Οικογενειακή «ευπλοΐα» σε 7 διαδικτυακούς αλληλεπιδραστικούς κόσμους…

36 %
64 %
Information about Οικογενειακή «ευπλοΐα» σε 7 διαδικτυακούς αλληλεπιδραστικούς κόσμους…
Education

Published on December 19, 2012

Author: YannisKotsanis

Source: slideshare.net

Description

Οικογενειακή «ευπλοΐα» σε
7 διαδικτυακούς αλληλεπιδραστικούς κόσμους…
Ημερολόγιο 2013, Γονέας του 21ου αιώνα, Εκπαιδευτήρια Δούκα (σελ. 85-91)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ «ΕΤΠΛΟΪΑ» ΢Ε 7 ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ΢ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ΢ΣΙΚΟΤ΢ ΚΟ΢ΜΟΤ΢… Γιάννης Κωτσάνης Δρ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Τπολογιςτϊν Τπεφκυνοσ Σμιματοσ Πλθροφορικισ ςτα Εκπαιδευτιρια ΔοφκαΌταν, λοιπόν, το παραπάνω "μονοπάτι" «μζνουμε ςπίτι και κάνουμε κάτι όλοι μαηίωσ οικογζνεια;» μασ οδθγιςει ςτθν κάτω-δεξιά δραςτθριότθτα, κα πρζπει να ζχουμεκαι τα κατάλλθλα εφόδια! Κι εδϊ κα μποροφςαν να ςυνεχιςτοφν οι ερωτιςεισ, αλλάασ εςτιαςτοφμε ςε ζνα και μοναδικό εργαλείο, τον φυλλομετρθτι μασ (mozilla firefox,internet explorer, chrome, safari, opera) και ςε μια καλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο!Ζνασ απίςτευτοσ κόςμοσ ανοίγεται μπροςτά μασ… Ποφ να πρωτο-πάμε; Ποιον να πρωτο-επιςκεφτοφμε; Γιατί; Με ποια κριτιρια να τον επιλζξουμε; Τι κα κάνουμε; Πϊσ κα περάςουμε, όλοι μαηί, δθμιουργικά το χρόνο μασ;Τζςςερα είναι τα ςθμαντικά μασ κριτιρια για τθν επιλογι: αξιοπιςτία, εγκυρότθτα,αντικειμενικότθτα, επικαιρότθτα… ου Ημερολόγιο 2013, Γονζασ του 21 αιϊνα, Εκπαιδευτιρια Δοφκα (ςελ. 85-91) 1

Εμπνεόμενοι και από τισ δφο παρακάτω ςυναρπαςτικζσ εφαρμογζσ, τθ ΓΑΙΑ για τθδιακεματικι μελζτθ τθσ Γθσ (με μθ διαδικτυακό λογιςμικό), και το ΛΥΣΙΑ, το παιχνίδιαναηιτθςθσ και ςτρατθγικισ (το οποίο και ςασ ςυνιςτοφμε ανεπιφφλακτα να τοπαίηετε μαηί με τα παιδιά ςασ ςτο διαδίκτυο, τουλάχιςτον κάκε Μάρτθ)……επιλζξαμε 7 ςθμαντικοφσ διαδικτυακοφσ κόςμουσ, οι οποίοι όμωσ ζχουν και ζνααρκετά «υψθλό» επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ. Δθλαδι δεν κάνουμε ζνα απλό «κλικ» καιπάμε ςε μια νζα ςελίδα… "Πλανιτθσ Γθ", ο Κόςμοσ μασ… earth.google.com - maps.google.com΢τα Google Earth και Maps, το απόλυτο διαδικτυακό εργαλείο τθσ γεωγραφικισαπεικόνιςθσ, τθσ εξερεφνθςθσ του πλανιτθ μασ, με προςομοιωτζσ πτιςθσ και ταξίδιαπάνω και πζρα από τθν επιφάνεια τθσ Γθσ, μζςα ςτο αχανζσ ΢φμπαν…… ενθμερωνόμαςτε για ζναν απίςτευτο όγκο χωρο-χρονικϊν πλθροφοριϊν,… αναηθτάμε οποιοδιποτε γεωγραφικό τοπωνφμιο ςε κάκε ςθμείο του πλανιτθ,… δθμιουργοφμε διαδρομζσ τοποκετϊντασ το δικό μασ πολυμεςικό υλικό,… εξερευνοφμε απίςτευτεσ τοποκεςίεσ και δραςτθριότθτεσ (showcase και gallery)… περιθγοφμαςτε ςε πραγματικζσ 3D αναπαραςτάςεισ ςε όλο τον κόςμο (street view),περιοριηόμενοι μόνο από τθ φανταςία μασ για τισ πιο απίκανεσ εξερευνιςεισ, από τονκαναπζ μασ, κατά μικοσ μεςθμβρινϊν και παραλλιλων, αςτεριςμϊν και γαλαξιϊν… 2

Ο κόςμοσ τθσ Γλώςςασ, τθσ Λογοτεχνίασ… www.ekebi.gr - www.mikrosanagnostis.gr΢το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου, το οποίο εφαρμόηει τθν εκνικι μασ πολιτικι για τθνανάγνωςθ και το βιβλίο, οργανϊνοντασ ποικίλεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ…… ενθμερωνόμαςτε για όλεσ τισ δράςεισ φιλαναγνωςίασ και τουσ διαγωνιςμοφσ,… βρίςκουμε δθμιουργικζσ ιδζεσ για παιχνίδι, επαφι με χαρτί και μολφβι, ανάγνωςθ,… ξεφυλλίηουμε πολλά-πολλά βιβλία, ακοφμε τουσ δθμιουργοφσ να τα διαβάηουν,… εξερευνοφμε λογοτεχνικζσ ςελίδεσ και παίηουμε γλωςςικά παιχνίδια,ξεφυλλίηοντασ και αλλθλοεπιδρϊντασ, όλθ θ οικογζνεια, με τον μαγικό κόςμο τουβιβλίου και τθν ανακάλυψθ τθσ αναγνωςτικισ περιπζτειασ! Ο κόςμοσ τθσ Ιςτορίασ… www.ime.gr - www.imeakia.gr΢το Ίδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, το οποίο διατθρεί τθν ιςτορικι μνιμθ και τθνπαράδοςθ και προβάλλει τθ ςυμβολι του Ελλθνιςμοφ ςτθν εξζλιξθ του πολιτιςμοφ…… διαβάηουμε κείμενα, ακοφμε θχθτικζσ αποτυπϊςεισ, βλζπουμε εικόνεσ και βίντεο,… πλοθγοφμαςτε από τθν προϊςτορία μζχρι τθ νεότερθ ελλθνικι ιςτορία,… περιθγοφμαςτε ςε τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ του Αρχαίου Κόςμου,… παίηουμε με παιχνίδια γνϊςεων και διάφορεσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ,αφινοντασ τα παιδιά να μασ οδθγιςουν, γεφυρϊνοντασ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισκαι δεξιότθτζσ τουσ, με το πλοφςιο ψθφιακό υλικό του ιδρφματοσ! 3

Ο κόςμοσ του Πολιτιςμοφ … www.theacropolismuseum.gr - www.googleartproject.comΜε τθν περιδιάβαςθ ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ αλλά και γενικότερα ςτθν τζχνθ,όπωσ αποτυπϊνεται ςε ζνα από τα πιο φιλόδοξα παγκόςμια Art Project…… διαβάηουμε ενθμερωτικό υλικό για τα μουςεία και τα εκκζματά τουσ,… πλοθγοφμαςτε ςε ςυλλογζσ, ζργα, δθμιουργοφσ, τριςδιάςτατα αντικείμενα,… εξερευνοφμε με εικονικζσ περιθγιςεισ τα μεγαλφτερα μουςεία του κόςμου,… δθμιουργοφμε μια προςωπικι γκαλερί με επιλεγμζνα ζργα και τθν μοιραηόμαςτε,… παίηουμε παιχνίδια και ψθφιακζσ εφαρμογζσ,μακαίνοντασ και ςχολιάηοντασ τα δθμιουργιματα τθσ παγκόςμιασ κλθρονομιάσ! Ο κόςμοσ των Φυςικών Επιςτθμών... phet.colorado.eduΜε τα διαδραςτικά αλλά και τα διαςκεδαςτικά πειράματα PhET του ΠανεπιςτθμίουColorado, τα οποία βαςίηονται ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα…… παρατθροφμε και ελζγχουμε προςομοιϊςεισ του φυςικοφ μασ κόςμου,… πειραματιηόμαςτε με διάφορα φαινόμενα από τθ Φυςικι, τθ Βιολογία, τθ Χθμεία,… αλλάηουμε πλικοσ παραμζτρων μεταβάλλοντασ καταςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ,κατανοϊντασ καλφτερα τουσ φυςικοφσ νόμουσ του κόςμου ςτον οποίο ηοφμε! 4

Ο κόςμοσ τθσ Λογικισ, των Μακθματικών… nrich.maths.org΢το "κακαρόμαιμο" εκπαιδευτικό NRICH Project, το οποίο επιλζχτθκε με εξαιρετικιδυςκολία ανάμεςα ςε πολφ αξιόλογεσ πθγζσ, κυρίωσ λόγω των διαςυνδζςεων πουπαρζχει με άρκρα, οδθγίεσ, αναλφςεισ ςτα παιχνίδια και το υποςτθρικτικό υλικό,… μελετάμε μακθματικζσ ιδζεσ από τθν κακθμερινι μασ ηωι,… εξερευνοφμε μια ποικιλία κειμζνων και οπτικο-ακουςτικοφ υλικοφ,… ςυνεργαηόμαςτε ςτθν επικοινωνία των λογικο-μακθματικϊν ιδεϊν,… παίηουμε παιχνίδια λογικισ, ςτρατθγικισ, προςομοίωςθσ, επιτραπζηια,αναπτφςςοντασ κυρίωσ τθν κριτικι ςκζψθ και τισ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων! Ο κόςμοσ του Εκπαιδευτικοφ Παιχνιδιοφ… bit.ly/edugames_sitesΣον ζβδομο και τελευταίο κόςμο ασ τον αφιερϊςουμε ςτοπαιχνίδι. Επειδι, όμωσ, οι διαδικτυακζσ ςχετικζσ διευκφνςεισείναι αμζτρθτεσ, ασ παίξουμε, ψάχνοντασ για παιχνίδια ςτθδθμοςίευςθ με τίτλο…… 40 Sites for Educational GamesΕυχόμαςτε χαροφμενεσ και δθμιουργικζσ «ευπλοΐεσ», με ςτόχο,πζρα από τθν ψυχαγωγία όλθσ τθσ οικογζνειασ, τθν καλλιζργειακάποιων από τισ ςθμαντικότερεσ ικανότθτεσ του 21ου αιώνα…΢θμειϊςεισ:1. ΢τθ διαδικτυακι ζκδοςθ του άρκρου όλεσ οι υπογραμμίςεισ οδθγοφν ςε ιςτοςελίδεσ.2. ΢ε κάποιεσ ταμπλζτεσ (π.χ. iPad) ενδζχεται επιμζρουσ ςελίδεσ να μθ λειτουργοφν, αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει ζνασ αχανισ κόςμοσ "apps store" με πολλζσ δυνατότθτεσ επιλογϊν.3. Ενδεικτικζσ ςθμαντικζσ πθγζσ οπτικο-ακουςτικοφ υλικοφ και μακθμάτων είναι το ψθφιακό Αρχείο τθσ ΕΡΣ, θ Εκπαιδευτικι Σθλεόραςθ, το Ψθφιακό ΢χολείο και τα Free Online Interactive Courses edX.4. Πλθκϊρα διαδικτυακϊν διευκφνςεων για όλθ τθν οικογζνεια μπορείτε να βρείτε ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα: pinterest.com/ykotsanis/parents. 5

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΓΟΝΕΑΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ by Vassilis Economu - issuu

Οικογενειακή «ευπλοΐα» σε 7 διαδικτυακούς αλληλεπιδραστικούς κόσμους ...
Read more