บทที่ 5 HERB & HEALTH

50 %
50 %
Information about บทที่ 5 HERB & HEALTH
Education

Published on March 8, 2014

Author: chinraekekoku

Source: slideshare.net

บทที่ 5 สรุป ผลการดำา เนิน งาน /อภิป รายผลการดำา เนิน งาน 5.1 สรุป ผลการดำา เนิน งานและอภิป รายผลการดำา เนิน งาน ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท ซอฟต์แวร์ เรื่อง HERB & HEALTH ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ของนักเรียนทั้งหมด 30 คน พบว่า ประเด็นเร้าความสนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ ในเรื่องราวที่ต้องศึกษา คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 4.7 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ประเด็นช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจำาได้นาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีความพึงพอใจระดับมาก ประเด็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมกับรายวิชาที่เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 มีความพึงพอใจ ระดับมาก ประเด็นสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 มีความพึงพอใจระดับมาก ประเด็นเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 มี ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ประเด็นช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 มีความพึงพอใจระดับมาก ประเด็นเหมาะ สมกับวัย และระดับความยากง่ายของเนื้อหา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 มีความพึงพอใจระดับมาก ประเด็นถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 4.67 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ประเด็นช่วยเชื่อมโยง ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ประเด็นเป็นสื่อที่มีการประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ใน ชีวิตประจำาวัน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 มีความพึงพอใจระดับมาก สรุปว่า ประเด็นเร้าความสนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ ในเรื่องราวที่ต้อง ศึกษาและประเด็นช่วยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ มีคะแนน เฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.7 และประเด็นช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ แก่ผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.2 5.2 ข้อ เสนอแนะ จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับนำาผลการรายงานไปใช้ ควรปรับปรุงการนำาเสนอเพื่อจะทำาให้ผู้ที่ต้องการศึกษา สามารถเกิดประสบการณ์ที่จำาเป็นในอนาคต และสามารถเรียนรู้ได้ อย่างสะดวก ง่ายต่อการเรียนรู้มากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะปัญหาการศึกษาที่น่าจะทำาการวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำาไปใช้กับบุคคลอื่น เพื่อให้ผลการวิจัยเที่ยงตรงและมีความเชื่อถือสูง อีกทั้งควรพัฒนาให้ เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ทันสมัย

Add a comment

Related presentations

Related pages

บทที่ 3 - api.ning.com

1.5 ... Herb and health และ My amazing ... บทที่ 3 ...
Read more

บทที่ ๕ - api.ning.com

บทที่ 5. สรุป อภิปรายผล ...
Read more

สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน - หนังสือสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร dome herb; ... 5 ปี (60 ฉบับ ... บทที่1. ...
Read more

บทที่ 2 | KRUCHU BIOLOGY : ครูชุชีววิทยา

บทที่ 2. บทที่ 2 ... 5. Herb (ไม้ล้มลุก), ... This could in turn help inform public health messages to prevent ...
Read more

รายงานการวิจัย - rdi.aru.ac.th

cooking and served as a useful Thai herb. ... microorganism criteria of the Ministry of Public health ... บทที่ 5 สรุปผล ...
Read more

สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน - หนังสือสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร dome herb; ... 5 ปี (60 ฉบับ) ราคา : 4800 ...
Read more

ชาเขียว(Green tea) - บทเรียนอาหารเสริม

บทที่5 สารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมอง. บทที่6 ...
Read more

Khamphat MLM Leader - morseng01.blogspot.com

... หวาดกลัว บทที่ 4 วิธีการคิดใหญ่ บทที่ 5 ... Morseng Herb, Herb products for health, ...
Read more