6 กิตติกรรมประกาศ f

57 %
43 %
Information about 6 กิตติกรรมประกาศ f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

กิตติกรรมประกาศ วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณตามเปาหมายไดเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือ และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาอยางยิ่ง จากผูมีพระคุณหลายทาน อาทิ คุณพอ คุณแม และครอบครัว ที่คอยสนับสนุน ใหคําปรึกษา และเลี้ยงดูมาตลอดเปน อยางดี คณะอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตทุกทาน ที่มอบความรู และ คําแนะนําดีๆ ตลอดทั้ง 5 ปที่ผานมา คณะอาจารยกลุมที่ปรึกษา ดร.ไพกานท รักษาสุทธิพันธ ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล และ ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ อาจารยที่ปรึกษา ที่มอบคําแนะนํา ใหความรู ขอคิดตางๆมาตลอด จน เกิดเปนผลงานวิทยานิพนธฉบับนี้ที่สมบูรณขึ้นมา พี่ๆ สถ. ทุกทานที่ชวยใหคําปรึกษา คําแนะนําตางๆ เพื่อนๆ สถ. 22 ทุกคนที่อยูดวยกันมาจนจบการศึกษา เพื่อนๆ กลุมหมีนอย ที่ฝาฟนอุปสรรคชวยเหลือกันมาตลอดจนกระทั้งวันสุดทาย เพื่อนๆ กลุมหวานฉ่ํา ที่อยูกันมาตั้งแตมัธยม และยังรักกันเหมือนเดิม บริษัท n7a ที่ใหโอกาสผมไดมีโอกาสไดทํางาน ไดเรียนรูการทํางานในสายอาชีพ และ มอบประสบการณที่หาจากไหนไมได ปาจารา ธีระมิตร ที่คอยอยูดวยกันมาตลอด ทั้งในวันที่สุขและยากลําบาก และขอบคุณผูมีพระคุณทุกทานที่ขาพเจาอาจมิไดกลาวถึงมา ณ ที่นี้ ( นายพิชิตนันท นันทวิชิต ) นักศึกษาผูเสนอโครงการ ค

Add a comment

Related presentations