μες στο μουσείο (2)

63 %
38 %
Information about μες στο μουσείο (2)
Education

Published on February 26, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Ποιο είναι το οριςτικό άρθρο; Το ___,____,____ Και ποιο είναι το αόριςτο άρθρο; Το _____,______,_____ _ Συμπλήρωςε τισ προτάςεισ με το ςωςτό αόριςτο άρθρο. Στο καρναβάλι είδα ______ πολφ χαροφμενο κλόουν. ______ κυρία ςε ηθτάει, μαμά! Πόςο κα ικελα τώρα ______ παγωτό! _____ φορά κι _______καιρό ςε ______ τάξθ ηοφςαν δεκαεννιά ηωθρά αςτεράκια με ______ κυρία που ιταν λίγο παράξενθ. _______ λιοντάρι, _______τίγρθσ και ______ ιπποπόταμοσ πίνουν νερό ςε ______ λίμνθ. Συμπλήρωςε τισ προτάςεισ με το ςωςτό οριςτικό άρθρο. _____ μακθτζσ και _____ μακιτριεσ τθσ Β’ τάξθσ είναι εξαιρετικά παιδιά! Βλζπουμε ______ γορίλεσ και ______ μαϊμοφδεσ να ςκαρφαλώνουν με άνεςθ ςτα δζντρα. ____ Κυριάκοσ , ____ Ανκι και ___ ςκυλάκι τουσ , ___ Σπίκασ , είναι ____ ιρωεσ ______ βιβλίου _____ Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ. ____ μακθματικά είναι ____ αγαπθμζνο μου μάκθμα. ____ γραβάτα μου είναι ςτολιςμζνθ με πολφχρωμουσ κφκλουσ. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Η Δευτέρα στον ... αέρα: Μες στο μουσείο 2

Διαλέγω τους αριθμούς και την πράξη.Μετά βάζω τα γράμματα στο σωστό κουτί.
Read more

Τάξη αστεράτη: Μες στο Μουσείο (2)

Συνεχίζοντας στη 13η ενότητα σήμερα γνωρίσαμε από κοντά τη νεροσφυρίχτρα, ένα ...
Read more

ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.mp4 - YouTube

... ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.mp4 ... Το Μουσείο ,Επεισόδιο 9 ... 2:02. sapiensgr2 54,624 views. 2:02 ΕΝΑ ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μες στο μουσείο (1)

Μες στο Μουσείο (2) Μες στο Μουσείο (3) Μες στο Μουσείο (4) - όλα σε ένα με έναν αρλεκίνο!
Read more

Μες στο μουσείο (Β2 Τάξη) - YouTube

... το τραγούδι "Μες στο μουσείο" στα πλαίσια ... Μες Το Μουσείο - Duration: 2 ...
Read more

Ταξίδι στη...Δευτέρα: Μες στο μουσείο 2

Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών, τη νεροσφυρίχτρα. Αλήθεια ...
Read more

Η Δευτέρα στον ... αέρα: Μες στο μουσείο 1

μες στο μουσείο 1 from Stella Karabagli. Αναρτήθηκε από Stella Karabagli στις 6:21 π.μ. ... Μες στο μουσείο 2;
Read more

13. Μες στο μουσειο - emathisi

Μες στο Μουσείο. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε: Να γράφουμε σύντομα κείμενα που ...
Read more