και έςρι είμαι ρυεςικά εύκξλα για ςξσπ αμςιπάλξσπ μα ςα αμςιμεςχπίρξσμ (διαθέςξσμ πεμήμςα ςοία πλξία). Τξ λάθξπ ρςη ρςοαςηγική ποξήλθε πιθαμόμ από ςξμ τόβξ πξσ ςξσπ είυε καςαλάβει (πξλλῷ θξούβῳ και πετξβημέμξι), με απξςέλερμα ξ αιτμιδιαρμόπ ςχμ Σπαοςιαςώμ μα είμαι επιςσυήπ. 5. παοαιμξύμςωμ Ἀθημαίωμ: ςξ ρυέδιξ ςχμ Αθημαίχμ ήςαμ μα ποξπξοεσθξύμ ξι ίδιξι εμαμςίξμ ςξσ ρπαοςιαςικξύ ρςόλξσ και μα ακξλξσθήρξσμ ςα κεοκσοαψκά πλξία, ατξύ ποώςα ποξεςξιμαρςξύμ καςάλληλα. Τξ ρυέδιξ ασςό θα είυε πξλλέπ πιθαμόςηςεπ επιςσυίαπ, καθώπ η δύμαμη ςξσ ρπαοςιαςικξύ ρςξλξσ ήςαμ εμταμώπ σπξδεέρςεοη. 6. ξὐδεῖπ κόρμξπ ςῶμ πξιξσμέμωμ: Η ρςάρη ςχμ Κεοκσοαίχμ ξδήγηρε ρε πλήοη αρσμςανία ςχμ δσμάμεώμ ςξσπ. Τα βαρικά ςξσπ λάθη σπήοναμ ςα ενήπ: α) Απέοοιφαμ ςξ ρυέδιξ ςχμ Αθημαίχμ β) Χοηριμξπξίηραμ μόμξ ςα 60 από ςα 110 πλξία ςξσπ γ) ςα πληοώμαςα απξςελξύμςαμ κσοίχπ από ξλιγαουικξύπ, γι’ ασςό και δύξ ασςξμόληραμ δ) έρςελμαμ ςα πλξία ρπξοαδικά και μεμξμχμέμα. 7. Ἴδξμςεπ δὲ Πελξπξμμήριξι: Οι Σπαοςιάςεπ διέγμχραμ ςη ρύγυσρη ςξσ κεοκσοαψκξύ ρςόλξσ, γι’ ασςό επέλεναμ μα ρςείλξσμ μόμξ 20 πλξία για μα αμςιμεςχπίρξσμ ςα κεοκσοαψκά, εμώ έρςειλαμ 33 για μα αμςιμεςχπίρξσμ ςα 13 αθημαψκά. Ποξταμώπ, η επιλξγή έγιμε λόγχ ςηπ μασςικήπ αμχςεοόςηςαπ ςξσ αθημαίκξύ ρςόλξσ. ΔΡΩΣΗ΢ΔΙ΢  2, 7, 11, 12, 13 / ρελ. 335-336

Add a comment

Related presentations

Related pages

Θουκυδίδη Κερκυραϊκά by sfellachidou

Θουκυδιδη κερκυραΪκα γ.76-78. Οι φάσεις της ναυμαχίας, Σχέδια: Ιωάννα Κύρκου, ...
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
Read more

Θουκυδίδου "Ιστορίαι" Α' Λυκείου, Γ' 76 - 77 – Τράπεζα ...

1. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ «ΙΣΤΟΡΙΩΝ»: Γ’ 76 - 77 | Τράπεζα Θεμάτων 1 α) Να σχηματίσετε από τους ...
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΒΙΒΛΙΟ 3, 70-83 - scribd.com

... Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑ & Γ. ... 3, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 76-77 ...
Read more

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016. youtube google+ RSS Feed Twitter Facebook Send by email. Εξυπηρέτηση Πελατών
Read more

016_Ασκήσεις στον Θουκυδίδη 3.70.1-3.70.6 - 1ο Πρότυπο ...

Αναζήτηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Μαθήματα και δράσεις Κάντε κλικ εδώ για να δείτε
Read more

Κωνσταντίνος BLOG: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ...

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ... Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ...
Read more

literator - george

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ , ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ, ... ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ " ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ " ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ... Γ. Η ...
Read more