7 บทนำ f

50 %
50 %
Information about 7 บทนำ f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

บทนํา ความเป็นมาโครงการ MUJI เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น “MUJI” แปลว่า “ไม่มีแบรนด์” เป็นคําเรียกสั้นๆ มาจากคําเต็มว่า “มูจิรุชิ เรียวฮิน” (Mujirushi Ryohin) แบรนด์คอนเซ็ปต์ของมูจิกับทฤษฎีเรื่อง ความพอเพียง มีความเหมือนกันในเรื่องของการใช้ความเรียบง่ายเป็น ดังนั้นแม้ว่าการขยายตัวเข้า มาเปิดสาขาในไทยของมูจิจะเข้ามาในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในระดับโลกจากญี่ปุ่น แต่ จุดขายกลับตอบโจทย์เรื่องของความพอเพียงที่คนไทยกําลังหันมาศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้น ณ ปัจจุบัน Muji มีผลิตภัณฑ์มากถึง 5,000 ชิ้น ครอบคลุมของใช้เกือบทุกอย่างใน ชีวิตประจําวัน ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารกึ่ง สําเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องสําอาง อุปกรณ์ในรถยนต์ จนถึงขั้นบ้านสําเร็จรูป บริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายการตลาดให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของโลก รวมไปถึง ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งกําลังจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จึงทําให้ในภูมิภาค แข็งแกร่งขึ้นโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทเองต้องการพื้นที่รองรับการ ขยายตัว ทําให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่จะมีศักยภาพในการลงทุนจึงเกิดเป็นที่มาของโครงการ ประเด็นปัญหา - บริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตจึงมีความต้องการพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ บริษัท ปัจจุบันมีเพียงอาคารขนาดเล็กซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ - สํานักงานในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงต้องเช่าอาคารโดยเจ้าของอื่น ซึ่งทําให้ต้องใช้ พื้นที่สํานักงานร่วมกับบริษัทอื่น ทําให้ปัจจัยด้านพื้นที่ใช้สอยในบางส่วนอาจจะไม่ตอบสนองกับ ความต้องการ และรวมไปถึงด้านความปลอดภัยขององค์กร วัตถุประสงค์การศึกษา 1. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมทุกขั้นตอนและความสัมพันธ์ของแต่ละ ขั้นตอน 2. เพื่อศึกษาถึงการจัดทํารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมอย่างมีระบบเพื่อนํามาใช้ใน การออกแบบ 3. เพื่อศึกษาถึงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการที่ได้ จัดทําขึ้นมา 4. เพื่อศึกษาถึงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมของโครงการประเภทที่ทําการศึกษา ง

5. เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะ การวิเคราะห์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการศึกษา เป็นการอธิบายขั้นตอน และวิธีการดําเนินการของการจัดทําวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมนี้ 1. แสดงถึงความเป็นมาของโครงการที่ทําการศึกษา และประเด็นที่มาของโครงการ รวมถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต และขั้นตอนของการศึกษาวิทยานิพนธ์ 2. กําหนดเป้าหมายของโครงการที่ทําการศึกษาในด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านรูปแบบ ด้าน เศรษฐศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 3. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ทําการศึกษาในด้านหน้าที่ใช้ สอย ด้านรูปแบบ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 4. กําหนดแนวความคิดของโครงการที่ทําการศึกษาในด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านรูปแบบ ด้าน เศรษฐศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 5. วิเคราะห์รายละเอียดความต้องการของโครงการที่ทําการศึกษาในด้านหน้าที่ใช้สอย ด้าน รูปแบบ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 6. สรุปภาพรวมโครงการ และเสนอแนะแนวทางในการออกแบบเบื้องต้น 7. ออกแบบโครงการ และนําเสนอผลงานในการออกแบบ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 1. ได้เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทุกขั้นตอนและความสัมพันธ์ของแต่ละ ขั้นตอน 2. ได้เข้าใจถึงการจัดทํารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมอย่างมีระบบ เพื่อนํามาใช้ในการ ออกแบบ 3. ได้เข้าใจถึงสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการที่ได้จัดทําขึ้นมา 4. ได้เข้าใจถึงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมของโครงการประเภททําการศึกษา 5. ได้เข้าใจถึงการออกแบบโดยมีโจทย์ของการออกแบบหรือข้อกําหนดต่างๆ เป็นตัวกําหนด โดย ฝึกวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการออกแบบได้อย่างเหมาะสม ง

Add a comment

Related presentations

Related pages

บทที่ 1 บทนำ | ::เทียนหอมเพื่อสุขภาพ

บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาของปัญหา ... F S S « Feb : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 ... 7: 8: 9: 10: 11 ...
Read more

1.

2 $ 5( +˘ ˙ˆ 7˘ )9˘+ 7$(˚F ˚ % 3$ , 7 ˘ 1." )9˘3˘ 7$(1 3˘ ( ˇ Dichotomous Variable 7 " 7 ˘ 1." )9˘˚$ $ 5( ( ˇ Polytomous Variable
Read more

บทนำ โภชฌงค์ 7 - YouTube

บทนำ โภชฌงค์ 7 ... โพชฌงค์ 7 ; ... Buddhawajana F 22,457 views.
Read more

บทที่ 1 บทนำ - scribd.com

F *. - " $! 1 7 + 7$( $! 2 7 F , (., 7, )9 $4 ' ' ) FF - " 7 ." ... บทที่ 1 บทนำ. by Smich Butcharoen. 2 views. Embed. Download. Description.
Read more

1. SI - TRORATAD.NET

0 1 mA 1 10 A,1 pF 1 10 F= × = ... 3.7 /˙ M -˘ (Inductor; L) +, ˜ ( ˝( $ ˝ +$ ˝ ก & ˆ"˘ ก 3 ˆ, $ ˘"!ˇ กˆ ’˝˘ 3’˘ 0$˛u ) , o ...
Read more

Analysis of variance - Wikipedia, the free encyclopedia

While the analysis of variance reached ... The determination of statistical significance also required access to tables of the F function ... Section 5.7 ...
Read more

การรังวัดป่าไม้ I - บทนำ

6.7.1 Rise and Fall Method ... F.S. = Rise-Fall = Last R.L.-First R.L. 6.7.2 Collimation หรือ Height of Instrument Method. วิธี ...
Read more

บทนำ - Documents

บทนำ. by - on Jul 22, 2015. Report Category: Documents. Download: 1 Comment: 0. 354. views. Comments. Description. Download ...
Read more

ติวสบาย ฟิสิกส์ เล่ม Y http://www.pec9.com บททีÉ Y บทนํา ...

ติวสบาย ฟิสิกส์ เล่ม Y http://www.pec9.com บทที Y บทนํา 1 ... บทที Y บทนํา 7
Read more

บทสวดมนต์ประจำวัน - YouTube

7:56 คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554 - Duration: 14:20. suriyabhandu 807,283 views. 14:20 ...
Read more