Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.8 της 14ης Φεβρουαρίου 2014, 05:38

25 %
75 %
Information about Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.8 της 14ης Φεβρουαρίου 2014, 05:38
News & Politics

Published on February 15, 2014

Author: itsak-eppo

Source: slideshare.net

Description

Την 14η Φεβρουαρίου 2014 και τοπική ώρα 05:38 έγινε ένας μετασεισμός ιδιαίτερα αισθητός στο Δυτικό τμήμα του νησιού μεγέθους MW:4.8, το επίκεντρο του οποίου παριστάνεται με ροζ άστρο στο χάρτη του σχήματος (1). Οι παράμετροι εστίας του σεισμού είναι από την ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ. (http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/ATLAS/web/20140214_033832/). Οι κύκλοι στο ίδιο σχήμα παριστάνουν τα επίκεντρα σεισμών με μεγέθη 4.5≤Μ≤5.9 μετά την 26η Ιανουαρίου 2014 ανάλογα με το μέγεθος τους και το χρώμα όπως φαίνεται στο υπόμνημα. Τα δεδομένα είναι από τις αναλύσεις του Σεισμολογικού Σταθμού του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ και είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, 05:38 Σελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ηνπηθή ώξα 05:38 έγηλε έλαο κεηαζεηζκόο ηδηαίηεξα αηζζεηόο ζην Γπηηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ κεγέζνπο MW:4.8, ην επίθεληξν ηνπ νπνίνπ παξηζηάλεηαη κε ξνδ άζηξν ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1). Οη παξάκεηξνη εζηίαο ηνπ ζεηζκνύ είλαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΢εηζκνινγηθνύ ΢ηαζκνύ ηνπ ΑΠΘ. (http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/ATLAS/web/20140214_033832/). Οη θύθινη ζην ίδην ζρήκα παξηζηάλνπλ ηα επίθεληξα ζεηζκώλ κε κεγέζε 4.5≤Μ≤5.9 κεηά ηελ 26ε Ιαλνπαξίνπ 2014 αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο θαη ην ρξώκα όπωο θαίλεηαη ζην ππόκλεκα. Σα δεδνκέλα είλαη από ηηο αλαιύζεηο ηνπ ΢εηζκνινγηθνύ ΢ηαζκνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεωθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη είλαη δηαζέζηκα κέζω εο ηζηνζειίδαο ηνπο. Σπήμα 1. Καηακμμή επηθέκηνωκ ζεηζμώκ γηα ημ δηάζηεμα 2014.01.26 – 2014.02.12 με μεγέζε Μ≥4.0. Τμ επίθεκηνμ ημο ζεηζμμύ ηεξ 2014.02.12 μεγέζμοξ ΜW=4.8 πανηζηάκεηαη με νμδ άζηνμ. Δίκμκηαη επίζεξ μ μεπακηζμόξ γέκεζεξ ημο ζεηζμμύ θαη μη ζέζεηξ ηωκ επηηαποκζημγνάθωκ (νμδ ηεηνάγωκα). 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΢ην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1) θαίλεηαη επίζεο ν κεραληζκόο γέλεζεο ηνπ ζεηζκνύ όπωο θαζνξίζηεθε από ην Δξγαζηήξην Γεωθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ. Οη παξάκεηξνη ηωλ θύξηωλ επηπέδωλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα. Παράταξη Κλίση Ολίσθηση Δπίπεδν Ι 29 83 -174 Δπίπεδν ΙΙ 298 84 -7 Με βάζε ηελ θαηαλνκή ηωλ επηθέληξωλ ηεο αθνινπζίαο θαίλεηαη όηη ν ζεηζκόο ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ξήγκα νιίζζεζεο δηεύζπλζεο ην νπνίν έρεη παξακέηξνπο νη νπνίεο αληηζηνηνύλ ζην Δπίπεδν Ρήγκαηνο Ι ηνπ αλωηέξω Πίλαθα. Οη ράξηεο ηωλ ζρεκάηωλ (2) θαη (3) δίλνπλ ηελ θαηαλνκή ηωλ ηηκώλ ηεο κέγηζηεο νξηδόληηαο εδαθηθήο επηηάρπλζεο θαη ηελ αηζζεηόηεηα κε βάζε ηελ απόθξηζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη εθπνλνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INGEOCLOUDS. http://portal.ingeoclouds.eu/sitools/client-user/Shakemaps/project-index.html. Σπ. 2. Χάνηεξ θαηακμμήξ ηεξ μέγηζηεξ μνηδόκηηαξ εδαθηθήξ επηηάποκζεξ. Σπ. 3. Χάνηεξ αηζζεηόηεηαξ με βάζε ηεκ απόθνηζε ηωκ θαημίθωκ (www.emsc-csem.org) Από ηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (3) πξνθύπηεη όηη ζηα Βαιζακάηα ε έληαζε ήηαλ V ζε θαιή ζπκθωλία κε ηελ ηηκή IV-V από ηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (2). Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δύν κόληκνπο ζηαζκνύο (ARG2 & VSΚ1) ζηε Κεθαινληά θαη ITC1 ζηε Ιζάθε, θαζώο θαη γηα ηηο ζέζεηο ηωλ Υαβξηάηωλ (CHV1), Λεμνπξίνπ (LXR1) θαη Αγίαο Θέθιαο (AGΣ1) δίλνληαη ζηα επόκελα ζρήκαηα 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Γηα θάζε θαηαγξαθή νη δηνξζωκέλεο ηηκέο γηα ηηο επηηαρύλζεηο ηαρύηεηεο θαη κεηαζέζεηο θαζώο θαη ηα θάζκαηα απόθξηζεο επηηαρύλζεωλ θαη ηα ηξη-ινγαξηζκηθά θάζκαηα απόθξηζεο ηαρπηήηωλ. Σπήμα 4. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ανγμζημιίμο Σπήμα 5. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Λελμονίμο 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Σπήμα 6. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Αγίαξ Θέθιαξ Σπήμα 7. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Χαβνηάηωκ. 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Σπήμα 6. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Βαζζηιηθάδωκ Σπήμα 6. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ιζάθεξ 5

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Ινστιτούτο Τεχνικής ...

Τίτλος: Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.8 της 14ης Φεβρουαρίου 2014, 05:38: Ημερομηνία δημοσίευσης 15/02 ...
Read more

Ινστιτούτο Τεχνικής ...

Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.6 ... Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.8 της 14ης ... 14ης Φεβρουαρίου 2014, ώρα 05:38.
Read more

Πέθανε η γιαγιά της Κεφαλονιάς

... 12 Φεβρουαρίου 2014. Πέθανε η γιαγιά της Κεφαλονιάς ... ότι ο σεισμός αυτός ...
Read more

dikaiologitika: Φεβρουάριος 2014

... 21 Φεβρουαρίου 2014. ... ότι ο σεισμός αυτός ... γιαγιά της Κεφαλονιάς;
Read more

Εγκρίθηκε η επιστολή Βαρουφάκη ...

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 28ης Φεβρουαρίου ... της 14ης Φεβρουαρίου ... 2014 (3071) ...
Read more

ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ..ΚΑΙ ...

... 26 Φεβρουαρίου 2014. ... από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ... Ο σεισμός έγινε αισθητός ...
Read more

vatolakkiotis.blogspot.com

vatolakkiotis.blogspot.com
Read more