4. Plevral efüzyona yaklaşım

75 %
25 %
Information about 4. Plevral efüzyona yaklaşım
Health & Medicine

Published on February 27, 2014

Author: akugoguscerrahisi

Source: slideshare.net

Description

Ayrıntılı bilgi: www.akugoguscerrahisi.com

Plevral Efüzyona Yaklaşım: Cerrahi Perspektif Doç. Dr. Okan Solak Göğüs Cerrahisi AD

Plevral efüzyon;  Plevral boşluktaki sekresyon-absorbsiyon dengesinin bozulması sonucu oluşur  Benign, malign hastalık grupları neden olabilir

 Efuzyonun iki kaynağı vardır 1. Pariyetal plevradaki kapillerler 2. Akciğerin intertisyel dokusu  Absorbsiyon; pariyetal plevra altındaki lenfatik kanallar aracılığıyla plevral sıvının giriş hızı: 0,01ml/kg absorbe etme hızı: 0,20ml/kg/sa ort: 500 ml / gün emilir

En sık gözlenen oluşum mekanizmaları Kapiller Geçirgenlikte Artış Pnömoni, tümör implantları Hidrostatik Basınçta Artış Konjestif Kalp Yetmezliği Onkotik Basınçta Azalma Hipoalbüminemi(siroz,nefrotik s.) Negatif İntraplevral Basınçta Artma Atelektazi Lenfatik Drenajda Azalma Tümör ile lenfatik obst., Radyasyona bağlı fibrozis, Yaygın lenfatik metastaz

Klinik Bulgular  %15 i belirti vermez  Plevral sıvının miktarına bağlı olarak değişir  En sık; plöritik ağrı, kuru öksürük, solunum sıkıntısı

Radyolojik bulgular  Düz akciğer filmi ile tanısı konabilir  Kostofrenik sinüsün küntleşmesi için 200-300 ml sıvı yeterlidir  Atelektazi, pnömoni, plevral kalınlaşmayla karışabilir. Lat akciğer grafisi, lateral dekubit film veya USG ayrıcı tanıda ve sıvı lokalizasyonunu belirlemede yararlı olur.  Lokule sıvıların tanı ve lokalizasyonunda toraks BT en iyi tetkilerden biridir.  USG, lokule sıvı teşhisi, torasentez, plevral biopsi, toraks dreni öncesi, efüzyon lokalizasyonlarının işaretlenmesi

İnvazif Tanısal Girişimler Torasentez  Torasentez; orta aksiller hat 6.-7. interkostal aralıktan yapılır.(lokülasyon yok ise)  Loküle ise USG ve toraks BT den yararlanılır  Kesin Kontraendikasyon; koagülopatidir.  Rölatif KE; mekanik ventilatörde olması, Pnömonektomili hasta sınırlı efüzyon  Komplikasyon; Pnömotoraks (%10 olguda)  Torasentez diagnostik bir işlemdir, ancak solunum sıkıntısını gidermek içinde kullanılır.

Plevra biopsisi-VATS  Radyoloji ve torasentez ile tanı konulamayan durumlarda  Kapalı plevra biopsisi veya VATS ile histolojik tanı(doku biopsisi) sağlanır  Torasentez ve kapalı plevra biopsisi (Abram iğnesi) poliklinik şartlarında  VATS ameliyathane şartlarında yapılabilir.  VATS tanı yöntemi olmasına rağmen maliğn eff da plöredezis imkanıda sağlar

Tedavi Nefes darlığı, plöretik ağrı ve öksürükle başvuran hasta Akciğer grafisi Büyük, serbest plevral efüzyon Benign Efüzyon Küçük veya lokule plevral efüzyon Tanı veya tedavi amaçlı Torasentez; pH, sıvı biokimyası, hematolojik, sitolojik ve mikrobiyolojik inceleme Plevral biyopsi (kapalı veya VATS) Enfeksiyon veya sistemik hastalık Altta yatan hastalığa göre tedavi Semptomatik mai torasentez Ampiyem Tüp torakostomi Ultrason veya Toraks BT Malign Efüzyon Sebebi bilinmeyen Sık aralıkla takip ve gerekirse torasentez

Tedavi Malign Efüzyon Akciğer serbest Plöredez (VATS veya Göğüs tüpü) Akciğer hapsolmuş Toraks BT Dekortikasyon Metastatik veya primer tümör Radikal cerrahi Kronik kateter

Plöredez  Talk: En sık kullanılan ve en başarılı %97 (Akut pnömonit, ARDS)  Tetrasiklin: %60-70  Bleomisin: %50-60  Kan  Fibrin glue

Add a comment

Related presentations

Related pages

Plevral Efüzyona Yaklafl›m: Cerrahi Perspektif

Plevral efüzyona genellikle düz akci¤er filmi ile tan› konu-labilir. ... Tablo 4. Benign plevral efüzyon nedenleri Kardiyopulmoner Patolojiler
Read more

Plevral effüzyonlarda minimal invaziv bir yaklaşım ...

Plevral effüzyonlarda minimal invaziv bir yaklaşım ... (%62,7) erkek idi. Vakaların etiyolojilerinin 11’i (%86) malign ve 48’i (%81,4 ...
Read more

Malign plevral efüzyonda yaklaşım tarzı nasıl ...

Malign plevral efüzyonda yaklaşım tarzı nasıl olmalıdır? ... TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY Yeni say ...
Read more

MEZOTELYOMA | Many PPT

MEZOTELYOMA Tan?m Malign ... Plevral efüzyona yakla??m PS alkalen ... Metastaz; Primer; Bron? kanseri; Bron?iyal Karsinoid; Plevral Mezotelyoma.
Read more

PEDİATRİK AMPİYEM, AKCİĞER APSESİ VE ŞİLOTORAKS

PEDİATRİK AMPİYEM, AKCİĞER APSESİ VE ... Pnömoniye bağlı plevral efüzyonların çoğu efüzyona yönelik herhangi bir ... (4). Plevral efüzyon ...
Read more

Cytological evaluation of pleural effusion with cell block ...

Cytological evaluation of pleural effusion with cell ... Plevral sıvının sitolojisinde septik efüzyona ... Şekil 4. A) Plevral sıvının ...
Read more

Plevral Efüzyonlar›n Transüda-Eksüda Ayr›m›nda ...

Plevral Efüzyonlar›n Transüda-Eksüda Ayr›m›nda Biyokimyasal ... [4-7]. Bu durum transüda niteli¤indeki plevral efüzyona sahip hasta-
Read more

Management of pleural effusions developing after open ...

Management of pleural effusions developing after open heart surgery. Mehmet Yıldırım ... 10/2013; 21(4):982-986. DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6984
Read more