5 клас . 2013 2014

40 %
60 %
Information about 5 клас . 2013 2014

Published on March 14, 2014

Author: sansanych86

Source: slideshare.net

scul32.ucoz.ru Про організацію навчально- виховного процесу у 5-х класах, 2013-2014н.р.

scul32.ucoz.ru 5 класи У 2013/2014 навчальному році загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів, з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

scul32.ucoz.ru 6 – 11-х класи: чинними залишаються рекомендації Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.)

scul32.ucoz.ru з 1вересня 2013р. в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін

scul32.ucoz.ru Основні новації для забезпечення високого рівня знань іноземних мов – учні 5-Х класів вивчатимуть дві іноземні мови

scul32.ucoz.ru 5 клас: період адаптації • зростає навантаження на психіку учня через нові умови навчання; • різка зміна умов навчання (особливо для випускників шкіл І ступеня, які на навчання до 5-го класу переходять до іншої школи, іноді, навіть, в іншому населеному пункті); • зміна позиції «старшого» у початковій школі на «наймолодшого» у середній;

scul32.ucoz.ru • збільшення ваги багатопредметного навчання й розширення кола вчителів, з якими учні змушені систематично спілкуватися; • на місце першої вчительки приходить новий класний керівник; • розмаїтість та ускладнення вимог, що пропонуються різними вчителями; • відбувається перехід до кабінетної системи навчання;

scul32.ucoz.ru З педагогічної точки зору • низька організованість, • неуважність • недисциплінованість на уроках, • зниження інтересу до навчання і його результатів; Із психологічної точки зору: • зниження самооцінки; • високий рівень тривожності

scul32.ucoz.ru Протягом адаптаційного періоду (І-е півріччя навчання) у п'ятикласників повинне сформуватися так зване «почуття дорослості», що проявляється в новій особистісній позиції: • 1) стосовно навчальної діяльності; • 2) стосовно школи й предметів; • 3) стосовно однокласників; • 4) у новому відношенні до внутрішнього світу

scul32.ucoz.ru У період адаптації важливо забезпечити • спокійну, лагідну обстановку; • чіткий режим; • чіткі вимоги; • постійну підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків

scul32.ucoz.ru Причини, що утруднюють адаптацію • неузгодженість, суперечливість вимог різних педагогів; • необхідність на кожному уроці пристосовуватися до темпу, особливостей мови, стилю викладання кожного вчителя; • школярі не завжди розуміють вживані вчителем терміни, що зустрічаються в текстах підручників (навчити дітей користуватися словниками); • деіндивідуалізація , знеособлювання підходу педагога до школяра

scul32.ucoz.ru Важливо: • створювати ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу; • мати право на помилку, на власну думку; • брати участь у спільній діяльності; • працювати в умовах альтернативи, вибору; • створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання

scul32.ucoz.ru •Відвідування уроків, виховних заходів учнів- четверокласників. • Звернути увагу на: особливості спілкування дітей; • атмосферу уроку; • рівень підготовленості та самостійності учнів; • не перевантажувати учнів домашніми завданнями ( домашні завдання необхідно дозувати з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку); • слідкувати за темпом уроку ( високий темп заважає багатьом дітям засвоювати навчальний матеріал); • познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи Забезпечення педагогічної наступності

scul32.ucoz.ru У перші тижні початку нового навчального року • допомогти учням запам'ятати імена та прізвища однокласників та прізвище ім’я по-батькові вчителя-предметника (можна використовувати візитки, таблички з ім'ям, які ставляться на парту на кожному уроці) ; • познайомитися з умовами проживання дитини, взаєминами в сім'ї, здоров'ям дитини; • дотримуватися єдиних вимог до учнів (дотримання єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінок)

scul32.ucoz.ru • давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання; • не створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр і т. д. • оцінки виставляти не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня; • доцільно використовувати систему заохочень: фотографії кращих учнів, грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденнику та ін.

scul32.ucoz.ru Іноземна мова - важливий засіб міжкультурного спілкування • Пріоритетним є комунікативний підхід до навчання • Головна мета навчання іноземної мови - формування в учнів комунікативної компетенції

scul32.ucoz.ru • Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують особливості методичної організації процесу навчання кожної мови окремо, а також навчальний досвід учнів у вивченні як і рідної мови

scul32.ucoz.ru 5клас: навчально-методичне забезпечення вивчення предмета програми “Іноземні мови 5-9 клас.” підручники: • Англійська мова авт. Карп’юк О.Д. (вид. “Лібра Терра”, 2013 р.); авт. Несвіт А.М. (вид. “Генеза”, 2013 р.); • Німецька мова авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М. (вид. “Грамота”, 2013р.); • авт.Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. (вид. “Ранок” 2013р.)

scul32.ucoz.ru Мета навчання : практична, освітня, виховна розвивальна На уроці: •оволодіння знаннями, навичками і вміннями з предмету, •розвиток уваги, пам’яті, мислення учнів, •формування умінь робити висновки і узагальнення, • розширення світогляду, •підвищення культурного рівня, •розвиток особистісних якостей: доброзичливості, співпереживання, колективної взаємодопомоги тощо

scul32.ucoz.ru Види мовленнєвої діяльності: • аудіювання • говоріння (діалогічне і монологічне мовлення) • читання • письмо

scul32.ucoz.ru Принципи навчання іноземній мові 1. Принцип комунікативної спрямованості навчання веде до належного рівня практичного володіння іноземною мовою в усній і писемній формах Ефективні види робіт: роботі учнів в парах, трійках робота ланцюжком “завдання контрольованого говоріння”: учні навчаються починати розмову, використовуючи ініціативну репліку, правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника та підтримувати бесіду. • 2. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу з метою реалізації ідеї комунікативності. Основна форма організації спілкування - мовленнєва ситуація. Спілкування дітей будуються відповідно до ситуацій сфер спілкування: • соціально-побутова сфера спілкування (родина, уподобання членів родини, їх професії, допомога старшим, сімейні традиції; • будинок і квартира, домашні обов’язки, уподобання; тварини; • освітня сфера: школа, розклад занять, навчальні предмети, розпорядок дня, канікули;

scul32.ucoz.ru 3. Принцип діяльнісного характеру навчання: цілеспрямоване оволодіння мовленнєвими діями з метою їх подальшого використання для розв’язання певних комунікативних завдань 4. Принцип соціокультурного спрямування навчального процесу, а) знання учнями: • імен власних, назв міст; • назв тварин, рослин, типових для країн, мова якої вивчається; • державної символіки; • дитячого фольклору (пісні, ігри, лічилки, прислів’я і приказки); в) уміння: • вживати форми мовного етикету; • орієнтуватись у правилах ігор однолітків країни, мова якої вивчається; • порівнювати звичаї, що лежать в основі святкування свят у країнах, мова якої вивчається, та у своїй країні.

scul32.ucoz.ru 5. Принцип домінуючої ролі вправ і завдань • організація інтенсивної тренувальної діяльності. Пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам; • мовні вправи, які сприяють засвоєнню нормативного мовлення у фонетичному, лексичному і граматичному аспектах; 6. Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності

scul32.ucoz.ru Аудіювання - уміння сприймати і розуміти інформацію • протягом усього року при веденні уроку • при слуханні розповідей вчителя, • при введенні нового лексико-граматичного матеріалу. Кроки вчителя по організації слухання – • мовна настанова, •зняття труднощів, •слухання тексту із завданням. У 5-му класі обов’язковий етап - робота над текстами для аудіювання

scul32.ucoz.ru Говоріння: у формі монологічного і діалогічного висловлювань Навчання діалогічному мовленню може здійснюватися на ситуативній основі: на основі діалога-зразка з подальшим виходом на міжтематичний діалог; Монологічне мовлення учнів представлене різними рівнями – від елементарного до розгорнутого монологічного висловлювання. • репродуктивне ( заучування зразків діалогів), • змішане (підготовленим на основі опор і власного мовного і мовленнєвого досвіду) і • продуктивним ( самостійним) Зміст говоріння задають сформульовані вчителем ситуацію тексти для аудіювання та читання.

scul32.ucoz.ru Читання забезпечується • навчальними текстами, які не містять невивченої лексики та граматики • інформативними текстами, які учні можуть інсценувати Послідовність роботи над технікою читання : • тренувальні вправи в читанні слів, словосполучень, • пропозицій з розширеннями, • читання вголос коротких текстів • інсценоване читання інформативних текстів.

scul32.ucoz.ru Письмо: особливість п’ятого року навчання Передбачені такі письмові вправи: • відповіді на запитання • складання запитань до тексту, • складання плану до прочитаного тексту, • вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу, • складання листа другові за зразком, • розповідь з придуманим початком/кінцем, • вправи на трансформацію мовного зразка, • написання нотаток. формування поряд з орфографічними навичками лексико- граматичної правильності, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі.

scul32.ucoz.ru Вивчення другої іноземної мови рівень володіння уміннями і навичками у всіх видах мовленнєвої діяльності буде дещо відрізнятися від результатів, досягнутих у вивченні першої іноземної мови (як у якісних, так і у кількісних показниках)

scul32.ucoz.ru Навчально-методичне забезпечення • Програми “Іноземні мови 5-9 клас .” • Підручники: • 1. Англійська мова • англійська мова 5(1) клас авт. Пахомова Т.Г.., (вид. “Методика”, 2013р.); • 2. Німецька мова • німецька мова 5(1) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. “Ранок”, 2013р.); • німецька мова 5(1) авт.Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. “Ранок”, 2013р.); другої іноземної мови

scul32.ucoz.ru Організація навчального процесу • Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно і взаємопов’язано. • Не доцільно запроваджувати мовні пропедевтичні курси. • Навчання варто розпочинати відразу з формування в учнів навичок і вмінь з певної теми. • У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом. • Робота над вимовою здійснюється постійно упродовж усього курсу навчання.

scul32.ucoz.ru • Слід уникати прямого перенесення всіх видів навчальної діяльності, які використовувались у початковій школі під час навчання першої іноземної мови, на початковий етап у вивченні другої іноземної мови; • усі вправи і завдання мають бути комунікативно спрямованими, а навчальні дії учнів чітко вмотивованими; • використання прийомів та способів навчання, які активізують мовленнєву діяльність учнів, їх ініціативність у виконанні завдань; • ширше використання вправ, що імітують умови природного іншомовного спілкування; • зростання ролі самостійної роботи учнів; • більша опора на вербальну наочність та підказки; • збільшення питомої ваги парних та групових форм роботи

scul32.ucoz.ru На кінець 5-го класу в учнів мають бути сформовані такі комунікативні уміння: в аудіюванні: • розуміти усні висловлювання партнерів у спілкуванні в межах тематики і ситуацій, визначених програмою, і адекватно реагувати на них; • розуміти прохання і вказівки вчителя, однолітків, пов’язані з навчальними та ігровими ситуаціями в класі; • розуміти загальний зміст навчальних, а також нескладних автентичних текстів (оповідання, вірші); • повністю і точно розуміти короткі повідомлення переважно монологічного характеру, побудовані на знайомому учням мовному матеріалі; в говорінні: • здійснювати діалогічне спілкування з дорослими і однолітками, в тому числі й з носіями мови, у межах сфер, тематики і ситуацій спілкування, визначених програмою; • робити зв’язні висловлювання відповідно до сфер, тематики і ситуацій спілкування, використовуючи основні комунікативні типи мовлення (опис, повідомлення, характеристику);

scul32.ucoz.ru в читанні: • виразно читати вголос; • читати про себе з метою: а) розуміння основного змісту навчальних, а також нескладних автентичних текстів, які відповідають рівню розвитку і навченості школярів; б) повного і точного розуміння змісту навчальних, а також нескладних автентичних (адаптованих) текстів, побудованих на знайомому учням мовному матеріалі і які містять незнайомі слова, про значення яких можна здогадатися; в) пошуку необхідного (цікавого) матеріалу (пошукове читання); в письмі: • написати особистого листа зарубіжному однолітку, вітальну листівку, оформити конверт, адресу у відповідності з нормами, прийнятими в країні, мова якої вивчається; • заповнити анкету; • скласти і записати план прочитаного; • робити необхідні виписки з тексту; • складати короткий план і тези виступу.

scul32.ucoz.ru • В основі навчання лексики й граматики лежить принцип випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків через комунікативні завдання, а потім аналіз і перенесення цього матеріалу на подальшу мовленнєву практику. • Згідно з комунікативним підходом до навчання новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) спочатку пред’являється у певному контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань.

scul32.ucoz.ru Труднощі при вивченні другої іноземної мови • 1) психологічні труднощі, зумовлені переходом до нового навчального предмету “друга іноземна мова ”; • 2) труднощі, пов’язані з впливом на процес навчання рідної та першої іноземної мови (міжмовна інтерференція); • 3) труднощі, викликані різницею у фонетичному, граматичному, орфографічному аспектах першої та другої іноземних мов тощо.

scul32.ucoz.ru Шляхи подолання труднощів: • 1) визначення форм роботи і способів активізації мовленнєвої діяльності відповідно до вікових особливостей учнів; • 2) раціоналізація процесу навчання за рахунок використання вже набутого мовного і мовленнєвого досвіду у вивченні рідної та першої іноземної мови; • 3) вибір оптимальної технології навчання, яка враховувала б взаємодію нового іншомовного механізму з механізмом рідної і першої іноземної мови; • 4) послаблення впливу міжмовної інтерференції; • 5) визначення спільного і схожого в рідній, першій і другій іноземних мовах у всіх видах мовленнєвої діяльності і у зв’язку з цим використанні міжмовного переносу як важливого

scul32.ucoz.ru Рівень володіння кожним видом мовленнєвої діяльності другої іноземної мови відповідатиме рівню В-1, визначеному і описаному в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2004. – 261 с.).

scul32.ucoz.ru З метою підвищення мотивації учнів до вивчення української та іноземних мов у програмі з 5 класу закладено можливість читання художніх творів зарубіжних авторів в українських перекладах і мовами оригіналів (англійською, німецькою, французькою, російською тощо – за умови достатньої підготовленості учнів і вчителя).

scul32.ucoz.ru Мотивація навчання – ефективний засіб вивчення другої іноземної мови ІНОЗЕМНІ МОВИ, ЗНАННЯ ЯКИХ НАЙБІЛЬШЕ ЦІНУЮТЬ ПРАЦЕДАВЦІ 1. Англійська мова – це мова міжнародного спілкування №1 у світі. Поза конкуренцією! Без знання англійської мови, в принципі, неможливо знайти високооплачувану роботу. Ця мова є державною (або широкорозповсюдженою) в таких країнах, як Великобританія, Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія, деяких країнах Африки. Всього у світі налічується 456 млн носіїв цієї мови. 2. Німецька мова - ця мова є державною (або широкорозповсюдженою) в таких розвинених країнах, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Бельгія, Італія, Люксембург. Всього у світі налічується 123 млн носіїв цієї мови.

scul32.ucoz.ru 3. Французська мова - ця мова є державною (або широкорозповсюдженою) в таких країнах, як Франція, Канада, Бельгія, Швейцарія, Люксембург, Монако, Ліван, Марокко, Алжир, Туніс. Всього у світі налічується 121 млн носіїв цієї мови. 4. Іспанська мова - ця мова є державною (або широкорозповсюдженою) в Іспанії, країнах Латинської Америки, США, Філіпінах, Карибах, деяких країнах Африки. Всього у світі налічується 362 млн носіїв цієї мови. 5. Португальська мова – ця мова є державною (або широкорозповсюдженою) в таких країнах, як Португалія, Бразилія, деяких країнах Африки. Всього у світі налічується 177 млн носіїв цієї мови. Слід додати, що останнім часом Португалія, нарівні з Канадою стала найбільш привабливою країною для мігрантів з України. 6. Італійська мова – ця мова є державною (або широкорозповсюд- женою) в Італії, Ватикані, Сан-Маріно, Швейцарії. Всього у світі налічується 67 млн носіїв цієї мови.

scul32.ucoz.ru ПЛЮСИ ВІД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: 1. Це робить вас цінним співробітником і моментально збільшує вашу зарплатню у кілька разів. Причому, чим більше мов знає співробітник – тим вища його зарплатня. 2. Це найкраще тренування для вашої пам’яті. 3. Це просто цікаво і відкриває перед вам широкий доступ до нової інформації.

scul32.ucoz.ru Навіщо насправді іноземна мова, та ще й друга, невже однієї (наприклад, англійської) не вистачить? Адже її розуміють у всьому світі, розмовляючи чи не в половині земної кулі…

scul32.ucoz.ru 1. Кар’єрний ріст та більше шансів знайти достойну роботу, більша з/платня 2. Збільшення шансів виїхати закордон – беззаперечно, хто уже намагався це зробити, то запевнився у правильності цієї причини 3. Читання літератури та перегляд фільмів в оригіналі 4. Комфортний відпочинок далеко від рідної країни 5. Спілкування в та за межами України із туристами, гостями, знайомими. 6. Самовдосконалення та розширення кругозору. 7. Естетичне та культурне задоволення, хобі, відпочинок . 8. «Підзарядка та живлення мізків». 9. Розвиток пам’яті та інтелектуальних можливостей 10. Зустріти свою другу половинку і вразити його/ її – тут уже все залежить від Ваших вимог та польоту фантазії, адже вражати потрібно буде щоразу, а 2-4 фраз, завчених перед побаченням, навряд чи вистачить.

scul32.ucoz.ru По Україні: другою іноземною мовою обрано: • Німецька мова - 52% • Російська мова – 23% • Французька мова – 14% • Польська мова - 1,6% • Іспанська мова - 1,2%

scul32.ucoz.ru Друга іноземна (анг., нім.)мова вивчається у 13 школах району Англійська мова 6 шкіл (30%) Демидівська ЗОШ І-ІІІ Шевченківська ЗОШ І-ІІІ Кукобівська ЗОШ І-ІІст Пащенківська ЗОШ І-ІІст Потічанська ЗОШ І-ІІст Шамраївська ЗОШ І-ІІст Німецька мова 7 шкіл (35%) Жовтневий НВК Калениківська сп.шк. Решетилівська гімназія Сухорабівська ЗОШ І-ІІІ ст Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст Мякеньківська ЗОШ І-ІІст Шилівська ЗОШ І-ІІст. Російська мова 8 шкіл (40%) Малобакайська ЗОШ І-ІІІ Піщанська ЗОШ І-ІІІ Плосківська ЗОШ І-ІІІст Решетилівська гімназія Глибокобалківська ЗОШ Колотіївська ЗОШ І-ІІст Першолиманська ЗОШ І-ІІ Решетилівська ЗОШ І-ІІст. Не вивчається за відсутності 5 класу : Друголиманська ЗОШ І-ІІІст Лобачівська ЗОШ І-ІІст Новомихайлівська ЗОШ І-ІІст.

Add a comment

Related pages

5 клас МАЙDАН'S 2013 -2014 - YouTube

Три богатыря против Фредди Крюгера/Freddy Krueger vs Three Russian Bogaturs (animation) - Duration: 3:15. Three ...
Read more

Календарне планування ...

Календарне планування Математика 5 клас на 2013-2014 навчальний рік за новою програмою ...
Read more

ПРИЕМ В 5 КЛАС за учебната 2013-2014 ...

Новини ПРИЕМ В 5 КЛАС за учебната 2013-2014 година Прием в 5 клас за учебната 2013-2014 година.
Read more

Організація навчально ...

Організація навчально-виховного процесу в 5 класі в 2013-2014 н.р. ... Класи: 5 клас
Read more

Решебник 5 клас книги 2013 | VK

Решебник 5 клас книги 2013. Location: Zaporizhia, Ukraine. 8 posts. Anton Komarov. ... 13 Nov 2014. Решебник 5 клас книги ...
Read more

Календарно-тематичне ...

Календарно-тематичне планування для 5 класу з математики 2013-2014 н. р. 13.07.2013, 23:56
Read more

Прием в 5 клас за учебната 2013-2014 ...

Новини Прием в 5 клас за учебната 2013-2014 година - второ класиране. Прием в 5 клас за ...
Read more

5 клас - Математика в школах ...

Завантажити, 5 клас : збірник задач і контрольних робіт. / ... 2013-2014 навчальний рік
Read more