нарада,6.02.13

44 %
56 %
Information about нарада,6.02.13
Entertainment

Published on April 27, 2014

Author: elena87797

Source: authorstream.com

Структурні компоненти реалізації проекту: “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” на ІІ етапі: Структурні компоненти реалізації проекту: “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” на ІІ етапі О.Е.Высоцкая, д.филос.н., декан факультета открытого образования ДОИППО Випереджаюча освіта для сталого розвитку спрямована на :: Випереджаюча освіта для сталого розвитку спрямована на : Формування моделей сталого розвитку системи освіти; Підготовку особистості до нових умов життя виходячи із випереджальних моделей майбутнього; Розвиток життєвих компетентностей особистості, зміна її ціннісних орієнтирів та потреб відповіно моделі сталого розвитку. Напрямки випереджаючої освіти:: Напрямки випереджаючої освіти: Медіаосвіта; Еколого-орієнтована освіта для сталого розвитку; Здоров’єрозвивальні педагогічні системи; Гендерна освіта; Полікультурна освіта та етика толерантності; Педагогічні технології соціального партнерства. Педагогічні технології розвитку креативності. Медіаосвіта спрямована на:: Медіаосвіта спрямована на: Розвиток критичного мисления по-відношенню до медіа; Розвиток медіакомпетентності – вміння ефективно працювати з медіа; Розвиток навичок позитивної медіатворчості. Напрямки еколого-орієнтованої освіти для сталого розвитку: Напрямки еколого-орієнтованої освіти для сталого розвитку Екоспоживання – «зелене споживання» - стійке споживання – етичне споживання; Енергоефективна освіта; Екопсихопедагогіка – екологічна етика. Здоров’ярозвивальні педагогічні системи -: Здоров’ярозвивальні педагогічні системи - Інтеграція з іншими напрямками випереджальної освіти; Підвищення ціннісної значимості здоров’ярозвивальних та здоров’язберігаючих технологій; Включення їх у загальні ціннісні пріоритети та стиль життя; Формування культури попередження шкідливих звичок. Гендерна освіта: Гендерна освіта Запобігання гендерної дискримінації; Боротьба з гендерними стереотипами; Боротьба за правовове визнання рівності статей; Формування гармонійної особистості, незалученої в гендерні стереотипи мислення і поведінки. Полікультурна освіта та етика толерантності:: Полікультурна освіта та етика толерантності: Розвиток міжкультурної толерантності; Розвиток міжособистісної толерантності; Розвиток соціальної відповідальності; Розвиток навичок ефективної комунікації; Розвиток навичок мультилінгвізму. Соціальне партнерство:: Соціальне партнерство: Розвиток громадянсько-активних шкільних систем; Розвиток шкільного самоврядування; Розвиток навичок аргументації; Розвиток навичок соціальної активності та відповідальності; Розвиток громадянської культури. Технології креативності:: Технології креативності: Вміння приймати нестандартні рішення; Здатність до критичного мислення; Швидке реагування на зміну ситуації; Розвиток системного та прогностичного мислення; Ігровий і творчий підхід до вирішення завдань; Здатність до самоаналізу; Самоосвітні технології, технології актуалізації та самоактуалізації інтересу до навчання. Завдання проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку:: Завдання проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку: Підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку; Виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості; Створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку; Інтеграція цінностей та принципів сталого розвитку у зміст навчання та виховання. Звіт ЗНЗ за 2012/2013 навч.р.:: Звіт ЗНЗ за 2012/2013 навч.р.: визначення основних показників (індикаторів) сталого розвитку особистості, педколективу, освітнього середовища, навчального закладу; розкриття динаміки змін. Розробка методичного забезпечення експерименту (“наскрізне навчання”, спецкурси, курси за вибором). Практика освіти для сталого розвитку:: Практика освіти для сталого розвитку: Введення “наскрізного навчання”; Введення інтегрованих уроків, дисциплін з освіти для сталого розвитку; Проведення класних, позакласних, позашкільних виховних заходів з питань сталого розвитку; Робота творчих педагогічних лабораторій, кафедр; Проведення семінарів, “круглих столів”, конференцій, педагогічних читань, педрад за тематикою експерименту; Моніторинг досягнень шкільного колективу, зміни цінністих орієнтацій, стилю життя у бік потреб сталого розвитку (згідно індикаторів освіти для сталого розвитку); Моніторинг сталого розвитку ЗНЗ (навчальних досягнень, якості освіти, впровадження інноваційних методик випереджального навчання, управління навчальним закладом). СТРУКТУРА ЗВІТУ ЗНЗ З ЕКПЕРИМЕНТУ за проектом "Випереджаюча освіта".: СТРУКТУРА ЗВІТУ ЗНЗ З ЕКПЕРИМЕНТУ за проектом "Випереджаюча освіта". Тема експерименту, мета, завдання; Календарний план експериментальної роботи ЗНЗ за поточний навчальний рік; Розгорнутий звіт відповідно до календарного плану та індикаторів сталого розвитку освітнього середовища та індикаторів освіти для сталого розвитку (дод. 2); Перспективний педагогічний досвід із запровадження “наскрізного навчання” (дод.1) (звіт подати до 15 червня 2013 р.)

Add a comment

Related presentations