7. Diafragma hastalıkları

43 %
57 %
Information about 7. Diafragma hastalıkları
Health & Medicine

Published on February 27, 2014

Author: akugoguscerrahisi

Source: slideshare.net

Description

Ayrıntılı bilgi: www.akugoguscerrahisi.com

Diafragma Hastalıkları Etiyoloji, Klinikopatoloji ve Tanı Doç.Dr.Okan Solak Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD

Diafragma: Key Topics  Diafragmanın gelişimsel anomalilerini takip eden hastalıklar: Konjenital Herniler  Edinsel diafragmatik herniler  Diafragmatik paraliziler  Diafragmanın tümörleri

Diafragmatik Hernilerin Sınıflaması Diafragmatik Herniler Konjenital Posterolateral Herni ( Bochdalek ) Parasternal herni ( Morgagni ) Edinsel Travmatik Tip I ( Sliding ) Tip II ( Paraözofagial) Tip III Tip IV Künt Penetran

Posterolateral Herni (Bochdalec)  Sıklık: 1/1400 doğum- prognozu kötü (%50 doğumda ex)  Patogenez: Gebeliğin 8. haftasında plöroperitoneal kanalın kapanamaması ile diafragmanın posterolateralinde defekt oluşur. Gebeliğin 10.hf. da bağırsak ve diğer batın organları toraksa herniye olur ve akciğer gelişmesi engellenir.  Batın organları (kolon,mide vs) ipsilateral hemitoraks içine herniye olur ve mediastinal yapıları kontrolateral toraksa iter.  Lokalizasyon: %85 sol hemitoraksta gözlenir. %10’unda gerçek kese vardır.  Klinik: Doğum odasında solunum sıkıntısı mevcut, batın gemi şeklinde ve kalp sesleri sağ tarafta duyuluyorsa herniden şüphelenilmelidir.  Tipik olarak konjenital hernilerde, pulmoner hipoplazinin derecesi ile ilişkili olarak respiratuar yetmezlik-hipoksi-gerçekleşir.(saat-gün)  Tanı: Prenatal USG muayenesinde Konj.Diaf. Hern. %50sine tanı konabilir  Doğumda ise akciğer grafisinde batın organları toraks içinde gözlenir.

Konj. Diafragmatik Hernide Solunum Yetmezliği Patofizyolojisi Pulmoner Hipoplazi Sol ventrikul Hipoplazisi Surfaktan Eksikliği Hipoksemi Hiperkapni Asidoz Pulmoner arteryal vasokonstriksiyon Sağdan sola shunt İntrapulmoner shunt Pulmoner Hipertansiyon Kaynak: Ashcraft KW, ed. Pediatric Surgery, 3rd ed. Philedelphia: WB Saunders, 2000:302

Konjenital Diafragma Hernili Hastalarda Eşlik Eden Anomaliler Organ Sistem Malformasyon Solunum Sist Ekstralober sekestrasyon Kardiovaskuler Siyanotik veya asiyonotik defektler Gastrointestinal Trakeoözofagial fistül, malrotasyon, omphalosel, atrezi Genitoüriner Hipospadias,hidronefroz,renal displazi Santral Sinir Sist Spina bifida, hidrosefali, serebral disgenezi Kasiskelet Sist Sindaktili Kromosom Trisomi 18, trisomi 21 Kaynak: Kaplan JA, Slinger PD. Thoracic anesthesia, 3rd ed. Philedelphia: Churchill Livingstone,2003:356

Morgagni Hernisi        Sıklık: Tüm diafragma hernilerinin %5 Lokalizasyon: Retrosternal anterior diafragmatik herni. %90 sağ hemitoraksta gözlenir.Sol taraf perikard tarafından korunur. Patogenez: Retrosternal alanda internal mammari arterinin batına geçip epigastrika sup. olarak devam ettiği potansiyel bir boşluk olan morgagni forameni mevcuttur. Morgagni forameninden sıklıkla omentum, kolon, mide bir kese ile toraksa herniye olur. Klinik: Küçük hernilerde asemptomatik, büyük olanlarda respiratuar semptomlar önplandadır.  Kadınlarda daha sık gözlenir. İleri yaşlara kadar asemptomatik olup sonrası herniasyonun büyümesiyle göğüs ağrısı, nefes darlığı, GİS şikayetleri oluşur. Tanı: PA Akciğer Grafisi: Kalbin sağ veya solunda solid veya havasıvı seviyeli kitle imajı  Kontraslı Grafi: Radyoopak madde retrosternal alanda gözlenebilir (midecolon kese içinde)  Bilgisayarlı Tomografi: Herni kesesinin görülmesi ile tanı kesinleşir

Hiatal Herni  Abdominal organların özofagial hiatus yoluyla toraks boşluğuna hernie olmasıdır.  Özofagial hiatus 10.torakal vertebra hizasında diafragmanın krus dekstrum’una ait liflerin sola doğru kıvrılması ile oluşan 2-3cm uzunluğunda muskuler bir tüneldir.  Hiatal herni tanısı almış bir olguda midenin bir kısmı veya tamamı hiatustan toraksa herniye olmuştur.  Hiatus hernilerinin sınıflandırılmasında dört anatomik tip tanımlanmıştır. Ancak bunlardan ilk ikisi predominant olarak görülmektedir.

Hiatal Herni Tipleri

Tip I Hiatal Herni (sliding =kayma tipi)  Hiatal herniler içinde, en yaygın görülen tiptir (%85).  Gastroözofagial bileşke (GÖB), midenin bir kısmı ile özofagial hiatustan toraks içine hernie olmuştur.  Patofizyoloji: frenoözofagial ligamentin dairesel olarak zayıflığı sorumlu tutulmaktadır. İntraabdominal basıncın anormal artışı (hamilelik, obezite, kusma) ve özofagusun güçlü kontraksiyonları bu zayıflığa yol açabilir.  Alt özofagus sifinkterinin tonus ve fonksiyon kaybı da patolojiye eşlik etmektedir. Gastroözofagial reflü ve özofajit oluşmaktadır.  Sliding hernilerin çoğu semptomsuzdur.

Tip II Hiatal Herni (Paraözofagial, Rolling Herni)  %3-6 oranında görülür.  Frenoözofagial ligament diffüz olarak değil, özofagusun anterior ve lateralinde fokal olarak zayıflamıştır.  Gastrik kardia ve alt özofagus diafragmanın altındadır ancak gastrik fundus hiatustaki defekten mediastene protrüze olmuştur.

Tip III Hiatal Herni (miks tip)  Tip I + Tip II  Tip I hiatal hernide hiatus genişlerse bununla ilişkili olan frenoözofagial ligament anteriorda fokal olarak zayıflar ve midenin fundusunun yukarı çıkmasına izin verir.

Tip IV Hiatal Herni (Kompleks )  Diafragmatik hiatusun progresif genişlemesi mide dışındaki diğer abdominal organların da toraksa herniye olmasına neden olur.  Transvers kolon, omentum en sık herniye olan organlar olmakla birlikte ince barsak ve dalak da herniye olabilmektedir.

Hiatal Hernilerde İnsidans ve Etiyoloji  Bir çoğu asemptomatiktir.Semptomlardan bağımsız olarak baryumlu mide-özofagus filmi çektiren hastaların en az %10’unda hiatal herni saptanmaktadır.  Etiyoloji henüz tam olarak bilinmemektedir. Obesite ve hamilelik gibi intraabdominal basıncı arttıran faktörlerin özofagusun diafragmatik bağlantılarında zayıflamaya yol açarak herniasyona zemin hazırladığı düşünülmektedir.  Konjenital veya akiz sebeblerlede hiatal bölgede kas zayıflığı olabilmektedir.

Hiatal Hernilerde Klinik Bulgular  En sık 40-70 yaş arası mide-özofagus şikayetlerine rastlanır.  TipI HH’de hastaların bir kısminda özofajite bağlı semp gözlenir. Ancak barsak obst, inkarserasyonu yok denecek kadar azdır.  TipII HH’de gastrit veya intragastrik segmentin ülserasyonu nedeniyle kronik kanama ve demir eksikliği anemisi bunun sonucunda da yorgunluk, egzersiz dispnesi gelişebilir. İntratorasik gastrik segmentin besin ve havayla dilate olmasıyla postbrandial şişkinlik şikayeti gelişir.  Tip III-IV HH’de: Retrosternal bölge ve göğüste ağrı ve basınç hissedilmesi (Genellikle MI ile karışır). Bulantı ve geğirme şikayeti ön plandadır sonradan kusma eklenir. Gastrik volvulus ve obstrüksiyon oluştuğunda ateş, üçüncü boşlukta sıvı birikimi ve hipovolomik şokla karakterize toksik tablo gelişir (%50 mortalite).

Hiatal Hernilerde Tanı  Rutin akciğer filminde hava-sıvı seviyesi ile birlikte veya birlikte olmaksızın retrokardiyak hava görülmesidir.  En iyi tanı yöntemi, üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisidir. Göğüs kafesi içine başaşağı dönmüş mide görülmesi patognomiktir.  Radayolojik olarak tanı konduktan sonra ikinci basamak testlerden, AÖS fonksiyonunda yetmezlik için endoskopi ve özofagus fonksiyon testleri yapılır.

Diafragma Paralizisi  Etiyoloji:Bebeklerde tek taraflı diafragma paralizisinin en sık nedeni kardiyak girişimler sırasında frenik sinirin zedelenmesidir.(%2)  Doğum travması, bebek ve çocuklardaki mediastinal kitlelerin çıkartılması sırasında veya kitle tarafından frenik sinirin invazyonuyla paralizi gelişebilir.  Erişkinlerde primer akciğer kanseri, invaziv timoma, malign germ hücreli tümörler ve non hodgkin lenfoma gibi maligniteler tarafından frenik sinir invazyonu-paralizisi gelişebilir.  Boyunda ve toraksta uygulanan cerrahi rezeksiyonlar, mediastinotomi, santral venoz kateter (juguler-subklav) gibi grişimler iatrojenik frenik sinir paralizisine neden olabilir.  Medulla spinalisin yüksek servikal seviyede yaralanması diafragma paralizisine neden olabilir.

Diafragma Evantrasyonu  Nadir görülen konjenital anomalidir.  Büyük, unilateral evantrasyonu olan yenidoğanlarda, tutulan tarafta buna sekonder olarak eşlik eden akciğer hipoplazisine bağlı ciddi kardiovakuler semptomlar gözlenebilir.

Eventrasyon Frenik Sinir Paralizisi İnsidens Çok nadir Sık Etiyoloji Konj. anomali Akiz lezyon (frenik sinir) Makroskopi Periferde ve incelmiş membranöz evantre bölgede normal kas lifleri Tüm diafragmada atrofik kas dokusu Mikroskopi Evantre kısımda fibroelastik doku Frenik sinir normal Normal kas lifleri ve sinir demetleri Yenidoğan: Solunum Klinik presentasyon yetmezliği. Doğum travması Yenidoğan: Mutlak doğum travması hikayesi var Tanı Paradoksal hareket var. Faradik stimulasyona cevap yok. yok Floroskopide paradoksal hareket yok. İntraoperatif faradik stimulasyona cevap var

Diafragmanın Tümörleri  Benign  Lipoma  Bronkojenik  Mesotelial  Teratoid  Malign  Sarkoma  Schwanoma  Kondroma  Feokromositoma  Endometriosis Kaynak: Shields T. Tumors of the diaphragm. In: Shields T, ed. General thoracic Surgery, vol. 1. Philadelphia: Williams &Wilkins, 1994:652-56

Add a comment

Related presentations

Related pages

Diafragma Hastalıkları | Tıp Notları

Diafragma Hastalıkları Diaframa fibromusküler yapıda bir organdır, toraks ve abdominal kaviteleri birbirinden ayırır. En önemli inspirasyon kasıdır.
Read more

DİAFRAGMA HASTALIKLARI - dicle.edu.tr

DİAFRAGMA HASTALIKLARI Slayt 2 ... Periferik bölümleri ise 7. -12. interkostal sinirler Slayt 8 DİAFRAGMADAKİ AÇIKLIKLAR HİATUS AORTİCUS 12. torakal
Read more

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz - avicennaistanbul.com

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz. ... Göğüs duvarı, mediasten ve diafragma hastalıkları. 7. Diffüz (yaygın) akciğer hastalıklar ...
Read more

Akciğer Ödemi Nedir? | Bilim ve Sağlık

Akciğer Hastalıkları · Göz ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...
Read more

DİAFRAGMA HASTALIKLARI - diafragma hastalıkları ile İlgili ...

Bu sayfada yer alan Diafragma Hastalıkları ile ilgili uzman isimleri sistemimiz tarafından çeşitli kriterlere göre otomatik olarak derlenmektedir.
Read more

Temporomandibuler eklem Hastalıkları - Documents

KBB KLİNİĞİ TEMPOROMANDİBULER EKLEM HASTALIKLARI ... 7 Muskuler bozukluklar bir kas grubundaki organik veya ... 7. Diafragma hastalıkları
Read more

Kanser ağrısı | Bilim ve Sağlık

Graves Hastalığı (Tiroit Bezinin Aşırı ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...
Read more

Diafragma hastalıklarında endoskopik cerrahi (PDF Download ...

Official Full-Text Publication: Diafragma hastalıklarında endoskopik cerrahi on ResearchGate, ... afragma hernisi ve diafragma evantrasyonlu 7 olgu
Read more