425) spandane & kavadase 11

50 %
50 %
Information about 425) spandane & kavadase 11

Published on September 4, 2015

Author: spandane

Source: slideshare.net

1. ४२५) पंदने आ ण कवडसे - ११ इ तहासातील शवाजीचे च र आ ण क ले आप याला आयु यात खूप काह शकवून जातात. इ तहासाचा उपयोग वतमान सुधार यासाठ झाला पा हजे. परंतु बरेच वेळा इ तहासाचा अ यास हा हमखास माक मळव यासाठ के ला जातो. ------------------------ आमचे बालपण बालपणातच संपले. बदल हा जीवनाचा अ वभा य भाग आहे हा धडा बालवयात गरवावा लागला ह च काय ती जमेची बाजू. ----------------------------- No & Yes are two short words, which need a long thought. Most of the things we miss in life are due to saying No too soon or Yes too late. Relationship does not shine by just shaking hands at best time. But it blossoms by holding firmly in times of critical need. Life is all about the little decisions you make everyday. You can’t change the decisions of the past, but every new day offers opportunity to make ‘Right’ decisions. Good relationships are like Trees. They demand attention & care in the beginning but once they blossom, they provide u shade in all situations of life. Silence & Smile are two powerful tools. Smile is the way to solve many problems & Silence is the way to avoid many problems. Life means missing expected things & facing unexpected things. When You are right, No one remembers, But when you are wrong. No one forgets. Expect more from yourself than from others because expectation from others hurts a lot, while expectation from you inspires a lot. The sign of Maturity is not when you start saying Big things but actually it is when you start Understanding Small Things. “Changing the face” can change nothing. But “facing the change” can change everything. Don’t complain about others. Change yourself if you want peace. Lovely thing to learn from Water! “Adjust yourself in every situation”. But most importantly, always find out your “own way to flow” & take everything within it which come with it. ''Waves are inspiring, Not because they Rise & Fall, But because they Never Fail to

2. Rise Again'' It takes around two years to learn how to speak…but it takes LIFE Time to learn “ how & when to speak, what not to speak etc. etc.” --------------------------------------------- Transactional Analysis वय आ ण संवाद यात तफावत हो याचे मु य कारण हणजे माणसाचा जीवन वास हा Child - Adult - Parent या मागाव न होतोच असे नाह . ( या वासाला Transactional Analysis असे हणतात) काह माणसांचे वय वाढते पण यांचा पोरकटपणा (Child instinct ) कमी होत नाह . श णाने लहानपणीची व ने आ ण यातील फोलपणा कळला तर माणूस Adult होतो. या या वचारसरणीत सकारा मक बदल होतो. यामुळे या या संवादात पो तपणा येतो व ते बोलणे वयानुसार असू शकते. ------------------------------------------------------------------ बाल संगोपन मी पालकांना नेहमी स ला देतो क मुलाबरोबर ेमाचे संबंध ठेवा, पण तु ह dual role म ये आहात हे भान तु ह सोडू नका आ ण याची जाणीव मुलांना सु ा या. मुलाचे अवगुण वीकारा, यावर पांघ ण घालू नका कं वा याचे समथन क न अवगुणाचे खापर कोणा या तर डो यावर फोडू नका. (Acceptance of the situation is the first step towards improvement. ) आप या मुलाचे वय वाढतेय पण तो ख या अथाने मोठा होतोय का, हे बघणे गरजेचे आहे. Age and growing up should be automatic. But in many cases, age advances automatically but growing up is kept optional. Parents should make this Growing up of his kid compulsory. ---------------------------------------------------------------------- गरजवंताला मान सक आधार देणे हा समाजापुढ ल गंभीर न आहे. येकानेच आप या हातून होईल ती सव मदत अ या अभागी जीवाला दल पा हजे. ौढ हणून सांगत नाह , पण मी १९९८ सालापासून समुपदेशनाचे काम सह नवासातील मुले -मुल - जे ठ नाग रक, सुना - सासवा यांचे न सोड व यासाठ करत आहे. मा या लेखनात काह अनुभव मी share के ले आहेत. ---------------------- म ानो पंदने - कवडसे हणजे जगावे कसे हे सांगणारे काह मुलभुत स ांत आहेत. खडतर

3. आयु याने मला हे स ांत शकवले आ ण मी जे अं गकारले. हा वषय बराच गहन आहे तसाच य ती सापे आहे. आपले हातारपण सुखाचे जावे असे वाटत असेल तर त ण वयापासून तयार के ल पा हजे. यामुळे हा लेख जे ठ नाग रकांनी तसेच त ण मंडळीनी वाचला पा हजे. मु य गो ट अधोरे खत करतो. १) जो पयत आपण शार रक आ ण मान सक टया स म आहात, तो पयत वेगळे राहा व वातं य उपभोगा. २) पैसा अडका - जागा आप या व प नी या नावावर ठेवा. ेमाखातर कं वा इतर कारणांनी वत:ची संप ती मुलगा - मुल या नावावर क नका. ३) हातारपणी आपल मुले आपला सांभाळ करतील, या यां या बोल यावर १०० % वसंबून राहू नका. त ण पढ चे अ म चटकन बदलतात, याचे भान ठेवा. ४) त ण मंडळींशी मै ीचे संबंध जोडा, जेणेक न तुम या कठ ण काळात मदत मळू शके ल. ५) तुलना टाळा. वावलंबी राहा. श यतो कोणाकडून अपे ा ठेवू नका हणजे अपे ाभंग होणार नाह . ६) मुलाबाळांनी मा गत या शवाय स ला देऊ नका. चांग या श दात यो य तोच स ला या. ७) आप या वयाची ढाल पुढे क न आपल काळजी घेतल जावी असे मान सक दबावतं वाप नका. ८) ऐकावे जनाचे पण करावे मनाचे, हे कायम ल ात ठेवा. ९) देवाकडे कोणीतीह मागणी क नका. मा गतलेले सगळे देव देत नाह याचा यय आजपयत या आयु यात आलाच असेलच. १०) कायरत राहा. छंद जोपासा. त बेतीची काळजी या. हलका यायाम करा. नय मतपणे फरायला जा. खा या या वेळा सांभाळा. िजभेवर ताबा ठेवा हणजे शार रक आ ण मान सक आरो य चांगले राह ल. --------------------------- लहान मुलांना खेळाचे आकषण असते. पण मेहनत करायची यांची तयार असतेच असे नाह . यांना झटपट यश हवे असते. असे झटपट यश कोण याह खेळात कधीच मळत नाह . कतीह सराव के ला तर रोज पर ा यावी लागते. कोण याह खेळासाठ या मेहनतीपे ा अ यास करणे सोपे असते. --------------------- गु ं चे मरण ज म आप या हातात नसतो, पण जगायचे कसे हे न क आप या हातात असते. येकाला या जीवन वासात दुस याची साथ लागते - ज मापासून ते मृ यू पयत. आपण मा उगाचच फु शारक मारत

4. असतो क माझा मी मोठा झालो. मोठा होणे ह एक नैस गक या आहे आ ण ती घडतच असते. आयु यात मोठे हो यासाठ आ ण चांगला नाग रक बन यासाठ या लोकांची साथ लागते याची जं ी करणे खूप अवघड आहे, कारण आप या या वासात समाज आ ण अनेक अना मक सु ा असतात. यामुळे आपणह दुस या या जीवन वासात आपले योगदान देतो का? हा न वारंवार मनाला वचारला पा हजे, हणजे आपले पाय नेहमी ज मनीवर राहतील. आप या जीवन वासातील गु ं चे मरण करता क नाह ? आप याला आयु यात या या कडून शकायला मळते तो आप यासाठ श क कं वा गु असतो. आपले आयु य प रपूण कर यासाठ अनेक लोकांचे आशीवाद - मागदशन आप याला लाभते हणून आपला शेवटचा दवस गोड होतो. मग एकदा एकांतात बसा आ ण आठवा क आजपयत कोणी कोणी तु हाला साथ दल आ ण तु ह कोणाला? ----------------------------------------------------------- रमोट कं ोल आप या आयु याचा रमोट कं ोल वत: या हातात असेल तर मना माणे आयु य जगता येते. पण अ या जग याचा कु टुं बयांना ास होणार नाह याची काळजी घेणे गरजेचे असते. -------------------------------------------------------------- सुधीर वै य २२-०७-२०१५

Add a comment

Related pages

371) Spandane – The Last Lecture: | Spandane

371) Spandane – The Last Lecture: Dear Friends, I am happy to inform you that I completed my Autobiography Titled Spandane – The Last ...
Read more

Forwarded message ---------- From: Shailendra Naravane ...

2.10 Indian Bank 1800 425 1400 2.11 ING Vysya 1800 44 9900 2.12 Kotak Mahindra Bank 1800 22 6022 2.13 Lord Krishna Bank 1800 11 2300 2.14 ...
Read more

Suchergebnisse - Norwegen Angel Forum - das Original!

Spandane - 07.04.2014, 06:18 ... Hits: 2.425; Letzter Beitrag von: 23.08.2012, 20:41 ... Hits: 11.582; Letzter Beitrag von: 20.07.2011, 20:57 von norweger ...
Read more

Aamhi-Bharatache-Lok(1).mpg - YouTube

425 views. 0. Like this video? Sign ... 11:29 Sanvidhan Din - Duration: 2:40. ... Raj Gruhachi Nelee Spandane - Duration: 13:22. vpinfotech 43 ...
Read more

#SmitaPatil - YouTube

'I WISH YOU TO BE ALWAYS HEARTY AND HEALTHY' is a really impressive example of SKILLFUL COMPOSING and CLEVER ORCHESTRATION that makes this CINEMA SONG ...
Read more

Kii Mp3 Download

11.85 mb . marcia kii pts 106 mp3. 11.85 mb . Download. ... Change filename to Kii.mp3 3. If Save As Type is not MP3, change to All Files Mp3skull status.
Read more

Full text of "On the origin of the Indian Brahma alphabet"

Understanding 9/11 News & Public Affairs Spirituality & Religion Sports Videos Television ... Full text of "On the origin of the Indian Brahma alphabet"
Read more

68218398 Vedic Bibliography by Louis Renou

68218398 Vedic Bibliography by Louis Renou - Ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online. ... 11 convient de men-
Read more