ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 SMART Class ปีการศึกษา 2557

57 %
43 %
Information about ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 SMART Class ปีการศึกษา 2557
Education

Published on March 3, 2014

Author: kanokratpam

Source: slideshare.net

Description

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 SMART Class ปีการศึกษา 2557

il :vnr nT:r rEuuail 16ofi il er r n sr { 4v4u4vd,o-Av4 r5o zu an1 ;d o lJ Fl'rr rd o n u n r5s u ra #n n :#o': rE s u do ai a y 4 d! lfr < v (S rril rErJ MART u ei C |.a s :v o"tu riu fis ou a I fi n r*rtj fi < s) rJ : y s;1fl n r : fi n rgr u caoy nufrl:rrBuuarrFqfrvrurnru t6'rirrfrunr:ilar-n:rinuiuui{rriaurio tu:yeiudurYouerfinur v d r.rdn4n:r.iolu3uudqaiav (svnnT Class) rj:vs;rflnr:finrgr rraao,r irnvT:lriult6'rirrfrunr: u U 4 A ai d u Y I u Ayv- u d , 4 3 ^ "' aolqFrtaon rLO?uolyruyt le SlLrFM,.ft. leddet ttlu.n'llu unu5tr"r,iLoflrleudort{rt5uunotr" y d u d - Z v ^,! :vrilriu:joaufrnurtlfr < r.rnnqn:ri'oluiuuo'qaiuv (SMART Class) rirqil qjruru 6no o1_J tlnao! a ar 1-J't u uo ci q, J ! , X t! n r l.t :'t u lJ 0 ?1 ttulj u r : 0 ].l 1J 6lvv 4 Auvv 4 u a -[taunuSuufr'Lpifunr:rr'qrdonn'roi{ q;luru o F'r sA 1l ?utd'l:vl d 4 tl.i 1-J 1,,t - :Ju'lFl3J ?,l.Fl. lsdd6'rJ !?d1 oe(.oo u. - u eno FtlJ tJ1:"1u.:'tu9l'? rrauiloufr'?"lu ob.eno fddayo&e4,^X L: { ,6) t: u u d 3J t9t Q ?,t yt u''l a 3J u 1 n y'l u n 1 uu n u t[a ? a u 6] o i 6rri:v nr nl#vr:ruln ufi'r r,l:vnro ru 1d a ud u. fu v I u 4 lio.ildnvt'6udnu1 (o1Ft1: d) y6 rYu iufi r fiurnl t.pi. Ieddot (r"^urfr3uy oilIy) 9 Ya t,r0l1.J1u I d 'n: t:{ t:tLau d q tnQillTtJlFtS.J a //

 • r.J :d ou ffo n n1 16 o n rrir r3sura#n Z, v - 4n g a,i 4 :v9lu?Ju8J5UilfinU1Uvt :#o { rEu udo a3s v (SMART d, d d Unl:finul Ct a ss) bdd6'rj T:rGuuaurfiorfivrurnil drrnoauu6o {{uinn'rwf,ud I to alquyt 1 2 ur{ar? itnr anla'nufu uru fl'tfuv{fl ul{41? ?an:r v6 6t 3 4 d6r'tuFlfl191raLr r{4fl1540u urlqi! q ul.ifi'r? da - dna I Ud T:qiuuar 16qrfry ur n:.1 Lo D::l.]1:u%r 1:r riuual uFqfry ur nrL 16', ttfi{ao{ 1:r uBuuar 16qliil ur 4U n:.1 nnnr 1:r Guua:r 16qrir,r ar n:"r t6' uv ta 5 u'r{41? il1,40:l a{'tLna! 1:r riuuar rFq1frri ur nu Ln 6 ur{fi1'r aYarunlvr: ayruyTrfr 1:r 16q ri,,r u r n:r Lpr 7 uru frfr0: lruyorrti i:r liuuar B Lru nrAl L:al] T:r Guua:r udqrfry arn:L 9 ulu 10 ur{41? ?nl?fr I1 uru adS6 L:Fl: I dd6 fl:a?::a ?:v?{Ft adat uua:r i6qfru ur n:r ldda L:{ t: uuatJ t0 Q L:{ t:uuatJ t0Q1 11 Ft{Ft[uF]11_J1_J1,i 4U L:{ t: uLatJ tq Q tfr yw to v uI ft:.] 4v r rdda adi yv nil 111 u ldda FtfiFll 1]a:u11: lB 1?1 u r Ft}.1 to to VY LF] I2 Ll.iar't il{'tnr t:O{%uta:fu I:rGuual 1J uru ilolrlrlt Fnla I:s uiuualr 16qfry ur exr t4 Lr{al? unaa: OuD:a 1:s riuua].r 16oriu ur n:r ta 15 ur{ar? o:i lo{rrdr T:r uBauar 16qrfry ar n:r to 16 u]{flr? !?'t::6u olrglfll I:r rBauar 16qliy ur nrr t6' Ln 4U 6o 4 v< u6qfryurn:.r tn ut to 17 1]1{Al? il04:1{Ft 49 ft'l{?To{la I:r uEuual 16qlfry ur nrr 1B ul{flr? Qalll Fl:tfl19 I:r ri uua:r li u r n:r uv t9 l.J'ru rj:r:rrici rJoqriu 1:r rBuual rdorir,r ar nn ut doV 20 l]l'lar? fliuilrnflufu nlnol,J T:r 21 t,tl{ar? n!fl?::il riur.i:ynol 22 l]t'lal? arDUr 16qrfr to Ln r nr UD 1:r rBuuar 16qrir,r ur nu V9 tFr nuaflv I: r uE tuar rdq1iil r r,r.r ta ui u rB uuarL 16qrir,r u E- ta D::ut1:ytr 1:r er tFr 24 uru r3ryryiolri rtr{ar? llerll ::ru vrorurfrtfrarl T:r uiuuar rFrrfry a r nrH tpr 25 ulu 111U0t1,111 T:r riuua:r 16qriil lo l5 0:1::fu ua :r rd orir,r u r dad 9 Err nu

  to a10uvr - dna anrufinrgrrdr t{an1:d0rJ flnar::ru 1:r rBauaer rdqriy 27 Lru finfrIcln u't{fir? unnr nnBlar 1:r riuual 28 l-J'ru 6'tFr1 rir:ind I:r rBaua:r 16qfiy ur nil uv lvl0?1110 I:r rBuua:r 16cfrvrrr n:-r uv uuula I:r riuuaxr rdqfrilurnil qv 26 9 u6si^ 29 l-Jl{ar? flnr:nl] 99 JU 1tl{fi1? fiun:r 3T urlar? frSnnrcru rfinarn:r:t 3l u1{41? alau 99 6 zufl1r.Jra 16orfrr,r arnl Lpr ur nrL LFI tFr tFr LFI Sdd^ L:{L:ULATJ tqQil11UInil I:r uSuurflorail u6q La ?rad0u //

 • Add a comment

  Related presentations

  Related pages

  ประกาศผลการสอบคัด ...

  ... หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา ... 2557 ...
  Read more

  ผลการคัดเลือก ...

  ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557 ประเภท ...
  Read more

  ประกาศผลการสอบคัด ...

  ... ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ ep ปีการศึกษา 2558 ...
  Read more

  สมัครสอบคัดเลือก ...

  ... เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ...
  Read more

  นักเรียน ม.4-6 ปี ...

  To connect with นักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2557-2559 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ ...
  Read more

  ประกาศรายชื่อผู้ ...

  ประจ าปีการศึกษา 2557 ... พ.ศ.2557 (รอบที่ ... ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
  Read more

  การศึกษา ข่าว สอบตรง ...

  ... ประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559 ... ซ่อมภาค 2/s-2557 ...
  Read more

  โรงเรียนสาธิต ...

  รายชื่อนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557.
  Read more