4-Fıkhi Yorumlar

36 %
64 %
Information about 4-Fıkhi Yorumlar
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Kurucusu İmam Ebu Hanife Nu’man b. Sabit’dir . Tabiundandır . Yani sahabeden sonraki nesildir. Daha hadisler toplanmadan önce insanların problemlerini çözmek için ortaya çıkmış bir mezheptir. Kur’an’da ve güvenilir sünnette olmayan bir problemin çözümünde daha ziyade kıyas (akıl yürütme), istihsan (insanların ihtiyaçlarını karşılamada daha kolay olması durumunda kıyası terk etme) delillerini çokça kullanmaktadır. Ebu Hanife sorunların çözümünden önce öğrencilerine tartıştırır, onların görüşlerine değer verirdi . Hanefiler haberi vahid olan hadisleri (tek bir kişiden rivayet edilen) delil kabul etmek için hadisçilerin şartlarına ilave olarak aşağıdaki şartları da benimsemişlerdir: 1- Hadisi rivayet eden kişinin hadisin aksine bir davranış içinde olmaması, 2- Herkesi ilgilendiren bir konuda hadisin tek kalmaması , 3- Hadisi rivayet eden kişi eğer ilmi bakımdan yeterli değilse, kıyasa ve diğer dini delillere ters olmamalıdır. Başlıca dini deliller: Kitap, sünnet, icma , kıyastır. Hanefi mezhebini diğer fıkhi mezheplerden ayıran en önemli özellik kıyasa daha fazla yer vermesi ve hadislerin gerçek hadis olup olmadıklarını belir- lemek için ortaya koydukları kriterlerdir . Hanefi Mezhebi İmamı Azamın en önemli eseri Fıkhı Ekber adlı kitabıdır. Hanefi mezhebini sistemleştiren İmamı Azam’ın öğrencilerinden İmamı Muhammed, İmamı Züfer , İmamı Yusuf’tur. Irak, Türkiye, Türkistan, Afganistan gibi ülkelerde yayılmıştır. PowerPoint Presentation:  İmamı Şafii tarafından kurulmuştur. İmamı Şafii İmamı Hanefi’nin öğrencisidir. Risale ve el Ümm adlı eserler O’na aittir. Hatta rivayetlerde bir deve yükü kitap yazdığı geçmektedir. Mısır civarında mezhebini yaymıştır. Hanefiler gibi önce problemde kitaba ve sünnete başvurulur. Tabii burada şunu hatırlatalım bu mezheplerin birinin doğru kabul ettiği hadis bazen diğer mezhep tarafından güvenilir bulunmamaktadır. Şafiilik’te kıyas,Hanefilerdeki kadar önemli değildir. Şafiilerin hadis konusunda dikkate aldıkları ilke sadece hadisin sahih (güvenilir) bir senedle (rivayet zinciri), kesintisiz olarak rivayet edilmesidir. Şafii Mezhebi Mısır, Hicaz, Bağdat, Hindistan, Horasan, Azerbaycan gibi ülkelerde yayılmıştır. PowerPoint Presentation:  İmam Ahmed b. Hanbel tarafından kurulmuştur. Bu alimimiz Bağdat’ta doğmuş ve Bağdat’ta vefat etmiştir. İmamı Şafii’den de dersler almış, O’nun öğrencisi olmuştur. 40 bin hadisi kapsayan Müsned adlı eseri vardır. Akıl yürütmeye pek başvurmayan, hadisler pek güvenilir olmasa da amel etmeyi öngören, nakil konusunda pek delil olmayınca kıyasa başvuran bir mezheptir. Hadislerde Hanbeliler kesintisiz olma şartını ileri sürmezler. Bu bakımdan hadisleri uygulamada çerçeveyi en geniş tutan mezheptir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Sünnet ile amel çerçevesi Hanbelilerde diğerlerinden, Şafiilerde ve Malikilerde ise Hanefilerden daha geniştir. Burada çerçeveyi en az tutan Hanefilerdir. Ancak bu Hanefilerin yanlış bir metot izlediği anlamına gelmez; zira onlarda sünnetin Kurana uygun olması niyetiyle sünnetin çerçevesini az tutmuşlardır. Burada tüm mezhepler sünnetin İslam hukukunda ikinci kaynak olduğunu kabul ederler. Burada bir şüphe yoktur. Hanbeli Mezhebi Şam, Irak ve Hicaz’da yaygındır. PowerPoint Presentation:  İmamı Malik kurucusudur. Medine’de doğmuş ve yine bu şe - Hirde vefat etmiştir. Hadisçilerin ve Hicaz fıkıhçıların önderi olarak da bilinmektedir. Bu mezhepte Medine’de yaşamış saha- bilerin uygulamaları çok önemlidir. Haberi va - hid ile amel etme şartı olarak sadece Medine halkının davranışlarına uygun olma şartı vardır. İmamı Malik’in bu metodu benimsemesinin ne-deni Peygamberimizin yaşadığı topluluğun uygu-lamalarının tek bir kişi tarafından rivayet e- dilen hadisten daha üstün tutmasıdır. Ancak İslam hukukçularının çoğu İmam-ı Malik’e muhalefet etmişlerdir. Hane- fiiler kadar kıyasa önem vermezler. Maliki Mezhebi Hicaz, Kuzey Afrika, Tunus ve Fas’ta yaygındır. PowerPoint Presentation: FIKHİ AÇIDAN MEZHEPLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu-Fıkıh Tarihinin ...

4-Fıkhi mezheplerde belirtilen hükümlerin sebep ve hikmetleri incelenmiştir. 5-Usul el-Fıkıh ilmi bu dönemde ... Yorumlar. Yorum Yap. Ad-Soyad *
Read more

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS ...

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ 5 T 4 Fıkhî Yorumlar 2 Ġslam DüĢüncesinde Amelî-3.1. Hanefîlik
Read more

1. Ramazan Sunum Vaazı

4. Fıkhi bilgiler için bkz, TDV İslam İlmihali, c.I, ... Yorumlar: Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın: Ziyaret Bilgileri.
Read more

Sünni Nedir? Sünni Ne demek? - Nedir.com

Sünnilik siyasi olarak ayrıldığı şiiliğin yanında keni içerisinde de 4 fıkhi mezhebe, ... Yorumlar. Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum ...
Read more

İslami Hareket Açısından Mezhep - ekrangazetesi.com | Yeni ...

İslami Hareket Açısından Mezhep ... 09:49 - Kudüs-Der'den İşgalci İsrail anlaşmasına kınama.....
Read more

Mezhepler Tarihi'nde Usûl - sonmezkutlu.net

4) Fıkhi-ameli boyut ... hadiselerin tespitinde tarafsız ve objektif olunacağı ancak bu olgunun anlaşılması ve yorumlanmasında farklı yorumlar ...
Read more

Sünnilik Nedir? Sünnilik Ne demek? - Nedir.com

Sünnilik siyasi olarak ayrıldığı şiiliğin yanında keni içerisinde de 4 fıkhi mezhebe, ... Yorumlar. Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum ...
Read more

İslami Hareket Açısından Mezhep - Orhan Göktaş

İSLAM VE MÜSLÜMANİslam, Allah’ın insanlara gönderdiği dinin genel adıdır. Allah, “Ala KulliŞey’in Kadir” olduğuna göre İslam da ...
Read more

KELAM DERS KİTABI by MAHMUT KISA - issuu

Tasavvufî yorumlar, İslam dininin farklı kültür ve medeniyetlere mensup insanlara ulaşmasında büyük bir rol oynamıştır. İslamiyetin Horasan, ...
Read more