5-Tasavvufi Yorumlar

55 %
45 %
Information about 5-Tasavvufi Yorumlar
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Yesevilik , Hoca Ahmet Yesevi’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Hoca Ahmet Yesevi , bütün çalışmalarında Kur’an ve sünneti esas almıştır. İnsanların daha iyi anlayabilecekleri sade bir dil kullanmıştır . Orta Asya Türklerinin İslam’ı kabul etmelerinde etkili olmuştur. Yesevilik düşüncesinde insanı sevmek önemli bir özelliktir. Ona göre insanları seven ve onlara yardım eden, kalp kırmayan ve yalan söylemeyen insan erdemli kişidir. Herkese şefkatle davranmak Yesevilik düşüncesinin en önemli esasıdır. Yesevilik düşüncesi, hak ve hukuk a riayet etmeye ve rızkı helal yol lardan kazanmaya da büyük önem vermiştir. Bu düşünceyi oluşturan önemli ilkelerin başında yoksullara yardım etmek ve misafir ağırlamak gibi ahlaki kurallar gelir. Yesevilik kendisinden sonra gelen bütün tasavvufi oluşumları etkilemiştir. Yesevilik , Türkistan bölgesinde doğup kısa bir süre içerisinde Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yayılmıştır. Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol Mahşer günü dergahına yakın ol Ben-benlik güden kişililerden kactım ben işte. … Garip, fakir, yetimleri her kim sorar, Razı olur o kulundan Allah. ... Sünnet imiş, kafir de olsa, verme zarar Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikayetçi Hoca Ahmet Yesevi , Divan-› Hikmet Yesevilik PowerPoint Presentation: İslamiyet’teki dört halife devrinin sonunda ortaya çıkan karışıklıklar beraberinde bir çok savaşı da getirmişti. Bu durumda bazı müslümanlar tarafsız kalarak kendilerini dünya ile ilgili işlerden çekmeye başladılar. Böylece tasavvuf dediğimiz bilim dalı ortaya çıkmaya başladı. Kurucusu Ahmed bin Muhammed el- Buhari'dir . Diğer bir ismi Bahaddin Nakşibend dir . Buhara da dünyaya geldi. Bulunduğu yerde Hacegan Tarikatı mevcud idi. Bu tarikatın manevi evladı olarak kabul edilmiştir. Hacegan tarikatı aleni zikri, Nakşibendi tarikatı ise gizli zikri ihtiyar etmiştir. Hacegan tarikatı alimleri ile beraber olmuştur. Daha sonra kendi tarikatını kurmuştur. Nakşilik tam anlamıyla Sünni bir tarikattır. İstanbul'da 65 Nakşi der- gahı bulunmaktaydı. Türk kültürünün gelişmesi , yayılma-sı ve Anadolu'nun vahdetinde çok büyük emeği olmuştur. Tarikat üç koldan Efendimize bağlanır. 1- Hazret-i Ali, İmam Hüseyin kolu. 2- Ebu Bekir Selman-ı Farisi kolu. 3- Hazret-i Ali, Hasan Basri kolu. Tarikat; Yesevi Tarikatının bulunduğu bölgelerde, Pakistan'da yayılmıştır. İstanbul'a ise, Fatih Sultan Mehmed zamanında Ubeydullah Ahrar'ın halifelerinden Molla İlahi vasıtasıyla girmiştir. Son Osmanlı padişahı Vahdettin'in Nakşi ve Halidi olduğu rivayet edilir. Osmanlı'nın orta tabakası arasında büyük nüfuz sağlamıştır. Tasavvufi Yorumlar Nakşibendi Tarikatı: Bahaeddin Nakşibendi’nin türbesi - Buhara PowerPoint Presentation: Önce tevbe-istiğfar edilir. Kalp temizlenir. Kaza namazı veya şükür namazı kılınır. Tekrar tevbe-istiğfar getirilir. Günlük olarak 111 defa “ Estağfirullah el-Azim ” denir. 111 defa “ La ilahe illallah el- Melikül Hakkul Mübin ”, sonunda da “ Muhammedü's - Sadikül Emin” denir. 111 defa “ Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ” denir. Ayetel kürsi , Elem neşrah , Kevser, İzaca, 3 İhlas, Muvazeteyn sureler i okunur. Sonra tefekkür-i mevt yapılır. Sabah namazından sonra Yasin okumak , İki rekat İşrak namazı kılmak, İki rekat İstihare kılmak. Öğle namazından sonra Tebareke , okumak İkindiden sonra Amme suresi okumak, Akşamdan sonra iki rekat Evvabin namazı kılmak Yatsıya kadar Kur'an okumak, Yatsıdan sonra Tebareke okumak, Gece iki rekattan az olmamak şartıyla teheccüd kılmak, Sabaha kadar zikirle meşgul olmak, Recepte 3, Şabanda 15, Şevvalde 6,Zilhiccede 9,Muharremin 9. ve 10. günleri oruç tutmak Pazartesi perşembe, her ayın 13- 14-15'inde oruç tutmak. NAKŞİBENDİLİK’TE MÜRİDİN GÖREVLERİ PowerPoint Presentation: Kadiriyye Tarikatı: İran'ın Dilan şehrinde doğan Abdu'l -kadir-i Geylani bu tarikatın kurucusudur. “ Gavsu's - sakaleyn ” ismiyle de anılır. Nesebi Hz. Ali'ye dayanır. Hanbeli mezhebine mensuptu. Kadirilikte diğer tasavvufi yorumlarda olduğu gibi Kur’an ve sünnete uymak esas alınır. Kadirilikte en önemli görev, yoksulların hizmetine koşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktır. Bu düşüncede cömert olmak ve bol sadaka vermek gerektiği üzerinde önemle durulmaktadır.Çöllerde riyazet yapmıştır. Bağdat'ta vefat etmiştir. Hitabeti son derece açık ve çok güzeldi. Zikir; gizli , kalb ve hafide yapılır. Esma-i Hüsna'yı zikretmek, salavat bu tarikatte çok önemlidir. Kadirilik, Asya’dan Balkanlara, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır. Abdülkadir Geylani ismi size ne hatırlatıyor? PowerPoint Presentation: Mevlevi Tarikatı Mevlevilik, Mevlânâ ’nın düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Ailesiyle birlikte Konya ’ya yerleşen Mevlânâ , ilk tahsilini babası Bahaeddin Veled’den almıştır. Mevlânâ , yaşadığı dönemin ünlü bilginlerinden ders almış ve kısa sürede çevrede tanınan bir şahsiyet hâline gelmiştir. Onun düşünceleri vefatından sonra oğlu Sultan Veled tarafından sistemleştirilmiştir. Mevlânâ , Şems isimli bir sufi ile tanışmış ve onun fikirlerinden çok etkilenmiştir. Şems, soyu Azeri Türklerine dayanan bir mutasavvıftır. Mevlânâ’ya göre örnek insan olmak son derece önemlidir. İnsanın; hırs, kibir ve yalan gibi kötü huyları terk etmesi gerekir. O, “Âlemden maksat insandır.” diyerek insanın diğer varlıklardan üstün yaratıldığını ve değerli olduğunu vurgulamıştır. Mevlânâ , bütün eser- lerinde insanı dünya ve ahirette mutlu edecek bilgiler vermiş ve bu anlamda insanları hoşgörülü ve ahlaklı olmaya teşvik etmiştir. Mevlânâ , Mesnevi isimli eserinde insanlara dürüst, cömert, çalışkan, alçak gönüllü ve sabırlı olmalarını tavsiye etmiştir. Ona göre başkalarının iyili- ğini istemek, helal kazanmak ve doğru sözlü olmak çok önemlidir. Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine “ sema ” denir. Mevlevilik, tarih boyunca insanların manevi hayatlarını şekillendirmesine katkı sağlamıştır. Bu düşüncenin etkileri, Türkiye sınırlarını da aşmış ve pek çok ülkede yaygınlık kazanmıştır. Mevlânâ , Allah’a şükreden ve ibadetlerini yerine getiren bir kişi olmanın önemi üzerinde de durmuştur. Mevlevilik düşüncesinin şiir ve musiki üzerinde de ağırlığı hissedilmektedir. PowerPoint Presentation:  Kurucusu Şeyh Ebu Abdullah'tır. Zamanın büyük bir kısmını halvette geçirdiği ve halvette kalmayı çok sevdiği için kendisine ayrıca “Halveti” lakabı verilmiştir. Bu tarikat Seyyid Yahya Şirvani sayesinde bütün İslam memleketlerine yayıldığı rivayet edilmektedir. Bu yüzden ona tarikatın ikinci piri denir. Bu tarikatın özelliği; Esma-i Seb'a , kalbi tasfiye , her an Kelime-i Tevhid'i dilden düşürmeme , masivadan uzaklaşıp , Zikr -i Celal ile meşgul olmaktır. Tarikatın ilk dört şubesi şunlardır: Ruşeniyye , Cemaliyye , Ahmediyye , Şemsiyye tarikatlarıdır. Bunlar da kendi içerisinde değişik kollara ayrılırlar. Mesela; Şeyh Necmeddin Muhammed el-Cerrahi, Halvetiyye tarikatı, Ahmediyye şubesi, Cerrahiyye kolu müessesidir. Halvetiyye Tarikatı: PowerPoint Presentation:  Tarikat ehlinin dilinde Pir ismiyle anılan ve Bayramiyye tarikatının kurucusu olan Hacı Bayram-ı Veli , Ankara'nın bir köyünde dünyaya gelmiştir. Bursa'da müderrislik yap- mıştır . Gizli zikri benimse- miştir . Sarık yeşil renkte - dir . Taçları altı terekli be- yaz keçedendir. Tarikat, Hacı Bayram'dan sonra üçe ayrılmıştır: 1- Akşemseddin vasıtasıy - la Şemsiyye - yi Bayramiyye 2- Bursalı Dede Ömer (Emir Sıkkini ) vasıtasıyla Melamiy - ye- yi Bayramiyye 3-Hızır Dede Halifesi Bursalı Üftade Hazretleri'nin müridlerinden Aziz Mahmud Hüdayi tarafından tesis edilen Celvetiyye tarikatıdır Şemsiye- yi Bayramiyye'nin kurucusu Akşemseddin'dir . Fatih'in şeyhü'l - İslamıdır . İstanbul'un fethini sağlamış ve Eba Eyyub el- Ensari'nin kabrini keşfetmiştir. Melamiyye tarikatının kurucusu Emir Sıkkini’dir . Bu şahıs Akşemseddin'in zikir halkasından ayrılarak bu tarikatı kurmuştur. Vahdet-i Vücud meselesinde Muhyiddin ibni Arabiyye 'ye teslim olmuştur. Orta Anadolu, İstanbul ve Edirne civarında yayılmıştır. Daha sonra birçok şeyhi ve müridiyle beraber idam edilmiştir. Daha çok Rumeli'de Melamiyye tekkeleri bulunmuştur. Bayramiyye Tarikatı PowerPoint Presentation:  Tarikatın kurucusu Üsküdar doğumlu Aziz Mahmud Hüdayi ’dir . Celvet , yerini yurdunu terk etmek demektir. Tasavvufta ise kulun Hakkın sıfatlarıyla muttasıf olarak halvetten çıkışına ve O'nun varlığında yok oluşuna denir. Celvet gerçek manasıyla halk arasında Hakk ile beraber olmaktır. Herkesle beraber buna rağmen yalnız. Aziz Mahmud Hüdayi dünya süsüne, malına, mansıbına bağlı kalmayan, aza kanaat eden, ömrünün sonuna kadar kendisini insanları irşada ve Hakk'a davet etmeye adayan mükemmel bir insandı. Celvetiyye , tam anlamıyla Sünni bir tarikattır. Celvetiyye tarikatında müridin vazifeleri şunlardır: 1- Mürid her gün 100 istiğfar , 700 Kelime-i Tevhid , beş vakit namazdan sonra “ Aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem”i tekrarlamak. 2- İki rekat işrak namazı kılmak. 3- Altı rekat Duha namazı , 12 rekat teheccüd kılmak. 4- Boş vakitleri Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirmek. 5- Recep-Şaban ve Ramazan ayını oruçlu geçirmek. 6- Şevval ayında 6 gün oruçlu bulunmak. 7- Muharrem, Rebiü'l -evvel ve Zilhicce aylarında onar gün oruç tutmak. 8- Haftada iki gün ( pazartesi-perşembe) oruçlu olmak. Celvetiye Tarikatı PowerPoint Presentation: Rufaiyye Tarikatı: Kurucusu Ahmed er-Rufai ` dir . Hz. Hüseyin'in soyundan geldiği için seyyiddir . 1160 senesinde hacca gitmiş ve Medine'de Ravza -i Mutahhara'yı ziyaret etmiştir. Efendimiz (sav)'in kabri önüne gelince “ Esselamü aleyküm ya ceddi” diye selam verdiği ve Rasulullah (sav)' ın kabrinden gelen bir sesin “ Aleyküm selam ya veledi” diyerek onun selamına karşılık verdiği anlatılır. Nesli; Arabistan, Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde bulunmaktadır. Tarikat günümüze kadar gelmiştir. Eşrefiyye Tarikatı: K urucusu Eşref i Rumi (Eşref zade)' dir . İzniklidir. Dergahı da İznik'tedir. Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

Din Kültürü - slayt_video - 5-Tasavvufi Yorumlar

Din Kültürü ortaokul,lise,imam hatip lisesi, imam hatip ortaokulu ,Teog soruları
Read more

12.SINIF 4.ÜNİTE 16. HAFTA tasavvufi ... - YouTube

Standard YouTube License; ... 5 (TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN ... 12 SINIF 4.ÜNİTE 18. hafta Kültürümüzde etkin olan baz tasavvufi yorumlar ...
Read more

Ana Sayfa - slayt_video - 5-Tasavvufi Yorumlar

Din Kültürü ortaokul,lise,imam hatip lisesi, imam hatip ortaokulu ,Teog soruları
Read more

D VE 11 12. - odsgm.meb.gov.tr

5. Tasavvufi düşüncenin aşağıdakilerden hangisi ile ... slam üüncesinde Tasavvu Yorumlar ÇME, DEERENDİRME VE SNAV HİZMETERİ GENE MDR 7. Hz.
Read more

Ders Adı Kodu T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

5) Tasavvufi düşüncede yer alan unsurları bir araya getirip genellemelere ulaşır. ... perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X 5
Read more

DERS BİLGİLERİ - Hakkari Üniversitesi Bilgi Sistemi

5) Tasavvufi düüncede yer alan unsurları bir araya getirip genellemelere ulaır. ... perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X . 5
Read more

İKÜ-AKTS - iku.edu.tr

Program Çıktıları: PÇ-1: Alanındaki kuramsal, uygulamalı bilgileri ve metinleri yine alana has yöntemlerle toplar, yorumlar ve disiplinler arası ...
Read more

Tasavvuf Gayr-i Islami Ve Gayri Sunni Kaynak Arama ...

Tasavvuf Gayr-i Islami Ve Gayri Sunni Kaynak Arama Calismalari 167 Sh. - Free ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online for free.
Read more