Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.6 της 12ης Φεβρουαρίου 2014, 12:34

67 %
33 %
Information about Σεισμός Κεφαλονιάς Μ4.6 της 12ης Φεβρουαρίου 2014, 12:34
News & Politics

Published on February 15, 2014

Author: itsak-eppo

Source: slideshare.net

Description

Αναφορά για τον σεισμό της Κεφαλονιάς μεγέθους Μ4.6 της 12ης Φεβρουαρίου 2014 στις 12:34.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Δαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Δηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, 12:34 Ο ράξηεο δίλεη ην επίθεληξν ηνπ κεηαζεηζκνύ (ξνδ άζηξν) Μ=4.6, ν νπνίνο έγηλε ζηηο 12:36 ηνπηθή ώξα ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ 2014. Οη άιινη θύθινη παξηζηάλνπλ ηα επίθεληξα ζεηζκώλ κε κεγέζε 4.5≤Μ≤5.9 κεηά ηελ 26ε Ιαλνπαξίνπ 2014 αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο θαη ην ρξώκα. Τα δεδνκέλα είλαη από ηηο αλαιύζεηο ηνπ Σεηζκνινγηθνύ Σηαζκνύ ηνπ Εξγαζηεξίνπ Γεωθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη είλαη δηαζέζηκα κέζω εο ηζηνζειίδαο ηνπο. Σπήμα 1. Καηακμμή επηθέκηνωκ ζεηζμώκ γηα ημ δηάζηεμα 2014.01.26 – 2014.02.12 με μεγέζε Μ≥4.0. Τμ επίθεκηνμ ημο ζεμενηκμύ (2014.02.12) ζεηζμμύ Μ=4.6 πανηζηάκεηαη με νμδ άζηνμ. Οη ζέζεηξ ηωκ επηηαποκζημγνάθωκ πανηζηάκμκηαη με νμδ ηεηνάγωκα. 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Δαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Δηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Οη ράξηεο ηωλ ζρεκάηωλ (2) θαη (3) δίλνπλ ηελ θαηαλνκή ηωλ ηηκώλ ηεο κέγηζηεο νξηδόληηαο εδαθηθήο επηηάρπλζεο θαη ηελ αηζζεηόηεηα κε βάζε ηελ απόθξηζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη εθπνλνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο INGEOCLOUDS. http://portal.ingeoclouds.eu/sitools/client-user/Shakemaps/project-index.html. Σπ. 2. Χάνηεξ θαηακμμήξ ηεξ μέγηζηεξ μνηδόκηηαξ εδαθηθήξ επηηάποκζεξ. Σπ. 3. Χάνηεξ αηζζεηόηεηαξ με βάζε ηεκ απόθνηζε ηωκ θαημίθωκ (www.emsc-csem.org) Τα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δύν κόληκνπο ζηαζκνύο (ARG2 & VSΚ1) θαζώο θαη γηα ηηο ζέζεηο ηωλ Φαβξηάηωλ (CHV1) θαη ην Λεμνπξίνπ (LXR1) δίλνληαη ζηα επόκελα ζρήκαηα Γηα θάζε θαηαγξαθή νη δηνξζωκέλεο ηηκέο γηα ηηο επηηαρύλζεηο ηαρύηεηεο θαη κεηαζέζεηο θαζώο θαη ηα θάζκαηα απόθξηζεο επηηαρύλζεωλ θαη ηα ηξη-ινγαξηζκηθά θάζκαηα απόθξηζεο ηαρπηήηωλ. 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Δαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Δηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Σπήμα 4. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Ανγμζημιίμο Σπήμα 5. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Βαζζηιηθάδωκ 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Δαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Δηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Σπήμα 6. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Λελμονίμο. Σπήμα 7. Ακάιοζε θαηαγναθήξ Χαβνηάηωκ. 4

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών ...

Σεισμοί Κεφαλονιάς της ... Μ4.6 της 12ης Φεβρουαρίου ... 12ης Φεβρουαρίου 2014 στις 12:34.
Read more

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ - Education

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ... on Jun 30, 2015. Report Category: Education
Read more

Διατροφικό Επίδομα Φεβρουαρίου 2015 - Documents

Διατροφικό Επίδομα Φεβρουαρίου 2015. by andreas. on Oct 06, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 104.
Read more

Διαιτολόγιο 24-27 Φεβρουαρίου - Education

Διαιτολόγιο 24-27 Φεβρουαρίου. by - on Jul 19, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 408. views. Comments.
Read more