6 กิตติกรรมประกาศ f

57 %
43 %
Information about 6 กิตติกรรมประกาศ f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

กิตติกรรมประกาศ วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณตามเปาหมายไดเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือ และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาอยางยิ่ง จากผูมีพระคุณหลายทาน อาทิ คุณพอ คุณแม และครอบครัว ที่คอยสนับสนุน ใหคําปรึกษา และเลี้ยงดูมาตลอดเปน อยางดี คณะอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตทุกทาน ที่มอบความรู และ คําแนะนําดีๆ ตลอดทั้ง 5 ปที่ผานมา คณะอาจารยกลุมที่ปรึกษา ดร.ไพกานท รักษาสุทธิพันธ ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล และ ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ อาจารยที่ปรึกษา ที่มอบคําแนะนํา ใหความรู ขอคิดตางๆมาตลอด จน เกิดเปนผลงานวิทยานิพนธฉบับนี้ที่สมบูรณขึ้นมา พี่ๆ สถ. ทุกทานที่ชวยใหคําปรึกษา คําแนะนําตางๆ เพื่อนๆ สถ. 22 ทุกคนที่อยูดวยกันมาจนจบการศึกษา เพื่อนๆ กลุมหมีนอย ที่ฝาฟนอุปสรรคชวยเหลือกันมาตลอดจนกระทั้งวันสุดทาย เพื่อนๆ กลุมหวานฉ่ํา ที่อยูกันมาตั้งแตมัธยม และยังรักกันเหมือนเดิม บริษัท n7a ที่ใหโอกาสผมไดมีโอกาสไดทํางาน ไดเรียนรูการทํางานในสายอาชีพ และ มอบประสบการณที่หาจากไหนไมได ปาจารา ธีระมิตร ที่คอยอยูดวยกันมาตลอด ทั้งในวันที่สุขและยากลําบาก และขอบคุณผูมีพระคุณทุกทานที่ขาพเจาอาจมิไดกลาวถึงมา ณ ที่นี้ ( นายพิชิตนันท นันทวิชิต ) นักศึกษาผูเสนอโครงการ ค

Add a comment

Related presentations

Related pages

กิตติกรรมประกาศ | fancycandle

กิตติกรรมประกาศ ... F S S « Sep : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25 ...
Read more

(ตัวอย่าง ...

กิตติกรรมประกาศ ... 2.2.6 ... D-MEM/F-12 Gibco BRL, ...
Read more

[B] Preface - Research 2553: The Component and Ornaments ...

[F] Index [G] Researcher's ... กิตติกรรมประกาศ. 4. สารบัญ. 5. สารบัญภาพ. 6.
Read more

PowerPoint Presentation

Title: PowerPoint Presentation Author: LENOVO Last modified by: LENOVO Created Date: 11/18/2011 6:08:04 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
Read more

Topic: A, B, C, D, E or F - the 1st National Conference ...

... บทความ กิตติกรรมประกาศ และ ... F. C.and Mathiprakasam, B ... 1-56032-714-6, Taylor ...
Read more

Topic: A, B, C, D, E or F - pumbud4cast - Forcast rubber ...

6-8 พฤษภาคม 2553 ... กิตติกรรมประกาศ. ... F. and Kreider, J.F. (1999). Principles of ...
Read more

Topic: A, B, C, D, E or F

6-8 พฤษภาคม 2553 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ .
Read more

BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY

Burapha University Library 169 Long-Hard BangsaenRoad, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand. Tel. 66-3810-2475 Fax 66-3839-0049 ...
Read more